Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Patologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D3.Pat. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Patologia
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 99 godzin więcej informacji
Ćwiczenia praktyczne, 10 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bugajski, Magdalena Ulatowska-Białas
Prowadzący grup: Dariusz Adamek, Andrzej Bugajski, Krzysztof Gil, Agnieszka Górecka-Mazur, Adrian Poniatowski, Magdalena Ulatowska-Białas, Agata Ziomber-Lisiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

http://www.patomorfologia-cmuj.pl/node/45

http://www.patofizjologia.cm-uj.krakow.pl/index.php?p=DentalMedicine

Cele kształcenia:

Poznanie i zrozumienie etiopatogenezy, objawów i zaburzeń wybranych chorób.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia z zakresu wiedzy:

III. W 26 zna nazewnictwo patomorfologiczne

III. W 27 zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek

III. W 28 określa przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów

III. W 29 zna definicję i patofizjologię wstrząsu ze szczególnym uwzględnieniem ciężkiej sepsy i wstrząsu septycznego oraz niewydolności wielonarządowej

III. W 30 zna etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych

III. W 31 rozpoznaje obrazy patomorfologiczne chorób układu odpornościowego, chorób uwarunkowanych genetycznie, chorób środowiskowych i zakaźnych

III. W 32 rozpoznaje obrazy patomorfologiczne chorób wieku dziecięcego

III. W 33 zna zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach

III. W 34 wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne

III. W 35 wymienia postaci kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej


Efekty kształcenia z zakresu umiejętności:

III. U13. potrafi powiązać obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych oraz opisać konsekwencje rozwijających się zmian patologicznych dla sąsiadujących topograficznie narządów

III. U14. analizuje zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny


Wymagania wstępne:

Wiadomości z anatomii, fizjologii, biochemii.

Forma i warunki zaliczenia:

DO ZALICZENIA KURSU I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU KONIECZNE SĄ:

1. Obecność na ćwiczeniach. Dopuszczalne są 2 nieobecności na ćwiczeniach z patomorfologii i 2 nieobecności na ćwiczeniach z patofizjologii w ciągu całego roku akademickiego (2 semestry).

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń z patomorfologii oraz z patofizjologii.

Sposoby i kryteria oceniania są podane oddzielnie dla zajęć z patomorfologii i patofizjologii. Do zaliczenia zajęć z patofizjologii potrzebne jest zdobycie min. 50% punktów z pisemnych repetytoriów oraz pozytywna ocena z ćwiczeń.

Niespełnienie któregoś z ww. warunków oznacza brak zaliczenia zajęć i oraz konieczność zdania kolokwium zaliczeniowego przed przystąpieniem do egzaminu.

Egzamin końcowy w terminie pierwszym i drugim jest testowy: 100 pytań (50 pytań z patomorfologii i 50 pytań z patofizjologii). Do zdania egzaminu potrzebne jest odpowiedzenie prawidłowo na przynajmniej 60 pytań.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Pisemne repetytoria w ciągu roku akademickiego.

Egzamin końcowy w terminie pierwszym i drugim jest testowy: 100 pytań (50 pytań z patomorfologii i 50 pytań z patofizjologii). Do zdania egzaminu potrzebne jest odpowiedzenie prawidłowo na przynajmniej 60 pytań.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

wykłady, ćwiczenia, sekcje demonstracyjne

Bilans punktów ECTS:

Ogólna liczba godzin – 145.

Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od studenta 25-30 godzin pracy. Liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim, zgodnie z planem studiów oraz czas poświęcony przez studenta na pracę indywidualną.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Literatura:

Katedra Patofizjologii:

Zahorska-Markiewicz B, Małecka-Tendera E, red. Patofizjologia kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny. Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

Damjanov I. Patofizjologia. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

Maśliński S, Ryżewski J, red. Patofizjologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Wyd. IV uaktualnione, PZWL, Warszawa 2012

Thor P, red. Podstawy patofizjologii człowieka, wyd 3. UWM VESALIUS, Kraków 2009

Silbernagl S, Lang F. Atlas patofizjologii. MedPharm, Wrocław 2011

Hammer GD, McPhee SJ. Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine. McGraww Hill Lange, 7th Edition, 2014

Katedra Patomorfologii:

Podręczniki: Robbins Patologia , Urban & Partner 2005

Patologia – znaczy słowo o chorobie (red. Stachura, Domagała) PAU 2009

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.