Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D3.Stom.Zach.End. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (0911) Stomatologia
Nazwa przedmiotu: Stomatologia zachowawcza z endodoncją 1/3
Jednostka: Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 110 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zarzecka
Prowadzący grup: Aleksandra Kalandyk-Konstanty, Barbara Obuchowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Integracja i doskonalenie wiedzy i umiejętności nabytych w toku szkolenia przedklinicznego, która umożliwi samodzielne, prawidłowe przygotowanie stanowiska stomatologicznego oraz pracę ergonomiczną. Opanowanie zasad badania podmiotowego oraz przedmiotowego oraz odtwarzania funkcji zębów – przy zastosowaniu wszystkich współcześnie dostępnych środków – w jamie ustnej pacjenta. Zapoznanie z zasadami profilaktyki umożliwiającymi utrzymanie zdrowej jamy ustnej. Nabycie umiejętności postępowania leczniczego w schorzeniach pochodzenia niepróchnicowego tkanek zmineralizowanych – abrazja, erozja, patologiczne starcie zębów. Opanowanie zasad zapobiegania patologiom miazgi. Zaznajomienie się z właściwościami i wskazaniami do stosowania materiałów do wypełnień. Wdrażane podstawowych zasad prawidłowych relacji między lekarzami (studentami), lekarzem (studentem), a pacjentem oraz lekarzem (studentem), a jego przełożonym (zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej).

Efekty kształcenia:

Ogólne efekty kształcenia w zakresie WIEDZA

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu:

- problematyki kariologicznej

- epidemiologii

- etiologii

- profilaktyki

- diagnostyki

- leczenia inwazyjnego i nieinwazyjnego

- powikłań choroby próchnicowej

- problematyki ubytków tkanek twardych niepróchnicowego pochodzenia

- zasad przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego

- zaplanowania badań pomocniczych (np. radiologicznych) i konsultacji specjalistycznych

- podstaw organizacji pracy w gabinecie dentystycznym zgodnie z zasadami ergonomii

- prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej

- stosowanego w pracy instrumentarium

- stosowanych metod ochrony przed infekcją

- właściwości materiałów wykorzystywanych w leczeniu stomatologicznym


Ogólne efekty kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Student ma nabyć umiejętność:

- integracji i doskonalenia wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych w toku szkolenia przedklinicznego, która umożliwi samodzielne, prawidłowe przygotowanie stanowiska stomatologicznego oraz pracę ergonomiczną

- opanowania zasad badania podmiotowego oraz przedmiotowego

- rozwiązywania podstawowych problemów diagnostycznych i planowania leczenia (indywidualny plan postępowania diagnostyczno-leczniczego)

- wykonywania podstawowych zabiegów profilaktycznych

- diagnozowania i leczenia choroby próchnicowej (metody nieinwazyjne i inwazyjne)

- koordynowania współpracy w zespole lekarz – asysta – pacjent (zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej)

Wymagania wstępne:

Propedeutyka stomatologii, Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny, Przedkliniczna stomatologia zintegrowana, Profilaktyka stomatologiczna, Normy okluzji i funkcje układu stomatologicznego, Fizjologia narządu żucia

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział we wszystkich seminariach, ćwiczeniach, zaliczenie czterech kolokwiów, pozytywna opinia asystentów prowadzących zajęcia, wypracowanie limitu zabiegów oraz wysoka kultura osobista.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cztery kolokwia zaliczeniowe w formie pytań testowych, każde po 25 pytań. Próg zaliczeniowy 70%.

Ocena w trakcie seminariów na podstawie dyskusji. Ocena w trakcie ćwiczeń w kategoriach: wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne, ergonomia pracy, prawidłowe relacje interpersonalne (kultura osobista).

Zaliczenie roku na ocenę.

Metody dydaktyczne:

Wykłady w formie multimedialnych prezentacji, seminaria oraz ćwiczenia kliniczne.

Seminaria wspomagane są prezentacjami multimedialnymi oraz przeprowadzanymi przez asystenta demonstracjami czynności manualnych, posługiwania się materiałami dentystycznymi, aparaturą, zgodnie z programem ćwiczeń.

Student na ćwiczeniach klinicznych samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, przeprowadza badanie pacjenta oraz zabiegi z zakresu profilaktyki i leczenia choroby próchnicowej oraz ubytków tkanek twardych pochodzenia niepróchnicowego.

Bilans punktów ECTS:

W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Seminaria 20 godz.

Ćwiczenia 110 godz.

Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w seminariach 20 godz.

Udział w ćwiczeniach 110 godz.

Pełny opis:

1. Ćwiczenia wprowadzające.

Regulamin.

Obsługa unitu stomatologicznego.

Demonstracja podstawowego instrumentarium.

Przygotowanie stanowiska pracy, przygotowanie narzędzi do dezynfekcji/sterylizacja.

Procedura postępowania na wypadek zakłucia.

2. Ćwiczenia wprowadzające.

Omówienie karty pacjenta.

Badanie i opis karty.

Podczas ćwiczeń klinicznych studenci przyjmą pacjentów zakwalifikowanych przez asystentów prowadzących zajęcia.

SEMINARIUM I. Postępowanie lekarsko – stomatologiczne: wywiad, badanie przedmiotowe, rozpoznanie, dokumentacja.

SEMINARIUM II. Narzędzia stomatologiczne wykorzystywane w leczeniu zachowawczym.

SEMINARIUM III. Ergonomia w stomatologii.

SEMINARIUM IV. Materiały wykorzystywane w leczeniu zachowawczym zębów.

SEMINARIUM V. Relacja lekarz-pacjent.

SEMINARIUM VI. Etiologia próchnicy zębów: rola bakterii, węglowodanów, wpływ morfologii i budowy chemicznej twardych tkanek zęba, rola czasu.

SEMINARIUM VII. Profilaktyka próchnicy: higiena jamy ustnej, dieta, fluor, zabezpieczanie powierzchni zębów warstwami izolacyjnymi. Fluoroza.

SEMINARIUM VIII. Rola śliny w procesie próchnicowym: składniki organiczne

i nieorganiczne śliny, funkcje śliny, testy ślinowe. Zaburzenia w wydzielaniu.

SEMINARIUM IX. Patologia próchnicy szkliwa i zębiny. Rodzaje zębiny. Próchnica cementu.

SEMINARIUM X. Przebieg kliniczny i podział próchnicy zębów. Próchnica ostra, przewlekła, wtórna, nietypowa, ukryta, kwitnąca, okrężna, korzenia. Podział próchnicy ze względu na zaawansowanie zmian.

SEMINARIUM XI. Diagnostyka próchnicy: warunki diagnozowania zmian próchnicowych, metody diagnozowania wczesnych zmian próchnicowych, diagnostyka zmian próchnicowych w obrębie korony, diagnostyka zmian próchnicowych w obrębie korzenia. Nowe klasyfikacje ubytków próchnicowych.

SEMINARIUM XII. Ocena ryzyka próchnicy, ryzyko próchnicy a aktywność próchnicy, ryzyko próchnicy a leczenie próchnicy. Związek informacji diagnostycznych z wyborem postępowania terapeutycznego.

SEMINARIUM XIII. Plan postępowania profilaktyczno – leczniczego.

SEMINARIUM XIV. Nieinwazyjne leczenie zmian próchnicowych. Minimalnie inwazyjne leczenie ubytków próchnicowych.

SEMINARIUM XV. Ubytki klasy I, II i V wg Blacka. Opracowanie ubytków próchnicowych pod wypełnienie nieadhezyjne (amalgamat). Opracowanie ubytków pod wypełnienie adhezyjne (amalgamat adhezyjny, kompozyt, kompomer, ormocery i cement szkło–jonomerowy). Kliniczne aspekty opracowania ubytków próchnicowych.

SEMINARIUM XVI. Ubytki klasy III i IV wg Blacka. Opracowanie ubytków pod wypełnienie adhezyjne (amalgamat adhezyjny, kompozyt, kompomer, ormocery i cement szkło–jonomerowy). Kliniczne aspekty opracowania ubytków próchnicowych.

SEMINARIUM XVII. Ubytki klasy I, II i V wg Blacka. Wypełnianie ubytków materiałami nieadhezyjnymi (amalgamat) i adhezyjnymi (kompozyt, kompomer, ormocery i cement szkło-jonomerowy). Kliniczne aspekty odbudowy ubytków (technika kanapkowa, inserty, odbudowa warstwowa w zębach bocznych, wypełnienia pośrednie).

SEMINARIUM XVIII. Ubytki klasy III i IV wg Blacka. Wypełnianie ubytków materiałami nieadhezyjnymi (amalgamat) i adhezyjnymi (kompozyt, kompomer, ormocery i cement szkło-jonomerowy). Kliniczne aspekty odbudowy ubytków. Metody polimeryzacji.

SEMINARIUM XIX. Powikłania leczenia próchnicy zębów: całkowita utrata wypełnienia, próchnica wtórna, ocena brzegu wypełnienia, wymiana i naprawa wypełnienia, pęknięcie zęba lub wypełnienia, nadwrażliwość pozabiegowa. Podejmowanie decyzji o naprawie lub wymianie wypełnienia.

SEMINARIUM XX. Ubytki tkanek twardych pochodzenia niepróchnicowego - procesy zużycia zębów.

Literatura:

Literatura podstawowa najczęściej wykorzystywana:

1. red. Jańczuk Z, Kaczmarek U, Lipiski M. Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, wyd. IV 2014.

2. Piątowska D. Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne. Med. Tour Press International, Warszawa 2009.

3. Arabska – Przedpełska B, Pawlicka H. Współczesna endodoncja w praktyce. Bestom, Łódź 2011.

4. Fejerskov O, Kidd E. Próchnica zębów. Wyd. Med. Urban & Partner , Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca:

5. Pawlicka H. Leczenie kanałowe – postępowanie kliniczne. Wydawnictwo BESTOM, Łódź 2006.

6. Bladowski M. Atlas techniki pracy na cztery ręce w stomatologii ogólnej. Euro-Direct-Media, Gliwice 1999.

7. Knychalska – Karwan Z. Stomatologia wieku rozwojowego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

8. Knychalska – Karwan Z. Stomatologia wieku podeszłego. Wyd. Czelej, Lublin 2009.

9. Obtułowicz K. Alergologia praktyczna dla stomatologów. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.