Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stomatologia dziecięca 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D4.Stom.Dziec. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stomatologia dziecięca 1/2
Jednostka: Pracownia Stomatologii Dziecięcej
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 104 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Jurczak
Prowadzący grup: Jadwiga Ciepły, Iwona Kołodziej, Magdalena Kukurba-Setkowicz
Strona przedmiotu: http://www.stomat.cm-uj.krakow.pl/index.php?symbol=infopage.htm&idkat=27&id=161&przelacz=10&setlang=pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem nauczania przedmiotu jest poznanie zagadnień związanych z fizjologią rozwoju narządu żucia, zębów mlecznych i stałych na tle rozwoju osobniczego z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej. Studenci zapoznają się z patologią chorób tkanek twardych zębów, miazgi i chorobami jamy ustnej dzieci i młodzieży, metodami diagnozowania i postępowania leczniczego. Student uzyskuje podstawową wiedzę z zakresu stomatologii zachowawczej wieku rozwojowego i nabywa praktyczną umiejętność jej zastosowania w przypadkach klinicznych. Student potrafi zastosować zasady ergonomii i aseptyki podczas pracy klinicznej, otrzymuje instrukcje odnośnie zasad prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej. Celem nauczania przedmiotu jest również kształtowanie postaw etycznych studenta w stosunku do pacjenta w wieku rozwojowym, rodziców, opiekunów i zespołu stomatologicznego.

Po zaliczeniu roku IV student nabędzie umiejętność:

• badania podmiotowego i przedmiotowego pacjenta w wieku rozwojowym z wykorzystaniem badań dodatkowych

• oceny etapu rozwoju uzębienia i stanu jamy ustnej

• ustalenia i wdrożenia stosownego do wieku programu profilaktyki próchnicy

• zasad znoszenia lęku przed zabiegami stomatologicznymi

• diagnozowania i leczenia choroby próchnicowej zębów mlecznych i stałych w okresie rozwojowym

• diagnozowania innych stanów chorobowych jamy ustnej w wieku rozwojowym

• zasad ergonomii i aseptyki podczas pracy klinicznej

• zasad prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej

• zasad pracy stomatologicznego zespołu stomatologicznego

• zasad współpracy z rodzicami i opiekunami dziecka w ramach realizacji promocji zdrowia i opieki stomatologicznej nad dzieckiem zdrowym i dzieckiem specjalnej troski.


Wymagania wstępne:

Przedkliniczna stomatologia, Propedeutyka medycyny i stomatologii.

Forma i warunki zaliczenia:

1. 100% obecność na ćwiczeniach i seminariach

2. Zaliczenie kolokwium testowego

3. Ocena na zaliczenie roku IV jest wypadkową ocen z kolokwium testowego, frekwencji, ocen z seminariów oraz opinii asystenta prowadzącego zajęcia kliniczne

Metody dydaktyczne:

17 tygodni

5 godzin ćwiczeń tygodniowo

10 seminariów x 1 godzina


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Wiedza obejmuje zagadnienia związane z fizjologią rozwoju narządu żucia, zębów mlecznych i stałych na tle rozwoju osobniczego z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej.

Pełny opis:

WYKŁADY:

1. Materiały stomatologiczne w stomatologii dziecięcej.

2. Próchnica zębów mlecznych i stałych niedojrzałych.

3. Profilaktyka próchnicy zębów.

4. Alternatywne metody opracowywania ubytków próchnicowych.

5. Etiologia i epidemiologia urazów zębów.

SEMINARIA:

1. Specyfika stomatologii zachowawczej wieku rozwojowego, postawa dziecka a zabiegi stomatologiczne.

• etapy rozwoju psychofizycznego, okresy rozwojowe, cechy charakterystyczne narządu żucia i jamy ustnej

• wiek rozwojowy, a wiek zębowy – kryteria oceny

• zasady postępowania z dzieckiem w gabinecie

• wywiad ogólnolekarski i stomatologiczny

• badanie przedmiotowe (zewnątrzustne, wewnątrzustne)

• badania dodatkowe w diagnostyce próchnicy (metody barwnikowe, zdjęcia radiologiczne, diafanoskopia, fluorescencja laserowa)

• badania pomocnicze dotyczące oceny stanu miazgi i leczenia endodontycznego (testy termiczne, elektryczne, laserowa przepływometria, testy opukowe i palpacyjne, zdjęcia radiologiczne)

• znaczenie rentgenodiagnostyki w diagnostyce i leczeniu chorób narządu żucia w okresie rozwojowym

• specyficzne aspekty leczenia stomatologicznego u dzieci specjalnej troski

2. Rozwój ogólny dziecka a rozwój narządu żucia

• rozwój zębów mlecznych i stałych: stadia rozwojowe, pęcherzyk zębowy, jego budowa i rola w tworzeniu zawiązka zęba

• histogeneza, morfologia i fizjologia szkliwa, zębiny i miazgi zęba

• histogeneza, morfologia i fizjologia cementu i tkanek przyzębia

• wyrzynanie zębów mlecznych i stałych, teorie, mechanizm, okresy wyrzynania

• zaburzenia wyrzynania zębów

• anatomia i morfologia uzębienia mlecznego i stałego w okresie rozwojowym, proces mineralizacji i apeksogenezy

• resorpcja zębów mlecznych, mechanizm, okresy resorpcji

• ślina i jej fizjologia

3. Zaburzenia rozwojowe u dzieci powstałe pod wpływem czynników wewnątrz i zewnątrzpochodnych –cz.I

• zaburzenia budowy tkanek twardych zębów związane z niedorozwojem tkanki ektodermalnej, etiopatogeneza, obraz kliniczny i radiologiczny (hypoplasio enameli, dysplasia ectodermalis, epidermolysis bullosa hereditaria, amelogenesis imperfecta, embriopatie wirusowe, kiła wrodzona)

• zaburzenia budowy tkanek twardych zębów związane z niedorozwojem tkanki mezodermalnej, etiopatogeneza, obraz kliniczny i radiologiczny (dentinogenesis imperfecta hereditaria, dysplazja zębiny, krzywica wrodzona)

• zaburzenia budowy tkanek twardych zębów związane z niedorozwojem tkanki ektodermalnej i mezodermalnej, etiopatogeneza, obraz kliniczny i radiologiczny (odontodysplazja, dziedziczna dysplazja szkliwa i zębiny, włóknista dysplazja zębiny, dziedziczne cementozy)

4. Zaburzenia rozwojowe u dzieci powstałe pod wpływem czynników wewnątrz i zewnątrzpochodnych – cz.II

• zaburzenia wielkości (macrodontia, dentes concreti, dentes confusi, dentes geminati, microdontia), liczby (hyperdontia, hypodontia, dentes supernumerari, dentes supplementari, mesiodens, anodontia, dentes connatales, dentes neonatales), kształtu (dens invaginatus, dens in dente, taurodontyzm, dens evaginatus) i położenia zębów

• zaburzenia wyrzynania zębów

• wady rozwojowe

5. Ubytki niepróchnicowego pochodzenia, etiologia próchnicy zębów

• nadżerki

• starcie zębow

• starcie patologiczne- attritio, demasticatio, abfractio, abrasio

• przebarwienia zębów

• etiologia próchnicy zębów

6. Profilaktyka próchnicy zębów

• rola diety: prawidłowe odżywianie, substytuty cukrowe

• rodzaje i rola zabiegów higienicznych w różnych okresach rozwojowych dziecka

• szczotkowanie zębów, metody, akcesoria, stosowane preparaty

• metody kontroli i oceny higieny jamy ustnej: wskaźniki higieny: OHI, API, środki wybarwiające płytkę nazębną

• okresowe badania kontrolne

• mechanizm przeciwpróchnicowego działania fluoru

• metody i preparaty stosowane w zabiegach profilaktyki egzogennej domowej i profesjonalnej

• preparaty stosowane w endogennej profilaktyce próchnicy

• aspekty toksykologiczne stosowania fluoru, zatrucia ostre i przewlekłe, postępowanie

• lakowanie bruzd, poszerzone lakowanie (enameloplastyka), lakowanie PRR /preventive resin restoration/: wskazania, metody, techniki

• ozonoterapia w profilaktyce i leczeniu próchnicy zębów mlecznych i stałych

7. Próchnica zębów mlecznych i stałych niedojrzałych

• próchnica ostra i przewlekła

• klasyfikacje ubytków próchnicowych

• próchnica prosta i powikłana

• próchnica początkowa, powierzchowna, średnia i głęboka

• frekwencja i intensywność próchnicy, ich znaczenie w ocenie stanu zdrowia narządu żucia i potrzeb zdrowotnych

• prognozowanie choroby próchnicowej: wskaźniki PUW, puw, testy ślinowe

• metody określania aktywności próchnicy u dzieci, postępowanie w grupach wysokiego ryzyka

8. Próchnica zębów mlecznych i stałych niedojrzałych

• symptomatologia, postacie i obraz kliniczny próchnicy niepowikłanej w zębach mlecznych i stałych w okresie rozwojowym

• zasady i metody preparowania oraz wypełniania ubytków próchnicowych zębów mlecznych i stałych w okresie rozwojowym

• zabieg impregnacji: wskazania, wady, zalety, technika postępowania klinicznego, preparaty

• remineralizacja: postępowanie, preparaty

• materiały stosowane do wypełnień ubytków próchnicowych u dzieci (wypełnienia czasowe, glasjonomery, kompomery, kompozyty, amalgamat, korony stalowe), adaptacja brzeżna

9. Pulpopatie w zębach mlecznych i stałych niedojrzałych

• etiopatogeneza chorób miazgi zębów mlecznych i stałych niedojrzałych

• klasyfikacje chorób miazgi, badanie podmiotowe i przedmiotowe

• wskazania i przeciwwskazania do leczenia endodontycznego zębów mlecznych i stałych niedojrzałych

• apeksogeneza i apeksyfikacja

• znaczenie rentgenodiagnostyki w diagnostyce i leczeniu chorób narządu żucia w okresie rozwojowym

10. Urazowe uszkodzenia zębów mlecznych i stałych

• etiologia i epidemiologia urazów zębów stałych i mlecznych, badanie przedmiotowe i podmiotowe, badania pomocnicze

• klasyfikacja urazów wg.Ellisa

• klasyfikacja urazów wg.Andreasena

• profilaktyka urazów zębów, media transportowe

- badanie stomatologiczne i opis karty 10x

- instruktaż higieny jamy ustnej 10x

- lakierowanie zębów 10x

- lakowanie 4x

- impregnacja zębiny 6x

- wypełnienie ubytku w zębie mlecznym 10x

- wypełnienie ubytku w zębie stałym 10x

- ozonoterapia 1x

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Szpringer-Nodzak M., Wochna-Sobańska M.: Stomatologia wieku rozwojowego. PZWL, 2004.

2. Knychalska-Karwan Z.: Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego. Wydawnictwo UJ, wyd.IX, Kraków 2008.

3. Cameron A.C., Widmer R.P.: Stomatologia dziecięca. Urban et Partner, Wrocław, 2005. Wyd. I polskie pod red. Urszuli Kaczmarek.

Literatura uzupełniająca:

1. Andreasen J.O. i wsp.: Pourazowe uszkodzenia zębów, wydanie polskie pod red. Urszuli Kaczmarek, Urban & Partner Wrocław 2005.

2. Barańska-Gachowska M.: Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego. Wydawnictwo Czelej Lublin 2004.

3. Piątowska D.: Zarys kariologii. Wydawnictwo Medyczne Med. Tour Press International Warszawa 2002.

4. Jańczuk Z.: Stomatologia Zachowawcza- zarys kliniczny. PZWL 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.