Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stomatologia zachowawcza z endodoncją 2/3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D4.Stom.Zach.End. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (0911) Stomatologia
Nazwa przedmiotu: Stomatologia zachowawcza z endodoncją 2/3
Jednostka: Katedra Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 124 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Zarzecka
Prowadzący grup: Barbara Czopik, Sara Hepko, Wojciech Ostrowski, Joanna Zarzecka
Strona przedmiotu: http://www.stomat.cm-uj.krakow.pl/index.php?symbol=infopage.htm&idkat=17&id=205&przelacz=9&setlang=pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Doskonalenie umiejętności ćwiczonych na 3 roku studiów tj. umiejętności zbierania wywiadu, badania chorego, opracowania planu diagnostyczno – terapeutycznego, organizacji stanowiska stomatologicznego, pracy zgodnej z zasadami BHP i ergonomii (pozycja leżąca spoczynkowa pacjenta, praca studentów na cztery ręce). Doskonalenie umiejętności diagnostycznych, profilaktycznych i leczniczych z zakresu kariologii i endodoncji. Nabycie umiejętności z zakresu zapobiegania patologiom miazgi oraz postępowania leczniczego w tych przypadkach. Zaznajomienie się ze środkami leczniczymi i materiałami stosowanymi w endodoncji.

Efekty kształcenia:

Ogólne efekty kształcenia w zakresie WIEDZA

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu:

- chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych

- etiologii

- profilaktyki

- diagnostyki

- leczenia

- powikłań

- problematyki kariologicznej

- problematyki ubytków tkanek twardych niepróchnicowego pochodzenia

- podstaw organizacji pracy w gabinecie dentystycznym zgodnie z zasadami ergonomii

- prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej

- stosowanego w pracy instrumentarium

- stosowanych metod ochrony

przed infekcją

- właściwości materiałów wykorzystywanych w leczeniu stomatologicznym

- zasad przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego

- zaplanowania badań pomocniczych (np. radiologicznych) i konsultacji specjalistycznych


Ogólne efekty kształcenia w zakresie UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE

Student ma nabyć umiejętność:

- rozwiązywania podstawowych problemów diagnostycznych i planowania leczenia (indywidualny plan postępowania diagnostyczno-leczniczego)

- diagnozowania chorób miazgi i tkanek okołowierzchołkowych oraz przeprowadzania leczenia endodontycznego

- wykonywania podstawowych zabiegów profilaktycznych

- leczenia choroby próchnicowej i jej powikłań

- koordynowanie współpracy w zespole lekarz – asysta – pacjent

- prawidłowych relacji między lekarzami (studentami), lekarzem (studentem),

a pacjentem oraz lekarzem (studentem), a jego przełożonym (zgodnie

z Kodeksem Etyki Lekarskiej)

Wymagania wstępne:

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją rok III.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udział we wszystkich seminariach, ćwiczeniach, zaliczenie czterech kolokwiów, pozytywna opinia asystentów prowadzących zajęcia oraz wypracowanie limitu zabiegów oraz oraz wysoka kultura osobista.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Cztery kolokwia zaliczeniowe w formie pytań testowych, każde po 25 pytań. Próg zaliczeniowy 70%.

Ocena w trakcie seminariów na podstawie dyskusji. Ocena w trakcie ćwiczeń w kategoriach: wiedza teoretyczna, umiejętności praktyczne, ergonomia pracy, prawidłowe relacje interpersonalne (kultura osobista).

Zaliczenie roku na ocenę.

Metody dydaktyczne:

Wykłady w formie multimedialnych prezentacji, seminaria oraz ćwiczenia kliniczne.

Seminaria wspomagane są prezentacjami multimedialnymi oraz przeprowadzanymi przez asystenta demonstracjami czynności manualnych, posługiwania się materiałami dentystycznymi, aparaturą, zgodnie z programem ćwiczeń.

Student na ćwiczeniach klinicznych samodzielnie przygotowuje stanowisko pracy, przeprowadza badanie pacjenta oraz zabiegi z zakresu profilaktyki i leczenia choroby próchnicowej oraz ubytków tkanek twardych pochodzenia nie próchnicowego oraz leczenie ednodontyczne.

Bilans punktów ECTS:

W planie studiów dla modułu kształcenia zaplanowano zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Seminaria 15 godz.

Ćwiczenia 130 godz.

Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w seminariach 15 godz.

Udział w ćwiczeniach 130 godz.

Skrócony opis:

Wprowadzenie w problematykę endodontyczną. Utrwalenie i poszerzanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu etiologii, profilaktyki, diagnostyki, leczenia oraz powikłań chorób miazgi zębowej oraz tkanek przyzębia okołowierzchołkowego.

Pełny opis:

SEMINARIUM I. Morfologia oraz funkcje endodontium i okołowierzchołkowych tkanek zęba, zmiany w endodontium związane z wiekiem. Morfologia jam zębowych a leczenie endodontyczne.

SEMINARIUM II. Etiologia, profilaktyka, etiogeneza i patomechanizm chorób endodontium i okołowierzchołkowych tkanek zęba.

SEMINARIUM III. Symptomatologia i diagnostyka kliniczna chorób endodontium. Klasyfikacje chorób miazgi.

SEMINARIUM IV. Symptomatologia i diagnostyka kliniczna chorób okołowierzchołkowych. tkanek zęba. Klasyfikacje chorób tkanek okołowierzchołkowych. Diagnostyka różnicowa. Diagnostyka bólu twarzy pochodzenia zębowego i niezębowego.

SEMINARIUM V. Rentgenodiagnostyka w endodoncji.

SEMINARIUM VI. Zwalczanie bólu w endodoncji.

SEMINARIUM VII. Urządzenia do powiększania pola zabiegowego w leczeniu endododontycznym.

SEMINARIUM VIII. Instrumentarium endodontyczne.

SEMINARIUM IX. Leczenie endodontyczne – biologiczne leczenie miazgi, preparaty odontotropowe.

SEMINARIUM X. Leczenie endodontyczne – leczenie polegające na usunięciu miazgi.

SEMINARIUM XI. Metody określania długości roboczej zęba. Mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych.

SEMINARIUM XII. Chemiczne opracowanie kanałów korzeniowych. Materiały i metody odkażania kanałów korzeni zębów. Warstwa mazista i jej rola w leczeniu endodontycznym.

SEMINARIUM XIII. Wypełnianie kanałów korzeniowych – materiały do ostatecznego wypełniania systemów kanałowych.

SEMINARIUM XIV. Wypełnianie kanałów korzeniowych – metody wypełnienia systemów kanałowych.

SEMINARIUM XV. Powikłania w leczeniu endodontycznym.

1. Ćwiczenia wprowadzające.

Regulamin.

Leczenie kanałowe:

- instrumentarium,

- materiały,

- przygotowanie stanowiska pracy.

Podczas ćwiczeń klinicznych studenci przyjmą pacjentów zakwalifikowanych przez asystentów prowadzących zajęcia.

Literatura:

Literatura podstawowa najczęściej wykorzystywana:

1. red. Jańczuk Z, Kaczmarek U, Lipiski M. Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa, wyd. IV 2014.

2. Piątowska D. Kariologia współczesna. Postępowanie kliniczne. Med. Tour Press International, Warszawa 2009.

3. Arabska – Przedpełska B, Pawlicka H. Współczesna endodoncja w praktyce. Bestom, Łódź 2011.

4. Fejerskov O, Kidd E. Próchnica zębów. Wyd. Med. Urban & Partner , Wrocław 2006.

Literatura uzupełniająca:

5. Pawlicka H. Leczenie kanałowe – postępowanie kliniczne. Wydawnictwo BESTOM, Łódź 2006.

6. Bladowski M. Atlas techniki pracy na cztery ręce w stomatologii ogólnej. Euro-Direct-Media, Gliwice 1999.

7. Knychalska – Karwan Z. Stomatologia wieku rozwojowego. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

8. Knychalska – Karwan Z. Stomatologia wieku podeszłego. Wyd. Czelej, Lublin 2009.

9. Obtułowicz K. Alergologia praktyczna dla stomatologów. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.