Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Protetyka stomatologiczna 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-D5.Prot.Stom. Kod Erasmus / ISCED: 12.3 / (0911) Stomatologia
Nazwa przedmiotu: Protetyka stomatologiczna 2/2
Jednostka: Katedra Protetyki Stomatologicznej
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 140 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pihut
Prowadzący grup: Andrzej Gala, Krzysztof Gronkiewicz, Jolanta Loster, Piotr Majewski, Magdalena Orczykowska, Małgorzata Pihut, Aneta Wieczorek
Strona przedmiotu: http://www.stomat.cm-uj.krakow.pl/index.php?symbol=infopage.htm&idkat=11&id=75&przelacz=6&setlang=pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Utrwalenie wiedzy teoretycznej i opanowanie umiejętności praktycznych w stopniu pozwalającym na samodzielne określenie wskazań do leczenia protetycznego w prostych przypadkach częściowych i całkowitych braków zębowych z zastosowaniem podstawowych uzupełnień ruchomych i stałych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

zna podstawowe metody badania lekarskiego oraz rolę badań dodatkowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na tkanki jamy ustnej; - zna zasady prowadzenia specjalistycznego wywiadu i badania pacjenta pod kątem diagnostyki protetycznej ( 10%)- zna protetyczne klasyfikacje diagnostyczne,

zna normy zgryzowe na różnych etapach rozwoju osobniczego i odchylenia od norm; - w zakresie koniecznym do prowadzenia leczenia protetycznego (20%),

zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup wiekowych; - w zakresie braków zębowych i ich rekonstrukcji metodami protetycznymi oraz oddziaływania uzupełnień protetycznych na organizm pacjenta (20%),

zna metody rehabilitacji narządu żucia; - poprzez zastosowanie stałych i ruchomych aparatów protetycznych (50%)- zna zasady planowania leczenia protetycznego w prostych przypadkach diagnostyczno-terapeutycznych; - zna przebieg procesu wykonawstwa laboratoryjnego i klinicznego protez stałych i ruchomych w przypadkach prostych,

zna zasady diagnostyki radiologicznej; - interpretuje ortopantomograficzne obrazy radiologiczne w aspekcie planowania leczenia protetycznego (10%),

zna i rozumie patomechanizm oddziaływania chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia. – w zakresie postępowania protetycznego i oddziaływania stanu podłoża protetycznego na zdrowie ogólne (20%).

Umiejętności

przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną;- przeprowadza kierunkowy wywiad z pacjentem, w odniesieniu do leczenia protetycznego pacjentów z zastosowaniem protez stałych i ruchomych (10%),

przeprowadza badanie fizykalne pacjenta; - w odniesieniu do leczenia protetycznego pacjentów z zastosowaniem protez stałych i ruchomych (10%),

wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala sposób leczenia potwierdzony świadomą zgodą pacjenta oraz rokowanie; - w odniesieniu do leczenia z zastosowaniem protez stałych i ruchomych (10%),

interpretuje wyniki badań dodatkowych; - wyniki badania mykologicznego oraz potrafi opisać zdjęcie ortopantomograficzne pod kątem planowania leczenia protetycznego (10%),

ustala wskazania do wykonania określonego zabiegu stomatologicznego; - potrafi postawić diagnozę stomatologiczno-protetyczną, - planuje i przeprowadza zabiegi przygotowujące do leczenia protetycznego w prostych przypadkach diagnostyczno-terapeutycznych oraz ocenia wskazania do leczenia z zastosowaniem określonych aparatów protetycznych (15%)

ustala leczenie w chorobach tkanek układu stomatognatycznego; - potrafi zaplanować konstrukcję protez częściowych i całkowitych, potrafi wyznaczyć i zarejestrować zwarcie centralne oraz przeprowadzić pozostałe zabiegi zmierzające do leczenia protetycznego pacjentów bezzębnych i z częściowymi brakami uzębienia z zastosowaniem protez całkowitych i częściowych (10%),

przeprowadza rehabilitację protetyczną w prostych przypadkach w zakresie postępowania klinicznego i laboratoryjnego.- wykonuje zabiegi kliniczne i laboratoryjne związane z wykonawstwem protez ruchomych (100%)

prawidłowo prowadzi dokumentację medyczną; - w zakresie diagnostyki i postępowania protetycznego, a także komunikacji z laboratorium techniki dentystycznej i pracownią diagnostyki obrazowej (15%)

Kompetencje społeczne

buduje pełną zaufania atmosferę podczas całego procesu diagnostycznego i leczenia;- okazuje szacunek dla chorego i troskę o jego dobro, przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych;

przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii - wobec pacjentów przyjmuje postawę empatyczną;

przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych osobowych, prawa do intymności, prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do wyrażenia świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego oraz prawa do godnej śmierci - przestrzega praw pacjenta – do ochrony jego intymności, danych osobowych itp.;

- potrafi pracować w grupie i w środowisku wielokulturowym;

- skutecznie współpracuje z innymi przedstawicielami zawodów medycznych;

- potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji.

Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie przedmiotów (zaliczenie): Materiałoznawstwo i sprzęt stomatologiczny 1/2 i 2/2, Przedkliniczna stomatologia zintegrowana 1/2 i 2/2, Fizjologia narządu żucia oraz zaliczenie przedmiotu Protetyka stomatologiczna 1/2.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

- obecność na wykładach (dopuszczalna jest 1 usprawiedliwiona nieobecność),

- obecność (dopuszczalne są 3 usprawiedliwione nieobecności) i zaliczenie wszystkich ćwiczeń i seminariów przewidzianych programem,

- uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu,

- pozytywna ocena z prezentacji pracy poglądowej,

- dokumentacja wykonanych zabiegów klinicznych w karcie studenta potwierdzona podpisem asystenta.

Egzamin

W zakresie wiedzy - test na koniec roku (100 pytań zamkniętych) – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 70% odpowiedzi prawidłowych;

W zakresie umiejętności – egzamin praktyczny typu OSCE – 10 stacji po 8 minut, z zadaniami dotyczącymi klinicznego i laboratoryjnego postępowania podczas leczenia protetycznego (po 5 punktów za każdą stację); warunkiem zaliczenia jest uzyskanie z 6 stacji co najmniej 50% punktów i minimum 30 punktów łącznie za egzamin (60%).

W zakresie kompetencji społecznych – obserwacja zachowania studenta podczas ćwiczeń.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

- ocena prezentacji i udziału w dyskusji podczas seminariów;

- ocena wypowiedzi ustnej w zakresie związanym z omawianym przypadkiem klinicznym - na początku każdych ćwiczeń;

- ocena prezentacji multimedialnej przygotowanej na wybrany przez studenta temat;

Sprawdzian kształtujący – test na koniec semestru zimowego – 50 pytań zamkniętych z tematyki poruszanej podczas seminariów, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 70% odpowiedzi prawidłowych;

W zakresie umiejętności:

- zaliczenie na podstawie obserwacji studenta demonstrującego wykonywanie danych czynności podczas ćwiczeń – na ocenę.

W zakresie kompetencji społecznych:

- obserwacja zachowania studenta podczas wszystkich ćwiczeń (ocena według jednolitego formularza) – wyrażona na koniec roku w postaci oceny.


Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacją multimedialną;

Seminaria – dyskusja, zajęcia typu PBL - każdy temat będzie realizowany w postaci 20 minutowych prezentacji, przygotowanych przez 2 studentów, a następnie odbędzie się moderowana przez asystenta prowadzącego 45 minutowa dyskusja.

Ćwiczenia laboratoryjne i kliniczne – demonstracja zabiegów laboratoryjnych, klinicznych, asysta przy zabiegach i samodzielne ich przeprowadzanie.


Bilans punktów ECTS:

Wykłady z prezentacją multimedialną;

Seminaria – dyskusja, zajęcia typu PBL - każdy temat będzie realizowany w postaci 20 minutowych prezentacji, przygotowanych przez 2 studentów, a następnie odbędzie się moderowana przez asystenta prowadzącego 45 minutowa dyskusja.

Ćwiczenia laboratoryjne i kliniczne – demonstracja zabiegów laboratoryjnych, klinicznych, asysta przy zabiegach i samodzielne ich przeprowadzanie.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Wykłady z prezentacją multimedialną;

Seminaria – dyskusja, zajęcia typu PBL - każdy temat będzie realizowany w postaci 20 minutowych prezentacji, przygotowanych przez 2 studentów, a następnie odbędzie się moderowana przez asystenta prowadzącego 45 minutowa dyskusja.

Ćwiczenia laboratoryjne i kliniczne – demonstracja zabiegów laboratoryjnych, klinicznych, asysta przy zabiegach i samodzielne ich przeprowadzanie.

Pełny opis:

Treści nauczania teoretycznego obejmują etiopatogenezę, diagnostykę i leczenie protetyczne w przypadkach braków zębowych oraz związanych z tym zaburzeń układu stomatognatycznego. W szczególności nauczanie przedmiotu obejmuje wskazania do rehabilitacji układu stomatognatycznego metodami protetycznymi, przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego, analizę kliniczną i paralelometryczną podłoża protetycznego, zasady planowania konstrukcji protez ruchomych, zabiegi kliniczne w przypadkach stosowania protez zębowych oraz ich wykonawstwo laboratoryjne, zagadnienia związane z profilaktyką schorzeń układu stomatognatycznego w związku ze stosowaniem protez zębowych i podstawy leczenia implantoprotetycznego.

Wykłady

1. Nowe technologie materiałowe i laboratoryjne.

2. Zaburzenia czynnościowe US.

3. Implantoprotetyka cz. I

4. Implantoprotetyka cz.II

Seminaria

1. Współczesna protetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne.

2. Przenoszenie danych artykulometrycznych.

3. Leczenie protetyczne z zastosowaniem stałych i ruchomych protez natychmiastowych i wczesnych.

4. Stomatopatie protetyczne.

5. Leczenie protetyczne jako jeden z elementów w kompleksowej terapii schorzeń przyzębia.

6. Rehabilitacja protetyczna pacjentów z ubytkami tkanek w obrębie części twarzowej czaszki.

7. Zaburzenia czynnościowe narządu żucia.

8. Podstawy implantologii (implantoprotetyki) stomatologicznej.

9. Leczenie implantoprotetyczne.

10. Powikłania i jatrogenne skutki leczenia implantoprotetycznego.

Ćwiczenia

Treścią nauczania praktycznego realizowanego w ramach ćwiczeń klinicznych jest:

- Wywiad lekarski i kierunkowe badanie stanu układu stomatognatycznego, analiza wyników badań dodatkowych w tym ocena radiogramów,

- zapoznanie się z wykonywaniem czynności diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych w zakresie protetyki klinicznej oraz odpowiednimi czynnościami laboratoryjnymi w zakresie technicznego wykonawstwa protez zębowych,

- pobieranie wycisków diagnostycznych i roboczych oraz sporządzanie modeli laboratoryjnych i wzorników zwarciowych,

- kliniczna i paralelometryczna analiza modeli diagnostycznych oraz planowanie konstrukcji protez zębowych,

- planowanie leczenia protetycznego z uwzględnieniem wariantowości stosowanych metod,

- przygotowanie jamy ustnej do stosowania protez, a w tym między innymi przeprowadzanie zabiegów wyrównujących powierzchnię okluzyjną, wyznaczanie i rejestracja zwarcia centralnego i konstrukcyjnego,

- sporządzanie pisemnych zleceń do pracowni technicznej z uwzględnieniem projektu konstrukcji protezy,

- kontrola i korekta protez w jamie ustnej pacjenta,

- przeprowadzanie zabiegów korekcyjnych i profilaktycznych oraz napraw protez uszkodzonych,

- prowadzenie opieki nad pacjentem użytkującym protezy zębowe,

- sporządzanie dokumentacji lekarskiej przed podjęciem leczenia i na każdym jego etapie.

Szczegółowy program ćwiczeń:

Ćwiczenie nr 1

Odczytanie sylabusa dla roku V; Przedstawienie zasad odbywania zajęć – część kliniczna i laboratoryjna, strój kliniczny, zasady BHP, zasady oceny wiedzy, umiejętności i postawy; Omówienie dokumentacji klinicznej i dokumentacji studentów, karty badania specjalistycznego – przebiegu badania, klasyfikacji diagnostycznych, zakresu badań dodatkowych, karty laboratoryjnej; Przypomnienie materiałów, sprzętu klinicznego i laboratoryjnego stosowanego podczas wykonawstwa protez stałych i ruchomych, masy wyciskowe, rodzaje łyżek wyciskowych, rodzaje wycisków; Studenci w parach pobierają na sobie wyciski anatomiczne.

Ćwiczenie nr 2

Diagnostyka braków zębowych, zasady planowania leczenia protetycznego z zastosowaniem protez stałych – wskazania i przeciwwskazania, zabezpieczenie zębów z żywą miazgą, zasady preparacji zębów pod korony ceramiczne; Ćwiczenia fantomowe - fantom z częściowymi brakami zębowymi – pobranie wycisku celem wykonania korony tymczasowej (ochronnej), opracowanie zęba 21 pod koronę ceramiczną.

Ćwiczenia nr 3

Rodzaje wycisków i mas protetycznych stosowanych podczas wykonawstwa protez stałych, metody retrakcji dziąsła brzeżnego, metody rejestracji okluzji, zasady doboru koloru zębów; Ćwiczenia fantomowe – ocena poprawności szlifowania za pomocą paralelometru – po wyjęciu modelu z fantomu - ewentualna korekta szlifowania, wprowadzenie nici retrakcyjnej, wyciski jednoczasowe dwuwarstwowe, wycisk łuku przeciwstawnego, rejestracja okluzji, przygotowanie zlecenia do laboratorium.

Ćwiczenia nr 4

Uzupełnienia tymczasowe – rodzaje, zasady wykonawstwa, cementy do ich osadzania; Ćwiczenia fantomowe – (ewentualna dalsza korekta szlifowania i wyciski) wykonanie i osadzenie korony tymczasowej.

Ćwiczenia nr 5

Mosty protetyczne – wskazania, przeciwwskazania, zasady preparacji zębów filarowych pod korony metalowo-ceramiczne; Ćwiczenia fantomowe – wycisk celem wykonania zaopatrzenia tymczasowego, preparacja zębów filarowych pod most protetyczny metalowo-ceramiczny na zębach 14 i 16 – (ząb 14 stopień klasyczny, ząb 16 stopień rozwarty) cz. I.

Ćwiczenia nr 6

Zasady ochrony zębów z żywą miazgą podczas i po szlifowaniu pod uzupełnienia stałe. Zasady preparacji zębów pod korony jednolite metalowe, specyfika postepowania klinicznego; Ćwiczenia fantomowe – preparacja zębów filarowych pod most metalowo-ceramiczny cz. II, ocena poprawności szlifowania i ewentualna korekta (jak w przypadku korony).

Ćwiczenia nr 7

Wyciski protetyczne i inne metody odwzorowywania stosowane w protetyce stomatologicznej; Ćwiczenia fantomowe - wprowadzenie nici retrakcyjnej, wyciski dwuczasowe dwuwarstwowe, wyciski łuku przeciwstawnego, rejestracja okluzji, przygotowanie zlecenia do laboratorium, wykonanie i osadzenie tymczasowego zaopatrzenia oszlifowanych zębów.

Ćwiczenia nr 8

Wkłady koronowo-korzeniowe – rodzaje, wskazania i przeciwwskazania, zasady wykonawstwa klinicznego i laboratoryjnego; Ćwiczenia fantomowe – opracowanie korzenia zęba 11 pod wkład kk indywidualny i wymodelowanie z szybkopolimeru.

Zaliczenie – na podstawie oceny wykonanych zabiegów (możliwość uzupełnienia braków).

Ćwiczenia nr 9

Zaburzenia czynnościowe – zajęcia na sali klinicznej

Ćwiczenia kliniczne – zaburzenia czynnościowe.

Ćwiczenia nr 10

seminaria przed ćwiczeniami we wszystkich grupach

ćwiczenia z Implantologii);

1. Omówienie planowanych zabiegów klinicznych i laboratoryjnych u leczonych pacjentów.

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent – para studentów przyjmuje 1 pacjenta.

3. Ćwiczenia kliniczne – omówienie wykonanych zabiegów klinicznych, uzupełnienie dokumentacji klinicznej i laboratoryjnej, ewentualne konieczne czynności laboratoryjne.

4. Jedna podgrupa z każdej grupy ćwiczenia z Implantologii - Ćwiczenia kliniczne – implantoprotetyka

Ćwiczenia nr 11

ćwiczenia z Implantologii);

1. Omówienie planowanych zabiegów klinicznych i laboratoryjnych u leczonych pacjentów.

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent – para studentów przyjmuje 1 pacjenta.

3. Ćwiczenia kliniczne – omówienie wykonanych zabiegów klinicznych, uzupełnienie dokumentacji klinicznej i laboratoryjnej, ewentualne konieczne czynności laboratoryjne.

4.Jedna podgrupa z każdej grupy ćwiczenia z Implantologii - Ćwiczenia kliniczne – implantoprotetyka

Ćwiczenia nr 12

ćwiczenia z Implantologii);

1. Omówienie planowanych zabiegów klinicznych i laboratoryjnych u leczonych pacjentów.

2. Ćwiczenia kliniczne – pacjent – para studentów przyjmuje 1 pacjenta.

3. Ćwiczenia kliniczne – omówienie wykonanych zabiegów klinicznych, uzupełnienie dokumentacji klinicznej i laboratoryjnej, ewentualne konieczne czynności laboratoryjne.

4.Jedna podgrupa z każdej grupy ćwiczenia z Implantologii -- Ćwiczenia kliniczne – implantoprotetyka

Ćwiczenia nr 13 do 28

Omówienie zasad badania pacjentów, diagnozy oraz planu leczenia protetycznego na podstawie karty klinicznej; Omówienie planowanych zabiegów klinicznych i laboratoryjnych u leczonych pacjentów; Ćwiczenia kliniczne – pacjent – para studentów pracuje przy jednym stanowisku klinicznym.

Ćwiczenia nr 29

Wygłoszenie przygotowanych przez studentów prac dyplomowych w postaci 5 minutowej prezentacji multimedialnej, na dowolnie wybrany, zaakceptowany przez asystenta prowadzącego temat.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Majewski S.: Współczesna protetyka stomatologiczna. Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna. Wydawnictwo URBAN & PARTNER 2014.

2. Spiechowicz E.: Protetyka stomatologiczna. PZWL, Warszawa 2013.

3. Majewski S.: Gnatofizjologia Stomatologiczna – normy okluzji i funkcje układu stomatognatycznego. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. Budkiewicz A.: Protezy szkieletowe. Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, Warszawa 2004.

2. Majewski S.: Podstawy protetyki w praktyce lekarskiej i technice dentystycznej Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W, Kraków 2000.

3. Majewski S., Pryliński M.: Materiały i technologie współczesnej protetyki stomatologicznej. Wydawnictwo Czelej, 2013.

4. Czasopisma naukowe: Protetyka Stomatologiczna, Czasopismo Stomatologiczne (Journal of Stomatology), Dental Forum, Dental and Medical Problems.

Uwagi:

Kształcenie w zakresie protetyki jest realizowane w UJ w zakresie Protetyki stomatologicznej 1/2 (Rok IV) i Protetyki stomatologicznej 2/2 (Rok V).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.