Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anesthesiology and Intensive Care

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E4L3.1.AnesIC Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Anesthesiology and Intensive Care
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 4-letni po angielsku
Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni przejściowy po ang.
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 27 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Lonc
Prowadzący grup: Janusz Andres, Izabella Grabowska, Agnieszka Jastrzębska, Krzysztof Kobylarz, Tomasz Lonc, Tomasz Składzień
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

http://www.anestezjologia.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/school-of-medicine-in-english

Cele kształcenia:

Celem modułu jest:

1. Zapoznanie z podstawami przedmiotu Anestezjologia i Intensywna Terapia w szczególności:

- oceną przedoperacyjną, zasadami przygotowania pacjentów do zabiegów operacyjnych i przebiegiem różnych rodzajów znieczulenia (ogólne, blokady centralne, blokady nerwów obwodowych, analgosedacja)

- terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym

- wskazaniami i zasadami stosowania intensywnej terapii

2. Zapoznanie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo- oddechowej i postępowaniem w stanach zagrożenia życia dorosłych i dzieci.

3. Przygotowanie lekarzy różnych specjalności do współpracy z anestezjologiem.

4. Uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:


w zakresie wiedzy:

- opisuje zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego, regionalnego oraz kontrolowanej sedacji

- opisuje najczęstsze powikłania związane ze znieczuleniem, sedacją i okresem okołooperacyjnym

- opisuje zasady leczenia pooperacyjnego z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym włącznie

- opisuje wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii

- opisuje zasady wysuwania podejrzenia oraz rozpoznawania śmierci mózgu


w zakresie umiejętności:

- wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy

- działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych

- potrafi udrożnić drogi oddechowe przy pomocy technik bezprzyrządowych i przyrządowych

- potrafi prowadzić wentylację pacjenta workiem samorozprężalnym z maską twarzową

- potrafi bezpiecznie obsługiwać defibrylator manualny

- potrafi zinterpretować i monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe

- ocenia stan chorego nieprzytomnego i wylicza punktację w skali Glasgow


W zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi uzyskać świadomą zgodę pacjenta na znieczulenie

- przestrzega praw pacjenta, okazuje szacunek i troskę o jego dobro

- współpracuje w grupie, biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa

Wymagania wstępne:

Nie dotyczy.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności na ćwiczeniach klinicznych – możliwa jedna nieusprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach klinicznych, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć z innymi grupami, po ustaleniu z koordynatorem.

2. Aktywny udział w zajęciach seminaryjnych - wszystkie zajęcia obowiązkowe.

3. Zdanie egzaminu testowego 36 pytań w ciągu 40 minut – 100% oceny końcowej.


Skala ocen:

≤60% ≤21 pts niedostateczny

61-68% 22-24 pts dostateczny

69-77% 25-27 pts dość dobry

78-85% 28-30 pts dobry

86-93% 31-33 pts ponad dobry

94-100% 34-36 pts bardzo dobry

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność na zajęciach praktycznych i obserwacja aktywności podczas ćwiczeń klinicznych i prac w małej grupie.


Egzamin praktyczny dotyczący zaawansowanych czynności resuscytacyjnych na manekinach – zaliczony/ niezaliczony, dopuszczający do egzaminu pisemnego.


Egzamin testowy (test jednokrotnego wyboru): 36 pytań w ciągu 40 minut po zakończeniu modułu.

Drugi termin w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego przez koordynatora przedmiotu.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, pokaz, symulacja, zajęcia praktyczne, praca z małą grupą, uczenie się oparte o problem, praca z książką.

Bilans punktów ECTS:

Wykład – 21 h

Seminaria – 12 h

Ćwiczenia kliniczne – 27 h

Przygotowanie do zajęć – 30 h

Przygotowanie do egzaminu – 30 h


W sumie: 120 h = 4 pkt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

27 godzin ćwiczeń klinicznych: obejmują pokazy praktyczne (praca z małą grupą, 3-osobową)

- przeprowadzenie znieczulenia ogólnego, regionalnego, analgosedacji; sala pooperacyjna- zasady wypisu na oddział

- omówienie środków farmakologicznych, budowa i zasady działania aparatu do znieczulenia, zlecenia pooperacyjne, terapia bólu pooperacyjnego

- intensywna terapia – omówienie sprzętu, organizacji i zasad pracy, techniki terapeutyczne, respirator, omówienie przypadków, itp.

- leczenie bólu


12 godzin seminariów:

- podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dorosłych- wg aktualnych wytycznych

- podstawowe i zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci - wg aktualnych wytycznych


21 godzin wykładów:

- Ocena przedoperacyjna. Znieczulenie ogólne, ze szczególnym naciskiem na znieczulenie osób w wieku podeszłym. Wybudzenie po znieczuleniu, pobyt w Sali pooperacyjnej.

- Intensywna terapia kardiochirurgiczna. Postępowanie we wstrząsie kardiogennym.

- Dostępy donaczyniowe.

- Metabolizm pacjentów w stanie krytycznym- odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, leczenie żywieniowe. Intensywna terapia osób w wieku podeszłym.

- Leki stosowane w intensywnej terapii.

- Zakażenia w oddziale intensywnej terapii.

- Znieczulenie dzieci – specyfika, odrębności.

- Znieczulenie w położnictwie. Metody uśmierzania bólu porodowego.

- Ostra i przewlekła niewydolność oddechowa. Podstawy wentylacji mechanicznej.

-Znieczulenie regionalne. Ból ostry i przewlekły- postępowanie. Leki znieczulenia miejscowego.

- Intensywna terapia w neurologii i neurochirurgii. Ocena pacjenta nieprzytomnego. Śmierć mózgu.

- Postępowanie w masywnych krwotokach.

Literatura:

Literatura podstawowa:

- Morgan and Mikhail’s Clinical Anesthesiology, 5th edition, 2013

- ERC CPR guidelines 2015, https://cprguidelines.eu/

Literatura uzupełniająca:

- Oh’s Intensive Care Manual, 7th Edition, Andrew D Bersten, Neil Soni, 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.