Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Family Medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E4L3.1.FaM Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Family Medicine
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 4-letni po angielsku
Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni przejściowy po ang.
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Windak
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.medycynarodzinna.wl.cm.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

- zapoznanie studentów z pryncypiami medycyny rodzinnej

- zapoznanie studentów z modelem opieki ukierunkowanej na pacjenta

- uświadomienie roli rodziny jako potencjalnego źródła choroby i naturalnej grupy wsparcia w chorobie

- uświadomienie uwarunkowań środowiskowych i epidemiologicznych najczęstszych chorób w praktyce lekarza rodzinnego

- zwrócenie uwagi na znaczenie profilaktyki i promocji zdrowia w praktyce lekarza rodzinnego z uwzględnieniem działań profilaktycznych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia

- przedstawienie miejsca lekarza rodzinnego w systemie opieki zdrowotnej i zasad współpracy z instytucjami medycznymi i pozamedycznymi w opiece nad pacjentem/ rodziną

- zapoznanie z zasadami monitorowania i poprawy jakości opieki w praktyce lekarza rodzinnego

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- wymienia uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób w praktyce lekarza rodzinnego

- zna epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania

- zna wpływ abiotycznych i biotycznych czynników środowiska na organizm i populację oraz drogi ich wnikania do organizmu człowieka; potrafi opisać konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki

- wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrze i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne

- zna aktualny stan wiedzy w zakresie społecznego wymiaru zdrowia i choroby, wpływu środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia oraz społeczno-kulturowych różnic i roli sensu społecznego w zachowaniach zdrowotnych i autodestrukcyjnych

- rozumie znaczenie zdrowia, choroby, niepełnosprawności i starości w relacji do podstaw społecznych, konsekwencje społeczne choroby i niepełnosprawności oraz bariery społeczno-kulturowe, zna aktualną koncepcję jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia

- zna rolę stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz rozpoznaje mechanizmy radzenia sobie ze stresem

- zna zasady motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu

- zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej

- wyjaśnia przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób i specyficznych problemów w praktyce lekarza rodzinnego

- opisuje zasady szczepień ochronnych,

- wyjaśnia podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej w praktyce lekarza rodzinnego

- opisuje zasady współpracy z instytucjami medycznymi i pozamedycznymi w opiece nad pacjentem/ rodziną

- wymienia regulacje prawne dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych, praw pacjenta,

w zakresie umiejętności potrafi:

- korzystać z baz danych, w tym internetowych i wyszukiwać potrzebną informację za pomocą dostępnych narzędzi

- ocenić zagrożenia środowiskowe

- uwzględnić w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkować społeczno-kulturowych

- przeprowadzać diagnostykę różnicową najczęstszych chorób w populacji dziecięcej i u dorosłych

- zaplanować postępowanie profilaktyczne, diagnostyczne, terapeutyczne

- zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych

- wykonać i zinterpretować wynik pomiaru:

- temperatury ciała,

- tętna

- ciśnienia tętniczego

- potrafi zaplanować leczenie dietetyczne

w zakresie kompetencji społecznych:

- skutecznie współpracuje w grupie na rzecz osiągnięcia wspólnych celów, zespołowego wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów

- akceptuje uczucia, potrzeby i wartości wyznawane przez innych, prezentuje postawę nastawioną na pomaganie i wspieranie innych osób;

- jest zdolny do odczuwania i rozumienia relacji społecznych

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

- wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

- potrafi dokonywać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji

- potrafi uczyć innych


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie: epidemiologii, socjologii, psychologii, diagnostyki laboratoryjnej , farmakologii, interny, pediatrii, chirurgii i ginekologii.

Forma i warunki zaliczenia:

Aby zaliczyć moduł należy spełnić następujące warunki:

1. obecność na zajęciach

2. aktywność w trakcie zajęć

3. odpowiednie zachowanie


student może być nieobecny na max. 3 seminariach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Na roku 3/4

Egzamin testowy NBME FM – ocena wystawiana według opracowanego algorytmu po każdym teście, który udostępniony będzie studentom równocześnie z wynikami egzaminu.

Aby zaliczyć przedmiot student musi otrzymać ocenę minimum dostateczną.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody eksponujące - sztuka teatralna
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

- Seminaria (metody aktywizujące/ metody przypadków, dyskusja dydaktyczna)

- Ćwiczenia (praktyczne nauczanie kliniczne, praca w grupach, prezentacje multimedialne, odgrywanie ról, studium przypadku, quizy, „burza mózgów”)

- Samokształcenie

Bilans punktów ECTS:

Liczba punktów ECTS: 5 punktów


60 godzin - seminaria

35 godzin - przygotowanie do zajęć

Łącznie: 95 godzin nakładu pracy studenta

Literatura: (tylko po angielsku)

1. Textbook of Family Practice, Rakel 2015, 9th, Elsevier

2. John Murtagh's General Practice 6th Edition (Australia Healthcare Medical Medical) Hardcover – 16 Oct 2015

3. The Color Atlas of Family Medicine, Usatine 2015, 3rd, McGraw Hill

4. Oxford Textbook of Primary Medical Care, vol. 1 & 2,Oxford Univ. Pres

5. Current Diagnosis and Treatment - Family Medicine South-Paul, Matheny, Lewis 2015, 4rd McGraw Hill

6. Family Medicine - PreTest Self-Assessment and Review, Knutson 2012, 3rdMcGraw Hill

7. Family Medicine Ambulatory Care and Prevention Shimp, Leslie, Smith, Mindy Ann, 2014, 6th, Lange 2014.

8. Case Files - Family, Toy, 4th Medicine McGraw Hill

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.