Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Forensic Medicine with elements of medical law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E4L3.1.ForMed Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Forensic Medicine with elements of medical law
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 4-letni po angielsku
Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni przejściowy po ang.
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 53 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Woźniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Zapoznanie Studentów z podstawowymi problemami medycyny sądowej, pokazującymi zakresy tematyki przedmiotu oraz koniecznymi do uwzględnienia w praktyce lekarskiej.


Zapoznanie z regulacjami prawnymi i etycznymi, których znajomość jest niezbędna w prawidłowym wykonywaniu obowiązków zawodowych.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student, który zaliczył przedmiot:

1. posiada podstawową znajomość zadań medycyny sądowej we współczesnym systemie nauk medycznych i prawnych.

2. zna podstawy prawne i zasady postępowania lekarza podczas oględzin zwłok na miejscu ich ujawnienia oraz sądowo – lekarskiej sekcji zwłok, procedurę (techniki) badania pośmiertnego oraz rodzaj zabezpieczanego do dalszych badań materiału, posiada znajomość możliwości wykorzystania pośmiertnych badań obrazowych.

3. rozpoznaje znamiona śmierci i zmiany pośmiertne, zna zasady postępowania ze zwłokami.

4. zna zasady diagnostyki sądowo – lekarskiej i opiniowania w przypadkach dzieciobójstwa.

5. zna zasady opiniowania sądowo – lekarskiego w celu rekonstrukcji okoliczności wypadku drogowego.

6. zna zagadnienia dotyczące hemogenetyki, zasady pobierania materiału do takich badań.

7. zna podstawy toksykologii sądowej, zasady pobierania materiału do takich badań.

8. zna rodzaje obrażeń powstające wskutek działania różnego typu narzędzi, zna formy przemocy oraz rolę lekarza w rozpoznawaniu przemocy, zna zasady opiniowania sądowo – lekarskiego dotyczące zdolności do udziału w czynnościach procesowych, skutku biologicznego obrażeń w sprawach karnych oraz uszczerbku na zdrowiu.

9. zna problematykę błędu medycznego, najczęstsze przyczyny błędów medycznych i rozumie zasady opiniowania sądowo – lekarskiego w takich przypadkach.

W zakresie umiejętności student, który zaliczył przedmiot:

1. potrafi zróżnicować przypadki śmierci gwałtownej i nagłego zgonu z przyczyn chorobowych.

2. potrafi zróżnicować pojęcia urazu i obrażenia.

3. potrafi oceniać zmiany pośmiertne.

4. zna formy przemocy, podczas badania potrafi określić cechy przemawiające za możliwością wystąpienia przemocy wobec dziecka, stosowania tortur lub złego traktowania.

5. potrafi różnicować błędy i niepowodzenia medyczne, określa zasady odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu lekarza.

6. zna zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, stara się unikać postępowania sprzyjającego popełnieniu błędu medycznego we własnych działaniach.

7. umie pracować w zespole wielospecjalistycznym, we współpracy z medykiem sądowym.

8. pobiera zgodnie z zasadami krew do badań toksykologicznych oraz zabezpiecza materiał do badań hemogenetycznych.

9. potrafi interpretować wyniki badań toksykologicznych na zawartość alkoholu.

W zakresie postawy student, który zaliczył przedmiot:

1. posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

2. zachowuje krytycyzm i skłonność do weryfikowania pozyskiwanych informacji.

3. jest otwarty na współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin medycznych (medykami sądowymi).

4. cechuje się zrozumieniem subtelności związanych z postępowaniem z osobą pokrzywdzoną, która odniosła obrażenia ciała.

5. odnosi się z szacunkiem do zmarłych i ich rodzin, rozumie kulturowe, etniczne i narodowe uwarunkowania zachowań ludzkich.


1. Znajomość systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz sposobu funkcjonowania organów tegoż systemu: G_W7(3), G_U4(1)

2. Znajomość zasad udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w kraju oraz na terenie Unii Europejskiej: G_W6(3), G_W14(2), G_U4(2), G_U5(3)

3. Znajomość zasad i przesłanek odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w medycynie: G_W6(1), G_W12(3), G_W14(2), G_W21(1)

4. Znajomość praw pacjenta i systemu ich ochrony: G_W6(2), G_W7(1), G_W9(1), G_W12(3), G_U3(1), G_U4(2), G_U5(3), G_U6(1)

5. Znajomość warunków wykonywania zawodu lekarza oraz zasad funkcjonowania w ramach korporacji zawodowej: G_W6(2), G_W8(3), G_W11(1), G_W12(2)

6. Znajomość regulacji prawnych dotyczących aborcji, transplantacji, metod sztucznej prokreacji, stanów terminalnych: G_W6(1), G_W9(2), G_W10(3)


Forma i warunki zaliczenia:

Warunki zaliczenia seminariów i ćwiczeń: obecność i przygotowanie teoretyczne, wygłoszenie prezentacji na wybrany temat.

Zasady dopuszczenia do egzaminu: nieprzekroczenie limitu 1 dnia nieobecności.

Egzamin końcowy:

1. Egzamin teoretyczny: w formie krótkich odpowiedzi na 10 pytań.


Zaliczenie.

Obecność – nie więcej niż 6 godzin nieobecności


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin teoretyczny.


Zaliczenie w formie pisemnej – odrębne z zakresu deontologii lekarskiej, odrębne z zakresu prawa medycznego. Praca pisemna polegająca na odpowiedzi na 5 pytań otwartych z zakresu deontologii i 5 pytań otwartych z zakresu prawa medycznego.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne stanowią przede wszystkim metody podające (wykłady i seminaria z prezentacjami multimedialnymi, pokazy sekcyjne). Uzupełnione są aktywizacją Studentów w postaci przygotowania przez Nich prezentacji dotyczących zagadnień, wybranych z przedstawionej puli, związanych z tematami wykładów i seminariów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.