Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Orthopedics and Rehabilitation

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E4L3.1.OrRe Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Orthopedics and Rehabilitation
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 4-letni po angielsku
Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni przejściowy po ang.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 7.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 56 godzin więcej informacji
Seminarium, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Jasiewicz
Prowadzący grup: Barbara Jasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

1. Umiejętność opisu cech charakterystycznych narządu ruchu w zależności od wieku człowieka ( zmienność postawy ciała w okresie dorastania oraz w okresie starzenia się , itp.)

2. Przeprowadzenie badanie ortopedyczne narządu ruchu;

3. Znajomość przyczyny , objawy , zasady rozpoznawania i leczenia w odniesieniu do najczęstszych wad wrodzonych narządów ruchu.

4. Znajomość podstawowych objawy kliniczne i radiologiczne nowotworów narządu ruchu i zna zasady odpowiedniego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego .

5. Wiedza na temat przyczyny , objawów i rozwoju zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu oraz możliwości ich leczenia w szczególności:

a) Choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego

b) Choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa z uwzględnianiem specyfiki kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego

6. Znajomość przyczyn , objawów oraz odpowiedniego postępowania w schorzeniach kręgosłupa wieku młodzieńczego ze szczególnym uwzględnieniem skrzywienia kręgosłupa.

7. Znajomość zasad diagnozowania i postępowania w odniesieniu do najczęstszych typów złamania kości , kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem zasad pierwszej pomocy w oddziałach pomocy doraźnej.Student powinien umieć wdrożyć te zasady w praktyce w warunkach oddziału pomocy doraźnej.

8. Wiedza na temat roli i metod stosowanych w rehabilitacji medycznej;

9. Ocena funkcjonalna pacjenta niepełnosprawnego i zaproponowanie programu rehabilitacji w najczęstszych chorobach lub stanach pourazowych;


Efekty kształcenia:

1. Zna cechy charakterystyczne narządu ruchu w zależności od wieku człowieka ( zmienność postawy ciała w okresie dorastania oraz w okresie starzenia się , itp.)

2. Potrafi przeprowadzić badanie ortopedyczne narządu ruchu;

3. Zna i rozumie przyczyny , objawy , zasady rozpoznawania i leczenia w odniesieniu do najczęstszych wad wrodzonych narządów ruchu, w tym w szczególności:

a) Wady wrodzone stóp;

b) Dysplazja rozwojowa stawu biodrowego

c) Wady wrodzone kręgosłupa

4. Zna podstawowe objawy kliniczne i radiologiczne nowotworów narządu ruchu i zna zasady odpowiedniego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego .

5. Zna i rozumie przyczyny , objawy i rozwój zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu oraz możliwości ich leczenia w szczególności:

a) Choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego i kolanowego

b) Choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa z uwzględnianiem specyfiki kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego

6. Zna i rozumie przyczyny oraz możliwości diagnostyczno- terapeutyczne w odniesieniu do :

a) Nierówności kończyn dolnych i górnych

b) Zaburzeń osi mechanicznej kończyn dolnych (szpotawość , koślawość )

c) Jałowych martwic nasad (np. choroba Perthesa)

7. Zna i rozumie przyczyny , objawy oraz potrafi wdrożyć odpowiednie postępowanie w schorzeniach kręgosłupa wieku młodzieńczego ze szczególnym uwzględnieniem skrzywienia kręgosłupa.

8. Zna i rozumie objawy , zasady diagnozowania i postępowania w odniesieniu do najczęstszych typów złamania kości , kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem zasad pierwszej pomocy w oddziałach pomocy doraźnej.

9. Zna rolę i metody stosowane w rehabilitacji medycznej;

10. Dokonuje oceny funkcjonalnej pacjenta niepełnosprawnego i proponuje program rehabilitacji w najczęstszych chorobach lub stanach pourazowych;


Wymagania wstępne:

Uprzednie zaliczenie zajęć z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Umiejętność wykonanie podstawowego badania fizykalnego.

Forma i warunki zaliczenia:

Dopuszczenie do egzaminu: Obecność i czynny udział w min. 80 % zajęć praktycznych i seminariów, Zaliczenie umiejętności praktycznych jak w pkt. wyżej.

Egzamin testowy 60 pytań ( 50 pytań z Ortopedii i 10 pytań z rehabilitacji Ruchowej) – 1 godzina.

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu testowego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie samodzielnego badania fizykalnego narządu ruchu pod koniec zajęć praktycznych. Rozpoznanie złamania kości długich na radiogramach. Czynny udział w zajęciach praktycznych i seminariach. Zaliczenie modułu jak w pkt. powyżej

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Zajęcia w zakresie kursu z Ortopedii prowadzone są w postaci bloku w połączeniu z Rehabilitacją Ruchową. Czas trwania 2 tygodnie, łączna liczba godzin z przedmiotu przedstawia wg. planu

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Skrócony opis:

Zapoznanie z zasadami badania ortopedycznego z uwzględnieniem elementów badania neurologicznego. Specyfika narządu ruchu w okresie dorastania. Najczęstsze wady wrodzone i nabyte układu kostno – stawowego – zasady rozpoznawania i leczenia. Zapalenia kości i stawów – rozpoznawanie i leczenie zarówno fazy ostrej jak i późnych następstw. Nowotwory narządu ruchu – objawy, diagnostyka, zasady leczenia. Podstawowe zagadnienia związane z osteoporozą pierwotną i wtórną. Zmiany specyficzne dla starzejącego się narządu ruchu ( choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa).Podstawowe zasady rozpoznawania i leczenia złamań kości. Patofizjologia zrostu kostnego; Podstawy osteosyntezy. Zapoznanie z najczęstszymi urazami kręgosłupa. Wskazania i rodzaje stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego.

Podstawowe metody stosowane w rehabilitacji medycznej. Ocena funkcjonalna pacjenta niepełnosprawnego. Planowanie programu rehabilitacji w najczęstszych chorobach i stanach pourazowych.

Pełny opis:

Zapoznanie z zasadami badania ortopedycznego z uwzględnieniem elementów badania neurologicznego. Specyfika narządu ruchu w okresie dorastania. Najczęstsze wady wrodzone i nabyte układu kostno – stawowego – zasady rozpoznawania i leczenia. Zapalenia kości i stawów – rozpoznawanie i leczenie zarówno fazy ostrej jak i późnych następstw. Nowotwory narządu ruchu – objawy, diagnostyka, zasady leczenia. Podstawowe zagadnienia związane z osteoporozą pierwotną i wtórną. Zmiany specyficzne dla starzejącego się narządu ruchu ( choroba zwyrodnieniowa stawów i kręgosłupa).Podstawowe zasady rozpoznawania i leczenia złamań kości. Patofizjologia zrostu kostnego; Podstawy osteosyntezy. Zapoznanie z najczęstszymi urazami kręgosłupa. Wskazania i rodzaje stosowanego zaopatrzenia ortopedycznego.

Podstawowe metody stosowane w rehabilitacji medycznej. Ocena funkcjonalna pacjenta niepełnosprawnego. Planowanie programu rehabilitacji w najczęstszych chorobach i stanach pourazowych.

Literatura:

1. Adam’s Outline of fractures, including joint injuries. D.L. Hamblen i wsp.,2007 12thedition, Churchill Livingstone Elsevier, ISBN 978-0443102974;

2. Adam’s Outline of orthopedics. D.L. Hamblen i wsp., 2010 ,14thedition, Churchill Livingstone Elsevier, ISBN-978-0702030611;

3. Clinical tests for the musculoskeletal system : examinations,-signs- phenomena. K. Buckup, 2008, 2nd edition, Thieme Verlag, ISBN 972-3131367921.

4. Fundamentals of pediatric orthopaedics . L.T. Staheli, 2016, 5thedition , Wolters Kluwer. ISBN 978-1451193930.

5. Physical examination of the spine and extremities . S. Hoppenfeld i wsp. , Appleton- Century- Croffts , ISBN 978-0838578537.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.