Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Microbiology with Parasitology and Immunology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L2.MPI Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Microbiology with Parasitology and Immunology
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 28 godzin więcej informacji
Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bryniarski, Piotr Kochan, Agata Pietrzyk
Prowadzący grup: Krzysztof Bryniarski, Piotr Heczko, Piotr Kochan, Janusz Marcinkiewicz, Katarzyna Nazimek, Bernadeta Nowak, Maria Walczewska
Strona przedmiotu: http://katedraimmunologiiujcm.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Dodatkowe strony WWW:

http://www.km.cm-uj.krakow.pl/

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem kształcenia studentów jest obecna terminologia i klasyfikacja oraz mechanizmy fizjologicznej lub patologicznej funkcji układu immunologicznego. Jej składniki komórkowe, mediatory i czynniki molekularne oraz możliwości terapeutyczne jego regulacji i technik oraz testy diagnostyczne odpowiedzi immunologicznej.

Efekty kształcenia:

W części dotyczącej Immunologii:


Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

 opisuje organizację i funkcję układu immunologicznego, zna podstawy rozwoju oraz mechanizmy działania układu odpornościowego w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej,

 wyjaśnia i opisuje funkcje dopełniacza, komórek fagocytujących i komórek NK; zna mechanizmy ich działania i porównuje te mechanizmy ze swoistym działaniem limfocytów; wymienia i klasyfikuje limfocyty,

 opisuje główny układ zgodności tkankowej,

 opisuje mechanizmy odpowiedzi humoralnej, komórkowej (fazę indukcyjną , centralną i efektorową), tolerancji immunologicznej, podstawowe mechanizmy odrzucania przeszczepu, porównuje sposoby prezentacji antygenów wewnątrz i zewnątrzkomórkowych w odpowiedzi humoralnej i komórkowej,

 zna typy reakcji nadwrażliwości, wyjaśnia mechanizmy reakcji alergicznej typu I, II, III i IV oraz opisuje ich podstawowe objawy i wymienia podstawowe jednostki kliniczne,

 zna sposoby otrzymywania i mechanizm działania szczepionek, surowic odpornościowych, przeciwciał monoklonalnych oraz szerokie możliwości ich stosowania,

 opisuje system odporności związanej ze śluzówkami i skórą (MALT, SIS),

 zna zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów,

 wyjaśnia mechanizmy odporności zarówno wrodzonej jak i nabytej w zakażeniach drobnoustrojami,

 zna podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek,


w zakresie umiejętności:

 potrafi oszacować ryzyko ujawnienia się alergii typu I u potomstwa w oparciu o predyspozycje rodzinne i wpływ czynników środowiskowych,

 potrafi posługiwać się reakcją antygen-przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych, alergicznych, autoimmunizacyjnych, chorób krwi i nowotworowych,

 potrafi udzielić porady jakie testy immunologiczne mógłby wykonać pacjent w celu diagnostyki immunologicznej i mikrobiologicznej,


w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu) :

 przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych,

 potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego),

 wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów,

 potrafi pracować w grupie,

 potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych umiejętności,

 potrafi uczyć innych.

W części dotyczącej Mikrobiologii z parazytologią:


Po zakończeniu zajęć student

w zakresie wiedzy:

 zna budowę, fizjologię i sposoby klasyfikacji bakterii; wymienia poszczególne grupy bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych; zna i wymienia choroby powodowane przez bakterie oraz podstawowe mechanizmy chorobowe towarzyszące zakażeniom bakteryjnym,

 zna cechy budowy, sposoby replikacji i klasyfikację wirusów chorobotwórczych dla człowieka; zna właściwości chorobotwórcze wirusów; wymienia choroby wywoływane przez wirusy DNA i RNA oraz przez priony,

 zna budowę i sposoby klasyfikacji grzybów; wymienia czynniki predysponujące do rozwoju zakażeń grzybiczych; zna czynniki etiologiczne grzybic powierzchniowych i głębokich (narządowych); zna czynniki etiologiczne grzybic tropikalnych; rozumie i definiuje pojęcie mykotoksyn i mykotoksykoz,

 zna i wymienia drobnoustroje, które stanowią florę fizjologiczną człowieka; wyjaśnia mechanizmy tworzenia mikrobiomu człowieka i jego udziału w odporności nieswoistej,

 wyjaśnia mechanizmy patogenezy zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i pasożytniczych,

 zna epidemiologię zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych i pasożytniczych z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania; wymienia i opisuje drogi i mechanizmy wnikania bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów do organizmu człowieka,

 zna cechy budowy i rozumie zasady klasyfikacji pasożytów,

 wyjaśnia zasadę funkcjonowania układu pasożyt-żywiciel,

 zna i wymienia pierwotniaki i robaki przewodu pokarmowego, krwi i tkanek, układu moczowo-płciowego; zna czynniki etiologiczne ektoparazytoz,

 zna i wymienia inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe pierwotniaków, robaków i pasożytniczych stawonogów oraz podstawowe objawy chorobowe wywoływane przez pasożyty,

 zna i rozumie pojęcie zakażeń szpitalnych, zna ich epidemiologię, objawy i patogeny wywołujące zmiany w poszczególnych narządach i tkankach,

 zna i rozumie zasady zapobiegania szerzeniu się chorób infekcyjnych i pasożytniczych w populacji ludzkiej,

 zna klasyfikację i rodzaje szczepionek przeciwdrobnoustrojowych oraz podaje przykłady szczepionek i zasady ich stosowania w profilaktyce chorób bakteryjnych i wirusowych,

 zna podstawy diagnostyki bakteriologicznej, wirusologicznej, mykologicznej i parazytologicznej; wymienia i porównuje stosowane metody diagnostyki mikroskopowej, hodowlanej, serologicznej i molekularnej,

 rozumie mechanizmy oporności drobnoustrojów na leki i ich konsekwencje; wymienia i objaśnia metody oznaczania lekooporności drobnoustrojów,

 zna i opisuje sposoby pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych i parazytologicznych,

 zna i rozumie zasady prawidłowej dezynfekcji, sterylizacji i postępowania aseptycznego; wymienia i opisuje metody procesu dezynfekcji i sterylizacji.


w zakresie umiejętności:

 potrafi przygotować preparat barwiony metodą Grama i odróżnić drobnoustroje Gram-dodatnie od Gram ujemnych w preparacie mikroskopowym,

 potrafi zinterpretować wyniki badań mikrobiologicznych w zakresie diagnostyki klasycznej (mikroskopia i hodowla), serologicznej i molekularnej,

 potrafi zinterpretować wyniki oznaczeń w zakresie lekooporności drobnoustrojów,

 umie powiązać postaci uszkodzeń narządowych i tkankowych, z objawami klinicznymi chorób powodowanych przez bakterie, wirusy i grzyby i z wynikami badań mikrobiologicznych,

 rozpoznaje najważniejsze pasożyty człowieka na podstawie ich budowy (preparaty mikroskopowe i makroskopowe), cykli rozwojowych i objawów chorobowych,

 potrafi postępować zgodnie z zasadami aseptyki.


w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu) :

 przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych,

 potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego),

 wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów,

 potrafi pracować w grupie, potrafi uczyć innych.

Wymagania wstępne:

W zakresie wiedzy student powinien:

 znać mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne,

 znać budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym,

 znać podstawowe struktury komórkowe i ich funkcje oraz mikroarchitekturę tkanek i narządów,

 opisywać gospodarkę wodno-elektrolitową w układach biologicznych, równowagę kwasowo-zasadową oraz jej znaczenie w homeostazie organizmu,

 znać i rozumieć pojęcia rozpuszczalności , ciśnienia osmotycznego, izotonii i roztworów koloidalnych,

 znać fizyczne podstawy wybranych technik terapeutycznych, w tym ultradźwięków i naświetlań,

 znać budowę lipidów i polisacharydów oraz ich funkcje w strukturach komórkowych i pozakomórkowych,

 znać budowę białek i ich modyfikacje potranslacyjne i funkcjonalne oraz znaczenie takich modyfikacji,

 znać funkcję nukleotydów w komórce, strukturę RNA, I- i II-rzędową strukturę DNA oraz strukturę chromatyny,

 znać funkcje genomu, transkryptomu i proteomu człowieka,

 opisywać procesy replikacji, naprawy i rekombinacji DNA, procesy transkrypcji i translacji oraz degradacji DNA, RNA i białek, a także znać mechanizmy regulacji ekspresji genów,

 znać sposoby komunikacji pomiędzy komórkami, pomiędzy komórką a macierzą zewnątrzkomórkową i szlaki przekazywania sygnałów w komórce,

 znać takie procesy, jak cykl komórkowy, proliferacja i starzenie się komórek, apoptoza i nekroza oraz ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu,

 znać podstawowa wiedzę na temat komórek macierzystych,

 znać podstawy pobudzenia i przewodzenia w układzie nerwowym a także fizjologię mięśni prążkowanych i gładkich oraz funkcje krwi; znać czynności narządów i układów organizmu człowieka oraz zależności istniejące między nimi; znać działanie hormonów i konsekwencje zaburzeń gospodarki hormonalnej, a także mechanizmy starzenia się organizmu.


w zakresie umiejętności student powinien:

 obsługiwać mikroskop optyczny, w tym także w zakresie korzystania z immersji,

 rozpoznawać w obrazach z mikroskopu struktury histologiczne odpowiadające narządom i tkankom,

 posługiwać się mianownictwem anatomicznym, histologicznym i embriologicznym,

 umieć wykazać związek między czynnikami zaburzającymi stan równowagi procesów biologicznych a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi,

 obliczać stężenia związków w roztworach,

 posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak kolorymetria, pehametria, elektroforeza kwasów nukleinowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

 Obecności na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie 3 usprawiedliwione nieobecności, przy czym maksymalnie 1 na zajęciach z Immunologii i maksymalnie 2 na zajęciach z Mikrobiologii z parazytologią).

 Aktywności na zajęciach ćwiczeniowych i wykonania określonego zadania wskazanego przez prowadzącego zajęcia.

Jeśli student przekroczy ilość dopuszczalnych nieobecności traci pierwszy termin egzaminu.

  Egzamin końcowy obejmuje materiał realizowany na wykładach, seminariach i ćwiczeniach z Immunologii i z Mikrobiologii z parazytologią. Student otrzymuje końcową ocenę łączną.

 Warunkiem zdania końcowego egzaminu jest uzyskanie 60% prawidłowych odpowiedzi, przy czym wymagane jest udzielenie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z Immunologii i co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi z Mikrobiologii z parazytologią.

 Uzyskanie mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi w zakresie jednego z przedmiotów w pierwszym lub w drugim terminie skutkuje brakiem zdania egzaminu końcowego i zaliczenia modułu.

 I i II termin egzaminu końcowego określa harmonogram zajęć. Brak przystąpienia przez studenta do egzaminu w wyznaczonym terminie, nie poparty usprawiedliwieniem nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia modułu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Sprawdziany (egzaminy) końcowe (podsumowujące):

W zakresie wiedzy:

 Test wielokrotnego wyboru (100 pytań) obejmujący zagadnienia z immunologii (łącznie 40 pytań testowych) oraz z zakresu bakteriologii, wirusologii, mykologii, parazytologii (łącznie 60 pytań testowych): za każde pytanie z poprawną odpowiedzią student otrzymuje 1 punkt, czyli maksymalnie 100 punktów.

W zakresie umiejętności:

 Ocena praktycznych umiejętności wykonywania podstawowych badań mikrobiologicznych oraz umiejętności interpretacji wyników testów diagnostycznych, dokonywana każdorazowo w trakcie i na zakończenie ćwiczeń praktycznych.

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

Obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń: umiejętności współpracy w grupie i krytycznej oceny uzyskiwanych przez siebie wyników.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykłady

Praca z małą grupą (seminarium) prowadzone w formie dyskusji

Ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 6 godziny; 0,6 pkt. ECTS

Udział w ćwiczeniach – 35 godzin; 1,4 pkt. ECTS

Przygotowanie do ćwiczeń – 20 godzin: 0,6 pkt. ECTS

Udział w seminariach – 29 godzin; 1 pkt. ECTS

Przygotowanie do seminariów – 25 godzin; 1 pkt. ECTS

Przygotowanie do egzaminu – 35 godzin; 1,4 pkt. ECTS

Łącznie – 150 godzin; 6 pkt. ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

patrz poniżej

Pełny opis:

W zakresie Immunologii:

1. Organizacja i funkcje układu immunologicznego. Narządy limfatyczne. Odporność wrodzona, odczyn zapalny. Główne komponenty odpowiedzi immunologicznej. -wykład

2. Antygeny. Immunoglobuliny. Dopełniacz. Reakcja antygen-przeciwciało. Antygeny T-zależne i T niezależne a humoralna odpowiedź pierwotna i wtórna. Nadrodzina immunoglobulin. Przeciwciała monoklonalne Surowice odpornościowe, gamma-globulina ludzka. Kompleksy immunologiczne (antygen-przeciwciało).

3. Układ MHC. Indukcja nabytej odpowiedzi immunologicznej. Komórki APC – prezentacja antygenu.

4. Subpopulacje limfocytów. Mechanizm odpowiedzi humoralnej.

5. Reakcje alergiczne związane z odpowiedzią humoralną. Reakcja anafilaktyczna. Reakcje cytotoksyczne z udziałem przeciwciał. Reakcje alergiczne z udziałem kompleksów immunologicznych.

6. Odpowiedź komórkowa. Komórki nieswoistej odpowiedzi komórkowej: fagocyty, NK. Komórki swoistej odpowiedzi komórkowej: LTαβ, γδ. Nadwrażliwość typu późnego. Odpowiedź z udziałem limfocytów cytotoksycznych.

7. Wybrane testy serologiczne stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej i medycznej.

8. Tolerancja immunologiczna. Autotolerancja. Mechanizm odrzucania przeszczepu. Reakcja GvH.

9. Cytokiny. Regulacja odpowiedzi immunologicznej.

10. Szczepienia ochronne: uodpornienie czynne. Tradycyjne i nowoczesne sposoby otrzymywania szczepionek.

11. Immunologia nowotworów.

12. Odporność przeciwzakaźna. Bariera błon śluzowych (MALT) i skóry (SIS). Mechanizmy odporności wrodzonej i nabytej w zakażeniach bakteryjnych, wirusowych i pasożytniczych.

W zakresie Mikrobiologii z parazytologią:

1. Podstawy mikrobiologii. Kryteria klasyfikacji mikroorganizmów i systematyka bakterii. Morfologia i fizjologia bakterii. Budowa komórki bakteryjnej, zewnątrzkomórkowe struktury bakteryjne.

2. Genom bakterii. Genetyczne podłoże zmienności i przenoszenie materiału genetycznego u bakterii. Oporność bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki.

3. Patogeneza zakażeń bakteryjnych. Czynniki chorobotwórczości bakterii. Bakteryjne czynniki etiologiczne zakażeń u człowieka (ziarenkowce Gram-dodatnie i Gram-ujemne, pałeczki Gram-ujemne, laseczki Gram-dodatnie sporulujące i niesporulujące, bakterie beztlenowe, prątki, krętki, promieniowce, mykoplazmy, chlamydie, riketsje). Epidemiologia zakażeń bakteryjnych. Szczepionki przeciwbakteryjne.

4. Podstawy diagnostyki bakteriologicznej: klasyczne metody diagnostyczne; barwienie i mikroskopia, hodowla na podłożach bakteriologicznych, izolacja i identyfikacji bakterii; metody serologiczne i molekularne; oznaczanie lekowrażliwości.

5. Budowa i replikacja wirusów. Systematyka wirusów chorobotwórczych dla człowieka i kryteria klasyfikacji.

6. Właściwości biologiczne i chorobotwórcze wirusów DNA i RNA. Patomechanizm zakażeń wirusowych. Wirusowe czynniki etiologiczne zakażeń u ludzi: wirusy DNA (herpeswirusy, adenowirusy, pokswirusy, parwowirusy, poliomawirusy, papillomawirusy), wirusy RNA (ortomykso- i paramykso-wirusy, koronawirusy, pikornawirusy, astrowirusy, kaliciwirusy, reowirusy, togawirusy, flawiwirusy, filowirusy, rabdowirusy, bunyawirusy i arenawirusy, retrowirusy), wirusy zapaleń wątroby. Priony.

7. Epidemiologia zakażeń wirusowych. Szczepionki przeciwwirusowe.

8. Zasady diagnostyki wirusologicznej: metody izolacji i hodowli wirusów, mikroskopia, diagnostyka serologiczna i molekularna. Oporność na leki przeciwwirusowe.

9. Morfologia i fizjologia grzybów. Systematyka i kryteria klasyfikacji grzybów chorobotwórczych dla człowieka.

10. Patogeneza zakażeń grzybiczych.

11. Epidemiologia i profilaktyka grzybic. Czynniki predysponujące do rozwoju zakażeń grzybiczych powierzchniowych i narządowych.

12. Czynniki etiologiczne zakażeń grzybiczych: grzyby drożdżopodobne, grzyby strzępkowe (pleśnie), dermatofity, grzyby dimorficzne.

13. Grzyby jako alergeny. Mykotoksyny i mykotoksykozy.

14. Podstawy diagnostyki mykologicznej: metody mikroskopowe i hodowlane, metody serologiczne i molekularne, oznaczane wrażliwości na leki przeciwgrzybicze.

15. Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii. Definicja pasożytnictwa. Układ pasożyt-żywiciel. Mechanizmy chorobotwórczego oddziaływania pasożytów na organizm żywiciela i sposoby unikania odpowiedzi immunologicznej gospodarza przez pasożyty.

16. Nazewnictwo i klasyfikacja pasożytów. Ogólne cechy budowy pierwotniaków i robaków pasożytniczych.

17. Epidemiologia i profilaktyka parazytoz.

18. Pierwotniaki i robaki pasożytujące w przewodzie pokarmowym człowieka: Giardia lamblia, Entamoeba histolytica i inne pełzaki, Cryptosporidium i inne Sporozoa, Balantidium coli, Taenia, Diphylobothrium, Enterobius, Ascaris, Trichuris, Strongyloides i Ancylostoma.

19. Pasożyty układu moczowo-płciowego człowieka: Trichomonas vaginalis.

20. Pasożyty krwi i tkanek: Toxoplasma gondii, Trypanosoma, Leishmania, Plasmodium i Babesia, Naegleria i Acanthamoeba oraz Fasciola, Schistosoma, Echinococcus, Trichinella i Toxocara.

21. Ektopasożyty (Sarcoptes, Pediculus, Phthirus, Demodex) i ektoparazytozy.

22. Podstawy diagnostyki parazytologicznej: metody mikroskopowe (koproskopia), badanie makroskopowe, metody hodowlane, serologiczne i molekularne.

23. Sterylizacja, dezynfekcja i aseptyka: zasady i metody dezynfekcji i sterylizacji, mechanizm działania środków dezynfekcyjnych, metody kontroli procesu sterylizacji, zasady prawidłowej antyseptyki.

Literatura:

dla kursu Immunologii:

Literatura podstawowa:

1.Janeway’s Immunobiology. K.Murphy, P.Travers and M. Walport. Garland Publishing Inc., New York

Literatura uzupełniająca:

1.Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman. Cellular and Molecular Immunology. Saunders, Philadelphia – 5th edition.

2.Ivan Roitt, Jonathan Brostoff, David Male. Immunology. Mosty 6th ed. 2001

dla kursu Mikrobiologii z Parazytologią:

Literatura podstawowa:

1.Jawetz Melnick&Adelbergs Medical Microbiology. 27th edition. Karen C. Carroll, et al. (eds.). 2015. ISBN: 978-0071824989

Literatura uzupełniająca:

1.Medical Microbiology, 8ed. Patrick R. Murray, et al. (eds.) 2015. ISBN: 978-0323299565

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.