Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medical Sociology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L2.MS Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Medical Sociology
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ocetkiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Król, Tomasz Ocetkiewicz, Anna Prokop-Dorner, Barbara Woźniak, Grzegorz Wójcik
Strona przedmiotu: http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/en_GB/start-en
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

brak dodatkowych stron

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

W obszarze Wiedzy student powinien:


K1. Znać obecny stan wiedzy na temat wpływu środowiska społecznego (rodziny, społeczności lokalnej, sieci społecznych) na stan zdrowia


K3. Znać obecny stan wiedzy na temat wpływu czynników związanych z nierównościami społecznymi na stan zdrowia


K4. Znać obecny stan wiedzy na temat różnic socjo-kulturowych w zachowaniu, w powiązaniu z różnicami wynikającymi z płci wpływających na stan zdrowia


K6. Rozumieć co to znaczy i co wynika z faktu, że zdrowie, choroba , niepełnosprawność są konstruktami społecznymi


K7. Rozumieć symboliczne znaczenie zdrowia, choroby, niepełnosprawności w odniesieniu do społecznych postaw wobec osób chorych i niepełnosprawnych


K8. Zna obecny stan wiedzy na temat konsekwencji społecznych choroby i interwencji medycznej, zna bariery socjo-kulturowe które powodują utrudnienia dla chorych


K9. Rozumieć co oznacza dla osoby chorej wejście w "rolę chorego"


K10. Rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie porozumiewania się z pacjentem


K11. Rozumie symboliczne znaczenie poleceń nieformalnych wydawanych pacjentowi.


K12. Rozumie, że profesjonalna rola lekarza jest konstruktem socjokulturowym


K13. Rozumie rolę zaufania jako kluczowego czynnika interakcji z pacjentem


K14. Rozumie funkcjonowanie instytucji medycznych jako instytucji społecznych i zna zasady funkcjonowania instytucji totalnych


K15. Zna pojęcie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQoL)Umiejętności praktyczne studenta:


K16. Jest w stanie w praktyce wykorzystać wiedzę na temat sytuacji społecznej pacjenta w procesie diagnostyki i proponowanego leczeniaK17. jest w stanie wziąć pod uwagę różnice kulturowe Pacjenta w proponowaniu właściwej opieki medycznej


K19. Jest w stanie użyć danych uzyskanych w ocenie jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia u pacjenta w procesie jego oceny klinicznej


K20.Jest w stanie efektywnie komunikować się z pacjentem w czasie procesu terapeutycznego, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Efekty kształcenia:

Umiejętności studenta:


Sk1: Jest w stanie efektywnie komunikować się z pacjentem - zarówno podzcas komunikowania się z pacjentem, jak i procesu terapeutycznego - rozumie subiektywne troski i potrzeby pacjenta.


Sk2. Jest w stanie użyć różnych technik komunikacyjnych aby właściwie rozumieć potrzeby i troski pacjentów. Zwłaszcza zna podstawy komunikacji werbalnej i niewerbalnej


Sk3. Jest w stanie zaproponować takie leczenie, (interwencję medyczną) , aby zminimalizować konsekwencje społeczne dla pacjenta.


Sk4. Jest w stanie zbudować atmosferę zaufania podczas całego procesu terapeutycznego


Sk5. Jest w stanie zminimalizować stres pacjenta podczas całego leczenia.


Sk7. Jest w stanie podjąć interwencje zwiększające jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia u pacjenta.


Wymagania wstępne:

Brak wstępnych wymagań

Forma i warunki zaliczenia:

Pisemny egzamin oparty na analizie 10 przypadków typu "case study"

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza studenta i jego umiejętności praktyczne są oceniane na podstawie aktywności podczas dyskusji w grupie i zadań typu "opisy przypadków"

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Objaśnienie lub wyjaśnienie, seminarium, e-learning, metoda przypadków-metody aktywizujące

Bilans punktów ECTS:

2

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby. Psychospołeczne wymiary subiektywnego zdrowia. Kulturowe i społeczne determinanty zdrowia i zachowań związanych ze zdrowiem. Nierówności społeczne w stanie zdrowia. (płeć, wiek, status socjo-ekonomiczny, mniejszości etniczne). Rodzina a zdrowie jamy ustnej. Rola rodziny w kreowaniu prozdrowotnego trybu życia. Funkcje rodziny. Zachowania w chorobie. Odpowiedź na chorobę. Choroba jako stresujące wydarzenie społeczne. Rola sieci społecznych w stanie zdrowia. Stres społeczny. Rola kapitału społecznego. Stan funkcjonalny i jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia u pacjenta z chorobą przewlekłą. Proces podejmowania decyzji w szukaniu pomocy medycznej. Typy relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. Komunikacja pomiędzy lekarzem a pacjentem. (typy pytań, język, komunikacja werbalna i niewerbalna). Teoria instytucji.

Pełny opis:

I. Rola socjologii w medycynie. Socjologiczne koncepcje zdrowia i choroby. Psychospołeczny wymiar zdrowia. Rola chorego. Symboliczne znaczenie choroby. Psychospołeczne wskaźniki zdrowia (dobrostan)

II. Socjologia ciała. Kulturowe i społeczne determinanty zdrowia i zachowań w zdrowiu. Sieci społeczne, kapitał społeczny, więzi społeczne. Relacje pomiędzy sieciami społecznymi a zdrowiem

III. Psychospołeczne determinanty subiektywnego odczucia zdrowia. Psychospołeczne wskaźniki zdrowia. Skale mierzące poszczególne wymiary zdrowia.

IV. Styl życia a stan zdrowia. Zachowania antyzdrowotne (niewłaściwa dieta, palenie, alkoholizm, narkotyki, brak aktywności fizycznej, otyłość) Samoopieka w zdrowiu. Socjalizacja do zachowań prozdrowotnych. Edukacja zdrowotna (ryzyko chorób genetycznie uwarunkowanych, prognozowany na przyszłość stan zdrowia)

V. Społeczne nierówności w zdrowiu (wiek, płeć, status socjo-ekonomiczny, mniejszości etniczne. Skale mierzące wsparcie i więzi społeczne. Rola sieci społecznych i ich wpływ na stan zdrowia.

VI. Stres społeczny, obciążenie jednostki. Kulturowe i społeczne determinanty samobójstw i prób samobójczych. Rola kapitału społecznego. Społeczne postawy wobec samobójstw.

VII. Rodzina a zdrowie. Rola rodziny w kreowaniu prozdrowotnego stylu życia. Funkcje rodziny (wsparcie społeczne) Wczesne doświadczenia w życiu rodzinnym i ich implikacje na stan zdrowia w przyszłości. Patologiczna sytuacja w otoczeniu. Przemoc fizyczna i psychiczna.

VIII. Przemoc domowa. Wływ zjawiska występowania przemocy na zdrowie. Przemoc domowa względem dzieci i osób starszych. Kobiety jako ofiary przemocy.

IX. Odpowiedź na chorobe. Percepcja i interpretacja objawów choroby przez pacjenta. Choroba jako sytuacja stresowa.

X. Percepcja i interpretacja objawów choroby przez pacjenta a czynniki kulturowo-społeczne wpływające na odpowiedź chorego na objawy choroby i strategie samoopieki.

XI. Psychospołeczne konsekwencje chorób przewlekłych (zmiany w rodzinie, wpływ na wykonywaną pracę i życie społeczne) Niepełnosprawność jako konstrukt społeczny. Piętno. Próby adaptacji do nowych warunków funkconowania (bariery psychologiczne i społeczne).

XII. Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia. (koncepcja, wskaźniki psychospołeczne) Status funkcjonalny i jakość życia pacjentów z chorobami przewlekłymi (naczyniowosercowymi, onkologicznymi, osób starszych. Skale mierzące różne aspekty jakości życia.

XIII. Komunikacja pomiedzy lekarzem a pacjentem (jezyk, rodzaje pytań) Satysfakcja pacjenta z wywiadu i opieki medycznej. Pacjent w szpitalu. Środowisko szpitalne i jego wpływ na pacjenta. Role i realcje pacjenta z personelem. Szpital jako system społeczny. Hospitalizacja jako wydarzenie stresogenne. Podejmowanie decyzji celem otrzymania pomocy medycznej. Rola zawodowa lekarzy Feminizacja zawodów medycznych. stres w zawodzie lekarza.

XIV. Relacje lekarz - pacjent. modele relacji lekarz - pacjent w teorii Parsonsa. Podejście paternalistyczne kontra obopólne uczestnictwo. Modele relacji lekarz - pacjent. Rodzaje komunikacji lekarz - pacjent (werbalna, niewerbalna). Satysfakcja pacjenta.

XV. Śmierć i umieranie jako fenomen społeczny. Systemy opieki medycznej 0- nowe wyzwania (transplantacje, podejście ludzi do bycia dawcami organów) Społeczne postawy wobec eutanazji. Społeczne postawy wobec dawstwa organów do transplantacji.

Literatura:

Sociology as Applied to Medicine, Scambler Graham (the most recent edition).

Uwagi:

Student powinien przygotować ustną prezentację podczas seminarium raz w ciągu całego kursu i przedstawić ją na forum grupy. Lista tematów i dostęp do obowiązującej literatury będzie podany na pierwszym seminarium. Kolejnym wymogiem jest obecność na zajęciach, dopuszcza się jedną nieobecność bez konieczności jej odrobienia. każda następna nieobecność wymaga zdania materiału u asystenta prowadzącego seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.