Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratory Diagnostics

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L3.LabDiag Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Laboratory Diagnostics
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Solnica, Iwona Wybrańska
Prowadzący grup: Joanna Góralska, Małgorzata Malczewska-Malec, Bogdan Solnica, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Uzyskanie podstawowej wiedzy w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Poznanie zasad pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych. Zapoznanie studentów z zastosowaniem badań laboratoryjnych w rozpoznawaniu, różnicowaniu i monitorowaniu leczenia chorób. Nabycie umiejętności interpretacji wyników badań laboratoryjnych. Kształtowanie prawidłowych postaw etycznych i umiejętności współpracy lekarza z laboratorium diagnostycznym.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

E_W37: Zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań.

E_W38: Zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej.

E_W39: Zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych.

Umiejętności:

E_U12: Przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci.

E_U16: Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne.

E_U24: Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń.


Wymagania wstępne:

Wiedza w dziedzinie biochemii lekarskiej i fizjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich seminariach (dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność). Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test zaliczeniowy, końcowy (pojedynczego wyboru, 60 pytań).

Metody dydaktyczne:

Metody podające i aktywizujące - przedstawienie informacji z użyciem prezentacji multimedialnych i możliwością dyskusji dydaktycznej. Prezentacja wyposażenia i organizacji pracy w laboratorium szpitalnym.

Bilans punktów ECTS:

Zajęcia wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studentów:

Seminaria – 30 godz.,

Wizyta w laboratorium – 1 godz.

Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w seminariach 30 godz.

Udział w wizycie w laboratorium 1 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Łącznie 51 godz. 2 ECTS


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.