Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anesthesiology and Intensive Care 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-E6L4.AnesthIC Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Anesthesiology and Intensive Care 1/2
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne, tok 6-letni po angielsku
Strona przedmiotu: http://www.medschool.uj.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia praktyczne, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Andres
Prowadzący grup: Janusz Andres, Izabella Grabowska, Agnieszka Jastrzębska, Krzysztof Kobylarz, Magdalena Kocot-Kępska, Paweł Krawczyk, Anna Wrzosek, Krzysztof Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Dodatkowe strony WWW:

http://www.prc.krakow.pl/

https://www.erc.edu/

https://cprguidelines.eu/

https://erc.edu/courses

https://erc.edu/news/guidelines-for-resuscitation-2017-update

Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Celem modułu jest:

1. Zapoznanie z podstawami przedmiotu Anestezjologia i Intensywna Terapia w szczególności:

- zasadami bezpieczeństwa okołooperacyjnego,

- przygotowania pacjenta do operacji,

- wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji,

2. Zapoznanie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej i postępowaniem w stanach zagrożenia życia dorosłych

3. Uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie

5.Zapoznanie z zasadami współpracy w grupie z braniem odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

6. Nabycie umiejętności pracy w zespole leczącym

7. Zapoznanie się z odrębnościami postępowania w anestezjologii u osób staszych.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student powinien mieć umiejętności:

w zakresie wiedzy:

-opisuje zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji - opisuje najczęstsze powikłania związane ze znieczuleniem, sedacją i okresem okołooperacyjnym. Posiada wiedzę o możliwych zdarzeniach niepożądanych mogących wystąpić w okresie pooperacyjnym, umiejętność ich rozpoznawania oraz postępowania w sytuacjach krytycznych. Posiada wiedzę na temat kwalifikacji pacjenta do oddziału intensywnej terapii.


W zakresie umiejętności:

-wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy

- działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych

- potrafi udrożnić drogi oddechowe przy pomocy technik bezprzyrządowych i przyrządowych

- potrafi prowadzić wentylację pacjenta workiem samorozprężalnym z maską twarzową

- potrafi bezpiecznie obsługiwać defibrylator manualny

- potrafi zinterpretować wyniki oraz pomiary monitorowania okresu pooperacyjnego w oparciu o podstawowe parametry życiowe

w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi uzyskać świadomą zgodę pacjenta na zabieg

− współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

-przestrzega praw pacjenta, okazuje dla niego szacunek i troskę o jego dobro

-potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa


Wymagania wstępne:

fizjologia, anatomia, chory wewnętrzne, chirurgia, pediatria, neurochirurgia,

neurologia, radiologia, ortopedia i traumatologia,

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin cząstkowy, praktyczny, który jest formą dopuszczającą do rozpoczęcia drugiej części kursu w roku akademickim 5/6.


Egzamin praktyczny: student demonstruje umiejętność zastosowania sprzętów medycznych, leków oraz procedur podczas resuscytacji. Prezentuje umiejętność zabezpieczenia , udrożnienia dróg oddechowych, rozpoznaje rytmy serca w stanach zagrożenia życia, prezentuje umiejętność pracy w zespole.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność na zajęciach praktycznych i obserwacja aktywności podczas ćwiczeń klinicznych.

Praca w małej grupie.

Egzamin pisemny po zakończeniu modułu na roku V

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody programowane - z użyciem maszyny dydaktycznej

Metody dydaktyczne:

wykłady informacyjne, oraz problemowe. Metody podające, asymilacja wiedzy, opis przypadku omówienie przypadku pacjenta na zajęciach klinicznych, zajęcia kliniczne , sytuacyjne, badanie pacjenta, omówienie badania, zaproponowanie diagnozy oraz badań dodatkowy, zaproponowanie interwencji, dyskusja podsumowująca na temat przypadku pacjenta. Interpretacja wyników badań pacjenta.

Bilans punktów ECTS:

16 godzin wykładów

12 godzin ćwiczeń klinicznych

12 godzin ćwiczeń praktycznych


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

16 godzin wykładów

12 godzin ćwiczeń klinicznych

12 godzin ćwiczeń praktycznych


Skrócony opis:

Przedmiot „Anestezjologia i Intensywna Terapia” zawiera wybrane zagadnienia medycyny okołooperacyjnej, prowadzone na bazie ćwiczeń klinicznych i tematycznych seminariów.

Na kanwie posiadanej wiedzy z zakresu nauk przedklinicznych i klinicznych studenci przyswajają wiedzę z zakresu przedmiotu. Podczas ćwiczeń klinicznych na bloku operacyjnym, zapoznają się ze specyfiką organizacji i pracy na sali operacyjnej. Uczestniczą biernie a również w wyznaczonym zakresie czynnie w wykonywanej przez lekarza prowadzącego zajęcia, procedurze medycznej. W ten sposób posiadaną wiedzę teoretyczną wykorzystują w rozwiązywaniu przedstawionych teoretycznych i praktycznych pytań klinicznych. Poznają podstawowe zagadnienia z zakresu prowadzenia terapii w oddziale intensywnej terapii. Kładziemy również nacisk na zasady etyki medycznej oraz należytą staranność w wykonywaniu procedur medycznych.

Pełny opis:

Przedmiot ,,Anestezjologia i Intensywna Terapia” prowadzony jest na IV roku Wydziału Lekarskiego CM UJ w Krakowie .Suma godzin dydaktycznych podzielona jest na wykłady, seminaria i ćwiczenia. Blok dydaktyczny dla każdej grupy obejmuje: 12 godzin ćwiczeń oraz 12 godziny seminariów , rozłożonych w 7 Klinikach SU, oraz 16 godzin wykładów wspólnych dla całego roku

Zajęcia odbywają się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Oddziale Intensywnej Terapii SU, na terenie bloków operacyjnym (w zakresie chirurgii urazowej, urologii, ginekologii, neurochirurgii, chirurgii naczyniowe, chirurgii brzusznej i endokrynologicznej, transplantologii, okulistyki) oraz znieczulenie i intensywna opieka medyczna w zakresie procedur w Klinice Kardiochirurgii oraz Chirurgii Dziecięcej.

Ćwiczenia kliniczne i seminaria obejmują ustawiczną pracę z grupą studencką na ćwiczeniach prowadzonych w systemie zblokowanym. Studenci poznają zasady kwalifikacji do znieczulenia oraz przygotowanie przedoperacyjne oraz bezpośredni okres pooperacyjny u pacjenta zakwalifikowanego do chirurgicznej procedury zabiegowej w znieczuleniu ogólnym i przewodowym. Studenci zobligowani są do przygotowania określonych partii materiału w oparciu o przewidziane w programie nauczania podręczniki i zalecaną literaturę, których stopień znajomości i umiejętności wykorzystania do wyjaśniania określonych sytuacji klinicznych, zostaje uwiarygodniony podczas codziennych zajęć.

Student odbywający ćwiczenia z naszego przedmiotu zobligowany jest do odbycia ćwiczeń na bloku operacyjnym w zakresie znieczuleń do procedur chirurgicznych w następujących klinikach chirurgicznych:

Neurochirurgia( chory zakwalifikowany do zabiegu w zakresie zdiagnozowanej choroby w obrębie OUN, znieczulenie w neurochirurgii)

Ortopedia (znieczulenie w ortopedii, wskazania i przeciwwskazania do wykonania blokad centralnych, leczenie profilaktyczne i lecznicze heparynami drobnocząsteczkowymi i lekami p/płytkowymi a możliwość bezpiecznego wykonania znieczulenia przewodowego)

Chirurgia naczyniowa (znieczulenie chorego do planowych i nagłych operacji w obrębie dużych naczyń)

Chirurgia endokrynologiczna (znieczulenie chorego z chorobą tarczycy, diagnostyka i leczenie przełomu tarczycowego)

Chirurgia brzuszna (znieczulenie chorego z patologia w obrębie jamy brzusznej, znieczulenie do operacji laparoskopowych)

Urologia ( znieczulenie chorego w podeszłym wieku, specyfika znieczulenia w urologii)

Chirurgia dziecięca (znieczulenie ogólne i przewodowe u dzieci)

Specyfika znieczulenia w kardiochirurgii. Zaawansowane monitorowanie układu krążenia.

Podczas seminarium z resuscytacji prowadzone są zajęcia na fantomach.

Przedmiot składa się z :

Ćwiczenia kliniczne: pokazy praktyczne; omówienie środków farmakologicznych, budowa i zasady działania aparatu do znieczulenia, zlecenia pooperacyjne, techniki znieczulenia, terapia bólu pooperacyjnego,

leczenie bólu

Seminaria „praca z małą grupą”:

Rola anestezjologii i Intesywnej Terapii,

Kwalifikacja pacjenta do znieczulenia

Przygotowanie do znieczulenia

Etyka resuscytacji oraz problemy końca życia.

Aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

Znieczulenie ogólne – indukcja, opioidy, anestetyki wziewne, środki zwiotczające.

Leczenie bólu pooperacyjnego

Powikłania znieczulenia ogólnego

Znieczulenie osób w wieku podeszłym i otyłych

Znieczulenie miejscowe

Znieczulenie w położnictwie

Znieczulenie pacjentów neurochirurgicznych

Wentylacja mechaniczna

Dostępy naczyniowe. Infekcje , profilaktyka.

Literatura:

1.Clinical Anesthesiology 5th Eition Morgan & Mikhail”s

2.Wytyczne 20015 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej. Wydanie Kraków 20015 Polskiej Rady Resuscytacji

3.Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna. Podręcznik BLS/AED Wydanie - Maj 2017 Polskiej Rady Resuscytacji

4.Specjalistyczne Zabiegi Resuscytacyjne.Podręcznik do kursu "Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych" Wydanie - Wrzesień 2017 Polskiej Rady Resuscytacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.