Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prosthodontics 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ED4.Prosth1/2 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Prosthodontics 1/2
Jednostka: Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarsko-dentystyczny, studia stacjonarne, tok 5-letni po angielsku
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 140 godzin więcej informacji
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Wieczorek
Prowadzący grup: Aneta Wieczorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Przedstawienie wiedzy teoretycznej i zasad postępowania praktycznego dla określenia wskazań do leczenia protetycznego w prostych przypadkach częściowych i całkowitych braków zębowych z zastosowaniem podstawowych uzupełnień ruchomych.

Efekty kształcenia:

Wiedza

zna podstawowe metody badania lekarskiego oraz rolę badań dodatkowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu, rokowaniu i profilaktyce zaburzeń narządowych i układowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na tkanki jamy ustnej; - zna zasady prowadzenia specjalistycznego wywiadu i badania pacjenta pod kątem diagnostyki protetycznej ( 10%)- zna protetyczne klasyfikacje diagnostyczne;


zna normy zgryzowe na różnych etapach rozwoju osobniczego i odchylenia od norm; - w zakresie koniecznym do prowadzenia leczenia protetycznego (20%)


zna objawy, przebieg i sposoby postępowania w określonych jednostkach chorobowych jamy ustnej, głowy i szyi, z uwzględnieniem grup wiekowych; - w zakresie braków zębowych i ich rekonstrukcji metodami protetycznymi oraz oddziaływania uzupełnień protetycznych na organizm pacjenta (20%)


zna metody rehabilitacji narządu żucia; - poprzez zastosowanie ruchomych aparatów protetycznych (50%)- zna zasady planowania leczenia protetycznego w prostych przypadkach diagnostyczno-terapeutycznych; - zna przebieg procesu wykonawstwa laboratoryjnego i klinicznego protez ruchomychzna zasady diagnostyki radiologicznej; - interpretuje ortopantomograficzne obrazy radiologiczne w aspekcie planowania leczenia protetycznego (10%)


zna i rozumie patomechanizm oddziaływania chorób jamy ustnej na ogólny stan zdrowia. – w zakresie postępowania protetycznego i oddziaływania stanu podłoża protetycznego na zdrowie ogólne (20%)


.

Umiejętności -

przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem lub jego rodziną;- przeprowadza kierunkowy wywiad z pacjentem, w odniesieniu do leczenia protetycznego pacjentów z zastosowaniem protez ruchomych (10%),


przeprowadza badanie fizykalne pacjenta; - w odniesieniu do leczenia protetycznego pacjentów z zastosowaniem protez ruchomych (10%),


wyjaśnia pacjentowi istotę jego dolegliwości, ustala sposób leczenia potwierdzony świadomą zgodą pacjenta oraz rokowanie; - w odniesieniu do leczenia z zastosowaniem protez ruchomych (10%)

interpretuje wyniki badań dodatkowych; - wyniki badania mykologicznego oraz potrafi opisać zdjęcie ortopantomograficzne (10%),


ustala wskazania do wykonania określonego zabiegu stomatologicznego; - potrafi postawić diagnozę stomatologiczno-protetyczną, - planuje i przeprowadza zabiegi przygotowujące do leczenia protetycznego w prostych przypadkach diagnostyczno-terapeutycznych oraz ocenia wskazania do leczenia z zastosowaniem okreslonych aparatów protetycznych (15%)


ustala leczenie w chorobach tkanek układu stomatognatycznego; -

potrafi zaplanować konstrukcję protez częściowych i całkowitych,

- potrafi wyznaczyć i zarejestrować zwarcie centralne oraz przeprowadzić pozostałe zabiegi zmierzające do leczenia protetycznego pacjentów bezzębnych i z częściowymi brakami uzębienia z zastosowaniem protez całkowitych i częściowych (10%)


przeprowadza rehabilitację protetyczną w prostych przypadkach w zakresie postępowania klinicznego i laboratoryjnego.- wykonuje zabiegi kliniczne i laboratoryjne związane z wykonawstwem protez ruchomych (100%)


prawidłowo prowadzi dokumentację medyczną; - w zakresie diagnostyki i postępowania protetycznego, a także komunikacji z laboratorium techniki dentystycznej (15%)
Kompetencje społeczne –

buduje pełną zaufania atmosferę podczas całego procesu diagnostycznego i leczenia;- okazuje szacunek dla chorego i troskę o jego dobro; przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych;

przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii;

- wobec pacjentów przyjmuje postawę empatyczną;


przestrzega praw pacjenta, w tym: prawa do ochrony danych osobowych, prawa do intymności, prawa do informacji o stanie zdrowia, prawa do wyrażenia świadomej zgody na leczenie lub odstąpienie od niego oraz prawa do godnej śmierci; przestrzega praw pacjenta – do ochrony jego intymności, danych osobowych itp.;


- potrafi pracować w grupie i w środowisku wielokulturowym;

- skutecznie współpracuje z innymi przedstawicielami zawodów medycznych.


Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest:

- obecność (dopuszczalne są 3 usprawiedliwione nieobecności, 2 usprawedliwione przez zwolnienie lekarskie, muszą zostać odrobione w dodatkowym terminie, 1 nieobecność może być nieodrobiona) i zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych programem,

- uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich sprawdzianów,

- dokumentacja wykonanych zabiegów klinicznych w karcie studenta potwierdzona podpisem asystenta,

- uzyskanie 70% z końcowego zaliczenia testowego,

Zaliczenie na ocenę na którą składać się będzie średnia artymetyczna ocen z zaliczeń teoretycznych, umiejętności i kompetencji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

- Sprawdziany kształtujące:

- 2 pisemne sprawdziany – 5 pytań otwartych, za każdą poprawną odpowiedź na pytanie - 5 punktów, do zaliczenia wymagane uzyskanie 17, 5 punktów (70%).

- test na koniec roku – 50 pytań, warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 70% odpowiedzi prawidłowych;

W zakresie umiejętności –

- zaliczenie na podstawie obserwacji studenta demonstrującego wykonywanie danych czynności podczas ćwiczeń – na ocenę.

W zakresie kompetencji społecznych –

- obserwacja zachowania studenta podczas wszystkich ćwiczeń (ocena według jednolitego formularza) – wyrażona na koniec roku w postaci oceny.


Metody dydaktyczne:

Wykłady z prezentacją multimedialną;

Ćwiczenia laboratoryjne i kliniczne – demonstracja zabiegów laboratoryjnych, klinicznych, asysta przy zabiegach i samodzielne ich przeprowadzanie.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe (wykłady, ćwiczenia, kolokwia) – 174

Samodzielna praca studenta (przygotowanie do ćwiczeń i sprawdzianów) -

Łączna liczba godzin –

Liczba punktów ECTS


Pełny opis:

Wykłady

Wykłady I-IV

Rozważania dotyczące rehabilitacji bezzębnego pacjenta protezami całkowitymi

Wykłady V –VII

Rozważania dotyczące rehabilitacji pacjenta z częściowymi brakami uzębienia protezami częściowymi akrylowymi i szkieletowymi

Ćwiczenia

Ćw. 1

Wprowadzenie, omówienie karty badania lekarskiego oraz karty laboratoryjnej. Pobieranie wycisków anatomicznych.

Ćw. 2

Pacjent bezzębny

1.Zagadnienia teoretyczne - diagnostyka bezzębnej jamy ustnej, wyciski anatomiczne u pacjentów bezzębnych, zasady laboratoryjnego wykonawstwa modeli pomocniczych i łyżek indywidualnych.

2. Zajęcia kliniczne - badanie kliniczne pacjenta, - diagnoza, plan leczenia, pobranie wycisów anatomicznych (demonstracja, wykonastwo na pacjencie fantomowym).

3. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonastwo wycisków anatomicznych, wykonastwo łyżek indywidualnych.

Ćw. 3

Pacjent bezzębny

1. Zagadnienia teoretyczne – łyżki indywidulane – kontrola w jamie ustnej pacjenta, wyciski czynnościowe, zasady odlewania modelu roboczego.

2. Zajęcia kliniczne – kontrola i korekta łyżek indywidualnych, pobranie wycisków czynnościowych – demonstracja.

3. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie łyżek indywidualnych dla pacjenta fantomowego.

Ćw. 4

Pacjent bezzębny

1. Zagadnienia teoretyczne – modele robocze, wzorniki woskowe.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modelu roboczego, wykonastwo wzorników woskowych dla fantomowego pacjenta.

Ćw. 5

Pacjent bezzębny

1. Zagadnienia teoretyczne – wzorniki woskowe, rejestracja zwarcia centralnego, dobór koloru i kształtu zębów.

2. Zajęcia kliniczne – rejestracja zwarcia centralnego dobór koloru i kształtu zębów – demonstracja, ćwiczenia na pacjencie fantomowym.

3. Ćwiczenia laboratoryjne – montaż modeli roboczych w artykulatorze.

Ćw. 6

Pacjent bezzębny

1. Zagadnienia teoretyczne – podstawowe zasady ustawiania zębów w wosku w protezach całkowitych.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – ustawienie zębów sztucznych, modelowanie płyty protezy.

Ćw. 7

Pacjent bezzębny

1. Zagadnienia teoretyczne – kontrola ustawienia zębów w wosku, puszkowanie protez.

2. Zajęcia kliniczne kontrola ustawienia zębów w wosku - demonstracja

3. Ćwiczenia laboratoryjne – puszkowanie protez

Ćw. 8

Pacjent bezzębny

1. Zagadnienia teoretyczne – zalecenia dla pacjenta otrzymującego protezy całkowite

2. Ćwiczenia laboratoryjne – obróbka i polerowanie protez całkowitych.

3. Zajęcia kliniczne – oddanie protez całkowitych, pouczenie pacjenta, wydanie zaleceń – demonstracja.

Q- Pacjent bezzębny – zagadnienia dotyczące części klinicznej i laboratoryjnej– zaliczenie pisemne

Ćw. 9

Pacjent bezzębny

1. Zagadnienia teoretyczne – problemy związane z użytkowaniem protez całkowitych, przebieg procesu adaptacji pacjenta do protez

2. Zajęcia kliniczne – pacjent bezzębny - wizyta kontrolna pacjenta, który otrzymał protezy całkowite (demonstracja).

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wywiad, badanie, wyciski na modele diagnostyczne/pomocnicze (demonstracja).

2. Zajęcia kliniczne – wyciski anatomiczne u fantomowego pacjenta z brakami częściowymi (para studentów wykonuje dwie protezy częściowe na fantomie)

3. Ćwiczenia laboratoryjne – odlanie modeli diagnostycznych

Ćw. 10

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne – zasady wykonawstwa wzorników diagnostycznych, zasady analizy paralelometrycznej modeli diagnostycznych

2. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie wzorników diagnostycznych dla fantomowego pacjenta (para studentów wykonuje dwa wzorniki).

3. Zajęcia kliniczne -– rejestracja okluzji na wzornikach diagnostycznych, ocena przebiegu płaszczyzny okluzyjnej, ocena wskazań do korekty, analiza paralelometryczna modeli pomocniczych – diagnoza (demonstracja).

Ćw. 11

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne – zasady wykorzystania uzębienia resztkowego w planowaniu i leczeniu protetycznym.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie łyżek indywidualnych na modelach pomocniczych dla fantomowego pacjenta.

3. Zajęcia kliniczne - pacjent z częściowymi brakami zębowymi – korekta w zakresie przebiegu płaszczyzny protetycznej, wyciski na modele robocze do protez częściowych (demonstracja).

Ćw. 12

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne – zasady planowania elementów składowych protez częściowych, zasady analizy paralelometrycznej modeli roboczych, metody podcienienia modeli.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – wyciski anatomiczne na modele robocze celem wykonania protez częściowych u fantomowego pacjenta

3. Zajęcia kliniczne – odlanie modeli roboczych, podcienianie modeli roboczych i wykonanie wzorników woskowych dla fantomowego pacjenta.

4. rejestracja zwarcia na wzornikach, dobranie koloru i kształtu zębów sztucznych (demonstracja).

5. Ćwiczenia laboratoryjne - artykulacja modeli roboczych dla fantomowego pacjenta.

Ćw. 13

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne – budowa i rodzaje klamer, zasady umocowywania klamer i ustawiania zębów w protezach częściowych.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – doginanie klamer i ustawianie zębów sztucznych dla fantomowego pacjenta.

3. Zajęcia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – kontrola częściowych protez woskowych (demonstracja).

Ćw. 14

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne - przebieg procesu polimeryzacji protez częściowych i zasady obróbki protez po polimeryzacji.

2. Ćwiczenia laboratoryjne - przebieg procesu polimeryzacji protez częściowych i zasady obróbki protez po polimeryzacji

3. Zajęcia kliniczne – przebieg procesu polimeryzacji protez częściowych i zasady obróbki protez po polimeryzacji

Ćw. 15

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne - Leczenie protetyczne z zastosowaniem protez szkieletowych.

2. Zajęcia kliniczne – pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wywiad, badanie, wyciski na modele diagnostyczne (demonstracja).

–– pacjent z częściowymi brakami zębowymi – wizyta kontrolna pacjenta który otrzymał protezy częściowe (demonstracja).

3. Ćwiczenia laboratoryjne – wyciski anatomiczne u fantomowego pacjenta, odlanie modeli diagnostycznych dla fantomowego pacjenta.

Ćw. 16

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne - Rodzaje i zasady projektowania częściowych protez szkieletowych.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – wykonanie wzorników diagnostycznych dla fantomowego pacjenta.

3. Zajęcia kliniczne - rejestracja okluzji na wzornikach diagnostycznych, analiza paralelometryczna, diagnoza, zaplanowanie konstrukcji protezy szkieletowej, ewentualna korekta powierzchni okluzyjnej i wyciski na modele robocze (demonstracja).

Ćw. 17

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne – zasady analizy paralelometrycznej modelu roboczego.

2. Ćwiczenia laboratoryjne - demonstracja czynności laboratoryjnych i stosowanej aparatury: analizy paralelometrycznej modelu roboczego, podcieniania modeli i dublowania, wykonania modeli z masy ogniotrwałej, pokaz hartowania modeli, modelowania szkieletu protezy częściowej z wosku i zatapiania w masie ogniotrwałej, demonstracja procesu odlewniczego.

3. Ćwiczenia laboratoryjne – odlewnictwo – powielanie fantomu zęba przedtrzonowego (analiza, zablokowanie woskiem, zatopienie w masie silikonowej) - każdy student wykonuje zadanie na jednym fantomowym zębie powiększonym w stosunku do wymiarów anatomicznych).

Ćw. 18

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne - zasady wykonawstwa laboratoryjnego protez szkieletowych.

2. Ćwiczenia laboratoryjne – odlewnictwo – wymodelowanie klamry o ramieniu prostym i naddziąsłowym oraz podparcia, zatopienie w masie osłaniającej.

Ćw. 19

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne - omówienie czynności laboratoryjnych w trakcie procesu wykonywania protez szkieletowych

2. Ćwiczenia laboratoryjne - odcięcie kanałów, piaskowanie, wyparzenie modelu roboczego, szlifowanie i polerowanie metalowego szkieletu protezy, wykonanie wzornika woskowego (demonstracja).

3. Zajęcia kliniczne – kontrola szkieletu w jamie ustnej, rejestracja okluzji, dobór zębów sztucznych (demonstracja).

4. Ćwiczenia laboratoryjne – demonstracja ustawienia zębów, modelowania dziąsła sztucznego.

Ćw. 20

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne – Kliniczne aspekty wykonawstwa technicznego protez częściowych w świetle wymogów profilaktyki.

2. Zajęcia kliniczne - pacjent z częściowymi brakami zębowymi - kontrola ustawienia zębów sztucznych w protezie szkieletowej (demonstracja).

3. Ćwiczenia laboratoryjne – zamiana wosku na akryl, wypolerowanie protezy (demonstracja).

4. Zajęcia kliniczne - oddanie protezy szkieletowej, pouczenie o użytkowaniu, wyznaczenie wizyty kontrolnej (demonstracja).

Ćw. 21

Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

1. Zagadnienia teoretyczne - omówienie przypadków umówionych pacjentów

2. wizyta kontrolna pacjenta który otrzymał protezę szkieletową (demonstracja).

Zajęcia kliniczne– pacjent bezzębny wizyta nr 1

Q- Pacjent z częściowymi brakami zębowymi

– zagadnienia kliniczne i laboratoryjne - pisemne

Ćw. 22

Zagadnienia teoretyczne - omówienie przypadków umówionych pacjentów

Zajęcia kliniczne– pacjent bezzębny wizyta nr 2

Pacjent z częściowymi brakami uzębienia wizyta nr 1

Ćw. 23

Zagadnienia teoretyczne - omówienie przypadków umówionych pacjentów

Zajęcia kliniczne– pacjent bezzębny wizyta nr 3

Pacjent z częściowymi brakami uzębienia wizyta nr 2

Ćw. 24

Zagadnienia teoretyczne - omówienie przypadków umówionych pacjentów

Zajęcia kliniczne– pacjent bezzębny wizyta nr 4

Pacjent z częściowymi brakami uzębienia wizyta nr 3

Ćw. 25

Zagadnienia teoretyczne - omówienie przypadków umówionych pacjentów

Zajęcia kliniczne– pacjent bezzębny wizyta nr 5

Pacjent z częściowymi brakami uzębienia wizyta nr 4

Ćw. 26

Zagadnienia teoretyczne - omówienie przypadków umówionych pacjentów

Zajęcia kliniczne– pacjent bezzębny wizyta nr 6

Pacjent z częściowymi brakami uzębienia wizyta nr 5

TEST

Literatura:

Basic literature:

A.B. Carr, G.P. McGinvey, D.T. Brown McCracken's Removable Partial Prosthodontics. St. Louis: Elservier Mosby 2011 12 th edition

G. A. Zarb, J. Hobkirk, S. Eckert, R. Jacob Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients: Complete Dentures and Implant-Supported Prostheses. Elservier 13th Ed 2013

R. L. Sakaguchi, J.M. Powers Craig’s Restorative Dental Materials. 2002. Elservier Mosby 2012 13th Ed

Supplementary literature:

R. M. Basker, J. C. Davenport, J. M. Thomason:Prosthetic Treatment of the Edentulous Patient, 5th Edition Wiley-Blackwell 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.