Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Allergology and Clinical Immunology (part of Internal Medicine)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ER-L.Allerg Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Allergology and Clinical Immunology (part of Internal Medicine)
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Bazan-Socha
Prowadzący grup: Stanisława Bazan-Socha, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Agnieszka Padjas, Krzysztof Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy w zakresie patofizjologii, objawów, rozpoznania i leczenia podstawowych schorzeń alergicznych, autoimmunologicznych oraz niedoborów odporności. Zapoznanie się z podstawowymi metodami diagnostyki nadwrażliwości alergicznej i niealergicznej oraz niedoborów odporności.

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Po zakończeniu zajęć student:

- w zakresie wiedzy:

zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób autoimmunologicznych, alergicznych oraz niedoborów odporności,

zna diagnostykę różnicową astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, definiuje niewydolność oddechową (ostrą i przewlekłą),

zna najczęstsze choroby autoimmunologiczne, w tym: choroby układowe tkanki łącznej, układowe zapalenia naczyń oraz zapalenia stawów z zajęciem stawów kręgosłupa, zna choroby metaboliczne kości, a w szczególności osteoporozę i dnę moczanową oraz chorobę zwyrodnieniową narządu ruchu

zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób alergicznych i autoimmunologicznych oraz niedoborów odporności,

planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w tych schorzeniach,

- w zakresie umiejętności potrafi:

przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem dorosłym z uwzględnieniem pytań dotyczących nadwrażliwości i niedoborów odporności,

przeprowadzić pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego,

ocenić stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta,

przeprowadzić diagnostykę różnicową najczęstszych chorób alergicznych i autoimmunologicznych,

ocenić i opisać stan somatyczny i psychiczny pacjenta,

rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia w alergologii,

interpretuje badanie spirometryczne oraz badania laboratoryjne istotne dla schorzeń omawianych, identyfikuje przyczyny odchyleń badań immunologicznych i alergologicznych,

potrafi wykonać istotne dla tych zagadnień procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetię, badanie spirometryczne, zna zasady leczenia tlenem, wentylacji mechanicznej, wprowadzenie rurki ustno-gardłowej, wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

zna zasady wykonywania testów skórnych punktowych płatkowych i śródskórnych oraz interpretuje ich wyniki,


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne i dodatkowe Znajomość:

- podstaw immunologii – rodzaje nadwrażliwości, anafilaksja, reakcje autoimmunologiczne,

- anatomii, fizjologii i patofizjologii układu oddechowego i patomorfologii górnych i dolnych dróg oddechowych,

- zasad badania podmiotowego i przedmiotowego,

- podstaw psychologii i etyki medycznej,


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenia ustne lub testowe na podstawie obecności oraz znajomości wiedzy objętej programem nauczania

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów Zaliczenie ustne u asystenta prowadzącego zajęcia w Oddziale Kliniki Alergii i Immunologii.

Kryteria oceny: znajomość symptomatologii, zasad diagnostycznych, diagnostyki różnicowej oraz ogólnych zasad leczenia wybranych schorzeń alergicznych i immunologicznych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Stosowane metody dydaktyczne Seminarium (10 godzin)- prezentacja najistotniejszych zagadnień klinicznych i aktualnych problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz kierunków rozwoju w alergologii i immunologii klinicznej.

Ćwiczenia (20 godzin) – praktyczne zajęcia w Oddziale Kliniki Alergii i Immunologii, obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe, ocenę wyników badań obrazowych i laboratoryjnych, prowadzenie diagnostyki różnicowej i poznanie metod leczenia schorzeń alergicznych i immunologicznych.

Poznanie laboratoryjnych metod diagnostyki alergologicznej immunologicznej.

Zajęcia praktyczne z interpretacji wyników badań ex vivo (testów skórnych) oraz in vitro (badanie: swoistych IgE, przeciwciał przeciwjądrowych itp.), badań czynnościowych i obrazowych układu oddechowego.

Samodzielna praca polegająca na zapoznaniu się z materiałem objętymi programem nauczania.


Bilans punktów ECTS:

Udział w ćwiczeniach -20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 7 godzin

Udział w seminarium – 10 godzin

Przygotowanie do seminarium – 7 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 10

Łącznie 54 godziny


Pełny opis:

Treści modułu kształcenia (z podziałem na formy realizacji zajęć) W trakcie prowadzonych zajęć z alergologii i immunologii klinicznej omawiane będą zagadnienia symptomatologii, diagnostyki i leczenia następujących jednostek chorobowych:

• alergiczny nieżyt nosa okresowy i przewlekły

• astma oskrzelowa alergiczna i niealergiczna

• astma aspirynowa

• alergiczne choroby skóry – atopowe zapalenie skóry i kontaktowe zapalenie skóry, pokrzywka ostra i przewlekła

• alergiczne choroby oczu

• obrzęk naczynioworuchowy i obrzęk Quinck’ego

• choroba posurowicza

• wstrząs anafilaktyczny

• nadwrażliwość na leki

• alergia na jady owadów błonkoskrzydłych

• alergia pokarmowa

• niedobory odporności

• ogólnoustrojowe choroby autoimmunologiczne – toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, mieszana choroba tkanki łącznej, zespół Sjoegrena, zespoły nakładania, zespół antyfosfolipidowy

• układowe zapalenia naczyń o podłożu immunologicznym – ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (Wegenera), mikroskopowe zapalenie naczyń, zespół Churga-Strauss, choroba Goodpasture’a, plamica Henocha i Schoenleina, guzkowe zapalenie tętnic,

Literatura:

Middleton's Allergy 2-Volume Set, 8th Edition

Principles and Practice, Elsevier Publisher,

by N. Franklin Adkinson Jr., Bruce S Bochner, A Wesley Burks, William W Busse, Stephen T Holgate, Robert F Lemanske, Robyn E O'Hehir

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.