Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Cardiology with particular emphasis on electrocardiology/heart rhythm disorders (part of Internal Medicine)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-ER-L.CardioElect Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Cardiology with particular emphasis on electrocardiology/heart rhythm disorders (part of Internal Medicine)
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 26 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Lelakowski, Paweł Matusik
Prowadzący grup: Jacek Lelakowski, Paweł Matusik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Głównym celem modułu jest:

- opanowanie umiejętności usystematyzowanej analizy i interpretacji badań elektrokardiograficznych (EKG),

- umiejętność przeprowadzenia podstawowej diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca oraz znajomość zasad prewencji nagłego zgonu sercowego,

- poznanie możliwości elektroterapii w niewydolności serca.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student:

W zakresie wiedzy:

Zna składowe prawidłowego zapisu elektrokardiogramu oraz potrafi rozpoznać typowe patologie możliwe do oceny na podstawie EKG (w tym monitorowania Holter EKG)

Zna podstawy patofizjologiczne oraz typowe objawy przedmiotowe i podmiotowe zaburzeń rytmu serca (a zwłaszcza migotania przedsionków [AF], bloków przedsionkowo-komorowych oraz częstoskurczy z wąskimi i szerokimi zespołami QRS)

Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonywania badań nieinwazyjnych układu krążenia, kardiowersji (farmakologicznej oraz elektrycznej) oraz badania elektrofizjologicznego (EPS) i programowanej stymulacji komór (PVS)

Zna zasady działania sercowo-naczyniowych implantowanych urządzeń elektronicznych (CIED): kardiostymulatorów, kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) oraz układów resynchronizujących pracę serca (CRT)

Zna podstawowe zasady kwalifikacji do implantacji CIED oraz ablacji zaburzeń rytmu serca

Zna możliwości diagnostyczne oraz interpretuje badania laboratoryjne w diagnostyce oraz monitorowaniu chorób układu krążenia

Zna podstawowe kryteria rozpoznawania zaburzeń rytmu serca oraz głównych rzadkich chorób arytmogennych

Potrafi ocenić ryzyko zakrzepowo-zatorowe oraz zna zasady leczenia przeciwkrzepliwego

Potrafi ocenić ryzyko nagłego zgonu sercowego oraz zna wskazania do wdrożenia prewencji pierwotnej i wtórnej nagłego zgonu sercowego

Zna zasady rozpoznawania oraz postępowania z chorymi po nagłym zatrzymaniu krążenia

Zna podstawy wykonywania zabiegów ablacji oraz implantacji CIED


W zakresie umiejętności:

Umie ocenić stan ogólny chorego oraz rozpoznać stany bezpośredniego zagrożenia życia

Przeprowadza ukierunkowany wywiad lekarski

Przeprowadza ukierunkowane badanie fizykalne

Stawia rozpoznanie wstępne, planuje badania diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne, przeprowadza prostą diagnostykę różnicową oraz proponuje postępowanie terapeutyczne zaburzeń rytmu serca

Potrafi samodzielnie wykonać EKG oraz je zinterpretować, również u chorego w czasie stymulacji serca (w zakresie podstawowym)

Wyciąga właściwe wnioski z wyniku monitorowania Holter EKG


W zakresie kompetencji społecznych:

Szanuje pacjenta i wykazuje troskę o jego dobro

Przestrzega praw pacjenta oraz zasad etyki

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii

Umiejętność komunikacji z pacjentem

Znajomość praw pacjenta i zasad etyki lekarskiej


Zaliczenie modułów (zalecane):

Anatomia, fizjologia, patologia, etyka.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie:

• obecności i aktywności podczas seminariów i ćwiczeń w formie oceniania ciągłego;

• sprawdzanie wiedzy (ustne) i umiejętności w czasie zajęć.


Egzamin końcowy z chorób wewnętrznych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena studentów odbywać się będzie na podstawie obecności i aktywności podczas seminariów i ćwiczeń w formie oceniania ciągłego.


Ponadto dokonywane będzie sprawdzanie wiedzy (ustne) i umiejętności w czasie zajęć.


Egzamin końcowy z chorób wewnętrznych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Seminarium – dotyczące zasad analizy oraz interpretacji badań elektrokardiograficznych, prowadzenia diagnostyki oraz leczenia zaburzeń rytmu serca.


Ćwiczenia kliniczne – zajęcia praktyczne w małych grupach na Oddziale Klinicznym, z udziałem pacjentów, obejmujące doskonalenie badania przedmiotowego i podmiotowego oraz przeprowadzania podstawowej diagnostyki różnicowej.


Samodzielna praca studenta dotycząca treści programu nauczania.


• metody aktywizujące (metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (pokaz),

• metody problemowe (klasyczna metoda problemowa),

• metody podające (objaśnienie lub wyjaśnienie, prezentacja multimedialna)

• metody praktyczne (pokaz, symulacja, seminarium).


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

ćwiczenia – 26 h

seminarium - 4 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do egzaminu – 20 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Seminarium - 4 h.


Ćwiczenia – 26 h.

Skrócony opis:

Kurs ma na celu praktyczną naukę kardiologii, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca.

Pełny opis:

Seminaria:

1. Podstawowe zasady analizy oraz interpretacji badań elektrokardiograficznych.

2. Zaburzenia rytmu serca: algorytmy diagnostyczne i nieinwazyjne metody leczenia (w tym leczenie przeciwkrzepliwe).

3. Sercowo-naczyniowe implantowane urządzenia elektroniczne (CIED): zasady kwalifikacji chorych do zabiegów implantacji CIED oraz podstawy ich wykonywania.

4. Ablacje zaburzeń rytmu serca: zasady kwalifikacji chorych do zabiegów ablacji oraz podstawy ich wykonywania (w tym ablacje dróg dodatkowych [częstoskurcze nawrotne przedsionkowo-komorowe], drogi wolnej [częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy węzłowy], cieśni trójdzielno-żylnej [typowe trzepotanie przedsionków], izolacja żył płucnych / ablacja łącza AV [AF] oraz ablacja komorowych ognisk arytmii).

Ćwiczenia kliniczne:

1. Doskonalenie badania przedmiotowego i podmiotowego.

2. Praktyczne ćwiczenia analizy zapisów elektrokardiograficznych.

3. Planowanie badań diagnostycznych oraz przeprowadzanie podstawowej diagnostyki różnicowej.

4. Planowanie terapii z uwzględnieniem modyfikacji stylu życia, leczenia farmakologicznego, implantacji CIED oraz ablacji.

5. Ocena ryzyka nagłego zgonu sercowego (SCD) oraz planowanie prewencji pierwotnej oraz wtórnej SCD.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Runge MS, Ohman EM. Kardiologia Nettera. Wydawca: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009 (lub nowsze wydanie).

2. Garcia TB, Holtz NE. EKG: sztuka interpretacji. Wydawca: MediPage. Warszawa 2007 (lub nowsze wydanie).

3. Japp AG, Robertson C. Macleod. Diagnoza kliniczna. Edra Urban & Partner, Wrocław 2015 (lub nowsze wydanie).

Literatura uzupełniająca:

1. Wytyczne Polskiego/Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dostępne na: http://www.ptkardio.pl/Wytyczne-278.

2. Czasopisma (zwłaszcza aktualne doniesienia), m. in.: The New England Journal of Medicine, Journal of the American College of Cardiology, European Heart Journal, Circulation, International Journal of Cardiology, Journal of Rare Cardiovascular Diseases.

Uwagi:

Jeśli posiadają Państwo pytania odnośnie kursu proszę o kontakt.

Z przyjemnością udzielę Państwu informacji.

Adres e-mail: pawel.matusik@wp.eu

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.