Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biochemia z elementami chemii 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L2.Bioch.Chem.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biochemia z elementami chemii 2/2
Jednostka: Katedra Biochemii Lekarskiej
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia przedkliniczne, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Wróbel
Prowadzący grup: Patrycja Bronowicka-Adamska, Dorota Ciołczyk-Wierzbicka, Teresa Domagała, Paulina Dudzik, Joanna Dulińska-Litewka, Dorota Gil, Magdalena Górny, Małgorzata Iciek, Jan Ignacak, Anna Jagusiak, Halina Jurkowska, Kinga Kaszuba, Kinga Kocemba-Pilarczyk, Piotr Laidler, Sławomir Olszowski, Barbara Ostrowska, Barbara Piekarska, Wojciech Placha, Barbara Stopa, Dominika Szlęzak, Maria Wróbel, Grzegorz Zemanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z podstawowymi procesami biochemicznymi i ich mechanizmami koniecznymi do zrozumienia poznawanych w czasie studiów zjawisk fizjologicznych i patologicznych. [Forma zajęć: wykład z wykorzystaniem multimediów].

Przygotowanie studentów do korzystania z nowoczesnych źródeł informacji i ich praktycznego zastosowania; analizy danych ilościowych, wnioskowania na podstawie wyników przeprowadzonych doświadczeń; korzystania z technik laboratoryjnych stosowanych w analizie biochemicznej. [Forma zajęć: laboratorium].

Rozwijanie i kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w dziedzinie biochemii. Uświadomienie konieczności stałego poszerzania wiedzy dotyczącej biochemicznego podłoża procesów zachodzących w organizmie.[Forma zajęć: seminarium].


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

Posiada wiedzę biochemiczną w zakresie dającym podstawy dla nauki przedmiotów klinicznych oraz dla zrozumienia kluczowych zagadnień współczesnej medycyny. Zna podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w biochemii i biologii molekularnej.


W zakresie wiedzy:

- opisuje budowę lipidów i węglowodanów oraz ich funkcje w strukturach komórkowych i pozakomórkowych

- opisuje podstawowe szlaki kataboliczne i anaboliczne, wyjaśnia sposoby ich regulacji oraz wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na ich funkcjonowanie

- porównuje profile metaboliczne podstawowych narządów i układów

- wyjaśnia pojęcia: potencjał oksydacyjny organizmu i stres oksydacyjny

- wymienia enzymy biorące udział w trawieniu, wyjaśnia przebieg wchłaniania produktów trawienia

- wymienia konsekwencje niewłaściwego odżywiania, w tym długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych posiłków oraz stosowania niezbilansowanej diety

- wyjaśnia konsekwencje niedoboru witamin lub minerałów oraz ich nadmiaru w organizmie

- opisuje sposoby komunikacji między komórkami, między komórką a macierzą zewnątrzkomórkową; wyjaśnia szlaki przekazywania sygnałów w komórce i przykłady zaburzeń w tych procesach prowadzące do rozwoju nowotworów i innych chorób

- wyjaśnia zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny


W zakresie umiejętności student potrafi:

- przewidzieć kierunek procesów biochemicznych w zależności od stanu energetycznego komórek

- przewidzieć konsekwencje zaburzeń procesów metabolicznych

- posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi, takimi jak: miareczkowanie, kolorymetria, pehametria, chromatografia, elektroforeza białek i kwasów nukleinowych oraz potrafi obsługiwać proste przyrządy pomiarowe i oceniać dokładność wykonywanych pomiarów


W zakresie profesjonalizmu:

Potrafi pracować w grupie

Wykazuje umiejętność samokształcenia


Wymagania wstępne:

Zaliczenie części pierwszej kursu Biochemia z Elementami chemii (1/2)

Forma i warunki zaliczenia:

Kurs biochemii składa się z dwóch części – pierwszej (I rok, semestr 1 i 2) oraz drugiej (II rok, semestr 3). Każda z części zaliczana jest odrębnie, ale zaliczenie całego kursu wymaga zdania końcowego egzaminu (sesja egzaminacyjna na 2 roku po 3 semestrze).

Warunki zaliczenia części drugiej kursu (II rok, semestr 3):

1. Nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach (tj. maks. 2 na repetytoriach)

2. Uzyskanie 60% sumarycznej liczby punktów możliwych do uzyskania z kolokwium III i IV.

3. Uzyskanie minimum 60% punktów za ćwiczenia laboratoryjne.


Studenci, którzy nie spełnią kryteriów określonych w punktach 2 i 3 i nie uzyskają z tego powodu zaliczenia, ale spełnią kryterium punktu 1, mogą przystąpić do kolokwium zaliczeniowego (obejmującego w zależności od sytuacji studenta: (a) zarówno materiał kolokwiów III i IV, jak i ćwiczeń, (b) jedynie materiał kolokwiów III i IV, (c) jedynie materiał ćwiczeń), które odbędzie się w ostatnim tygodniu trzeciego semestru (2 rok).

Studenci, którzy nie otrzymają pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego, utracą prawo przystąpienia do I terminu egzaminu i będą dopuszczeni do egzaminu w II terminie (sesja poprawkowa, semestr 3)


Sprawdziany kształtujące: (oceniane w stosunku do normy)

1. W zakresie wiedzy: dwa kolokwia w formie pisemnej (testu wielokrotnego wyboru).

2. Podczas zajęć repetytoryjno-seminaryjnych studenci są oceniani na podstawie odpowiedzi oraz krótkich sprawdzianów pisemnych,za które mogą uzyskać maksymalnie 15 p. w ciągu semestru.

3. Podczas zajęć laboratoryjnych, na każdych ćwiczeniach student może uzyskać 5 punktów za przygotowanie teoretyczne (na podstawie krótkiego sprawdzianu pisemnego lub/i odpowiedzi) i 5 punktów za wykonanie eksperymentów i opracowanie wyników (ocena umiejętności oraz pracy w grupie). W sumie za ćwiczenia można zdobyć maksymalnie 30 punktów.

4. Egzamin końcowy

Dla studentów, którzy uzyskali minimum 60% punktów z kolokwiów I i II lub z kolokwium zaliczeniowego z części I Kursu, egzamin końcowy będzie obejmował materiał drugiej części kursu „Biochemia z elementami chemii” oraz wybrane zagadnienia z części pierwszej kursu t.j. „Enzymy” (materiał wykładów nr 7, 8, 9 i repetytorium nr 6) oraz „Transformacja nowotworowa komórki (materiał wykładów 21 i 22).

Dla studentów, którzy nie uzyskali minimum 60% punktów z kolokwiów I i II lub z kolokwium zaliczeniowego z części I Kursu, egzamin końcowy będzie obejmował całość materiału z semestrów 1, 2 i 3.

Do II terminu egzaminu końcowego dopuszczeni będą studenci, którzy: (1) nie zaliczą go w I terminie, (2) nie zdali kolokwium zaliczeniowego z części drugiej kursu (3 semestr) i z tego powodu nie byli dopuszczeni do I terminu egzaminu.

Otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu zarówno z pierwszego jak i drugiego terminu wymaga uzyskania co najmniej 60% punktów z testu egzaminacyjnego.

Ocena końcowa z kursu Biochemia z elementami chemii jest ustalana na podstawie wyniku testu egzaminacyjnego powiększonego o „premię” wynikającą z liczby zebranych w ciągu roku punktów za kolokwia, seminaria i ćwiczenia laboratoryjne. Ocena ustalana jest na podstawie rozkładu wyników wszystkich zdających. Szczegółowa tabela punktów „premii” jest podawana studentom przed rozpoczęciem kursu.

Premia będzie obliczana na podstawie liczby punktów zebranych w ciągu trwania kursu za kolokwia (maks. 200) i seminaria (maks.30) zgodnie z poniższą tabelą:


Punkty za kolokwia i seminaria Premia


≤140 0

141-150 1

151-155 2

156-160 3

161-165 4

166-170 5

171-175 6

176-190 7

181-185 8

186-190 9

191-195 10

196-200 11

201-205 12

206-210 13

211-215 15

>215 16

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Metody podające - prezentacja multimedialna (wykłady)

- Metody problemowe - metody aktywizujące – seminarium (dyskusja na zadane wcześniej tematy).

- Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne.Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

-Metody podające - prezentacja multimedialna (wykłady)

- Metody problemowe - metody aktywizujące – seminarium (dyskusja na zadane wcześniej tematy).

- Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach 74 godz

W tym:

W wykładach: 34

W repetytoriach: 28

W ćwiczeniach laboratoryjnych: 12

Przygotowanie do zajęć repetytoryjnych: 40

Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych : 6

Przygotowanie do kolokwiów: 40 godz

Łącznie 160 godzin pracy studenta


Pełny opis:

Część pierwsza kursu obejmuje następujący materiał:

1. Węglowodany – klasyfikacja, nomenklatura, stereoizomeria, własności redukcyjne. Tworzenie O- i N-glikozydów, estryfikacja, powstawanie aminocukrów. Di-, oligo- i polisacharydy. Heteroglikany.

2. Lipidy. Klasyfikacja, nazewnictwo, funkcje lipidów. Kwasy tłuszczowe. Tłuszcze proste – triacyloglicerole. Fosfplipidy: glicerolo- i sfingolipidy. Glikolipidy. Cholesterol i pochodne. Niezbędne wielonienasycone kwasy tłuszczowe.Eikozanoidy. Hydroliza lipidów.

3. Podstawy bioenergetyki. Rola ATP. Anabolizm i katabolizm. Łańcuch oddechowy, fosforylacja oksydacyjna. Cykl Krebsa. Reaktywne formy tlenu – powstawanie w organizmie, skutki działania, sposoby usuwania.

4. Trawienie i wchłanianie węglowodanów. Glikoliza. Fosforylacja substratowa. Szlak pentozofosforanowy. Metabolizm glikogenu. Glukoneogeneza. Metabolizm fruktozy i galaktozy. Koordynacja metabolizmu węglowodanów na poziomie ustroju. Homeostaza glukozy.

5. Trawienie, wchłanianie i transport lipidów. Lipazy. Lipoproteiny osocza (typy, metabolizm, rola). Utlenianie kwasów tłuszczowych. Synteza i rola ciał ketonowych. Synteza kwasów tłuszczowych nasyconych i nienasyconych. Synteza triacylogliceroli i lipidów złożonych. Wewnątrzkomórkowa degradacja lipidów złożonych. Synteza cholesterolu i pochodnych (kwasy żółciowe, hormony). Metabolizm eikozanoidów.

6. Trawienie białek. Wchłanianie i losy aminokwasów. Usuwanie azotu białkowego. Synteza mocznika. Toksyczność amoniaku. Aminokwasy gluko- i ketogenne. Degradacja wybranych aminokwasów i synteza aminokwasów endogennych. Rola fragmentów jedno-węglowych i transmetylacji w metabolizmie aminokwasów i ich pochodnych. Przemiany fenyloalaniny i tyrozyny. Metabolizm związków azotowych pochodzących z aminokwasów: hemu, kreatyniny, adrenaliny, serotoniny.

7. Biosynteza i degradacja nukleotydów purynowych i pirymidynowych.

8. Biochemia procesów detoksykacji. Rola cytochromów P450, reakcje sprzęgania.

9. Integracja i koordynacja przemian metabolicznych. Metabolizm energetyczny różnych tkanek - po posiłku, między posiłkami, w czasie głodzenia. Regulacja hormonalna metabolizmu na poziomie komórki i ustroju.

Literatura:

*Biochemia Harpera ilustrowana

Rodwell Victor W., Bender David A, Botham Kathleen M, Kennelly Peter J, Weil Anthony P.

Redakcja tłumaczenia: Ryszard T Smoleński

Wydawnictwo: PZWL, 2018; ISBN: 9788320054101

*Biochemia-Lippincott

Ferrier Denise R.

Redakcja wydania polskiego: Dariusz Chlubek

Wydawnictwo Edra Urban & Partner, 2018; ISBN: 9781496344496

* Ćwiczenia z biochemii dla studentów wydziału lekarskiego

Praca zbiorowa. Red. Piotr Laidler, Barbara Piekarska, Maria Wróbel; Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wydanie drugie 2018; ISBN: 9788323345244

* Biochemia.

Berg Jeremy M., Stryer Lubert, Tymoczko John L, Gatto Gregory Gatto J;

Redaktorzy naukowi tłumaczenia: Zofia Szweykowska-Kulińska, Artur Jarmołowski;

Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2019; ISBN: 9788301201845

* BIOCHEMIA: podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Edward Bańkowski

Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2009, wyd. 2; ISBN: 978-83-7609-041-2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.