Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L2.Farmak.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakologia 1/2
Jednostka: Katedra Farmakologii
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Bujak-Giżycka, Barbara Lorkowska, Rafał Olszanecki
Prowadzący grup: Magdalena Bartuś, Piotr Berkowicz, Beata Bujak-Giżycka, Jacek Jawień, Anna Kierońska-Rudek, Barbara Lorkowska-Zawicka, Brygida Marczyk, Tasnim Mohaissen, Kamila Wojnar-Lasoń
Strona przedmiotu: http://www.katedrafarmakologii.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Oczekiwane efekty kształcenia: opanowanie molekularnych mechanizmów działania leków, nazw leków i ich właściwości, wskazań, przeciwwskazań oraz objawów niepożądanych grup leków i poszczególnych leków.

Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć określono w dokumencie "Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018 dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenci

Forma i warunki zaliczenia:

Regulamin zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Na zajęcia studenci zobowiązani są przychodzić punktualnie, przygotowani do odpowiedzi w zakresie obowiązującego materiału (ustnej lub pisemnej). Brak przygotowania może skutkować niezaliczeniem bieżących zajęć, co jest równoważne nieusprawiedliwionej nieobecności.

2. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności w trakcie całego semestru. Nieobecności muszą być usprawiedliwione w jak najkrótszym czasie na podstawie zwolnienia lekarskiego. Akceptowane są wyłącznie zwolnienia lekarskie od rejonowego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dostarczone w terminie do 7 dni (dokument należy przedstawić asystentowi na następnych zajęciach lub Koordynatorowi). Dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkują niedopuszczeniem do pisania kolokwium.

3. Jeżeli student nie może uczestniczyć w zajęciach ze swoją grupą, ma możliwość przyjścia z dowolną grupą w danym tygodniu.

4. W trakcie kursu Farmakologii na II roku odbywają się dwa kolokwia testowe, składające się z 60 pytań oraz kolokwium pisemne z techniki zapisywania recept. Każde kolokwium ma tylko jeden termin.

5. Obecność na kolokwiach jest obowiązkowa.

6. Nieusprawiedliwiona nieobecność na kolokwium jest równoznaczna z uzyskaniem 0 pkt.

7. W przypadku usprawiedliwionej (patrz p.2.) nieobecności na kolokwium, zaległe kolokwium można zaliczyć w terminie ustalonym z Koordynatorem (po 15 czerwca, jeden termin dla wszystkich).

8. Zaliczenie przedmiotu student uzyskuje na podstawie napisanych II kolokwiów testowych, kolokwium z techniki zapisywania recept oraz obecności na zajęciach. Do zaliczenia kursu konieczne jest uzyskanie sumarycznego wyniku z obu kolokwiów na poziomie co najmniej 60% (72 punkty na 120 możliwych) oraz 60% punktów z kolokwium z techniki zapisywania recept.

9. Kolokwium z techniki zapisywania recept odbywa się w trakcie kursu i składa się z pięciu recept do napisania. Za każdą receptę można uzyskać 2 punkty (maksymalnie 10 za całość).

10. Osoby, które uzyskają z obu kolokwiów 40 punktów lub mniej na 120 możliwych będą musiały zdać ustne kolokwium dopuszczające do zajęć na III roku. Kolokwium odbędzie się we wrześniu (termin do ustalenia), u Koordynatorów II i III roku.Student, który nie zaliczył pierwszej części Farmakologii (Farmakologia I na roku II) może uczestniczyć w zajęciach z drugiej części (Farmakologia II na roku III) i jednocześnie powtarzając niezaliczoną cześć przedmiotu. Powtarzanie przedmiotu oznacza konieczność ponownego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i zaliczeniach z przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak zwolnienie z udziału w części lub całości zajęć przez Koordynatora przedmiotu.

Warunkiem niezbędnym przystąpienia do zaliczenia drugiej części przedmiotu ( Farmakologia II) lub do egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z pierwszej części (Farmakologia I) Jeśli z tej przyczyny przepada pierwszy termin egzaminu końcowego, nie jest on przywracanyMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Seminaryjny charakter prowadzenia zajęć. Testowe egzaminy częściowe i końcowe. Ocenianie ciągłe.

Metody dydaktyczne:

wykłady i ćwiczenia w technice audiowizualnej z użyciem symulacyjnych programów badania skuteczności leków. Podsumowywanie, repetytoria i weryfikacja wiedzy

Bilans punktów ECTS:

Łacznie: wykłady i cwiczenia 50 godzin, godziny kontaktowe 50 h, nakład pracy studenta 30 h, łącznie ECTS -4 (rok II)

Pełny opis:

Farmakologia I:

Wykłady:

- Podstawy farmakologii. Przekaźnictwo farmakologiczne na poziomie molekularnym

- Leki układu autonomicznego.

- Eikozanoidy.

- Niesterydowe leki przeciwzapalne.

- Przekaźnictwo w centralnym systemie nerwowym.

Cwiczenia:

- Technika zapisywania recept, podstawowe wiadomości z receptury farmaceutycznej, receptura leków o działaniu miejscowym i ogólnym.

- Typy receptorów. Białka G.

- Leki układu parasympatycznego.

- Leki układu sympatycznego.

- Autakoidy: histamina, serotonina, bradykinina, angiotensyna. Leki przeciwhistaminowe. Leki przeciwserotoninowe.

- Leki działające na oś renina-angiotensyna-aldosteron.

- Tlenek azotu. PAF. EIKOZANOIDY: prostaglandyny, prostacyklina, tromboksan A2, leukotrieny.

- Niesterydowe leki przeciwzapalne (NSAID).

- Leki przeciwreumatyczne. Leki stosowane w dnie moczanowej.

- Neuromodulatory i neuromediatory w CSN.

- Leki uspokajające i nasenne.

- Leki znieczulenia ogólnego. Leki znieczulenia miejscowego.

- Narkotyczne leki przeciwbólowe. Leki przeciwdepresyjne. Leki przeciwpsychotyczne.

- Leki stosowane w chorobie Parkinsona. Leki przeciwpadaczkowe.

- Substancje stymulujące CSN, psychozomimetyczne oraz wywołujące uzależnienia.

-Elementy Farmakokinetyki

- Elementy toksykologii

- Witaminy, biopierwiastki

- Odmienności stosowania leków u dzieci, starszych

- Stosowanie leków w ciąży i okresie karmienia

Literatura:

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii na II roku WL

Literatura podstawowa:

1. Farmakologia. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wydanie II poprawione i uzupełnione, PZWL 2017.

2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.

Literatura uzupełniająca:

3. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ., Wydawnictwo Czelej 2012.

4. Farmakologia i toksykologia. Mutschler E. Wydawnictwo MedPharm 2016, wyd. 4.

5. Farmakologia Rang i Dale. Red. wyd. pol. D. Mirowska-Guzel, A. Członkowski, B. Okopień; Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014

Podręczniki do receptury:

1. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.

2. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia). J. Robak. E Kostka-Trąbka, K. Bieroń, Lilia Grodzińska. Wyd. Colleglum Medicum UJ 1997 i nowsze.

3. Materiały dydaktyczne od KOORDYNATORA roku II oraz od asystentów prowadzących zajęcia na roku II.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.