Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pierwsza pomoc 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L2.Pier.Pom.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc 2/2
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty II rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Symulacje, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Trzos
Prowadzący grup: Ryszard Anielski, Bogdan Ciążyński, Katarzyna Długosz, Katarzyna Kącka, Tomasz Łysek, Karol Łyziński, Paweł Orlicki, Dorota Podgórska, Tomasz Sanak, Barbara Seweryn, Marek Siuta, Samuel Sternal, Arkadiusz Trzos
Strona przedmiotu: http://www.medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl/pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Celem modułu jest:

1. Zapoznanie z zasadami organizacji ratownictwa medycznego w Polsce

2. Przypomnienie zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci

3. Zapoznanie z zasadami rozpoznania i postępowania z pacjentem we wstrząsie.

3. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia związanych z urazem mechanicznym

4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia pochodzenia zewnętrznego: urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, zagrożenia środowiskowe.

5. Zapoznanie z taktyką działań ratowniczych w zdarzeniach masowych i mnogich, segregacja wstępna, dokumentacja, logistyka, ewakuacja ze strefy zagrożenia

6. Zapoznanie z zasadami oceny poszkodowanego według schematu ABCDE

7. Zapoznanie z zasadami użycia sprzętu medycznego: rurek ustno gardłowych, maski krtaniowej, worka samorozprężalnego z maską twarzową, zestawu do tlenoterapii, zestawu ssącego, noszy typu deska, noszy podbieraków, kołnierzy szyjnych, szyn unieruchamiających, folii izotermicznej

8. Zapoznanie z zasadami zapewniania bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego oraz miejsca zdarzenia.


Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- omawia zasady organizacji ratownictwa medycznego w Polsce

- omawia aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci

- omawia zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu we wstrząsie oraz w stanach zagrożenia życia związanych z urazem mechanicznym poszczególnych części ciała

- omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia pochodzenia zewnętrznego: urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, zagrożenia środowiskowe.

- omawia taktykę działań ratowniczych w zdarzeniach masowych i mnogich, zasady segregacji wstępnej, prowadzenia dokumentacji, oraz sposoby ewakuacji ze strefy zagrożenia

- opisuje sposób oceny poszkodowanego według schematu ABCDE i zbierania podstawowego wywiadu


w zakresie umiejętności:

- potrafi przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, worka samorozprężalnego oraz sprzętu zabezpieczającego drożność dróg oddechowych u dorosłych

-potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu we wstrząsie, w stanach zagrożenia życia związanych z urazem poszczególnych części ciała oraz pochodzenia zewnętrznego: urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, zagrożenia środowiskowe.

- potrafi wstępnie ocenić stan poszkodowanego według schematu ABCDE i zebrać podstawowy wywiad

- potrafi przeprowadzić wstępną segregację w zdarzeniach masowych i wykonać odpowiednią dokumentację

- potrafi udrożnić drogi oddechowe z użyciem rurek ustno-gardłowych, maski krtaniowej lub rurki krtaniowej i zestawu ssącego

- potrafi prawidłowo prowadzić tlenoterapie bierną

- potrafi prawidłowo zabezpieczyć pacjenta urazowego z wykorzystaniem noszy typu deska, noszy podbieraków, kołnierzy szyjnych, szyn unieruchamiających, folii izotermicznej


w zakresie kompetencji społecznych

- wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

- potrafi kierować grupą osób realizujących wspólne zadanie

- przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych

- potrafi uczyć innych

Wymagania wstępne:

Zaliczony moduł - Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia cz. 1

Student potrafi prawidłowo ocenić poszkodowanego według schematu ABC, zebrać podstawowy wywiad, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, wezwać pomoc medyczną, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności na ćwiczeniach praktycznych – możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych.

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Zaliczenie ocenianych w trakcie ćwiczeń umiejętności praktycznych - 20% oceny końcowej

3. Zdanie egzaminu testowego T/N 120 pytań w ciągu 60 minut – 80% oceny końcowej.

4. Ukończenie szkolenia e-lerning z zakresu hipotermii https://www.akademia.hipotermia.edu.pl na poziomie modułu pierwsza pomoc i postępowanie dla zespołów ratownictwa medycznego. Szkolenie potwierdzone uzyskaniem certyfikatu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin testowy T/N - 120 pytań w ciągu 60 minut

w sesji zimowej lub letniej. Drugi termin w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego przez koordynatora przedmiotu

Obserwacja studenta demonstrującego w trakcie ćwiczeń

- technikę zakładania rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej, wentylacji workiem samorozprężalnym z maską, prowadzenia tlenoterapii.

- kierowanie i prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

- przeprowadzanie i właściwe dokumentowanie segregacji wstępnej

- badanie poszkodowanego według schematu ABCDE i zbieranie wstępnego wywiadu

- udzielenie w trakcie symulowanych scenariuszy klinicznych pierwszej pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, burza mózgów, pokaz, symulacja, zajęcia praktyczne, praca z książką, opis przypadku

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 2 godziny

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 2 godziny

Udział w seminariach – 8 godzin

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych – 8 godzin

Udział w ćwiczeniach praktycznych – 20 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń praktycznych – 7 godzin

Ukończenie szkolenia e-learning - 3 godziny

Przygotowanie do egzaminu 10 godzin

Egzamin testowy 1 godzina


Łącznie 61 godziny nakładu pracy studenta

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne w trakcie których student zapozna się z zasadami resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz taktyką działań ratowniczych w zdarzeniach masowych i mnogich, segregacją wstępną, zasadami prowadzenia dokumentacji i ewakuacji ze strefy zagrożenia

Wykład

1. Historia medycyny ratunkowej i medycyny katastrof. Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie, współczesne zagrożenia i wyzwania, podstawy prawne, zagadnienia etyczne, priorytety działań i system zarządzania.

Seminaria:

1. Zasady oceny i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Ocena zachorowania

i mechanizmu urazu. Stany zagrożenia i bezpośredniego zagrożenia życia. Badanie pacjenta według schematu ABCDE. Podjęcie decyzji i zarządzanie informacją o pacjencie. Wstrząs: definicja, rodzaje, udzielanie pierwszej pomocy pacjentowi we wstrząsie.

2. Pierwsza pomoc i ratownictwo w urazach - objawy i postępowanie.

Urazy głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej jamy brzusznej, brzucha i kończyn. Zasady stosowania opatrunków, w tym unieruchamianie transportowe.

3.Pierwsza pomoc i ratownictwo w urazach termicznych (hipotermia, odmrożenia, przegrzanie, oparzenia), chemicznych, elektrycznych. Zagrożenia środowiskowe pochodzenia biologicznego.

4.Organizacja działań ratunkowych w zdarzeniach jednostkowych i mnogich/masowych. Taktyka działań ratowniczych. Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych. Zarządzanie i logistyka działań ratunkowych. Zdarzenia z udziałem materiałów CBRNiE. Zagrożenia terrorystyczne.

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do ćwiczeń:

A: Logistyka działań ratunkowych

- Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy /domowa, samochodowa/

- Wyposażenie zestawu PSP R1

B: Zabezpieczenie dróg oddechowych

- Zasady przyrządowego udrażniania dróg oddechowych

- Zasady tlenoterapii i technika wentylacji

C: Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem prezentowanego sprzętu

- udrażnianie dróg oddechowych

- technika wentylacji

- zasady tlenoterapii

2. Postępowanie z pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia:

A: Resuscytacja krążeniowo oddechowa na poziomie ILS

- Podstawy elektroterapii

- Podstawy farmakoterapii

- Podstawy płynoterapii

- komunikacja w zespole, z pacjentem i jego rodziną

B: Ćwiczenia symulacyjne na trenażerach

- pozycja bezpieczna

- resuscytacja (RKO)

- ewakuacja

- elektroterapia

3. Badanie pacjenta

A: schemat badania lekarskiego w medycynie stanów nagłych

- badanie podmiotowe /wywiad wg. SAMPLE/

- badanie przedmiotowe /wg schematu abcde, badanie ogólne i miejscowe/

- badania dodatkowe

B: Badanie ogólne wg schematu ITLS

- przygotowanie do transportu

- dostęp donaczyniowy i doszpikowy

C: Raportowanie o chorym wg ATMIST

- przekazanie pacjenta w SOR/IP

4. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia spowodowanym czynnikami pochodzenia zewnętrznego - cz.1.

A: Urazu głowy (kask), kręgosłupa (sprzęt do unieruchamiania) i kości długich (złamania, zwichnięcia)

B: Umiejętności praktyczne:

- zdejmowanie kasku motocyklowego,

- zakładanie kamizelki KED, krótkiej szyny, zastosowanie noszy

podbierakowych i maty próżniowej

- unieruchamianie złamań i zwichnięć kończyn (szyna Kramera, szyna

podciśnieniowa, szyna wyciągowa)

- zabezpieczenie amputacji

C: Symulowane scenariusze

5. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia spowodowanym czynnikami pochodzenia zewnętrznego - cz.2.

A: Urazy przenikające (rany, zaopatrywanie krwotoku zewnętrznego).

Urazy klatki piersiowej (odma opłucnowa, wiotka klatka, złamanie żeber)

B: Umiejętności praktyczne:

- odbarczenie odmy prężnej

- zaopatrzenie urazów przenikających klatki piersiowej

- zaopatrzenie złamanych żeber i obojczyka

- założenie opatrunku uciskowego i opaski uciskowej

- „Wound packing”

C: Symulowane scenariusze

6. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia spowodowanym czynnikami pochodzenia zewnętrznego - cz.3.

A: Urazy brzucha i miednicy (zasady postępowania przeciwwstrząsowego).

Oparzenia, odmrożenia

B: Umiejętności praktyczne

- zabezpieczenie wytrzewienia

- wykonanie stabilizacji miednicy

- zaopatrzenie oparzeń i odmrożeń

C: Symulowane scenariusze

7. Organizacja i zarzadzanie działaniami ratunkowymi

- rola i zadania kierownika (lidera) zespołu

- etapy udzielania pomocy poszkodowanym

- taktyka działań ratunkowych

- segregacja medyczna w zdarzeniach mnogich/masowych

- raportowanie z miejsca zdarzenia

- ustalenie priorytetów leczniczo-transportowych

- alokacja poszkodowanych w szpitalach

- film – „Wypadek masowy” oraz „Chemik”

- gra decyzyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. pod redakcją prof. dr hab. Janusza Andresa, Kraków 2011

2. International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. pod redakcją John Emory Campbel, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015

3. https://www.akademia.hipotermia.edu.pl

Literatura uzupelniająca:

1. Wytyczne resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2015

http://www.prc.krakow.pl/2015

2. Resuscytacja krążeniowo - oddechowej i automatyczna defibrylacja zewnętrzna - podręcznik do kursu – Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015

3. Wytyczne AHA https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Polish.pdf

Uwagi:

Student, który nie zaliczył pierwszej części pierwszej pomocy może uczestniczyć w zajęciach z drugiej części pierwszej pomocy i jednocześnie powtarzać niezaliczoną część przedmiotu. Powtarzanie przedmiotu oznacza konieczność ponownego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczeniach i egzaminach z danego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak zwolnienie z udziału w części lub całości zajęć przez Koordynatora przedmiotu.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia drugiej części pierwszej pomocy lub do zaliczenia/egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z pierwszej części pierwszej pomocy . Jeśli z takiej przyczyny przepada pierwszy termin zaliczenia drugiej części przedmiotu lub zaliczenia/egzaminu końcowego nie jest on przywracany.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Symulacje, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Trzos
Prowadzący grup: Ryszard Anielski, Katarzyna Długosz, Agnieszka Jastrzębska, Katarzyna Kącka, Tomasz Łysek, Karol Łyziński, Paweł Orlicki, Dorota Podgórska, Tomasz Sanak, Barbara Seweryn, Marek Siuta, Samuel Sternal, Arkadiusz Trzos
Strona przedmiotu: http://www.medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl/pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

Celem modułu jest:

1. Zapoznanie z zasadami organizacji ratownictwa medycznego w Polsce

2. Przypomnienie zasad prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych i dzieci

3. Zapoznanie z zasadami rozpoznania i postępowania z pacjentem we wstrząsie.

3. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia związanych z urazem mechanicznym

4. Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia pochodzenia zewnętrznego: urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, zagrożenia środowiskowe.

5. Zapoznanie z taktyką działań ratowniczych w zdarzeniach masowych i mnogich, segregacja wstępna, dokumentacja, logistyka, ewakuacja ze strefy zagrożenia

6. Zapoznanie z zasadami oceny poszkodowanego według schematu ABCDE

7. Zapoznanie z zasadami użycia sprzętu medycznego: rurek ustno gardłowych, maski krtaniowej, worka samorozprężalnego z maską twarzową, zestawu do tlenoterapii, zestawu ssącego, noszy typu deska, noszy podbieraków, kołnierzy szyjnych, szyn unieruchamiających, folii izotermicznej

8. Zapoznanie z zasadami zapewniania bezpieczeństwa własnego i poszkodowanego oraz miejsca zdarzenia.


Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- omawia zasady organizacji ratownictwa medycznego w Polsce

- omawia aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych i dzieci

- omawia zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu we wstrząsie oraz w stanach zagrożenia życia związanych z urazem mechanicznym poszczególnych części ciała

- omawia zasady udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia pochodzenia zewnętrznego: urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, zagrożenia środowiskowe.

- omawia taktykę działań ratowniczych w zdarzeniach masowych i mnogich, zasady segregacji wstępnej, prowadzenia dokumentacji, oraz sposoby ewakuacji ze strefy zagrożenia

- opisuje sposób oceny poszkodowanego według schematu ABCDE i zbierania podstawowego wywiadu


w zakresie umiejętności:

- potrafi przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego, worka samorozprężalnego oraz sprzętu zabezpieczającego drożność dróg oddechowych u dorosłych

-potrafi udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu we wstrząsie, w stanach zagrożenia życia związanych z urazem poszczególnych części ciała oraz pochodzenia zewnętrznego: urazy chemiczne, termiczne, elektryczne, zagrożenia środowiskowe.

- potrafi wstępnie ocenić stan poszkodowanego według schematu ABCDE i zebrać podstawowy wywiad

- potrafi przeprowadzić wstępną segregację w zdarzeniach masowych i wykonać odpowiednią dokumentację

- potrafi udrożnić drogi oddechowe z użyciem rurek ustno-gardłowych, maski krtaniowej lub rurki krtaniowej i zestawu ssącego

- potrafi prawidłowo prowadzić tlenoterapie bierną

- potrafi prawidłowo zabezpieczyć pacjenta urazowego z wykorzystaniem noszy typu deska, noszy podbieraków, kołnierzy szyjnych, szyn unieruchamiających, folii izotermicznej


w zakresie kompetencji społecznych

- wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

- potrafi kierować grupą osób realizujących wspólne zadanie

- przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych

- potrafi uczyć innych

Wymagania wstępne:

Zaliczony moduł - Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia cz. 1

Student potrafi prawidłowo ocenić poszkodowanego według schematu ABC, zebrać podstawowy wywiad, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, wezwać pomoc medyczną, ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz prowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności na ćwiczeniach praktycznych – możliwa jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach obowiązkowych.

2. Aktywny udział w zajęciach

3. Zaliczenie ocenianych w trakcie ćwiczeń umiejętności praktycznych - 20% oceny końcowej

3. Zdanie egzaminu testowego T/N 120 pytań w ciągu 60 minut – 80% oceny końcowej.

4. Ukończenie szkolenia e-lerning z zakresu hipotermii https://www.akademia.hipotermia.edu.pl na poziomie modułu pierwsza pomoc i postępowanie dla zespołów ratownictwa medycznego. Szkolenie potwierdzone uzyskaniem certyfikatu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin testowy T/N - 120 pytań w ciągu 60 minut

w sesji zimowej lub letniej. Drugi termin w formie egzaminu ustnego przeprowadzanego przez koordynatora przedmiotu

Obserwacja studenta demonstrującego w trakcie ćwiczeń

- technikę zakładania rurki ustno-gardłowej, maski krtaniowej, wentylacji workiem samorozprężalnym z maską, prowadzenia tlenoterapii.

- kierowanie i prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

- przeprowadzanie i właściwe dokumentowanie segregacji wstępnej

- badanie poszkodowanego według schematu ABCDE i zbieranie wstępnego wywiadu

- udzielenie w trakcie symulowanych scenariuszy klinicznych pierwszej pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, burza mózgów, pokaz, symulacja, zajęcia praktyczne, praca z książką, opis przypadku

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 2 godziny

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 2 godziny

Udział w seminariach – 8 godzin

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych – 8 godzin

Udział w ćwiczeniach praktycznych – 20 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń praktycznych – 7 godzin

Ukończenie szkolenia e-learning - 3 godziny

Przygotowanie do egzaminu 10 godzin

Egzamin testowy 1 godzina


Łącznie 61 godziny nakładu pracy studenta

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje wykłady, seminaria i zajęcia praktyczne w trakcie których student zapozna się z zasadami resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz taktyką działań ratowniczych w zdarzeniach masowych i mnogich, segregacją wstępną, zasadami prowadzenia dokumentacji i ewakuacji ze strefy zagrożenia

Wykład

1. Historia medycyny ratunkowej i medycyny katastrof. Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce i na świecie, współczesne zagrożenia i wyzwania, podstawy prawne, zagadnienia etyczne, priorytety działań i system zarządzania.

Seminaria:

1. Zasady oceny i zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Ocena zachorowania

i mechanizmu urazu. Stany zagrożenia i bezpośredniego zagrożenia życia. Badanie pacjenta według schematu ABCDE. Podjęcie decyzji i zarządzanie informacją o pacjencie. Wstrząs: definicja, rodzaje, udzielanie pierwszej pomocy pacjentowi we wstrząsie.

2. Pierwsza pomoc i ratownictwo w urazach - objawy i postępowanie.

Urazy głowy, kręgosłupa, klatki piersiowej jamy brzusznej, brzucha i kończyn. Zasady stosowania opatrunków, w tym unieruchamianie transportowe.

3.Pierwsza pomoc i ratownictwo w urazach termicznych (hipotermia, odmrożenia, przegrzanie, oparzenia), chemicznych, elektrycznych. Zagrożenia środowiskowe pochodzenia biologicznego.

4.Organizacja działań ratunkowych w zdarzeniach jednostkowych i mnogich/masowych. Taktyka działań ratowniczych. Segregacja medyczna w zdarzeniach masowych. Zarządzanie i logistyka działań ratunkowych. Zdarzenia z udziałem materiałów CBRNiE. Zagrożenia terrorystyczne.

Ćwiczenia

1. Wprowadzenie do ćwiczeń:

A: Logistyka działań ratunkowych

- Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy /domowa, samochodowa/

- Wyposażenie zestawu PSP R1

B: Zabezpieczenie dróg oddechowych

- Zasady przyrządowego udrażniania dróg oddechowych

- Zasady tlenoterapii i technika wentylacji

C: Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem prezentowanego sprzętu

- udrażnianie dróg oddechowych

- technika wentylacji

- zasady tlenoterapii

2. Postępowanie z pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia:

A: Resuscytacja krążeniowo oddechowa na poziomie ILS

- Podstawy elektroterapii

- Podstawy farmakoterapii

- Podstawy płynoterapii

- komunikacja w zespole, z pacjentem i jego rodziną

B: Ćwiczenia symulacyjne na trenażerach

- pozycja bezpieczna

- resuscytacja (RKO)

- ewakuacja

- elektroterapia

3. Badanie pacjenta

A: schemat badania lekarskiego w medycynie stanów nagłych

- badanie podmiotowe /wywiad wg. SAMPLE/

- badanie przedmiotowe /wg schematu abcde, badanie ogólne i miejscowe/

- badania dodatkowe

B: Badanie ogólne wg schematu ITLS

- przygotowanie do transportu

- dostęp donaczyniowy i doszpikowy

C: Raportowanie o chorym wg ATMIST

- przekazanie pacjenta w SOR/IP

4. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia spowodowanym czynnikami pochodzenia zewnętrznego - cz.1.

A: Urazu głowy (kask), kręgosłupa (sprzęt do unieruchamiania) i kości długich (złamania, zwichnięcia)

B: Umiejętności praktyczne:

- zdejmowanie kasku motocyklowego,

- zakładanie kamizelki KED, krótkiej szyny, zastosowanie noszy

podbierakowych i maty próżniowej

- unieruchamianie złamań i zwichnięć kończyn (szyna Kramera, szyna

podciśnieniowa, szyna wyciągowa)

- zabezpieczenie amputacji

C: Symulowane scenariusze

5. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia spowodowanym czynnikami pochodzenia zewnętrznego - cz.2.

A: Urazy przenikające (rany, zaopatrywanie krwotoku zewnętrznego).

Urazy klatki piersiowej (odma opłucnowa, wiotka klatka, złamanie żeber)

B: Umiejętności praktyczne:

- odbarczenie odmy prężnej

- zaopatrzenie urazów przenikających klatki piersiowej

- zaopatrzenie złamanych żeber i obojczyka

- założenie opatrunku uciskowego i opaski uciskowej

- „Wound packing”

C: Symulowane scenariusze

6. Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanemu w stanie zagrożenia życia spowodowanym czynnikami pochodzenia zewnętrznego - cz.3.

A: Urazy brzucha i miednicy (zasady postępowania przeciwwstrząsowego).

Oparzenia, odmrożenia

B: Umiejętności praktyczne

- zabezpieczenie wytrzewienia

- wykonanie stabilizacji miednicy

- zaopatrzenie oparzeń i odmrożeń

C: Symulowane scenariusze

7. Organizacja i zarzadzanie działaniami ratunkowymi

- rola i zadania kierownika (lidera) zespołu

- etapy udzielania pomocy poszkodowanym

- taktyka działań ratunkowych

- segregacja medyczna w zdarzeniach mnogich/masowych

- raportowanie z miejsca zdarzenia

- ustalenie priorytetów leczniczo-transportowych

- alokacja poszkodowanych w szpitalach

- film – „Wypadek masowy” oraz „Chemik”

- gra decyzyjna

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa. pod redakcją prof. dr hab. Janusza Andresa, Kraków 2011

2. International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach. pod redakcją John Emory Campbel, Medycyna Praktyczna, Kraków 2015

3. https://www.akademia.hipotermia.edu.pl

Literatura uzupelniająca:

1. Wytyczne resuscytacji 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2015

http://www.prc.krakow.pl/2015

2. Resuscytacja krążeniowo - oddechowej i automatyczna defibrylacja zewnętrzna - podręcznik do kursu – Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015

3. Wytyczne AHA https://eccguidelines.heart.org/wp-content/uploads/2015/10/2015-AHA-Guidelines-Highlights-Polish.pdf

Uwagi:

Student, który nie zaliczył pierwszej części pierwszej pomocy może uczestniczyć w zajęciach z drugiej części pierwszej pomocy i jednocześnie powtarzać niezaliczoną część przedmiotu. Powtarzanie przedmiotu oznacza konieczność ponownego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, zaliczeniach i egzaminach z danego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak zwolnienie z udziału w części lub całości zajęć przez Koordynatora przedmiotu.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia drugiej części pierwszej pomocy lub do zaliczenia/egzaminu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z pierwszej części pierwszej pomocy . Jeśli z takiej przyczyny przepada pierwszy termin zaliczenia drugiej części przedmiotu lub zaliczenia/egzaminu końcowego nie jest on przywracany.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.