Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia 1/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L3.Chir.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia 1/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 52 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Symulacje, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Konturek, Michał Pędziwiatr, Adam Skotniczny
Prowadzący grup: Radosław Antkowicz, Marcin Barczyński, Bartosz Bogusz, Tomasz Bonczar, Tomasz Cegielny, Rafał Chrzan, Agata Czerwińska, Barbara Dobrowolska-Glazar, Tomasz Gil, Wojciech Górecki, Maria Gruba, Ireneusz Honkisz, Konrad Jabłoński, Marcin Jakiel, Katarzyna Jaśko, Halina Jurkowska, Aleksiej Juszczak, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Piotr Kocoń, Katarzyna Kołodziejska, Aleksander Konturek, Mateusz Koziej, Katarzyna Krzesiwo, Jolanta Krzeszowiak, Monika Kujdowicz, Jarosław Kużdżał, Marcin Maślanka, Olga Milczarek, Ewelina Młyńska, Adam Niekurzak, Marcin Nowak, Urszula Olszewska, Joanna Palka-Błaszczak, Aleksandra Papier, Artur Pasternak, Barbara Piekarska, Wojciech Placha, Michał Romaniszyn, Wojciech Serednicki, Adam Skotniczny, Małgorzata Smolec-Zamora, Magdalena Stachura, Beata Stanek, Janusz Sulisławski, Kinga Szabat, Joanna Szpor, Anna Taczanowska-Niemczuk, Jerzy Walocha, Piotr Wałęga, Łukasz Warchoł, Paulina Wierzbicka, Janusz Włodarczyk, Michał Wolnicki, Andrzej Zając, Piotr Zarzycki
Strona przedmiotu: http://www.chirurgia3.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studenta z podstawami chirurgii ogólnej niezbędnymi każdemu lekarzowi. Obejmuje to zarówno wiedzę (w zakresie zbierania ukierunkowanego chirurgicznie wywiadu oraz badania lekarskiego, rozpoznawania stanów zagrożenia życia spowodowanych przyczynami chirurgicznymi, płynoterapii, rozpoznawania i leczenia chorób tzw. "ostrego brzucha") jak i podstawowe umiejętności manualne (tj. zmiana opatrunku, prawidłowe szycie, usuwanie szwów, usuwanie drenażu, założenie cewników i sond).

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia do osiągnięcia po PIERWSZYM semestrze zajęć

W zakresie wiedzy:

• Potrafi wymienić najważniejsze elementy badania podmiotowego i przedmiotowego jamy brzusznej

• Potrafi wymienić rodzaje przepuklin jamy brzusznej, zaproponować diagnostykę oraz leczenie

• Potrafi rozpoznać objawy wstrząsu hipowolemicznego, zaproponować diagnostykę oraz leczenie

• Potrafi rozpisać podstawowe typy wlewów kroplowych

• Potrafi zamówić zgodnie z obowiązującymi przepisami koncentrat krwinek

czerwonych oraz osocze świeżo mrożone

• Potrafi wymienić najczęstsze choroby tarczycy (wole guzkowe, wole nadczynne,

choroby nowotworowe tarczycy) , zaproponować diagnostykę i leczenie

• Potrafi interpretować podstawowe elementy dokumentacji chirurgicznej (karta

gorączkowa, bilans płynów)

W zakresie umiejętności:

• Potrafi poprawnie przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, niedrożnością przewodu pokarmowego, ostrym zapaleniem trzustki oraz perforacją przewodu pokarmowego

• Potrafi poprawnie przeprowadzić badanie przepuklin jamy brzusznej

• Potrafi poprawnie przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta z chorobami tarczycy

• Potrafi przeprowadzić chirurgiczne umycie i dezynfekcję rąk

• Potrafi założyć „na jałowo” rękawiczki

• Potrafi założyć oraz usunąć podstawowe typy szwów chirurgicznych

W zakresie kompetencji społecznych:

• Współpraca w zespole lekarskim

• Współpraca w zespole lekarsko-pielęgniarskim

Efekty kształcenia do osiągnięcia po DRUGIM semestrze zajęć: W zakresie wiedzy:

• Potrafi zdefiniować, podać objawy oraz zaproponować diagnostykę „ostrego brzucha”

• Potrafi podać symptomatologię, diagnostykę, postepowanie oraz powikłania w następujących jednostkach chorobowych: ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, zapalenie pęcherzyka żółciowego, niedrożność przewodu pokarmowego, ostre zapaleniem trzustki, perforacja przewodu pokarmowego, zapalenie uchyłków

okrężnicy, ostre niedokrwienie tętnicy krezkowej, zapalenie dróg żółciowych

• Potrafi podać przyczyny, symptomatologię, diagnostykę i leczenie krwawień z

górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego

• Potrafi wymienić niechirurgiczne przyczyny „ostrego brzucha”

W zakresie umiejętności:

• Odebrać świadomą zgodę na zabieg chirurgiczny

• Zmienić prawidłowo opatrunek u pacjenta po zabiegu na jamie brzusznej

• Usunąć dren z jamy brzusznej

• Rozróżniać podstawowe rodzaje drenów oraz cewników

• Potrafi założyć cewnik do pęcherza moczowego, sondę do żołądka, sondę

Sengstakena-Blakemore’a.

W zakresie kompetencji społecznych:

• współpraca w zespole lekarskim

• współpraca w zespole lekarsko-pielęgniarskim

Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający zajęcia z przedmiotu Chirurgia 1/3 powinien posiadać kompletną wiedzę z zakresu anatomii, fizjologii i patofizjologii w zakresie materiału przewidzianego programem studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia ogólna na roku trzecim konieczne jest spełnienie łącznie wszystkich wymienionych poniżej warunków:

• uzyskanie zaliczenia ćwiczeń w III Katedrze Chirurgii Ogólnej,

• zaliczenia zajęć zintegrowanych w Katedrze Anatomii UJ CM, Katedrze Biochemii

Lekarskiej UJ CM oraz Katerze Patomorfologii UJ CM,

• zaliczenie zajęć w Katedrze Torakochirurgii UJCM oraz Chirurgii Dziecięcej UJCM,

• zaliczenia zajęć praktycznych w Zakładzie Dydaktyki Medycznej,

• zaliczenie egzaminu OSCE zorganizowanego wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM

• oraz zdanie testowego zaliczenia końcowego w letniej sesji egzaminacyjnej.

Pisemne testowe zaliczenie końcowe obejmuje 50 pytań obejmujących materiał z chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu na danym roku

Egzamin końcowy na roku V składający się z 150 pytań testowych obejmujących cały materiałz chirurgii ogólnej oraz specjalności chirurgicznych wchodzących w zakres nauczania przedmiotu. Egzamin praktyczny OSCE zorganizowany wspólnie z Zakładem Dydaktyki Medycznej UJ CM.

Student, który uzyska łączną liczbę 135 punktów z zaliczeń na poszczególnych latach będzie zwolniony z egzaminu testowego (nie dotyczy egzaminu OSCE). Student, który uzyska łączną liczbę 120-134 punktów z zaliczeń na poszczególnych latach otrzyma dodatkowo 10 punktów podczas egzaminu testowego kończącego przedmiot.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

1. Zaliczenie zajęć praktycznych przez prowadzącego asystenta.

2. Po semestrze zimowym: zaliczenie egzaminu OSCE - wspólne dla chirurgii, interny i pediatrii z zakresu propedeutyki tych przedmiotów.

3. Po semestrze letnim: pisemne zaliczenie testowe - 50 pytań.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia, seminaria, wykłady, zajęcia zintegrowane

Pełny opis:

Regulamin zajęć́ z chirurgii dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego UJ CM

1. Zajęcia z chirurgii dla poszczególnych grup odbywają̨ się̨ w III Katedrze Chirurgii UJ CM oraz innych Katedrach/Zakładach UJ CM wg podziału ogłoszonego w planie studiów, a opracowanego przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Liczba godzin: 130, w tym:

- Chirurgia ogólna — 46 godzin (10 dni)

- Chirurgia dziecięca – 15 godzin (3 dni)

- Neurochirurgia – 10 godzin (2 dni)

- Kardiochirurgia + chirurgia naczyniowa 14 godzin (3 dni)

- Chirurgia twarzowo-szczękowa 5 godzin (1 dzień)

- Anatomia chirurgiczna – 20 godzin (4 dni)

- Patologia chirurgiczna 10 godzin (2 dni)

- Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych — 10 godzin (2 dni)

Semestr 1 (propedeutyka chirurgii)

• propedeutyka chirurgii - 25 godz. (5 dni): ćwiczeń - 15 godz, seminariów - 10 godz.

• laboratoryjne nauczanie umiejętności chirurgicznych - 10 godz. (2 dni)

• anatomia chirurgiczna - 20 godz. (5 dni)

• biochemia - 5 godz. (1 dzień)

Tematy seminariów:

a) Zasady badania chorych chirurgicznych (2h)

b) Skład i budowa ustroju (2h)

c) Wstrząs (2h)

d) Przepukliny (2h)

e) Choroby tarczycy oraz przytarczyc (2h)

Semestr 2 (chirurgia ogólna)

• chirurgia ogólna - 30 godz. (5 dni): ćwiczeń - 18 godz, seminariów - 6 godz, wykładów - 6 godz.

• patologia chirurgiczna - 10 godz. (2 dni)

• chirurgia dziecięca - 20 godz. (5 dni)

• chir. klatki piersiowej - 10 godz. (2 dni)

Tematy seminariów:

a) ostry brzuch - niedrożności (2h)

b) ostry brzuch - zapalenie otrzewnej (2h)

c) ostry brzuch - krwawienia do pp. (2h)

Wykłady: 6 godz. wykładów (3 spotkania na koniec semestru) obejmujące powtórzenie najważniejszych zagadnień poruszanych podczas kursu chirurgii na roku trzecim.

Liczba godz. w roku akademickim: 130

Zajecie te odbywają̨ się̨ stosownych jednostkach Wydziału Lekarskiego UJ CM, nadzór nad ich realizacją, sposobem organizacji sprawują̨ kierownicy poszczególnych Klinik i Katedr.

2. Zajęcia z chirurgii obejmują̨ na każdym roku ćwiczenia, seminaria, wykłady oraz udział w ostrych dyżurach chirurgicznych. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń́ oraz seminariów oraz aktywny w nich udział.

3. Wymiar godzin seminariów, ćwiczeń́ i wykładów, godziny w których odbywają̨ się̨ zajęcia określa harmonogram studiów.

4. Ćwiczenia, seminaria i wykłady odbywają̨ się̨ w grupach, których liczebność́ określa Regulamin Studiów UJ.

5. Obowiązuje udział w 10 godzinach ostrych dyżurów chirurgicznych. Udział w ostrym dyżurze, wraz z liczbą godzin musi być́ potwierdzony wpisem do książeczki zajęć́ chirurgicznych przez lekarza sprawującego opiekę nad studentami.

6. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Dopuszczalna jest nieobecność́ w jednym dniu ćwiczeniowym w całym roku. Nie jest dopuszczalna nieobecność́ na seminarium. W uzasadnionej sytuacji losowej zaliczenie seminarium możliwe jest u asystenta prowadzącego dane seminarium. Każde seminarium rozpoczyna się od sprawdzenia wiedzy studentów z danego tematu w postaci 3 pytań opisowych.

7. Każdy student ma obowiązek uczestniczyć w co najmniej jednym zabiegu chirurgicznym.

8. Podczas ćwiczeń́ oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny w kolorze innym niż̇ zielony, obuwie zamienne, słuchawki oraz przybory do pisania!

9. Zaliczenia ćwiczeń́ dokonuje poprzez stosowny wpis w książeczce zajęć́ chirurgicznych asystent prowadzący zajęcia z daną grupą ćwiczeniową̨ na podstawie udziału w zajęciach, przygotowania się̨ studenta do ćwiczeń́, jego pracy w czasie ćwiczeń́ oraz po oddaniu jednego pisemnie przygotowanego wywiadu i badania fizykalnego pacjenta.

10. Zaliczenia seminariów dokonuje asystent prowadzący seminarium poprzez stosowny wpis w książeczce zajęć́ chirurgicznych.

11. Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia konieczne jest na każdym roku uzyskanie zaliczenia ćwiczeń́, zaliczenia wszystkich seminariów, wywiadu i badania fizykalnego pacenta oraz potwierdzenie udziału w 10 godzinach ostrego dyżuru chirurgicznego oraz zdanie testowego zaliczenia końcowego.

12. Decyzję o progu określającym zdanie testu podejmuje każdorazowo koordynator nauczania chirurgii po uwzględnieniu wyników uzyskanych przez wszystkich studentów.

13. Decyzję o formie oraz dacie II terminu zaliczenia podejmuje koordynator przedmiotu uwzględniając liczbę̨ osób, które nie uzyskały zaliczenia w pisemnym teście zaliczeniowym.

14. Zaliczenie zajęć́ z chirurgii dla studentów odbywających stypendia w zagranicznych uczelniach w ramach programu Sokrates/Erasmus dokonuje Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu chirurgia na podstawie pobytu na stypendium Sokrates/ERASMUS nie stanowi podstawy do przeliczenia punktów do ewentualnego zwolnienia z egzaminu na roku szóstym. Studenci, którzy chcą uzyskać punkty do zwolnienia mogą dobrowolnie przystąpić do pisemnego zaliczenia testowego w przewidzianych harmonogramem zaliczeń terminach i tą drogą uzyskać punkty, które uwzględnione będą przy sporządzaniu listy rankingowej do zwolnienia z egzaminu.

15. Obowiązujący podręcznik: Davidson Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Autorzy: O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks

16. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć z chirurgii proszę zgłaszać w kolejności: asystentom prowadzącym zajęcia, koordynatorom dydaktycznym w III Katedrze Chirurgii Ogólnej (dr hab. med. Aleksander Konturek oraz dr hab. med. Jakub Kenig), a w ostateczności Kierownikom Katedr.

17. W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator zajęć z chirurgii – dr hab. med. Aleksander Konturek oraz dr hab. med. Jakub Kenig

Literatura:

Obowiązujący podręcznik: Davidson Chirurgia. Podręcznik dla studentów

Autorzy: O. James Garden, Andrew W. Bradbury, John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks

Literatura uzupełniająca:

1. Chirurgia pod red. T. Noszczyka, PZWL, Warszawa, 2015

2. Chirurgia podręcznik pod redakcją J. Szmidta , Wyd. Medycyna Praktyczna

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.