Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dermatologia i wenerologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L3.Derm.Wen. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dermatologia i wenerologia
Jednostka: Katedra Dermatologii
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 20 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Wojas-Pelc
Prowadzący grup: Michał Andres, Agnieszka Bronikowska, Grzegorz Dyduch, Karolina Englert, Andrzej Jaworek, Agata Kłosowicz, Karolina Kozicka, Judyta Maciejowska-Podosek, Kamila Migacz-Gruszka, Aleksander Obtułowicz, Maciej Pastuszczak, Katarzyna Podolec, Magdalena Spałkowska, Kamil Wartalski, Jerzy Wiater, Anna Wojas-Pelc
Strona przedmiotu: https://dermatologiakrakow.cm-uj.krakow.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Znajomość symptomatologii najczęstszych schorzeń dermatologicznych i prawidłowej terminologii dermatologicznej.

Znajomość etiopatogenezy, epidemiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i terapii dermatologicznej najczęstszych chorób infekcyjnych i nieinfekcyjnych skóry, włosów, paznokci i błon śluzowych.

Znajomość etiopatogenezy, epidemiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i terapii znamion, nowotworów łagodnych i złośliwych skóry.

Znajomość zmian skórnych związanych z chorobami narządów wewnętrznych i ogólnoustrojowymi.

Znajomość etiopatogenezy, epidemiologii, obrazu klinicznego, diagnostyki i terapii chorób przenoszonych drogą płciową.

Umiejętność prawidłowego zebrania wywiadu i przeprowadzenia badania przedmiotowego pod kątem schorzeń dermatologicznych oraz wyciągnięcia wniosków w postaci propozycji rozpoznania, różnicowania, badań dodatkowych i leczenia.


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób dermatologicznych;


Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęst-szych chorób skóry dzieci, w tym najczęstszych dermatoz zakaźnych wieku dziecięcego, genodermatoz i chorób tkanki łącznej: tocznia układowego, zapale¬nia skórno-mięśniowego;


Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do zagrażających życiu chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego oraz obrzęku naczynioruchowego,


Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych nowotworów skóry;


Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybicach skóry i przydatków oraz nabytym niedoborze odporności AIDS;


Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych choro-bach przenoszonych drogą płciową;


Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych genodermatozach;


Zna rodzaje materiałów biologicznych oraz zasady pobierania materiału do badań w diagnostyce dermatologicznej;


W zakresie umiejętności:

Przeprowadza wywiad dermatologiczny z pacjentem dorosłym;


Przeprowadza ukierunkowane badanie dermatologiczne pacjenta dorosłego;


Opisuje stan miejscowy pacjenta posługując się umiejętnie nomenklaturą dermatologiczną;

Przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych dermatoz osób dorosłych i dzieci;


Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w chorobach dermatologicznych;


Przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych i interakcji leków stosowanych u pacjentów z dermatozami i innymi jednostkami chorobowymi;


Proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nie-skuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej dermatoz;


Kwalifikuje pacjenta z dermatozami do leczenia domowego i szpitalnego;


Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń w kontekście chorób skóry;


Asystuje przy przeprowadzaniu testów naskórkowych oraz interpretuje ich wyniki;


Interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały reklamowe dotyczące leków dermatologicznych;


Prowadzi dokumentację medyczną pacjenta według specyfiki oddziału dermatologicznego.


Uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkowań społeczno-kulturalnych.


W zakresie kompetencji społecznych:


Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro


Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

Przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych

Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

Potrafi pracować w grupie

Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu histologii, patologii i fizjologii skóry.

Umiejętność opanowania materiału i samodzielnego uczenia się.

Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szpitalu.


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

 obecności na zajęciach (dopuszczalne 2 nieusprawiedliwione nieobecności) w tym:

 1nb- na ćwiczeniach

 1nb- na seminarium

Pozostałe nieobecności (usprawiedliwione) – wymagane odrobienie zajęć po wcześniejszym ustaleniu terminu z asystentem

- aktywności na zajęciach

 zaliczenia praktycznego ćwiczeń klinicznych

 zaliczenia pisemnego testu w sesji egzaminacyjnej

- egzamin pisemny testowy (I termin)

- egzamin pisemny opisowy (II termin)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

- Ciągła ewaluacja studentów podczas zajęć praktycznych i teoretycznych

W zakresie umiejętności:

Obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność (przy określeniu minimalnego poziomu wykonania)

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

- obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Wykłady

Praca z małą grupą 4-5 os.

Ćwiczenia kliniczne

Seminaria ( z interaktywnym udziałem studentów)


Bilans punktów ECTS:

Liczba punktów ECTS przypisana modułowi: 4

Godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego:

- Udział w seminariach i ćwiczeniach: 50 godz.Praca własna studenta:

 Przygotowanie do seminariów i ćwiczeń – 20 godz.

 Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu– 30 godz.


Łączny nakład pracy studenta – 100 godz.


Literatura:

Podręcznik niezbędny do uzyskania podstawowych wiadomości z przedmiotu:

„Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową”, autorzy: Stefania Jabłońska i Sławomir Majewski. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008

Podręczniki uzupełniające:

„Choroby przenoszone drogą płciową”, praca zbiorowa pod redakcją Tomasza F. Mroczkowskiego.

Wydawnictwo Czelej, Lublin 2006,

Du Vivier A., Atlas dermatologii klinicznej, Urban&Partner,

Aktualne zalecenia i konsensusy:

Twardzina układowa – rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 1: diagnostyka i monitorowanie

Dorota Krasowska, Lidia Rudnicka, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Grażyna Chodorowska, Anna Woźniacka, Anna Lis-Święty, Joanna Czuwara, Joanna Maj, Sławomir Majewski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Wojas-Pelc

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 483–498

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71214

Systemic sclerosis – diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society. Part 2: treatment

Dorota Krasowska, Lidia Rudnicka, Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, Grażyna Chodorowska, Anna Woźniacka, Anna Lis-Święty, Joanna Czuwara, Joanna Maj, Sławomir Majewski, Anna Sysa-Jędrzejowska, Anna Wojas-Pelc

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 583-596

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.71831

Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część I: łuszczyca łagodna

Adam Reich, Zygmunt Adamski, Grażyna Chodorowska, Andrzej Kaszuba, Dorota Krasowska, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Joanna Narbutt, Agnieszka Osmola-Mańkowska, Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Witold Owczarek, Waldemar Placek, Lidia Rudnicka, Jacek Szepietowski

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 225-243

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2018.75580

Łuszczyca. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część II: łuszczyca umiarkowana do ciężkiej

Adam Reich, Jacek Szepietowski, Zygmunt Adamski, Grażyna Chodorowska, Andrzej Kaszuba, Dorota Krasowska, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Joanna Narbutt, Agnieszka Osmola-Mańkowska, Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, Witold Owczarek, Waldemar Placek, Lidia Rudnicka

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 329–357

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2018.77107

Chłoniaki pierwotnie skórne – rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Joanna Maj, Ewa Robak, Waldemar Placek, Anna Wojas-Pelc, Alina Jankowska-Konsur, Karolina Olek-Hrab, Robert Gniadecki, Lidia Rudnicka

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2017, 104, 243–268

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2017.68774

Trądzik zwyczajny: patogeneza i leczenie. Konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Jacek Szepietowski, Monika Kapińska-Mrowiecka, Andrzej Kaszuba, Andrzej Langner, Waldemar Placek, Hanna Wolska, Łukasz Matusiak

Przegl Dermatol 2012, 99, 649–673

Wytyczne EAACI/GA2LEN/EDF/WAO dotyczące definicji, klasyfikacji, rozpoznawania i leczenia pokrzywki: weryfikacja z 2013 roku z poprawkami

T. Zuberbier, W. Aberer, R. Asero, C. Bindslev-Jensen, Z. Brzoza, G.W. Canonica, M.K. Church, L.F. Ensina, A. Giménez-Arnau, K. Godse, M. Gonçalo, C. Grattan, J. Hebert, M. Hide, A. Kaplan, A. Kapp, A.H. Abdul Latiff, P. Mathelier-Fusade, M. Metz, A. Nast, S.S. Saini, M. Sánchez-Borges, P. Schmid-Grendelmeier, F.E.R. Simons, P. Staubach, G. Sussman, E. Toubi, G.A. Vena, B. Wedi, X.J. Zhu, M. Maurer

Przegl Dermatol 2015, 102, 155–179

Pemfigoid – diagnostyka i leczenie. Konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Katarzyna Woźniak, Marian Dmochowski, Waldemar Placek, Elżbieta Waszczykowska, Agnieszka Żebrowska, Roman Nowicki, Iwona Flisiak, Rafał Czajkowski, Jacek Szepietowski, Joanna Maj, Andrzej Kaszuba, Ligia Brzezińska-Wcisło, Cezary Kowalewski

Przegl Dermatol 2016, 103, 19–34

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2016.57738

Diagnostyka i leczenie pęcherzycy – konsensus Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Cezary Kowalewski, Marian Dmochowski, Waldemar Placek, Elżbieta Waszczykowska, Roman Nowicki, Iwona Flisiak, Rafał Czajkowski, Ligia Brzezińska-Wcisło, Jacek Szepietowski, Andrzej Kaszuba, Katarzyna Woźniak

Przegl Dermatol 2014, 101, 147–155

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.42830

Atopowe zapalenie skóry – aktualne wytyczne terapeutyczne. Stanowisko ekspertów Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Sekcji Alergologicznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Roman Nowicki, Magdalena Trzeciak, Aleksandra Wilkowska, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Hanna Ługowska-Umer, Wioletta Barańska-Rybak, Maciej Kaczmarski, Cezary Kowalewski, Jerzy Kruszewski, Joanna Maj, Wojciech Silny, Radosław Śpiewak, Andriy Petranyuk

Postep Derm Alergol. 2015;32:239–49.

Kiła. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 1: kiła wczesna i późna

Anna Wojas-Pelc, Maciej Pastuszczak, Agnieszka B. Serwin, Iwona Rudnicka, Sławomir Majewski, Rafał Czajkowski, Iwona Flisiak, Waldemar Placek, Joanna Maj, Romuald Maleszka, Lidia Rudnicka

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 563-581

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2018.79169

Kiła. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 2: kiła układu nerwowego, kiła u kobiet w ciąży oraz kiła wrodzona

Anna Wojas-Pelc, Maciej Pastuszczak, Agnieszka B. Serwin, Iwona Rudnicka, Sławomir Majewski, Rafał Czajkowski, Iwona Flisiak, Waldemar Placek, Joanna Maj, Romuald Maleszka, Lidia Rudnicka

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 582-592

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2018.79170

Skórna postać tocznia rumieniowatego. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Anna Woźniacka, Anna Sysa-Jędrzejowska, Adam Reich, Jacek Szepietowski, Maria Błaszczyk, Anna Lis-Święty, Anna Wojas-Pelc, Dorota Krasowska, Joanna Maj, Lidia Rudnicka

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 244-263

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2018.75581

Fotoprotekcja. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 1: Promieniowanie ultrafioletowe i preparaty zawierające filtry UV

Joanna Narbutt, Hanna Wolska, Andrzej Kaszuba, Andrzej Langner, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Waldemar Placek, Adam Reich, Lidia Rudnicka, Barbara Zegarska

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 19–29

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2018.74163

Fotoprotekcja. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Część 2: Stosowanie preparatów zawierających filtry UV

Joanna Narbutt, Hanna Wolska, Andrzej Kaszuba, Andrzej Langner, Aleksandra Lesiak, Joanna Maj, Waldemar Placek, Adam Reich, Lidia Rudnicka, Barbara Zegarska

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 30–40

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2018.74164

Europejskie zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne w rzeżączce u dorosłych, 2012

Chris Bignell, Magnus Unemo

Przegl Dermatol 2014, 101, 168–178

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.42832

Łysienie androgenowe kobiet i mężczyzn. Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Ligia Brzezińska-Wcisło, Adriana Rakowska, Lidia Rudnicka, Beata Bergler-Czop, Joanna Czuwara, Joanna Maj, Małgorzata Olszewska, Waldemar Placek, Adam Reich, Barbara Zegarska

Dermatol Rev/Przegl Dermatol 2018, 105, 1–18

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2018.74162

Rogowacenie słoneczne – aktualny stan wiedzy. Stanowisko ekspertów Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

Adam Włodarkiewicz, Joanna Narbutt, Zygmunt Adamski, Grażyna Chodorowska, Andrzej Kaszuba, Adam Reich, Jacek Szepietowski

Przegl Dermatol 2014, 101, 156–167

DOI: https://doi.org/10.5114/dr.2014.42831

Uwagi:

Seminarium z histologii (zajęcia zintegrowane w ramach kursu dermatologii) dla III i IV roku Wydziału Lekarskiego

odbędzie się w Sali Seminaryjnej Katedry Patomorfologii, ul. Grzegórzecka 16 o godzinie 08.30

22.10.14 (środa) dla grupy 2 i 12 - III rok WL

23.10.14 (czwartek) dla grupy 11 - IV rok WL

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.