Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 1/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L3.Pediat.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pediatria 1/4
Jednostka: Instytut Pediatrii
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 68 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 52 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: Walentyna Balwierz, Agnieszka Biedroń, Joanna Bieniek, Bartosz Bogusz, Joanna Budziaszek, Ewa Cichocka-Jarosz, Łukasz Cichy, Małgorzata Czogała, Magdalena Ćwiklińska, Marta Drażniuk, Dorota Drożdż, Aleksandra Dudzik, Wojciech Durlak, Aleksandra Dziewulska, Aleksandra Furtak, Krzysztof Fyderek, Aleksandra Gergont, Joanna Godlewska, Sebastian Góreczny, Maria Gruba, Andrzej Grudzień, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Jagoda Kaszuba, Aleksandra Kiszka-Wiłkojć, Tomasz Klekawka, Katarzyna Konarska, Zbigniew Kordon, Kinga Kowalska-Duplaga, Sławomir Kroczka, Beata Kusak, Kinga Kwiecińska, Przemko Kwinta, Joanna Kwinta-Rybicka, Grzegorz Lis, Monika Mach-Tomalska, Monika Miklaszewska, Anna Moczulska, Nina Mól, Iwona Ogarek, Krzysztof Okoń, Anna Olchawa-Czech, Elżbieta Olczykowska-Siara, Marta Olszewska, Joanna Palka-Błaszczak, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Joanna Pełesz, Stanisław Pieczarkowski, Barnaba Piwowarczyk, Natalia Podolec-Szczepara, Katarzyna Ptak, Beata Radzymińska-Chruściel, Anna Rudek-Budzyńska, Andrzej Rudziński, Anna Ruszała, Szymon Skoczeń, Małgorzata Sładek, Katarzyna Starzec, Małgorzata Steczkowska, Anna Stępniewska, Anna Stochel-Gaudyn, Urszula Stolarska, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Izabela Szymońska, Izabella Tuczyńska, Magdalena Ulatowska-Białas, Agata Wasilewska, Piotr Weryński, Andrzej Wędrychowicz, Aleksandra Wieczorek, Katarzyna Wilkosz, Agnieszka Wyżgowska, Katarzyna Zachwieja, Magdalena Zasada, Aleksandra Zawartka, Kamila Ziarko
Strona przedmiotu: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:


I semestr:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z podstawowymi informacjami dotyczącymi medycyny wieku rozwojowego

− nauczenie podstawowych umiejętności praktycznych, w tym zbierania wywiadu w pediatrii oraz pełnego badania fizykalnego dziecka dostosowanego do jego wieku

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II semestr:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób infekcyjnych, pulmonologii, alergologii i gastroenterologii dziecięcej

− nauczenie umiejętności praktycznych w powyższym zakresie

Efekty kształcenia:

I semestr:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− Zna odrębności anatomiczne i fizjologiczne wieku dziecięcego

− zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób wieku dziecięcego

− zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych,

− zna zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka


w zakresie umiejętności:

− przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

− przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

− ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

− przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe

− ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, potrafi zbadać odruchy noworodkowe

− zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych

− potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego


w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych

− potrafi pracować w grupie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II semestr:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

o ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy,

o alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

o ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit,

o chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

o monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora,

o puls oksymetrię

o badanie spirometryczne,

o leczenie tlenem

o wprowadzenie rurki ustno-gardłowej

o pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

o zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę

− asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

o drenażu jamy opłucnowej

o testach naskórkowych

o próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów


Wymagania wstępne:

Wcześniejsze zaliczenie przedmiotów: biochemia kliniczna z elementami chemii, Patologia

Forma i warunki zaliczenia:

I semestr:

Zaliczenie bez oceny

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. zaliczenie sprawdzianu umiejętności praktycznych

zaliczenia sprawdzianu końcowego

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II semestr:

Zaliczenie

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. prezentacji przypadku klinicznego / problemu medycznego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

I semestr:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach,


Zaliczenie umiejętności praktycznych:

W ramach zaliczenia zintegrowanego z pediatrii, interny, chirurgii, laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych (OSCE)


Sprawdzian końcowy:

W ramach wspólnego testu zaliczeniowego dla przedmiotów pediatria, choroby wewnętrzne, chirurgia, laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych. W ramach testu wspólnego zagadnień z pediatrii dotyczyć będzie 30 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunki zaliczenia sprawdzianu - tak jak dla przedmiotu choroby wewnętrzne.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II semestr:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.


Metody dydaktyczne:

I semestr:

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- nauczanie ukierunkowane na problem

Ćwiczenia kliniczne

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II semestr:

Wykłady

Wykłady interaktywne

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- zajęcia typu PBL – „Problem Based Learning”

Ćwiczenia kliniczne

Bilans punktów ECTS:

I semestr:

Udział w zajęciach obowiązkowych - 56 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 14 godzin

Opracowanie prezentacji przypadku, problemu – 14 godzin

Przygotowanie do zaliczenia – 10 godzin

Łącznie 94 godziny nakładu pracy studenta

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II semestr:

Udział w zajęciach obowiązkowych - 64 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 20 godzin

Opracowanie prezentacji przypadku, problemu – 16 godzin

Łącznie 100 godzin nakładu pracy studenta


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Literatura:

I semestr:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 1, rozdziały 1-5.

======================================================================================================

II semestr:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 3, rozdziały 14, 15 i 17

Uwagi:

Studenci są zobowiązani do przestrzegania zasady aseptyki i antyseptyki oraz dbania o wygląd zewnętrzny (np. identyfikator, czysty, wyprasowany fartuch, obuwie zastępcze). W oddziałach intensywnego nadzoru obowiązuje dwuczęściowy strój, zakaz noszenia biżuterii (bransoletki, zegarki, pierścionki, długie kolczyki), krótkie, niepomalowane paznokcie.

Szatnie studenckie znajdują się na poziomie -1 w budynku B USD.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.