Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anestezjologia i intensywna terapia 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Anest.I.Ter.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anestezjologia i intensywna terapia 1/2
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 13 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Andres, Jerzy Wordliczek
Prowadzący grup: Bogdan Ciążyński, Rafał Drwiła, Tomasz Drygalski, Jarosław Garlicki, Izabella Grabowska, Krzysztof Kobylarz, Henryk Podziorny, Wojciech Serednicki, Jerzy Tyrak, Jerzy Wordliczek, Jarosław Woroń, Teresa Wysocka, Krzysztof Zając, Małgorzata Zając, Renata Zajączkowska, Mirosław Ziętkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Celem modułu jest: Zapoznanie z podstawami przedmiotu Anestezjologia i Intensywna Terapia w szczególności:

- zasadami bezpieczeństwa okołooperacyjnego,

- przygotowania pacjenta do operacji,

- wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji, Zapoznanie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej i postępowaniem w stanach zagrożenia życia dorosłych. Uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie. Zapoznanie z zasadami współpracy w grupie z braniem odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- opisuje zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (VI. W3.)

- opisuje najczęstsze powikłania związane ze znieczuleniem, sedacją i okresem okołooperacyjnym

W zakresie umiejętności:

-wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy (VI. U.10.)

- działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (VI. U.11.)

- potrafi udrożnić drogi oddechowe przy pomocy technik bezprzyrządowych i przyrządowych (VI. U.11.)

- potrafi prowadzić wentylację pacjenta workiem samorozprężalnym z maską twarzową (VI. U.11.)

- potrafi bezpiecznie obsługiwać defibrylator manualny

(VI. U.11.)

- potrafi zinterpretować i monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe (VI. U.12.)

w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi uzyskać świadomą zgodę pacjenta na zabieg

- potrafi

− współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

-przestrzega praw pacjenta, okazuje dla niego szacunek i troskę o jego dobro

-potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwaForma i warunki zaliczenia:

Obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność na zajęciach praktycznych i obserwacja aktywności podczas ćwiczeń klinicznych i prac w małej grupie. Egzamin po zakończeniu modułu na roku V

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność na zajęciach praktycznych i obserwacja aktywności podczas ćwiczeń klinicznych i prac w małej grupie. Egzamin po zakończeniu modułu na roku V

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, burza mózgów, pokaz, symulacja, zajęcia praktyczne, praca z małą grupą, uczenie się oparte o problem, praca z książką


15 godzin seminarium

10 godzin ćwiczeń klinicznych

15 godzin ćwiczeń praktycznych


Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach – 15 godzin

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych – 5 godzin

Udział w ćwiczeniach klinicznych – 10 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń klinicznych – 5 godzin

Udział w ćwiczeniach praktycznych – 15 godzin

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 godzin

Łącznie 60 godzin nakładu pracy studenta = 2 pkt


Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

1.Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej.

2.Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna. Podręcznik BLS/AED Wydanie 2011 Polskiej Rady Resuscytacji

3.Specjalistyczne Zabiegi Resuscytacyjne. Podręcznik do kursu "Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych" Wydanie - 2010 Polskiej Rady Resuscytacji

www.prc.krakow.pl

Literatura uzupełniająca:

"SYTUACJE KRYTYCZNE W CZASIE ZNIECZULENIA PODRĘCZNIK ANESTEZJOLOGA" David C. Borshoff Leeuwin Press Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.