Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia 2/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Chir.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia 2/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 50 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Symulacje, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dembiński, Michał Nowakowski, Michał Pędziwiatr, Mateusz Rubinkiewicz
Prowadzący grup: Jakub Bargiel, Krzysztof Bartuś, Zbigniew Biesiada, Leszek Bolt, Magdalena Bryndza, Tomasz Cegielny, Rafał Chrzan, Agata Czerwińska, Magdalena Czerżyńska, Marcin Dembiński, Barbara Dobrowolska-Glazar, Mirosław Dolecki, Michał Gontarz, Grzegorz Grudzień, Ireneusz Honkisz, Bogusław Kapelak, Anna Kędziora, Jacek Kołcz, Katarzyna Kołodziejska, Janusz Konstanty-Kalandyk, Jan Kulawik, Anna Lasek, Radosław Litwinowicz, Piotr Major, Piotr Małczak, Tomasz Marecik, Maciej Matyja, Marcin Migaczewski, Olga Milczarek, Tomasz Mroczek, Michał Natkaniec, Michał Nowakowski, Czesław Osuch, Michał Pędziwiatr, Roman Pfitzner, Mateusz Podolec, Michał Romaniszyn, Mateusz Rubinkiewicz, Anna Rzepa, Wojciech Serednicki, Janusz Skalski, Agnieszka Skrzypek, Magdalena Stachura, Tomasz Stefura, Jakub Stępniewski, Marcin Strzałka, Małgorzata Sudacka, Janusz Sulisławski, Paweł Szczurowski, Mateusz Wierdak, Karol Wierzbicki, Marek Winiarski, Michał Wolnicki, Michał Wysocki, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Jan Zapała, Piotr Zarzycki, Anna Zub-Pokrowiecka
Strona przedmiotu: http://www.czerwonachirurgia.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej

b) chorób kończyn i głowy

c) chorób serca i naczyń krwionośnych serca

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji

F.W18. zna i potrafi wyjaśnić drugiej osobie jakie są zasady kwalifikacji, na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe powikłania i konsekwencje zabiegów operacyjnych:

a) usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego

b) wycięcia tarczycy, przytarczycy, nadnercza

c) wycięcia części i całości żołądka, jelita grubego

d) przepuklin brzusznych z wykorzystaniem siatek syntetycznych

e) chirurgicznego leczenia otyłości

F.W19. zna zasady kwalifikacji, wie na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe konsekwencje i powikłania następujących procedur:

a) przezskórnej i wewnątrzprzewodowej ultrasonografii narządów jamy brzusznej

b) endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych przewodu pokarmowego

Efekty kształcenia:

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

F.U4.  potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny

F.U5. zakłada wkłucie obwodowe

F.U6. potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt

F.U9. potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

F.U27. potrafi zawiązać węzeł pojedynczy i chirurgiczny

F.U28. potrafi zbadać sutki, jamę brzuszną oraz wykonać badanie palcem przez odbyt

F.U29. potrafi wykonać i zinterpretować USG wg FAST (Focused Assesment with Sonography for Trauma)

F.U32. potrafi odebrać świadomą i skuteczną prawnie zgodę na:

a) na procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (np. gastroskopia, kolonoskopia, endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia)

b) na procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (biopsja przezskórna pod kontrolą USG)

c) zabieg operacyjny usunięcia pęcherzyka żółciowego

F.U33. potrafi przekazać informację o śmierci bliskiej osoby

F.U34. potrafi przekazać rodzinie informacje dotyczące możliwości przeszczepienia narządów osoby u której orzeczono śmierć mózgu

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs z Propedeutyki Chirurgii na roku III.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie testowe składające się z 50 pytań (test wielokrotnego wyboru). Wynik zaliczenia będzie uwzględniony przy ustalaniu listy osób zwolnionych z egzaminu końcowego na roku VI.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Test wielokrotnego wyboru, aktywność studenta na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Wykłady, ćwiczenia, seminaria.

Bilans punktów ECTS:

6 punktów

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Blok obejmuje:

10 dni zajęciowych w II Katedrze Chirurgii Ogólnej

3 dni zajęciowe w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii

1 dzień zajęć w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

3 dni zajęć w Klinice Chirurgii Dziecięcej

3 dni zajęć w Zakładzie Dydaktyki Medycznej


Zajęcia obejmują ćwiczenia praktyczne oraz seminaria.


Tematyka seminariów z chirurgii ogólnej obejmuje:

1. Chirurgia metaboliczna i bariatryczna

2. ERAS

3. Rak jelita grubego

4. Trzustka

5. Pęcherzyk i drogi żółćiowe

6. Laparoskopia


Zagadnienia do seminariów znajdują się na stronie internetowej II Katedry Chirurgii.

Pełny opis:

Regulamin zajęć z chirurgii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2020/21

1. Zajęcia z chirurgii dla poszczególnych grup odbywają się w II Katedrze Chirurgii UJ CM wg podziału ogłoszonego w Planie studiów, a opracowanego przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W ramach zajęć chirurgicznych odbywają się także zajęcia w Katedrze Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, zajęcia w Katedrze Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii, zajęcia w Katedrze Chirurgii Dziecięcej, zajęcia praktyczne w Zakładzie Dydaktyki Medycznej.

Zajęcia te odbywają się w stosownych jednostkach Wydziału Lekarskiego UJ CM, nadzór nad ich realizacją, sposobem organizacji sprawują kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów.

2. Zajęcia z chirurgii obejmują ćwiczenia, seminaria, wykłady. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń oraz seminariów oraz aktywny w nich udział.

3. Wymiar godzin seminariów, ćwiczeń i wykładów, godziny w których odbywają się zajęcia określa harmonogram studiów.

4. Ćwiczenia, seminaria i wykłady odbywają się w grupach, których liczebność określa Regulamin Studiów UJ.

5. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Dopuszczalna jest nieobecność w jednym dniu ćwiczeniowym. Nie jest dopuszczalna nieobecność na seminarium. W uzasadnionej sytuacji losowej zaliczenie seminarium możliwe jest u asystenta prowadzącego dane seminarium.

6. Podczas ćwiczeń oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny w kolorze innym niż zielony oraz obuwie zamienne.

7. Zaliczenia ćwiczeń dokonuje poprzez stosowny wpis w karcie dokumentującej zajęcia koordynator zajęć w poszczególnej jednostce na podstawie udziału w zajęciach, przygotowania się studenta do ćwiczeń oraz jego pracy w czasie ćwiczeń.

8. Zaliczenia seminariów dokonuje asystent prowadzący seminarium poprzez stosowny wpis w książeczce zajęć chirurgicznych.

9. Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia konieczne jest zaliczenie ćwiczeń, seminariów oraz zaliczenia końcowego.

10. Po zakończeniu zajęć wszyscy studenci zdają zaliczenie testowe z całości materiału z chirurgii na roku IV

11. Decyzję o progu określającym zdanie testu podejmuje każdorazowo koordynator nauczania chirurgii po uwzględnieniu wyników uzyskanych przez wszystkich studentów.

12. Decyzję o formie oraz dacie II terminu zaliczenia podejmuje koordynator przedmiotu uwzględniając liczbę osób, które nie uzyskały zaliczenia w pisemnym teście zaliczeniowym.

13. Wpisu zaliczenia do USOS dokonuje kierownik II Katedry Chirurgii UJ CM po spełnieniu wszystkich określonych tym regulaminem wymogów oraz spełnieniu warunków uzyskania zaliczenia oraz złożeniu w sekretariacie II Katedry Chirurgii UJ CM.

14. Zaliczenie zajęć z chirurgii dla studentów odbywających stypendia w zagranicznych uczelniach w ramach programu Sokrates/Erasmus dokonuje Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

15. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć z chirurgii proszę zgłaszać koordynatorom dydaktycznym w poszczególnych jednostkach: II Katedra Chirurgii UJ CM – Pan dr hab. Michał Pędziwiatr, Katedra Chirurgii Dziecięcej – Pan dr Andrzej Zając, Katedra Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii – Pan Prof. dr hab. Roman Pfitzner, Katedra Chirurgii Szczękowo – Twarzowej –Pani dr hab. Grażyna Wyszyńska – Pawelec, Zakład Dydaktyki Medycznej – Pan dr Tomasz Cegielny, w następnej kolejności Kierownikom Katedr.

W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu prosimy o kontakt z Koordynatorem Zajęć Chirurgicznych – Panem Prof. dr hab. Michałem Pędziwiatrem (sekretariat II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21, tel. 12 424 82 00)

16. W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator zajęć z chirurgii – Pan prof. dr hab. Michał Pędziwiatr lub dr Mateusz Rubinkiewicz (sekretariat II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21, tel. 12 424 82 00)

Literatura:

O. James Garden, Andrew W. Bradbury , John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks, red. wyd. pol. Tadeusz Popiela - Davidson Chirugia

Wojciech Noszczyk - Chirurgia Repetyterium

Uwagi:

Podczas ćwiczeń oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny oraz obuwie zamienne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.