Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Evidence-based medicine

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.EBM.ang Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Evidence-based medicine
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktoria Leśniak, Anetta Undas
Prowadzący grup: Małgorzata Bała, Grzegorz Gajos, Miłosz Jankowski, Magdalena Koperny, Wiktoria Leśniak, Renata Majewska, Filip Mejza, Agnieszka Pac, Jakub Siudut, Elżbieta Sochacka-Tatara, Dawid Storman, Mateusz Świerz, Anetta Undas, Joanna Zając, Katarzyna Zawisza, Joanna Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studentów z zasadami i językiem EBM, aby mogli się skutecznie komunikować z przedstawicielami

opieki zdrowotnej

C2 Zapoznanie studentów z zasadami oceny wiarygodności danych dotyczących leczenia, diagnostyki i rokowania

(badań pierwotnych, przeglądów systematycznych, wytycznych praktyki klinicznej)

C3 Zapoznanie studentów z podstawami biostatystyki

C4 Zachęcenie do krytycznej analizy danych naukowych i nabycia umiejętności potrzebnych do samodzielnego

uczenia się i praktykowania w duchu EBM

C5 Uświadomienie studentom problemów związanych z niewłaściwą interpretacją wyników badań klinicznych

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy medycyny opartej na dowodach D.W23

W2 metody prowadzenia badań naukowych O.W5

Umiejętności – Student potrafi:

U1 krytycznie analizować piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, i wyciągać wnioski D.U17

U2 krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko O.U9

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K7

Wymagania wstępne:

znajomość rodzajów badań klinicznych; wiedza z zakresu patofizjologii i propedeutyki medycyny; podstawowa znajomość

farmakologii; znajomość języka angielskiego (w tym terminologii medycznej) na poziomie komunikatywnym

Forma i warunki zaliczenia:

1) przygotowanie i zaliczenie projektu

2) egzamin pisemny

wynik (%) ocena

≤60% 2.0

(60%–70%] 3.0

(70%–75%] 3.5

(75%–85%] 4.0

(85%–90%] 4.5

>90% 5.0


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu - Metoda sprawdzenia

W1 egzamin pisemny

W2 egzamin pisemny

U1 egzamin pisemny, projekt

U2 projekt

K1 projekt

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Praca w grupie, Rozwiązywanie zadań,

Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych

na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

ćwiczenia 6

przygotowanie referatu 5

przygotowanie do egzaminu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 7

przygotowanie do ćwiczeń 2

4 / 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin

36

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze

praktycznym

Liczba godzin

6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Pełny opis:

1. Filozofia EBM; Pytania kliniczne, rodzaje badań

klinicznych, pojęcia związane z metodologią badań

(utajnienie randomizacji, zaślepienie, analiza ITT,

kompletność obserwacji), rodzaje planów badań

(równoległe, naprzemienne, czynnikowe), punkty końcowe

klinicznie istotne i zastępcze

2. Przedstawianie wyników badań, miary efektu interwencji

(ryzyko, RR, HR, OR, RRR, RRI, ARR, NNT, NNH), istotność

statystyczna i istotność kliniczna, wartość p i przedział

ufności

3. Krytyczna ocena badań dotyczących leczenia i

zapobiegania. Analiza wiarygodności i przydatności

klinicznej przykładowych publikacji.

4. Analiza wiarygodności i przydatności klinicznej badań

dotyczących diagnostyki.

5. Przeglądy systematyczne, w tym przeglądy Cochrane,

oraz metaanalizy, w tym metaanalizy sieciowe – pojęcia i

krytyczna ocena.

6. Zasady raportowania badań z randomizacją (CONSORT),

badań obserwacyjnych (STROBE) i badań diagnostycznych

(STARD).

7. Nieuzasadniona interpretacja wyników badań klinicznych –

analiza przykładów.

8. Wytyczne praktyki klinicznej – pojęcia i ocena ich

wiarygodności (AGREE), metodologia tworzenia

wiarygodnych wytycznych (GRADE)

9. Biostatystyka – podstawy statystyki opisowej, porównanie

2 lub więcej grup, badanie związku między 2 zmiennymi

jakościowymi/ilościowymi, analiza pakietu danych

10. Wiarygodne źródła wiedzy, zasady szukania informacji

11. Prezentacja projektów (szukanie odpowiedzi na pytanie

kliniczne, ocena wiarygodności i prezentacja wyników

wyszukanego badania)

Literatura:

Obowiązkowa

1. Gajewski P, Jaeschke R. Podstawy EBM. W: Interna Szczeklika. Medycyna praktyczna, Kraków 2019

2. Smoleń A. Biostatystyka w badaniach medycznych i praktyce klinicznej. Pol Arch Med Wewn. 2016;126 Spec No:1-24. doi: 10.20452/pamw.3377

Dodatkowa

1. Bała MM, Leśniak W, Jaeschke R. Proces przygotowywania przeglądów systematycznych, z uwzględnieniem przeglądów Cochrane. Pol Arch Med Wewn. 2015 Dec 22;125 Spec No.:16-25

2. Leśniak W, Bała MM, Jaeschke R, Brożek JL. Od danych naukowych do praktycznych zaleceń - tworzenie wytycznych według metodologii GRADE. Pol Arch Med Wewn. 2015 Dec 22;125, Spec No.:26-41.

3. The GRADE Working Group: Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2004; 328: 1490

4. Brignardello-Petersen R., Rochwerg B., Guyatt G.H.: What is a network meta-analysis and how can we use it to inform clinical practice? Pol Arch Med Wewn, 2014; 124 (12): 659–660

5. Users’ Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice. Guyatt G, Rennie D, Medea M, Cook D (editors). 3rd Edition, McGraw-Hill Professional, 2015

6. Gajewski P., Jaeschke R., Brożek J. (red.). Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktoria Leśniak, Anetta Undas
Prowadzący grup: Małgorzata Bała, Grzegorz Gajos, Miłosz Jankowski, Magdalena Koperny, Wiktoria Leśniak, Renata Majewska, Filip Mejza, Agnieszka Pac, Jakub Siudut, Elżbieta Sochacka-Tatara, Dawid Storman, Mateusz Świerz, Anetta Undas, Joanna Zając, Katarzyna Zawisza, Joanna Żuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

C1 Zapoznanie studentów z zasadami i językiem EBM, aby mogli się skutecznie komunikować z przedstawicielami

opieki zdrowotnej

C2 Zapoznanie studentów z zasadami oceny wiarygodności danych dotyczących leczenia, diagnostyki i rokowania

(badań pierwotnych, przeglądów systematycznych, wytycznych praktyki klinicznej)

C3 Zapoznanie studentów z podstawami biostatystyki

C4 Zachęcenie do krytycznej analizy danych naukowych i nabycia umiejętności potrzebnych do samodzielnego

uczenia się i praktykowania w duchu EBM

C5 Uświadomienie studentom problemów związanych z niewłaściwą interpretacją wyników badań klinicznych

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 podstawy medycyny opartej na dowodach D.W23

W2 metody prowadzenia badań naukowych O.W5

Umiejętności – Student potrafi:

U1 krytycznie analizować piśmiennictwo medyczne, w tym w języku angielskim, i wyciągać wnioski D.U17

U2 krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko O.U9

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K7

Wymagania wstępne:

znajomość rodzajów badań klinicznych; wiedza z zakresu patofizjologii i propedeutyki medycyny; podstawowa znajomość

farmakologii; znajomość języka angielskiego (w tym terminologii medycznej) na poziomie komunikatywnym

Forma i warunki zaliczenia:

1) przygotowanie i zaliczenie projektu

2) egzamin pisemny

wynik (%) ocena

≤60% 2.0

(60%–70%] 3.0

(70%–75%] 3.5

(75%–85%] 4.0

(85%–90%] 4.5

>90% 5.0


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Kod efektu uczenia się dla przedmiotu - Metoda sprawdzenia

W1 egzamin pisemny

W2 egzamin pisemny

U1 egzamin pisemny, projekt

U2 projekt

K1 projekt

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Ćwiczenia komputerowe, Dyskusja, Praca w grupie, Rozwiązywanie zadań,

Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

Rodzaje zajęć studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych

na zrealizowane rodzaje zajęć

seminarium 30

ćwiczenia 6

przygotowanie referatu 5

przygotowanie do egzaminu 10

zbieranie informacji do zadanej pracy 7

przygotowanie do ćwiczeń 2

4 / 5

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin

60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin

36

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze

praktycznym

Liczba godzin

6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Pełny opis:

1. Filozofia EBM; Pytania kliniczne, rodzaje badań

klinicznych, pojęcia związane z metodologią badań

(utajnienie randomizacji, zaślepienie, analiza ITT,

kompletność obserwacji), rodzaje planów badań

(równoległe, naprzemienne, czynnikowe), punkty końcowe

klinicznie istotne i zastępcze

2. Przedstawianie wyników badań, miary efektu interwencji

(ryzyko, RR, HR, OR, RRR, RRI, ARR, NNT, NNH), istotność

statystyczna i istotność kliniczna, wartość p i przedział

ufności

3. Krytyczna ocena badań dotyczących leczenia i

zapobiegania. Analiza wiarygodności i przydatności

klinicznej przykładowych publikacji.

4. Analiza wiarygodności i przydatności klinicznej badań

dotyczących diagnostyki.

5. Przeglądy systematyczne, w tym przeglądy Cochrane,

oraz metaanalizy, w tym metaanalizy sieciowe – pojęcia i

krytyczna ocena.

6. Zasady raportowania badań z randomizacją (CONSORT),

badań obserwacyjnych (STROBE) i badań diagnostycznych

(STARD).

7. Nieuzasadniona interpretacja wyników badań klinicznych –

analiza przykładów.

8. Wytyczne praktyki klinicznej – pojęcia i ocena ich

wiarygodności (AGREE), metodologia tworzenia

wiarygodnych wytycznych (GRADE)

9. Biostatystyka – podstawy statystyki opisowej, porównanie

2 lub więcej grup, badanie związku między 2 zmiennymi

jakościowymi/ilościowymi, analiza pakietu danych

10. Wiarygodne źródła wiedzy, zasady szukania informacji

11. Prezentacja projektów (szukanie odpowiedzi na pytanie

kliniczne, ocena wiarygodności i prezentacja wyników

wyszukanego badania)

Literatura:

Obowiązkowa

1. Gajewski P, Jaeschke R. Podstawy EBM. W: Interna Szczeklika. Medycyna praktyczna, Kraków 2019

2. Smoleń A. Biostatystyka w badaniach medycznych i praktyce klinicznej. Pol Arch Med Wewn. 2016;126 Spec No:1-24. doi: 10.20452/pamw.3377

Dodatkowa

1. Bała MM, Leśniak W, Jaeschke R. Proces przygotowywania przeglądów systematycznych, z uwzględnieniem przeglądów Cochrane. Pol Arch Med Wewn. 2015 Dec 22;125 Spec No.:16-25

2. Leśniak W, Bała MM, Jaeschke R, Brożek JL. Od danych naukowych do praktycznych zaleceń - tworzenie wytycznych według metodologii GRADE. Pol Arch Med Wewn. 2015 Dec 22;125, Spec No.:26-41.

3. The GRADE Working Group: Grading quality of evidence and strength of recommendations. BMJ. 2004; 328: 1490

4. Brignardello-Petersen R., Rochwerg B., Guyatt G.H.: What is a network meta-analysis and how can we use it to inform clinical practice? Pol Arch Med Wewn, 2014; 124 (12): 659–660

5. Users’ Guides to the Medical Literature: A Manual for Evidence-Based Clinical Practice. Guyatt G, Rennie D, Medea M, Cook D (editors). 3rd Edition, McGraw-Hill Professional, 2015

6. Gajewski P., Jaeschke R., Brożek J. (red.). Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny. Medycyna Praktyczna, Kraków 2008

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.