Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie realizacji procedur diagnostycznych i leczniczych - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.F32a Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo pacjenta w trakcie realizacji procedur diagnostycznych i leczniczych - Fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Kształcenie na odległość, 4 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Seminarium, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szot
Prowadzący grup: Wojciech Szot, Joanna Zając
Strona przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/26bf77af-0bd5-47c8-b1c3-87a69530be1e.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 - Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa pacjenta (główne rodzaje zagrożeń w systemie opieki zdrowotnej, znaczenie opieki medycznej jako czynnika ryzyka zagrożenia zdrowia i życia).

Zapoznanie z kwestiami bezpieczeństwa pacjenta w Polsce na tle Świata i krajów EU

C2 - Zapoznanie z podstawowymi definicjami („Błędu medycznego”, „Błędu lekarskiego”, „Błędu systemowego w opiece zdrowotnej”), zapoznanie z epidemiologią i statystyką zdarzeń niepożądanych, a także historię kształtowania pojęcia bezpieczeństwa pacjenta i genezę kultury „szukania winnych”. Uświadomienie problematyki nie uwzględniania czynnika ludzkiego jako głównej przyczyna większości zdarzeń niepożądanych oraz zależności stanu zdrowia pacjenta od personelu wykonującego właściwe czynności w odpowiednim czasie.

C3 - Zapoznanie z przykładami interakcji i powiązań w systemie opieki zdrowotnej, uświadomienie czym jest zarządzanie ryzykiem, jaki jest cel zarządzania ryzykiem i jak ważna jest strategia zarządzania ryzykiem w miejscu pracy, zapoznanie z kosztami osobowymi i ekonomicznymi błędów medycznych

C4 - Systemy opieki zdrowotnej, ich złożoność i najczęstsze błędy (których można uniknąć)

C5 - Poznanie zagrożeń klinicznych i zarządzanie ryzykiem klinicznym (sytuacje szczególne)

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - objawy i przebieg chorób

W2 - sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych

W3 - znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentem oraz pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem

W4 - zasady pracy w zespole

W5 - główne pojęcia, teorie, zasady i reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych

W6 - prawa pacjenta

W7 - zagrożenia związane z hospitalizacją ludzi w podeszłym wieku

W8 - problemy epidemiologiczne chorób zakaźnych na świecie i w Polsce

W9 - zasady kwalifikacji do podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostycznoleczniczych, zasady ich wykonywania i najczęstsze powikłania

W10 - zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji

W11 - najczęstsze powikłania zabiegów


Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego

U2 wybierać takie leczenie, które minimalizuje konsekwencje społeczne dla pacjenta

U3 - informować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych oraz uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie tych działań

U4 - przeprowadzać analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków i interakcji między nimi

U5 - wymienić sposoby praktycznej realizacji zasady ochrony radiologicznej ALARA w odniesieniu do medycyny nuklearnej

U6 - stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kierowania się dobrem pacjenta

K2 - dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

K3 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub

obserwacji

K4 - formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej

K5 - przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego

i innych osób

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw propedeutyki chorób wewnętrznych. Zaliczone praktyki wakacyjne po I i II roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnym uczestnictwie w realizowanych w trakcie zajęć tematach Problem-Based Learning (PBL) oraz omawianych sytuacjach (case studies).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

obserwacja pracy studenta, ocena grupy, ocena prac

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia, Demonstracja, Dyskusja, Gra dydaktyczna, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Praca w grupie, Seminarium, Symulowany pacjent, Wykład, Zajęcia typu Problem Based Learning

Bilans punktów ECTS:

seminarium 10h

ćwiczenia 16h

e-learning 4h

analiza przypadków 6h

przygotowanie do zajęć 12h

udział w grach symulacyjnych 12h


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin - 60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin - 30


Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze

praktycznym - godzin 34

Literatura:

Obowiązkowa

1. S.Dekker: Patient Safety. A human factor approach. Taylor & Francis Inc 2011. EAN: 9781439852255 ISBN: 1439852251

Dodatkowa

1. A.Gungov, T.Tzarvulanova: Patient Safety. ibidem-Verlag, Jessica Haunschild u Christian Schon 2018. ISBN: 3838212134

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Kształcenie na odległość, 4 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Seminarium, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Szot
Prowadzący grup: Wojciech Szot, Joanna Zając
Strona przedmiotu: https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/document/26bf77af-0bd5-47c8-b1c3-87a69530be1e.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

C1 - Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami z zakresu bezpieczeństwa pacjenta (główne rodzaje zagrożeń w systemie opieki zdrowotnej, znaczenie opieki medycznej jako czynnika ryzyka zagrożenia zdrowia i życia).

Zapoznanie z kwestiami bezpieczeństwa pacjenta w Polsce na tle Świata i krajów EU

C2 - Zapoznanie z podstawowymi definicjami („Błędu medycznego”, „Błędu lekarskiego”, „Błędu systemowego w opiece zdrowotnej”), zapoznanie z epidemiologią i statystyką zdarzeń niepożądanych, a także historię kształtowania pojęcia bezpieczeństwa pacjenta i genezę kultury „szukania winnych”. Uświadomienie problematyki nie uwzględniania czynnika ludzkiego jako głównej przyczyna większości zdarzeń niepożądanych oraz zależności stanu zdrowia pacjenta od personelu wykonującego właściwe czynności w odpowiednim czasie.

C3 - Zapoznanie z przykładami interakcji i powiązań w systemie opieki zdrowotnej, uświadomienie czym jest zarządzanie ryzykiem, jaki jest cel zarządzania ryzykiem i jak ważna jest strategia zarządzania ryzykiem w miejscu pracy, zapoznanie z kosztami osobowymi i ekonomicznymi błędów medycznych

C4 - Systemy opieki zdrowotnej, ich złożoność i najczęstsze błędy (których można uniknąć)

C5 - Poznanie zagrożeń klinicznych i zarządzanie ryzykiem klinicznym (sytuacje szczególne)

Efekty kształcenia:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - objawy i przebieg chorób

W2 - sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych

W3 - znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentem oraz pojęcie zaufania w interakcji z pacjentem

W4 - zasady pracy w zespole

W5 - główne pojęcia, teorie, zasady i reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych

W6 - prawa pacjenta

W7 - zagrożenia związane z hospitalizacją ludzi w podeszłym wieku

W8 - problemy epidemiologiczne chorób zakaźnych na świecie i w Polsce

W9 - zasady kwalifikacji do podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostycznoleczniczych, zasady ich wykonywania i najczęstsze powikłania

W10 - zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji

W11 - najczęstsze powikłania zabiegów


Umiejętności – Student potrafi:

U1 rozpoznać problemy medyczne i określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego

U2 wybierać takie leczenie, które minimalizuje konsekwencje społeczne dla pacjenta

U3 - informować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych oraz uzyskać jego świadomą zgodę na podjęcie tych działań

U4 - przeprowadzać analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków i interakcji między nimi

U5 - wymienić sposoby praktycznej realizacji zasady ochrony radiologicznej ALARA w odniesieniu do medycyny nuklearnej

U6 - stosować się do zasad aseptyki i antyseptyki


Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 kierowania się dobrem pacjenta

K2 - dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych

K3 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub

obserwacji

K4 - formułowania opinii dotyczących różnych aspektów działalności zawodowej

K5 - przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego

i innych osób

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw propedeutyki chorób wewnętrznych. Zaliczone praktyki wakacyjne po I i II roku studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie kursu na podstawie obecności na zajęciach oraz aktywnym uczestnictwie w realizowanych w trakcie zajęć tematach Problem-Based Learning (PBL) oraz omawianych sytuacjach (case studies).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

obserwacja pracy studenta, ocena grupy, ocena prac

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - anegdota
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadków, Burza mózgów, Ćwiczenia, Demonstracja, Dyskusja, Gra dydaktyczna, Metoda problemowa, Metoda przypadków, Praca w grupie, Seminarium, Symulowany pacjent, Wykład, Zajęcia typu Problem Based Learning

Bilans punktów ECTS:

seminarium 10h

ćwiczenia 16h

e-learning 4h

analiza przypadków 6h

przygotowanie do zajęć 12h

udział w grach symulacyjnych 12h


Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin - 60

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin - 30


Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze

praktycznym - godzin 34

Literatura:

Obowiązkowa

1. S.Dekker: Patient Safety. A human factor approach. Taylor & Francis Inc 2011. EAN: 9781439852255 ISBN: 1439852251

Dodatkowa

1. A.Gungov, T.Tzarvulanova: Patient Safety. ibidem-Verlag, Jessica Haunschild u Christian Schon 2018. ISBN: 3838212134

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.