Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 2/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L4.Pediat.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pediatria 2/4
Jednostka: Instytut Pediatrii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: Dariusz Adamek, Andrzej Bielecki, Joanna Bieniek, Joanna Budziaszek, Łukasz Cichy, Dorota Drożdż, Wojciech Durlak, Aleksandra Dziewulska, Krzysztof Fyderek, Sebastian Góreczny, Andrzej Grudzień, Roma Herman, Mateusz Jagła, Katarzyna Konarska, Zbigniew Kordon, Kinga Kowalska-Duplaga, Przemko Kwinta, Joanna Kwinta-Rybicka, Ryszard Lauterbach, Monika Miklaszewska, Anna Moczulska, Iwona Ogarek, Elżbieta Olczykowska-Siara, Marta Olszewska, Dorota Pawlik, Stanisław Pieczarkowski, Natalia Podolec-Szczepara, Aldona Połomska, Renata Radziszewska, Beata Radzymińska-Chruściel, Anna Rudek-Budzyńska, Andrzej Rudziński, Małgorzata Sładek, Katarzyna Starzec, Anna Stochel-Gaudyn, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Tomasz Tomasik, Agata Wasilewska, Andrzej Wędrychowicz, Katarzyna Wilkosz, Katarzyna Zachwieja, Magdalena Zasada
Strona przedmiotu: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu krążenia, układu moczowego, okresu noworodkowego oraz chorób tkanki łącznej i chorób środowiskowych

− nauczenie umiejętności praktycznych w powyższym zakresie


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

o zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

o chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją

o pobranie arterializowanej krwi włośniczkowej

o cewnikowanie pęcherza moczowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Wymagania wstępne:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia

jest zaliczenie przedmiotu Pediatria 1/4

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

4. obecności na zajęciach

5. aktywnego udziału w zajęciach

6. prezentacji przypadku klinicznego / problemu medycznego

7. zaliczenia sprawdzianu końcowego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.


Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

Zaliczenie obejmuje pytania z zagadnień realizowanych w II semestrze III roku oraz IV roku (pulmonologia, alergologia, gastrologia, kardiologia, nefrologia, reumatologia, neonatologia)Metody dydaktyczne:

Wykłady

Wykłady interaktywne

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- zajęcia typu PBL – „Problem Based Learning”

Ćwiczenia kliniczneBilans punktów ECTS:

6 pkt ECTS

Udział w zajęciach obowiązkowych - 86 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 25 godziny

Opracowanie prezentacji przypadku, problemu – 14 godzin

Przygotowanie do zaliczenia testowego – 15 godzin

Łącznie 140 godziny nakładu pracy studenta
Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Po IV roku kierunku lekarskiego wszystkich studentów obowiązuje odbycie wakacyjnej praktyki lekarskiej w zakresie Pediatrii w wymiarze 60 godzin (2 tygodnie). Praktyki realizowane są w okresie wakacyjnym i odbywają się w systemie dziennym siedmiogodzinnym (np. 07.00 – 14.00, 08.00 – 15.00). Dodatkowo każdy student jest zobligowany do odbycia dwóch dyżurów w godzinach 14.00 – 21.00, w czasie których asystuje lekarzowi dyżurnemu we wszystkich czynnościach i procedurach medycznych. W dniu dyżuru student jest zwolniony z zajęć dopołudniowych.


Nadzór nad studentem odbywającym praktykę:

Kierownikiem praktyki wakacyjnej w oddziale jest wyznaczony przez kierownika kliniki/oddziału lekarz. Kierownik praktyki odpowiada za realizację programu zawodowej praktyki oraz potwierdza i zalicza odbycie praktyki. Bezpośredni nadzór sprawuje wyznaczony przez kierownika kliniki/oddziału lekarz.


Celem praktyki z zakresu pediatrii jest utrwalenie i udoskonalenie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie roku akademickiego przez:


1. Zapoznanie się z organizacją pracy w oddziale dziecięcym/klinice i powiązaniami organizacyjny oddziału/kliniki z lecznictwem otwartym; poznanie podstawowych procedur obowiązujących w oddziale oraz kompetencji personelu w zakresie: opieki nad dziećmi, badań i diagnostyki (ze szczególnym uwzględnieniem: prowadzenia dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem, prowadzenia historii choroby itp.).

2. Poznanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych w oddziale niemowlęcym i dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

3. Udział w porannych odprawach i wizytach lekarskich; zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji choroby; udział w prowadzonych w oddziale szkoleniach edukacyjnych.

4. Doskonalenie umiejętności oceny stanu dziecka i jego psychofizycznego rozwoju; doskonalenie umiejętności badania fizykalnego dziecka.

5. Zapoznanie się z pielęgnacją niemowlęcia; poznanie zasad żywienia zdrowego i chorego niemowlęcia i dziecka.

6. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

7. Pogłębianie umiejętności właściwego rozpoznania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych.

8. Poznanie właściwej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych.

9. Doskonalenie umiejętności oceny stopnia nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia nawodniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego).

10. Doskonalenie umiejętności oceny równowagi kwasowo-zasadowej u chorego dziecka, zwłaszcza niemowlęcia.

11. Wykonywanie pod nadzorem zabiegów: podłączenie wlewu kroplowego

i wykonywanie wstrzyknięć.

12. Uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych.

13. Profesjonalne i rzetelne podejście do powierzonych zadań.


Student ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka praktyk, w którym prowadzi wpisy wszystkich wykonanych umiejętności i procedur.


Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej po IV roku studiów kierunku lekarskiego jest złożenie zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału Dzienniczka praktyk oraz Poświadczenia odbycia praktyki zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM d/s zawodowych praktyk wakacyjnych.Skrócony opis:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu krążenia, układu moczowego, okresu noworodkowego oraz chorób tkanki łącznej i chorób środowiskowych

− nauczenie umiejętności praktycznych w powyższym zakresie

Pełny opis:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu krążenia, układu moczowego, okresu noworodkowego oraz chorób tkanki łącznej i chorób środowiskowych

− nauczenie umiejętności praktycznych w powyższym zakresie

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

o zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

o chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją

o pobranie arterializowanej krwi włośniczkowej

o cewnikowanie pęcherza moczowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 2 rozdziały 9 i 10, tom 3 rozdziały 13 i 16

Uwagi:

Studenci są zobowiązani do przestrzegania zasady aseptyki i antyseptyki oraz dbania o wygląd zewnętrzny (np. identyfikator, czysty, wyprasowany fartuch, obuwie zastępcze). W oddziałach intensywnego nadzoru obowiązuje dwuczęściowy strój, zakaz noszenia biżuterii (bransoletki, zegarki, pierścionki, długie kolczyki), paznokcie - krótkie, niepomalowane.

Szatnie studenckie znajdują się na poziomie -1 w budynku B USD.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 26 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: Dariusz Adamek, Andrzej Bielecki, Joanna Bieniek, Joanna Budziaszek, Łukasz Cichy, Dorota Drożdż, Wojciech Durlak, Aleksandra Dziewulska, Krzysztof Fyderek, Sebastian Góreczny, Andrzej Grudzień, Roma Herman, Mateusz Jagła, Katarzyna Konarska, Zbigniew Kordon, Kinga Kowalska-Duplaga, Przemko Kwinta, Joanna Kwinta-Rybicka, Ryszard Lauterbach, Monika Miklaszewska, Anna Moczulska, Iwona Ogarek, Elżbieta Olczykowska-Siara, Marta Olszewska, Dorota Pawlik, Stanisław Pieczarkowski, Natalia Podolec-Szczepara, Aldona Połomska, Renata Radziszewska, Beata Radzymińska-Chruściel, Anna Rudek-Budzyńska, Andrzej Rudziński, Małgorzata Sładek, Katarzyna Starzec, Anna Stochel-Gaudyn, Elżbieta Szczęsny-Choruz, Tomasz Tomasik, Agata Wasilewska, Andrzej Wędrychowicz, Katarzyna Wilkosz, Katarzyna Zachwieja, Magdalena Zasada
Strona przedmiotu: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu krążenia, układu moczowego, okresu noworodkowego oraz chorób tkanki łącznej i chorób środowiskowych

− nauczenie umiejętności praktycznych w powyższym zakresie


Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

o zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

o chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją

o pobranie arterializowanej krwi włośniczkowej

o cewnikowanie pęcherza moczowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Wymagania wstępne:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia

jest zaliczenie przedmiotu Pediatria 1/4

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

4. obecności na zajęciach

5. aktywnego udziału w zajęciach

6. prezentacji przypadku klinicznego / problemu medycznego

7. zaliczenia sprawdzianu końcowego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, przygotowania zadania indywidualnego – prezentacji przypadku / problemu medycznego. Dodatkowe kryteria oceny stanowią terminowość wykonania zadań oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Zadanie indywidualne:

Każdy student opracowuje prezentację przypadku lub problemu medycznego związanego z tematami zajęć obowiązkowych wymienionych w treściach modułu kształcenia. Prezentacja jest przedstawiana pozostałym członkom grupy uczestniczącym w zajęciach i stanowi podstawę do dyskusji.

Każda prezentacja powinna zawierać:

− usystematyzowaną prezentację przypadku klinicznego lub przedstawienie definicji problemu medycznego

− algorytm postępowania diagnostycznego

− omówienie postępowania terapeutycznego

− przedstawienie rokowania

− wykaz aktualnego piśmiennictwa użytego do przygotowania prezentacji

Prezentacja powinna obejmować ok. 10 przeźroczy, czas trwania prezentacji 10 min.

Terminy wykonania zadania indywidualnego oraz przedstawienia prezentacji są ustalane ze studentami na zajęciach.

Szczegółowe kryteria oceny zadania indywidualnego zostaną omówione ze studentami na zajęciach.


Sprawdzian końcowy:

Test składający się z 60 pytań. Do każdego pytania przygotowywanych jest 5 odpowiedzi – tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.

Zaliczenie obejmuje pytania z zagadnień realizowanych w II semestrze III roku oraz IV roku (pulmonologia, alergologia, gastrologia, kardiologia, nefrologia, reumatologia, neonatologia)Metody dydaktyczne:

Wykłady

Wykłady interaktywne

Praca z małą grupą:

- prezentacje przypadków klinicznych

- zajęcia typu PBL – „Problem Based Learning”

Ćwiczenia kliniczneBilans punktów ECTS:

6 pkt ECTS

Udział w zajęciach obowiązkowych - 86 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 25 godziny

Opracowanie prezentacji przypadku, problemu – 14 godzin

Przygotowanie do zaliczenia testowego – 15 godzin

Łącznie 140 godziny nakładu pracy studenta
Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Po IV roku kierunku lekarskiego wszystkich studentów obowiązuje odbycie wakacyjnej praktyki lekarskiej w zakresie Pediatrii w wymiarze 60 godzin (2 tygodnie). Praktyki realizowane są w okresie wakacyjnym i odbywają się w systemie dziennym siedmiogodzinnym (np. 07.00 – 14.00, 08.00 – 15.00). Dodatkowo każdy student jest zobligowany do odbycia dwóch dyżurów w godzinach 14.00 – 21.00, w czasie których asystuje lekarzowi dyżurnemu we wszystkich czynnościach i procedurach medycznych. W dniu dyżuru student jest zwolniony z zajęć dopołudniowych.


Nadzór nad studentem odbywającym praktykę:

Kierownikiem praktyki wakacyjnej w oddziale jest wyznaczony przez kierownika kliniki/oddziału lekarz. Kierownik praktyki odpowiada za realizację programu zawodowej praktyki oraz potwierdza i zalicza odbycie praktyki. Bezpośredni nadzór sprawuje wyznaczony przez kierownika kliniki/oddziału lekarz.


Celem praktyki z zakresu pediatrii jest utrwalenie i udoskonalenie umiejętności praktycznych nabytych w trakcie roku akademickiego przez:


1. Zapoznanie się z organizacją pracy w oddziale dziecięcym/klinice i powiązaniami organizacyjny oddziału/kliniki z lecznictwem otwartym; poznanie podstawowych procedur obowiązujących w oddziale oraz kompetencji personelu w zakresie: opieki nad dziećmi, badań i diagnostyki (ze szczególnym uwzględnieniem: prowadzenia dokumentacji związanej z przyjęciem, pobytem i wypisem, prowadzenia historii choroby itp.).

2. Poznanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych w oddziale niemowlęcym i dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym.

3. Udział w porannych odprawach i wizytach lekarskich; zapoznanie się z zasadami prowadzenia dokumentacji choroby; udział w prowadzonych w oddziale szkoleniach edukacyjnych.

4. Doskonalenie umiejętności oceny stanu dziecka i jego psychofizycznego rozwoju; doskonalenie umiejętności badania fizykalnego dziecka.

5. Zapoznanie się z pielęgnacją niemowlęcia; poznanie zasad żywienia zdrowego i chorego niemowlęcia i dziecka.

6. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

7. Pogłębianie umiejętności właściwego rozpoznania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych.

8. Poznanie właściwej interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych.

9. Doskonalenie umiejętności oceny stopnia nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia nawodniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego).

10. Doskonalenie umiejętności oceny równowagi kwasowo-zasadowej u chorego dziecka, zwłaszcza niemowlęcia.

11. Wykonywanie pod nadzorem zabiegów: podłączenie wlewu kroplowego

i wykonywanie wstrzyknięć.

12. Uczestniczenie w konsultacjach wielospecjalistycznych.

13. Profesjonalne i rzetelne podejście do powierzonych zadań.


Student ma obowiązek prowadzenia Dzienniczka praktyk, w którym prowadzi wpisy wszystkich wykonanych umiejętności i procedur.


Warunkiem zaliczenia zawodowej praktyki wakacyjnej po IV roku studiów kierunku lekarskiego jest złożenie zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału Dzienniczka praktyk oraz Poświadczenia odbycia praktyki zatwierdzonego przez kierownika/ordynatora kliniki/oddziału oraz Pełnomocnika Dziekana Wydziału Lekarskiego UJ CM d/s zawodowych praktyk wakacyjnych.Skrócony opis:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu krążenia, układu moczowego, okresu noworodkowego oraz chorób tkanki łącznej i chorób środowiskowych

− nauczenie umiejętności praktycznych w powyższym zakresie

Pełny opis:

Celem modułu jest

− zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu chorób układu krążenia, układu moczowego, okresu noworodkowego oraz chorób tkanki łącznej i chorób środowiskowych

− nauczenie umiejętności praktycznych w powyższym zakresie

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

o wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

o zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

o chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

w zakresie umiejętności:

− potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

o standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją

o pobranie arterializowanej krwi włośniczkowej

o cewnikowanie pęcherza moczowego

w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i jego rodziny

− przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− potrafi pracować w grupie

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018, tom 2 rozdziały 9 i 10, tom 3 rozdziały 13 i 16

Uwagi:

Studenci są zobowiązani do przestrzegania zasady aseptyki i antyseptyki oraz dbania o wygląd zewnętrzny (np. identyfikator, czysty, wyprasowany fartuch, obuwie zastępcze). W oddziałach intensywnego nadzoru obowiązuje dwuczęściowy strój, zakaz noszenia biżuterii (bransoletki, zegarki, pierścionki, długie kolczyki), paznokcie - krótkie, niepomalowane.

Szatnie studenckie znajdują się na poziomie -1 w budynku B USD.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.