Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby zakaźne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.Chor.Zak. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Choroby zakaźne
Jednostka: Katedra Gastroenterologii i Hepatologii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 29 godzin więcej informacji
Seminarium, 21 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Garlicki, Tomasz Mach
Prowadzący grup: Joanna Bednarek, Grażyna Biesiada, Monika Bociąga-Jasik, Małgorzata Bulanda, Agnieszka Chochla, Jacek Czepiel, Aleksandra Dudek, Aleksander Garlicki, Urszula Janas-Skulina, Michał Jędrychowski, Anna Kalinowska-Nowak, Piotr Kochan, Agata Pietrzyk, Aleksandra Raczyńska, Dominika Salamon, Paweł Skwara, Iwona Sobczyk-Krupiarz, Katarzyna Stażyk, Sława Szostek, Małgorzata Zejc-Bajsarowicz
Strona przedmiotu: http://www.kghichz.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

- zdobycie wiedzy o etiopatogenezie, epidemiologii i obrazie klinicznym oraz zasadach rozpoznawania i leczenia wybranych chorób zakaźnych

- znajomość zasad zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych występujących sporadycznie i epidemicznie.

- znajomość zasad zapobiegania zakażeniu i bezpiecznej pracy z pacjentami o wysokim stopniu zaraźliwości

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego w najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych, pasożytniczych i grzybiczych, w tym zakażeniach pneumokokowych, wirusowym zapaleniu wątroby, zakażeniu HIV/ AIDS, posocznicy i zakażeniach szpitalnych

Wymienia sposoby profilaktyki chorób infekcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem immunoprofilaktyki.

Potrafi opisać warunki bezpiecznego epidemiologicznego transportu, a także zasad postępowania po ekspozycji zawodowej na czynniki chorobotwórcze (HIV, HBV, HCV, meningokoki).

Zna następstwa epidemiologiczne różnych chorób zakaźnych i potrafi w wybranej sytuacji zdecydować o konieczności zastosowania izolacji lub innych metod bezpieczeństwa

Klasyfikuje choroby zakaźne przebiegające z bezpośrednim zagrożeniem życia.

Potrafi wyjaśnić i uzasadnić jakie badania diagnostyczne i metody terapeutyczne powinny być zastosowane w poszczególnych sytuacjach klinicznych związanych z chorobami infekcyjnymi.

Zna wskazania i przeciwwskazania do zastosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w wybranych jednostkach chorobowych


W zakresie umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem dorosłym z podejrzeniem choroby zakaźnej

Prawidłowo przeprowadza badanie fizykalne pacjenta dorosłego z podejrzeniem choroby zakaźnej

Prawidłowo przeprowadza badanie fizykalne u pacjentów pobudzonych psychoruchowo, nieprzytomnych (skala śpiączki Glasgow). Adekwatnie ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta z podejrzeniem neuroinfekcji

Przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób infekcyjnych

Rozpoznaje choroby zakaźne stanowiące bezpośrednie zagrożenie życia

Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

Kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego, w tym do hospitalizacji w oddziale intensywnej terapii

Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

Planuje postępowanie po ekspozycji na zakażenia przenoszone drogą krwi (HIV, HBV, HCV)

Potrafi zakwalifikować pacjenta do szczepień

Pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej chorób zakaźnych, ze szczególnym uwzględnieniem malarii, grypy, zapalenia gardła

Potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

- pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

- monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora i pulsoksymetru

- pobieranie wymazów z nosa, gardła, wykonywanie rozmazu w kierunku malarii

- testy paskowe w kierunku malarii

Asystuje przy wykonywaniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

- nakłuciu lędźwiowym

- biopsji wątroby

Potrafi planować konsultacje specjalistyczne

Potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta


W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

Student potrafi prawidłowo nawiązać komunikację z pacjentem, a także jego rodziną. Wyjaśnić im przyczyny wystąpienia dolegliwości i dalszy plan diagnostyczno-terapeutyczny. Uzyskać zgodę na przeprowadzenie procedur diagnostyczno-terapeutycznych

Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro. Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych. Przestrzega praw pacjenta w tym ochrony danych osobowych, prawa do intymności.

Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa, w tym anglojęzycznego.

Wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów.

Potrafi pracować w grupie.

Skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych.

Potrafi dokonać samooceny i granicy własnych kompetencji.

Potrafi uczyć innych


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie:

mikrobiologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, diagnostyki laboratoryjnej, farmakologii

Umiejętność w zakresie:

prawidłowego zbierania wywiadu i przeprowadzania badania fizykalnego i interpretowania uzyskanych wyników badań laboratoryjnych

Znajomość zasad etycznych i umiejętność przestrzegania praw pacjenta

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga:

-obecność na zajęciach (dopuszczalne są maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności)

- aktywności na zajęciach

- uzyskanie co najmniej 60% liczby punktów za końcowy sprawdzian wiedzy

- zaliczenie sprawdzianu praktycznego tj. uzyskanie co najmniej 65 punktów na 100 możliwych


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy: test wielokrotnego wyboru

W zakresie umiejętności: obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu): obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń prowadzona przez opiekuna zgodnie z ustalonymi kryteriami

Metody dydaktyczne:

wykład – 20 godzin

seminarium – 20 godziny

ćwiczenia kliniczne – 35 godzin

Bilans punktów ECTS:

udział w wykładach – 0,5

udział w seminariach – 0,5

udział w ćwiczeniach – 1

przygotowanie do ćwiczeń – 0,5

opracowanie referatu – 0,5

przygotowanie do egzaminu – 1


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Zagadnienia epidemiologii, etiopatogenezy, zasady rozpoznawania i postępowania lekarskiego we współcześnie występujących chorobach zakaźnych i pasożytniczych.

Pełny opis:

Wprowadzenie do kliniki chorób zakaźnych.

Aktualne problemy epidemiologiczne chorób zakaźnych w Polsce i na świecie.

Zakażenie HIV/AIDS - infekcje oportunistyczne i nowotwory.

Wirusowe zapalenia wątroby.

Zakażenia układu nerwowego.

Choroby zakaźne i pasożytnicze przewodu pokarmowego.

Ostre toksykozy zakaźne - tężec, zatrucie jadem kiełbasianym.

Posocznica.

Wybrane choroby tropikalne i odzwierzęce.

Grypa sezonowa, pandemiczna, SARS.

Grzybice układowe.

Zakażenia wirusowe - CMV, EBV, HSV, VZV.

Immunoprofilaktyka w chorobach zakaźnych.

Gorączka o nieustalonej przyczynie.

Choroby przenoszone przez kleszcze.

Choroby zakaźne wieku dziecięcego.

Bioterroryzm i obrona biologiczna.

Nowe i powracające choroby zakaźne.

Podstawy medycyny podróży.

Choroby zawlekane z krajów subtropikalnych i tropikalnych.

Zasady leczenia przeciwdrobnoustrojowego - antybiotykoterapia i chemioterapia w chorobach infekcyjnych.

Postępowanie po ekspozycji zawodowej na czynniki zakaźne u pracowników medycznych.

Literatura:

A. Boroń-Kaczmarska, A. Wiercińska-Drapało: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2017.

Juszczyk J., Cianciara J.: Choroby zakaźne i pasożytnicze. CZELEJ 2012.

Fauci AS, Kasper DL, Flisiak R.: Harrison. Choroby zakaźne. CZELEJ, 2012

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.