Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alergologia praktyczna - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.FE1 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Alergologia praktyczna - Fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Seminarium, 12 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Czarnobilska
Prowadzący grup: Ewa Czarnobilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Podczas zajęć fakultatywnych z alergologii praktycznej studenci zostaną zapoznani z diagnostyką i leczeniem chorób górnych i dolnych dróg oddechowych oraz skóry, które mają podłoże alergologiczne. Podczas zajęć nauczą się schematów diagnostyki różnicowej najczęstszych zgłaszanych przez pacjentów objawów takich jak katar, kaszel, „wysypka”. Studenci będą mieli okazję na praktyczną naukę przeprowadzania i interpretacji testów skórnych punktowych, testów śródskórnych, testów płatkowych, cytologii nosa i spirometrii. Podczas zajęć przedstawione zostaną podstawy terapii inhalacyjnej, w tym doboru odpowiedniego inhalatora dla pacjenta. Studenci będą mieli okazję poznać możliwości nowoczesnego leczenia w alergologii czyli immunotorapii swoistej oraz leczenia biologicznego astmy oskrzelowej. Dodatkowo przedstawione zostaną wskazania i sposoby diagnozowania nadwrażliwości na leki. Podczas zajęć praktycznych omówione zostanie postępowanie w stanach zagrożenia życia w alergologii, w tym w anafilaksji i we wrodzonym obrzęku naczynioruchowym.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Student zna definicję, wie jak rozpoznać i jak leczyć anafilaksję i wrodzony obrzęk naczynioruchowy.

Student zna mechanizmy reakcji nadwrażliwości.

Student zna podstawy diagnostyki i leczenia alergicznego nieżytu nosa, astmy, pokrzywki.

Student posiada wiedzę na temat możliwych reakcji polekowych, ich mechanizmów, diagnostyki i leczenia.


Umiejętności:

Student potrafi rozpoznać obrzęk naczynioruchowy o mechanizmie zależnym od histaminy lub bradykininy, wskazuje różnice w objawach, diagnostyce i postępowaniu.

Student potrafi przedstawić przeprowadzić diagnostykę różnicową najczęstszych objawów z górnych i dolnych dróg oddechowych oraz skóry.

Student wykonuje i wyciąga wnioski z testów skórnych punktowych, testów śródskórnych, testów płatkowych. spirometrii oraz cytologii nosa w kontekście obrazu klinicznego pacjenta.

Student analizuje i komentuje wytyczne ARIA, GINA w celu doboru najlepszego leczenia dla pacjenta.

Student zna obsługę podstawowych inhalatorów i umie ją przestawić w celu szkolenia pacjenta.

Student potrafi wskazać objawy kliniczne wymagające skierowania pacjenta do Poradni Alergologicznej.


Kompetencje:

Student rozumie obciążenie jakie dla pacjenta i jego rodziny stanowi choroba przewlekła jaką jest wrodzony obrzęk naczynioruchowy.

Student potrafi identyfikować i rozwiązywać problemy dotyczące pacjentów oraz innych aspektów pracy zawodowej.

Student potrafi współpracować z lekarzami, pielęgniarkami i innymi członkami zespołu terapeutycznego dla dobra pacjenta.

Student rozumie potrzebę doskonalenia swej wiedzy i konieczności ciągłej edukacji.Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu immunologii obejmujące mechanizm reakcji nadwrażliwości oraz informacje z fizjologii i patofizjologii układu oddechowego, a także umiejętność zbierania wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest udział w zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie będzie miało formę ustną.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - odczyt
Metody podające - opis
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia produkcyjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody praktyczne - symulacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja

Metody dydaktyczne:

Podczas zajęć stosowane będą następujące metody dydaktyczne: seminarium, prezentacja przypadków klinicznych (historie chorób i ćwiczenia praktyczne)

Bilans punktów ECTS:

2 pkt ECTS (30 godzin zajęć plus 30 godzin pracy własnej)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Zajęcia będą miały formę seminariów (14 godzin) oraz ćwiczeń (16 godzin).

Skrócony opis:

Podczas zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych zostaną przedstawione studentom podstawy alergologii ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru przedmiotu.

Pełny opis:

Seminaria 14 godzin:

- Mechanizmy reakcji nadwrażliwości – 2 godziny

- Diagnostyka alergologiczna – 2 godziny

- Astma oskrzelowa – 2 godziny

- Nadwrażliwość na leki – 2 godziny

- Nadwrażliwość pokarmowa – 2 godziny

- Alergiczne choroby skóry – 2 godziny

- Wrodzony obrzęk naczynioruchowy – 2 godziny

Ćwiczenia – 16 godzin:

- Wykonywanie i interpretacja testów skórnych – 1 godzina

- Wykonywanie i interpretacja testów płatkowych -1 godzina

- Wykonywanie i interpretacja spirometrii – 2 godziny

- Wykonanie i interpretacja wyników cytologii nosa – 1 godzina

- Terapia inhalacyjna – nauka obsługii inhalatorów – 1 godzina

- Stany zagrożenia życia w alergologii – postępowanie – 2 godziny

- Jak diagnozować nadwrażliwość na leki w praktyce - 2 godziny

- Diagnostyka pokrzywki przewlekłej – testy fizykalne, test z surowicą własną – wykonanie i interpretacja – 1 godzina

- Leczenie biologiczne w alergologii – dla kogo i po co? -1 godzina

- Immunoterapia swoista jako leczenie przyczynowe chorób alergicznych – 1 godzina

- Prezentacja przypadków klinicznych – 3 godziny

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa dla wszystkich studentów); Szczeklik A, Choroby wewnętrzne; Kraków 2018.

Literatura uzupełniająca (dodatkowa dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w tematyce poruszanej w ramach modułu): Karina Jahnz-Różyk (red), Alergologia i Immunologia Współczesna. Problemy alergologii stosowanej i immunologii, Katowice, 2017

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.