Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wybrane zagadnienia z onkohematologii dziecięcej - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.FE37 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia z onkohematologii dziecięcej - Fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Seminarium, 10 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Czogała
Prowadzący grup: Małgorzata Czogała, Magdalena Ćwiklińska, Tomasz Klekawka, Kinga Kwiecińska, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Szymon Skoczeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cele kształcenia Poszerzenie wiadomości w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla modułu Student zna typowe i nietypowe objawy chorób hematologicznych i nowotworowych u dzieci, potrafi zaplanować diagnostykę w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych, potrafi dokonać analizy uzyskanych wyników badań laboratoryjnych i obrazowych, umie rozpoznać stany zagrożenia życia i zna zasady postępowania w takich sytuacjach, potrafi ocenić i zinterpretować obraz mikroskopowy krwi obwodowej i szpiku kostnego, zna nowoczesne metody diagnostyki i leczenia chorób hematologicznych i nowotworowych (diagnostyka genetyczna, leczenie celowane, immunoterapia, protonoterapia, terapia genowa), zna wskazania do bankowania i przeszczepiania krwi pępowinowej, jest świadomy konieczności długotrwałej opieki lekarskiej nad pacjentem wyleczonym z choroby nowotworowej w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, zna zasady leczenia wspomagającego, w tym przeciwbólowego, jest świadomy granic możliwości terapii w onkologii, potrafi zaplanować opiekę hospicyjną nad pacjentem terminalnie chorym, jest przygotowany do rozmowy z pacjentem pediatrycznym i jego rodzicami na temat rozpoznania, sposobów leczenia i rokowania w chorobach hematologicznych i onkologicznych.Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne i dodatkowe Potrafi zinterpretować wynik morfologii krwi w łączności z danymi klinicznymi, zna podstawowe objawy chorób hematologicznych i nowotworowychForma i warunki zaliczenia:

• zaliczenie ustne

• warunki zaliczenia: wykazanie się wiedzą teoretyczną i umiejętnościami praktycznymi zgodnie z tematyką zajęć

• warunki dopuszczenia do zaliczenia: aktywny udział w zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne – pytania teoretyczne w zakresie realizowanego materiału oraz analiza przypadku – zaplanowanie diagnostyki, rozpoznanie różnicowe, proponowane terapia.

Metody dydaktyczne:

• metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna),

• metody eksponujące (prezentacja preparatów mikroskopowych krwi obwodowej i szpiku kostnego oraz badań obrazowych),

• metody praktyczne (badanie pacjentów, zaplanowanie diagnostyki, wybór leczenia)


Bilans punktów ECTS:

Bilans punktów ECTS Udział w zajęciach:

ćwiczenia – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 15 h

• przygotowanie do zaliczenia – 10 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 5 h


w sumie: 60 h = 2 pkt ECTSLiteratura:

Literatura podstawowa:

Jacek J. Pietrzyk, Przemko Kwinta, Pediatria, rozdział 11. Hematologia i onkologia, Kraków 2018

Literatura uzupełniająca:

Jerzy R. Kowalczyk, Warszawa 2011

Wprowadzenie do onkologii i hematologii dziecięcej Skrypt dla lekarzy specjalizujących się w onkologii i hematologii dziecięcej

K. Sawicz-Birkowska, A. Chybicka,

Poleć znajomymPoleć znajomym

Autorzy:

Krystyna Sawicz-Birkowska Alicja Chybicka

Bernarda Kazanowska PZWL Wydawnictwo

Warszawa 2021, wyd.1 Onkologia i hematologia dziecięca

Michał Matysiak: Hematologia w praktyce pediatrycznej, Warszawa 2002

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.