Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna ratunkowa 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.Med.Rat.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Medycyna ratunkowa 1/2
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Symulacje, 20 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Seweryn
Prowadzący grup: Ryszard Anielski, Monika Bednarek-Chałuda, Bogdan Ciążyński, Paweł Krawczyk, Tomasz Łysek, Karol Łyziński, Paweł Orlicki, Barbara Seweryn, Samuel Sternal, Arkadiusz Trzos, Aleksandra Załustowicz
Strona przedmiotu: https://medycynakatastrof.wl.cm.uj.edu.pl/pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem modułu jest:


1. Omówienie roli, struktury organizacyjnej i zadań oddziałów ratunkowych i centrów urazowych w systemie ratownictwa medycznego

2. Przypomnienie roli i zasad prowadzenia segregacja medycznej w miejscu zdarzenia i na oddziale ratunkowym

3. Zapoznanie z zasadami organizacji i prowadzenia działań ratunkowych w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego i centrum urazowego

4. Przypomnienie zasad oceny poszkodowanego według schematu ABCDE

5. Przypomnie zasad zbierania wywiadu medycznego w stanach zagrożenia życia i zdrowia

6. Zapoznanie z zasadami diagnostyki pacjenta w stanie zagrożenia życia i/lub

zdrowia

7. Zapoznanie z zasadami triage’u i wstępnego postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanego urazem

8. Zapoznanie z zasadami triage’u i wstępnego postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanym nagłym zachorowaniem

9. Przypomnienie zasad postępowania ratunkowego u dzieci w warunkach przedszpitalnych i szpitalnego oddziału ratunkowego

10. Zapoznanie z zasadami kierowania zespołem urazowym, zespołem medycznym oraz rolą i zadaniami konsultanta, kierownika i członka zespołu urazowego/medycznego

11. Omówienie sposobu zarządzania informacją medyczną w systemie ratownictwa medycznego – mobilną techniką komputerową, teleinformatyką i możliwościami telemedycyny, elektroniczną dokumentacją medyczną w ratownictwie medycznym i szpitalnym oddziale ratunkowym


Efekty kształcenia:

Celem modułu jest:


1. Omówienie roli, struktury organizacyjnej i zadań oddziałów ratunkowych i centrów urazowych w systemie ratownictwa medycznego

2. Przypomnienie roli i zasad prowadzenia segregacja medycznej w miejscu zdarzenia i na oddziale ratunkowym

3. Zapoznanie z zasadami organizacji i prowadzenia działań ratunkowych w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego i centrum urazowego

4. Przypomnienie zasad oceny poszkodowanego według schematu ABCDE

5. Przypomnie zasad zbierania wywiadu medycznego w stanach zagrożenia życia i zdrowia

6. Zapoznanie z zasadami diagnostyki pacjenta w stanie zagrożenia życia i/lub

zdrowia

7. Zapoznanie z zasadami triage’u i wstępnego postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanego urazem

8. Zapoznanie z zasadami triage’u i wstępnego postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia spowodowanym nagłym zachorowaniem

9. Przypomnienie zasad postępowania ratunkowego u dzieci w warunkach przedszpitalnych i szpitalnego oddziału ratunkowego

10. Zapoznanie z zasadami kierowania zespołem urazowym, zespołem medycznym oraz rolą i zadaniami konsultanta, kierownika i członka zespołu urazowego/medycznego

11. Omówienie sposobu zarządzania informacją medyczną w systemie ratownictwa medycznego – mobilną techniką komputerową, teleinformatyką i możliwościami telemedycyny, elektroniczną dokumentacją medyczną w ratownictwie medycznym i szpitalnym oddziale ratunkowym


Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- zna zasady organizacji ratownictwa medycznego na etapach przedszpitalnym

i szpitalnym (szpitalny oddział ratunkowy, centrum urazowe)

- zna zasady organizacji zespołu urazowego i medycznego

- zna zasady diagnostyki i wstępnej stabilizacji pacjenta z pojedynczymi

i mnogimi obrażeniami ciała

- zna zasady diagnostyki i wstępnej stabilizacji pacjenta w stanie zagrożenia życia

z przyczyn nieurazowych

- zna taktykę działań ratowniczych w zdarzeniach jednostkowych, mnogich

i masowych w warunkach oddziału ratunkowego i centrum urazowego

- zna sposób zbierania podstawowego wywiadu lekarskiego i badania

poszkodowanego według schematu ABCDE

- zna zasady segregacji wstępnej i wtórnej na etapach udzielania pomocy

w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego i centrum urazowego

- omawia dokumentację medyczną /w tym elektroniczną/

- zna kluczowe elementy wpływające na zarządzanie zespołem i podejmowanie

decyzji w sytuacjach kryzysowych

- zna obraz kliniczny tamponady serca i opłucnowej odmy prężnej

- zna obraz kliniczny wstrząsu urazowego i zna zasady postępowania

przeciwstrząsowego


w zakresie umiejętności:

- potrafi udzielić pomocy poszkodowanemu we wstrząsie i w innych

stanach zagrożenia życia związanych z urazem poszczególnych części ciała

- potrafi udzielić pomocy poszkodowanemu w stanach zagrożenia życia

spowodowanych urazami (wstrząs urazowy)

- potrafi udzielić pomocy choremu w stanach zagrożenia życia pochodzenia

nieurazowego

- potrafi ocenić stan poszkodowanego według schematu ABCDE i zebrać

wywiad lekarski

- potrafi wykonać interwencje krytyczne w wybranych stanach zagrożenia życia

(defibrylację, kardiowersję, stymulację przezskórną, punkcję opłucnej,

odbarczenie tamponady serca, wykonanie udrożnienia dróg

oddechowych)

- potrafi przeprowadzić wstępną i wtórną segregację w zdarzeniach

jednostkowych, mnogich i masowych, i wykonać odpowiednią dokumentację

- potrafi ustalić priorytety lecznicze w warunkach szpitalnego oddziału

ratunkowego

- potrafi wykorzystać wsparcie informatyczne (ICT) i teleinformatykę

- potrafi komunikować się ze współpracownikami w zespole

urazowym/medycznym udzielając konsekwentnej informacji zwrotnej

i wsparcia jego członkom

- potrafi zarządzać zespołem urazowym i medycznym

- potrafi optymalnie wykorzystać posiadane siły i środki

- potrafi rozpoznać sytuacje która wymaga pomocy bardziej doświadczonych

osób, potrafi prawidłowo wezwać konsultanta

- potrafi opisać/przekazać/zraportować stan pacjenta


w zakresie kompetencji społecznych

- wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

- współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne

wykonanie powierzonych zadań

- potrafi kierować grupą osób realizujących wspólne zadanie

- przestrzega wzorców etycznych w działaniach zawodowych

- potrafi uczyć innych

- okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

- przestrzega praw pacjenta

- wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów

- potrafi pracować w grupie


Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne:


Student potrafi prawidłowo ocenić poszkodowanego według schematu ABCDE, potrafi wykonać pełne badanie (urazowe i nieurazowe) pacjenta, zebrać wywiad, zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi, uzyskać dostęp donaczyniowy, zinterpretować podstawowe badania laboratoryjne, zdjęcia RTG, zapis EKG, i obrazy ultrasonografii ratunkowej


Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności i uzyskania zaliczenia teorii na seminariach i ćwiczeniach

praktycznych

2. Aktywny udział w zajęciach seminaryjnych – wykazanie się wiedzą

i zaangażowaniem

3. Zaliczenie ocenianych w trakcie ćwiczeń umiejętności praktycznych

4. Uzyskanie zaliczenia z każdego seminarium i ćwiczenia – stanowi warunek

dopuszczenia do zaliczenia testowego

5. Zaliczenie testu sprawdzającego wiedzę teoretyczną z omawianego na zajęciach

zakresu materiału (30 pytań, 1 odpowiedź poprawna i cztery dystraktory)

6. Zakres materiału– 8 pytań z wykładów, 8 pytań z tematyki seminariów, 14

pytań z tematyki ćwiczeń

7. Uzyskanie z testu minimum 21 (70%) pozytywnych odpowiedzi:

a. ocena bardzo dobra - 30-28

b. ocena ponad dobra - 27 pkt.

b. ocena dobra - 26-25 pkt

c. ocena ponad dostateczna - 24

d. ocena dostateczna - 23-22-21 pkt.

e. ocena niedostateczna - 20 i poniżej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie części pierwszej medycyny ratunkowej 1.2:

Sprawdzenie wiedzy teoretycznej studentów podczas seminariów i ćwiczeń

Obserwacja studenta demonstrującego w trakcie ćwiczeń:

- umiejętności udzielenia pomocy pacjentowi

- przeprowadzania i właściwego dokumentowania zadań realizowanych w trakcie

ćwiczeń

- kierowania zespołem urazowym i medycznym

- umiejętnego komunikowania się w zespole


Metody dydaktyczne:

Wykład, seminarium, dyskusja, burza mózgów, pokaz, symulacja, zajęcia praktyczne, praca z książką, opis przypadku


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 4 godziny

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów – 2 godziny

Udział w seminariach – 6 godzin

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych – 8 godzin

Udział w ćwiczeniach praktycznych – 20 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń praktycznych – 10 godzin

Przygotowanie do egzaminu 10 godzin


Łącznie 60 godzin nakładu pracy studenta


Pełny opis:

Wykłady:

1. Zespół urazowy (trauma team) – zarzadzanie procesem wstępnego leczenia w warunkach SOR, centrum urazowego i zaawansowanego

punktu medycznego (Advanced Medical Point) (2h)

2. Rola oddziału ratunkowego i centrum urazowego w systemie ratownictwa

medycznego (2h)

Praca z małą grupą:

1. Przygotowanie pacjenta do transportu, transport, przekazanie pacjenta w SOR

i komunikacja ze specjalistą (2h)

2. Triage wstępny i wtórny, etriage, dokumentacja medyczna, komunikacja w

zespole (2h)

3. Organizacja i zarzadzanie działaniami ratunkowymi w warunkach oddziału

ratunkowego (2h)

Ćwiczenia

1. Zabezpieczanie drożności dróg oddechowych – specyfika pacjenta urazowego (2h)

2. Wstrząs – scenariusze kliniczne (zespół urazowy) (4h)

3. Urazy klatki piersiowej – scenariusze kliniczne (zespół urazowy) (2h)

4. Urazy głowy – scenariusze kliniczne (zespół urazowy) (2h)

5. Urazy brzucha – scenariusze kliniczne (zespół urazowy) (2h)

6. Przyjęcie pacjenta i badanie pacjenta nieurazowego w warunkach SOR –

scenariusze kliniczne (2h)

7. Przyjęcie pacjenta i badanie pacjenta urazowego w warunkach SOR –

scenariusze kliniczne (2h)

8. Badanie dziecka w praktyce przedszpitalnej i w warunkach SOR, medyczne

czynności ratunkowe i wstępne leczenie – scenariusze kliniczne (2h)

9. Organizacja i praca w zespole urazowym/medycznym, wstępne postępowanie ratunkowe w wybranych stanach zagrożeniach życia– scenariusze kliniczne (2h)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Algorytmy diagnostyczne i lecznicze w praktyce SOR Leszek Brongel (red.)

Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2017

2.Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne i wybrane stany nagłe J. Gucwa, M.

Ostrowski Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2018

3. Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. Guła P, Machała W. (red.).

Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych. Sosada K. (red.).

Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2016

2. International Trauma Life Support. Ratownictwo przedszpitalne w urazach.

Emory Campbel (red.). Medycyna Praktyczna, Kraków 2017

3. Wytyczne resuscytacji 2015 Europejskiej Rady Resuscytacji. Kraków 2015,

strona internetowa Polskiej Rady Resuscytacji http://www.prc.krakow.pl/2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.