Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychiatria 2/3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L5.Psychiat.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Psychiatria 2/3
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty V rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 55 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Furgał
Prowadzący grup: Bogna Batko, Piotr Błądziński, Adrian Chrobak, Anna Citkowska-Kisielewska, Paulina Cofór-Pinkowska, Katarzyna Cyranka, Artur Daren, Wojciech Datka, Edyta Dembińska, Dominika Dudek, Mariusz Furgał, Krzysztof Gmurkowski, Bartosz Grabski, Rafał Jaeschke, Bernadetta Janusz, Patrycja Jęda, Barbara Józefik, Andrzej Juryk, Katarzyna Klasa, Dawid Kruk, Klaudiusz Kudła, Feliks Matusiak, Michał Mielimąka, Renata Modrzejewska, Magdalena Pelc, Maciej Pilecki, Mateusz Pliczko, Wojciech Rachel, Marcin Siwek, Jerzy Sobański, Dawid Storman, Krzysztof Styczeń, Krzysztof Szwajca, Marta Szwajca, Natalia Śmierciak, Agata Świerkosz, Barbara Wojszel, Katarzyna Wrzesień, Stanisław Żołądek
Strona przedmiotu: http://www.katedrapsychiatrii.wl.cm.uj.edu.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień psychiatrii nabytych na roku IV,

rozwijanie umiejętności praktycznych w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń psychicznych, usystematyzowanie nabytej wiedzy, przygotowanie do samodzielnej pracy z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi


Efekty kształcenia:

Nabycie wiedzy dotyczącej zaburzeń psychicznych, metod postępowania terapeutycznego (w szczególności farmakoterapii i oddziaływań psychospołecznych). doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. Podstawowa wiedza dotycząca psychiatrii wieku rozwojowego, psychiatrii dorosłych, psychogeriatrii. Umiejętność diagnozowania w ramach ICD-10 (F39 oraz F70-98).

Umiejętność przeprowadzenia diagnozy w zakresie rozpoznań F4, F5, F6 wg ICD-10, głównie zaburzeń nerwicowych i zaburzeń seksualnych. Nabycie umiejętności wstępnego różnicowania zaburzeń somatycznych na tle psychogennym, w tym rozumienie procesów somatyzacji i wpływu psychiki na kształtowanie się objawów somatycznych. Nabycie umiejętności współpracy interdyscyplinarnej w leczeniu zaburzeń psychicznych.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie Psychologii lekarskiej

Zaliczenie modułu Psychiatria 1/3

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie u asystenta na podstawie stanu wiedzy i obecności.

Obowiązkowa obecność na wszystkich seminariach i ćwiczeniach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Całościowa ocena należy do asystenta prowadzącego zajęcia z psychiatrii dorosłych.

Egzamin końcowy z psychiatrii odbywa się na VI roku i składa się z testu (100 pytań jednokrotnego wyboru) oraz z egzaminu ustnego.

Średnia cząstkowych ocen u asystentów z modułów psychiatria 1/3, 2/3 i 3/3 co najmniej 4,5 oraz zaliczenie testu na VI roku na ocenę 5,0 zwalnia z egzaminu ustnego.


Nie dotyczy to osób, które psychiatrię zaliczyły na programie Erazmus nie odbywając zajęć w CMUJ

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - opis
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

seminarium - 23 godziny

ćwiczenia (52 godzin, w tym 18 godzin z psychiatrii wieku rozwojowego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, 4 godziny z terapii rodzin, 30 godzin z psychiatrii dorosłych)


Bilans punktów ECTS:

4 pkt

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Literatura:

Obowiązkowa:

Gałecki P., Szulc A. Psychiatria. Warszawa: Edra Urban&Partner, Wrocław 2018,

ICD-10 Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, Vesalius IPiN, Warszawa 2000

Uzupełniająca:

Monografie Antoniego Kępińskiego

Freud Z. Psychopatologia życia codziennego. PWN, Warszawa 2013

Puri BK, Treasaden IH. Psychiatria. Podręcznik dla studentów. Elsevier, Wrocław 2014.

Bancroft J. Seksualność człowieka. Elsevier. Wrocław, 2011

Sadock BJ. Sadock V. Kaplan and Sadock's Synopsis of Psychiatry: behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, 11th Edition, 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.