Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 4/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L6.Chor.Wew. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne 4/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grodzicki, Andrzej Surdacki
Prowadzący grup: Barbara Balicka-Ślusarczyk, Mariusz Baran, Stanisław Bartuś, Stanisława Bazan-Socha, Alina Bętkowska-Prokop, Artur Bień, Grażyna Bochenek, Krzysztof Bryniarski, Leszek Bryniarski, Bartosz Brzozowski, Natalia Celejewska-Wójcik, Bernadeta Chyrchel, Michał Chyrchel, Dorota Cibor, Irena Ciećko-Michalska, Krzysztof Ciszowski, Marcin Cwynar, Katarzyna Cyganek, Artur Dziewierz, Ewa Dziewięcka, Paulina Fatyga, Małgorzata Fedyk-Łukasik, Paweł Franczuk, Andrzej Gackowski, Jerzy Gąsowski, Agnieszka Giza, Anna Głuszewska, Barbara Gryglewska, Bartłomiej Guzik, Alicja Hebda-Szydło, Jerzy Hohendorff, Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Barbara Idzior-Waluś, Adam Ignacak, Ewa Ignacak, Barbara Jasiewicz-Honkisz, Anna Kabłak-Ziembicka, Paweł Kaczmarczyk, Aleksander Kania, Michał Kania, Łukasz Kasper, Barbara Katra, Małgorzata Kieć-Klimczak, Beata Kieć-Wilk, Izabella Kierzkowska, Paweł Kleczyński, Alicja Klich-Rączka, Marek Klocek, Tomasz Klupa, Monika Komar, Ewa Konduracka, Grzegorz Kopeć, Marta Kostecka-Matyja, Magdalena Kostkiewicz, Kamil Kozioł, Andrzej Kraśniak, Jacek Krawczyk, Jarosław Królczyk, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Michał Kukla, Anna Kurzyńska, Aleksander Kwater, Jacek Legutko, Jacek Lelakowski, Tomasz Mach, Paweł Maga, Wojciech Magoń, Barbara Małecka, Maciej Małecki, Lucyna Mastalerz, Bartłomiej Matejko, Paweł Matusik, Patrycja Mensah-Glanowska, Przemysław Miarka, Marcin Mrugacz, Piotr Musiałek, Paweł Nastałek, Jadwiga Nessler, Tomasz Nowakowski, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Agnieszka Olszanecka, Maria Olszowska, Grzegorz Osmenda, Danuta Owczarek, Dorota Pach, Paweł Petkow-Dimitrow, Agnieszka Piątek-Guziewicz, Beata Piątkowska-Jakubas, Halina Pocztar, Jakub Podolec, Piotr Podolec, Natalia Podolec-Szczepara, Tadeusz Przewłocki, Elwira Przybylik-Mazurek, Marek Przybyszowski, Marek Rajzer, Tomasz Rakowski, Krzysztof Rewiuk, Anna Rydlewska, Łukasz Rzeszutko, Tomasz Sacha, Martyna Schönborn, Agata Schramm-Luc, Anna Skalska, Maciej Skubera, Jan Skupień, Krzysztof Sładek, Jerzy Soja, Grzegorz Sokołowski, Tomasz Stachura, Katarzyna Stolarz-Skrzypek, Andrzej Surdacki, Dorota Szpak, Tomasz Śliwa, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Anna Trojan-Królikowska, Agnieszka Wachsmann-Maga, Jolanta Walczewska, Joanna Walczyk, Ewa Wieczorek-Surdacka, Grzegorz Wilk, Sylwia Wiśniowska-Śmiałek, Przemysław Witek, Wiktoria Wojciechowska, Krzysztof Wójcik, Małgorzata Wójcik-Bugajska, Krzysztof Żmudka
Strona przedmiotu: http://www.kardiologia2.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Znajomość etiologii, patogenezy, symptomatologii oraz zasad stratyfikacji ryzyka, prewencji i postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w najczęstszych schorzeniach osób dorosłych.


Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu Lekarza Medycyny.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć Student:


W zakresie wiedzy:


- zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób


- zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych, oraz ich powikłań:


a) chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętniczego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,


b) chorób układu oddechowego, w tym: chorób dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydozy, zakażeń układu oddechowego, chorób śródmiąższowych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności oddechowej (ostrej i przewlekłej), nowotworów układu oddechowego,


c) chorób układu pokarmowego, w tym: chorób, jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, wątroby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,


d) chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym: chorób podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, chorób jajników i jąder, guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych, różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii,


e) chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki,


f) chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, małopłytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz krwotocznych, trombolifilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w chorobach innych narządów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, przeszczepiania szpiku,


g) chorób reumatycznych, w tym: chorób układowych tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, zapaleń stawów z zajęciem kręgosłupa, chorób metabolicznych kości, w szczególności osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej,


h) chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioruchowego,


i) zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych: stanów odwodnienia, stanów przewodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicyW zakresie umiejętności:


- przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

- ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

- przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych

- ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta

- rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia-

- planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

- definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają postępowanie zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi

- interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

- potrafi zastosować leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

- planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi


- pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej


- potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię, badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą, wprowadzenie rurki ustno-gardłowej

wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej, pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę, standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca, proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi


- asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych, drenażu jamy opłucnowej, nakłuciu worka osierdziowego, nakłuciu jamy otrzewnowej,

nakłuciu lędźwiowym, biopsji cienkoigłowej, testach naskórkowych, próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki, biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego


- potrafi planować konsultacje specjalistyczne

- rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza zgon pacjenta

- potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjentaW zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):


- okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

- przestrzega w swych działaniach zasad etycznych

- przestrzega praw pacjenta

- wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów

- potrafi pracować w grupieWymagania wstępne:

Zaliczenie wszystkich przedmiotów flagowych (anatomia, fizjologia, biochemia,

histologia, patologia, farmakologia), oraz wszystkich przedmiotów,

które są kontynuowane na roku VI.


Wyjątkowo możliwe jest przystąpienie do zajęć realizowanych na roku VI mimo braku zaliczenia/zdania egzaminu z innego przedmiotu realizowanego na roku V, o ile powtarzanie tego przedmiotu nie będzie kolidowało z realizacją zajęć na roku VI (konieczne potwierdzenie przez prowadzącego powtarzany

przedmiot).

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia:

• zaliczenie bez oceny


Warunki zaliczenia:

• obecność na zajęciach

• aktywność na zajęciach (forma oceniania ciągłego) potwierdzona Opinią Lekarza nadzorującego praktyczne nauczanie kliniczne w danej jednostce


Dopuszczenie do egzaminu z chorób wewnętrznych na VI roku:

• zaliczenie zajęć na III, IV i V r.

• zaliczenie praktycznego nauczania klinicznego (VI r.)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Obecność i aktywność na zajęciach (forma oceniania ciągłego)

- Uzyskanie Opinii Lekarza nadzorującego praktyczne nauczanie kliniczne w danej jednostce

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Metody dydaktyczne:

Metody praktyczne:

 praktyczne nauczanie kliniczne – udział w pracy Zespołów lekarskich i opiece nad chorymi

 pokaz - prezentacja przypadków


Metody podające:

 objaśnienie lub wyjaśnienie

 prezentacja multimedialna


Metody aktywizujące:

 metoda przypadków

 dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

 praktyczne nauczanie kliniczne – 240 h


Praca własna Studenta:

 lektura wskazanych publikacji – 140 h

 przygotowanie do zajęć – 40 h


W sumie 420 h, co odpowiada 14 punktom ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Praktyczne nauczanie kliniczne:


- czas trwania: 8 tygodni w wymiarze 30 h/ tydzień w semestrze XI albo XII

- łączny wymiar czasowy: 240 h

Skrócony opis:

Praktyczne nauczanie kliniczne – czynne uczestnictwo Studentów z pracy Zespołów Lekarskich i opiece nad chorymi.

Pełny opis:

Organizacja zajęć „Choroby wewnętrzne 4/4 – praktyczne nauczanie kliniczne”

dla VI roku WL

Koordynator przedmiotu Choroby wewnętrzne: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Koordynator przedmiotu dla VI roku: prof. dr hab. Andrzej Surdacki

Koordynatorzy zajęć w poszczególnych jednostkach: Kierownicy Klinik prowadzących przedmiot:

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii (+ Reumatologia)

II Katedra Chorób Wewnętrznych (Pulmonologia, Alergia, Angiologia)

Katedra Chorób Metabolicznych

Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych

Katedra Endokrynologii

Katedra Hematologii

Katedra Nefrologii

I Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego

II Klinika Kardiologii

Klinika Chorób Serca i Naczyń

Klinika Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca

Klinika Kardiologii Interwencyjnej

Klinika Elektrokardiologii

Klinika Toksykologii

Oddział na CUMRiK

Data zajęć (240 h: 8 tygodni po 30 h/tydzień) – w zależności od ścieżek dydaktycznych: szczegółowy harmonogram pod adresem:

http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

Miejsce zajęć: w/wym. Jednostki WL.

Miejsce przebierania się studentów: Szatnie przy w/wym. Jednostkach WL

Obowiązujący strój: zgodnie z „dress code” dla Wydziału Lekarskiego UJ CM

Literatura:

Literatura:

1. Gajewski P. i wsp. (red.). Interna Szczeklika 2018, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2018.

Uwagi:

Koordynator przedmiotu Choroby wewnętrzne (III-VI r.):

Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki

Koordynator przedmiotu (modułu zajęć) na VI roku:

Prof. dr hab. Andrzej Surdacki

Osoby prowadzące moduł:

Kierownicy jednostek WL prowadzących praktyczne nauczania kliniczne wraz z Zespołami tych Klinik

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.