Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pediatria 4/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-L6.Pediat. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pediatria 4/4
Jednostka: Instytut Pediatrii
Grupy: Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Przedmioty VI rok, kierunek lekarski, studia stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia kliniczne, 114 godzin więcej informacji
Symulacje, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemko Kwinta
Prowadzący grup: Agnieszka Biedroń, Marta Bzowska-Drabarek, Grzegorz Cebula, Łukasz Cichy, Małgorzata Czogała, Magdalena Ćwiklińska, Dorota Drożdż, Wojciech Durlak, Aleksandra Gergont, Tomasz Górecki, Sebastian Góreczny, Małgorzata Gruszka, Zofia Grzenda-Adamek, Konrad Jabłoński, Mateusz Jagła, Dominika Januś, Urszula Jedynak-Wąsowicz, Jagoda Kaszuba, Tomasz Klekawka, Zbigniew Kordon, Kinga Kowalska-Duplaga, Aleksandra Krasowska-Kwiecień, Barbara Krzan, Beata Kusak, Kinga Kwiecińska, Przemko Kwinta, Joanna Kwinta-Rybicka, Nina Mól, Iwona Ogarek, Elżbieta Olczykowska-Siara, Katarzyna Pawińska-Wąsikowska, Stanisław Pieczarkowski, Barnaba Piwowarczyk, Katarzyna Ptak, Szymon Skoczeń, Małgorzata Sładek, Katarzyna Starzec, Małgorzata Steczkowska, Małgorzata Sudacka, Izabela Szymońska, Tomasz Tomasik, Agata Wasilewska, Piotr Weryński, Andrzej Wędrychowicz, Anna Wędrychowicz, Aleksandra Wieczorek, Małgorzata Wójcik, Anna Żądło
Strona przedmiotu: http://www.pediatria.cm-uj.krakow.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Cele kształcenia:

Celem modułu jest

− nauczenie umiejętności praktycznych w zakresie pediatrii

− usystematyzowanie nabytej wiedzy

− przygotowanie studenta do samodzielnej pracy


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

E.W1. zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób

E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, zasady szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka

E.W3. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci:

a) krzywicy, tężyczki, drgawek,

b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego, powiększenia węzłów chłonnych i śledziony

e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

i) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

j) zespołów genetycznych, diagnostyki i zasad prewencji

k) chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego

l) zna objawy i leczenie stosowane w pierwotnych niedoborach odporności, chorobach autoimmunizacyjnych oraz podstawy immunoterapii nowotworów, zna zasady i potrafi zinterpretować podstawowe testy immunodiagnostyczne

E.W4. zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci

E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu

E.W6. zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci, oraz zasady postępowania w tych sytuacjach


W zakresie umiejętności:

E.U2. przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną

E.U4. przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku

E.U6. przeprowadza orientacyjne badanie słuchu i pola widzenia oraz badanie otoskopowe

E.U7. ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

E.U8. ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, potrafi zbadać odruchy noworodkowe

E.U9. zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych

E.U10. potrafi ocenić stopień zaawansowania dojrzewania płciowego

E.U11. przeprowadza badania bilansowe

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U21. definiuje stany, w których czas dalszego trwania życia, stan funkcjonalny lub preferencje chorego ograniczają postępowanie zgodne z określonymi dla danej choroby wytycznymi

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

E.U25. potrafi zastosować leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego)

E.U26. planuje postępowanie w przypadku ekspozycji na zakażenie przenoszone drogą krwi

E.U27. potrafi zakwalifikować pacjenta do szczepień

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej

E.U29. potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą

d) wprowadzenie rurki ustno-gardłowej

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi

E.U30. asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych

b) drenażu jamy opłucnowej

c) nakłuciu worka osierdziowego

d) nakłuciu jamy otrzewnowej

e) nakłuciu lędźwiowym

f) biopsji cienkoigłowej

g) testach naskórkowych

h) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki

i) biopsji aspiracyjnej szpiku kostnego

E.U32. potrafi planować konsultacje specjalistyczne

E.U38. potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta


Wymagania wstępne:

Zaliczenie modułu Pediatria 3/4

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. obecności na zajęciach

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. zaliczenia sprawdzianu końcowego

4. zaliczenia egzaminu teoretycznego


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Studenci będą oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach, uzyskanie umiejętności potwierdzane będzie w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”


Sprawdzian końcowy:

1. Test - 100 pytań wielokrotnego wyboru z jedną najlepszą odpowiedzią (multiple choice with single best answer).

Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej 60% odpowiedzi prawidłowych.


2. Egzamin teoretyczny, ustny


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia kliniczne – praktyczne nauczanie kliniczne

Bilans punktów ECTS:

Łącznie 210 godzin nakładu pracy studenta

Udział w zajęciach obowiązkowych - 120 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 60 godziny

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 30 godzin

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem modułu jest

− nauczenie umiejętności praktycznych w zakresie pediatrii

− usystematyzowanie nabytej wiedzy

− przygotowanie studenta do samodzielnej pracy

Pełny opis:

Ćwiczenia kliniczne – Praktyczna nauka zawodu – 120 godzin

Studenci przypisani są na okres 4 tygodni do jednego oddziału szpitalnego. Do obowiązków studenta należą: udział w przygotowaniu do wizyty (badanie dzieci), udział w prowadzeniu dokumentacji - wpisywanie status praesens pacjenta, wpisywanie wyników badań do dokumentacji szpitalnej, udział w wizycie lekarskiej, udział w konsultacjach ambulatoryjnych i na terenie Oddziałów szpitala oraz wykonywanie procedur medycznych zgodnie z wykazem i zasadami zawartymi w książeczce „Lista Umiejętności Absolwenta Wydziału Lekarskiego”

Literatura:

Pediatria, red. Jacek J. Pietrzyk i Przemko Kwinta, WUJ, Kraków 2018

Uwagi:

Studenci są zobowiązani do przestrzegania zasady aseptyki i antyseptyki oraz dbania o wygląd zewnętrzny (np. identyfikator, czysty, wyprasowany fartuch, obuwie zastępcze).

Szatnie studenckie znajdują się na poziomie -1 w budynku B USD.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.