Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dylematy etyczne w praktyce medycznej - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N2.F8 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dylematy etyczne w praktyce medycznej - Fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Biesaga
Prowadzący grup: Tadeusz Biesaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

www.biesaga.info

Cele kształcenia:

C1 Zdobycie przez studentów wiedzy o różnych sporach dotyczących etycznego i prawnego uregulowania działań związanych z ingerencjami biomedycznymi i biotechnologicznymi.


C2 Nabycie umiejętności ujawniania założeń filozoficznych (antropologicznych, etycznych) kryjących się za formułowanymi argumentami na rzecz określonego rozstrzygnięcia dylematu bioetycznego.


C3 Nabycie kompetencji w formułowaniu argumentów za określonymi rozstrzygnięciami dylematów bioetycznych, które mogą kształtować kulturę moralną społeczeństwa.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie:

W1 zasady i metody komunikacji z pacjentem i jego rodziną, które służą budowaniu empatycznej, opartej na zaufaniu relacji D.W5

W2 główne pojęcia, teorie, zasady i reguły etyczne służące jako ogólne ramy właściwego interpretowania i analizowania zagadnień moralno-medycznych D.W15

W3 prawa pacjenta D.W17


Student potrafi:

K1 budować atmosferę zaufania podczas całego procesu diagnostycznego i leczenia DU4

U2 przestrzegać wzorców etycznych w działaniach zawodowych D.U13

U3 rozpoznawać etyczny wymiar decyzji medycznych i odróżniać aspekty faktualne od normatywnych D.U14


Student jest gotów do:

K1 kierowania się dobrem pacjenta O.K2

K2 podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o normy i zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby O.K4

K3 przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta O.K3


Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny. Aktywność na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedzę sprawdza się na kolokwium zaliczeniowym biorą pod uwagę poziom zrozumienia, umiejętność analizy syntezy i rozwiązywania problemów.

Umiejętności sprawdza się w dyskusjach podczas zajęć, w których ujawnia się zaangażowanie studenta i jego zdolności radzenia sobie ze skomplikowanymi kazusami i argumentami bioetycznymi.

Praktyczne kompetencje weryfikuje się w sposobie rozstrzygania przez studenta dylematów bioetycznych i w propozycjach zastosowania tych rozstrzygnięć w życiu zawodowym i społecznym.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wprowadzenie problemowe poprzez wykład i prezentację audiowizualną

Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja moderowana podczas wykładu

Metody problemowe - metody aktywizujące – analiza dobranych tekstów bioetycznych

Metody problemowe – metody aktywizujące – analiza kazusów

Bilans punktów ECTS:

- Seminarium 30 godz.

- analiza przypadków 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu 15 godz.


Łączny nakład pracy studenta 60 godz.

Liczba godzin kontaktowych 30 godz.


Liczba punktów ECTS 2

Pełny opis:

Dylematy etyczne przedstawi się w następujących blokach tematycznych: 1) spory o podstawy bioetyki i etyki medycznej; 2) spory dotyczące ingerencji biotechnologicznych i biomedycznych w początek życia ludzkiego, 3) spory dotyczące ingerencji w czasie trwania życia ludzkiego oraz 4) spory dotyczące ingerencji przy końcu życia.

Zasadnicze tematy to:

1. Spór o podstawy etyki medycznej: etyka teleologiczna Edmunda Pellegrino, etyka czterech zasad T. Beauchampa i J. Childressa, etyka kontraktualistyczna Roberta Veatcha. W2,U2 ,K1

2. Cztery pojęcia godności ludzkiej i związane z nimi uprawnienia etyczne (Josef Seifert, Robert Spaemann, Daniel P. Sulamsy, Patrick Lee, Robert P. George i inni) W3, U3, K1

3. Spory wokół wolności i klauzuli sumienia lekarzy, farmaceutów i pielęgniarek W1, U1, K2

4. Komercjalizacja medycyny i różne modele relacji lekarz-pacjent W3, U3, K3

5. Spór o status ontyczny i etyczny oraz potencjalność wewnętrzną embrionu ludzkiego W3, U2, K1

6. Eugenika XX w. i współczesna W2, U2, K1

7. Problemy etyczne związane z diagnostyką prenatalną, sztucznymi metodami prokreacji i aborcją W1, U1, K3

8. Nadzieje wykorzystania indukowanych, pluripotencjalnych komórek macierzystych (Shinya Yamanaka) w terapii oraz w hodowli tkanek i narządów do przeszczepów (Anthony Atala) W3, U3, K1

9. Terapie genetyczne, a ulepszanie genetyczne człowieka W2, U3, K3

10.Postawy wobec cierpienia i śmierci. W1, U1, K2

11. Czy regulacja domniemanej zgody jest zawłaszczaniem zwłok dla transplantacji? W3, U1, K2

12. Kontrowersje wokół definicji śmierci mózgowej. W3,U2, K1

13. Opieka paliatywna i hospicyjna W1, U1, K2

14. Czy odżywianie i nawadnianie wegetatywnie chorych może stać się uporczywą terapią? (Kazus Terri Schiavo i Eluany Englaro) W2, U2, K1

15. Wobec legalizacji eutanazji dorosłych i dzieci W3, U2, K1

Literatura:

Literatura podstawowa:

T. Biesaga, Spór o podstawy etyki medycznej. Teleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha, WN UPJPII, Kraków 2014, Dostęp w internecie: www.biesaga.info

T. Biesaga, Elementy etyki lekarskiej, Wyd. Medycyny Praktycznej, Kraków 2006, Dostęp w internecie: www.biesaga.info

T. Biesaga, Podstawy etyki i bioetyki, WN UPJPII, Kraków 2016

M. Machinek, Spór o status ludzkiego embrionu, Wyd. UWM, Olsztyn 2007.

Moralność i profesjonalizm. Spór o pozycję etyk zawodowych, red. W. Galewicz, Kraków 2010

Człowiek na graniczy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania, re. G. Hołub, P. Duchliński, AIK, 2017

G. Hołub, Ulepszanie człowieka. Fikcja czy rzeczywistość, AIK, Kraków 2018

Literatura uzupełniająca:

E. D. Pellegrino, The philosophy of medicine reborn, red. H. Engelhardt, F. Jotterand, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2008

T. Brzeziński, Etyka lekarska, PZWL, Warszawa 2012

K. Szewczyk, Bioetyka, t. 1-2, PWN, Warszawa 2009

Antologia bioetyki, t. 1 - 4, red. W. Galewicz, TAiWPN Universitas, Kraków 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.