Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 1/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N3.Chor.Wew.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne 1/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 110 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Bochenek, Tomasz Grodzicki
Prowadzący grup: Rafał Badacz, Jakub Baran, Stanisław Bartuś, Alina Bętkowska-Prokop, Grażyna Bochenek, Krzysztof Bryniarski, Bartosz Brzozowski, Bernadeta Chyrchel, Dorota Cibor, Irena Ciećko-Michalska, Anna Dzieża-Grudnik, Małgorzata Fedyk-Łukasik, Anna Głuszewska, Ewa Ignacak, Anna Kabłak-Ziembicka, Ewa Klimek, Mariusz Korkosz, Kamil Kozioł, Andrzej Kraśniak, Katarzyna Krzanowska, Marcin Krzanowski, Beata Kwaśny-Krochin, Jacek Legutko, Tomasz Mach, Przemysław Miarka, Danuta Owczarek, Agnieszka Parnicka, Agnieszka Piątek-Guziewicz, Karolina Piotrowicz, Halina Pocztar, Jakub Podolec, Magdalena Przybylska-Feluś, Tomasz Rakowski, Magdalena Strach, Joanna Sulicka-Grodzicka, Andrzej Surdacki, Wojciech Sydor, Anna Trojan-Królikowska, Ewa Wieczorek-Surdacka, Karolina Woziwodzka, Małgorzata Zwolińska-Wcisło, Krzysztof Żmudka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Moduł kształcenia: "Propedeutyka chorób wewnętrznych" (V sem.):


Po zakończeniu zajęć Student:

w zakresie wiedzy:

Zna wszystkie elementy składowe wywiadu lekarskiego

Zna dokładnie zasady przeprowadzania wywiadu lekarskiego z pacjentem dorosłym

Zna typowe objawy podmiotowe spotykane w chorobach wewnętrznych

Zna dokładnie metody i zasady badania przedmiotowego

Zna typowe objawy przedmiotowe spotykane w chorobach wewnętrznych

Zna podstawowe składowe zapisu EKG oraz najbardziej typowe zapisy patologiczne


w zakresie umiejętności:

Komunikuje się z pacjentem i jego rodziną

Przeprowadza pełny i ukierunkowany wywiad lekarski u pacjenta dorosłego

Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego

Ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta

Przeprowadza prostą diagnostykę różnicową najczęstszych objawów spotykanych w chorobach wewnętrznych

Potrafi wykonać podstawowe procedury lekarskie, w tym:

zmierzyć temperaturę ciała, zmierzyć tętno, zmierzyć w sposób nieinwazyjny ciśnienie tętnicze krwi, podłączyć elektrody i wykonać EKG

Potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta


w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

Przestrzega praw pacjenta, w tym do ochrony danych osobowych, intymności

Potrafi pracować w grupie

Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencjiModuł kształcenia: "Choroby wewnętrzne - kardiologia" (VI sem.):


Po zakończeniu zajęć Student:

w zakresie wiedzy:

Zna podstawowe zasady interpretacji EKG spoczynkowego i wysiłkowego.

Zna podstawowe zasady oceny badania RTG klatki piersiowej.

Zna wskazania i przeciwwskazania do wykonania nieinwazyjnych badań obrazowych układu krążenia, zasady interpretacji ich wyniku oraz użyteczność w diagnostyce różnicowej.

Zna użyteczność i zasady interpretacji podstawowych badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób układu krążenia i monitorowaniu leczenia, obejmujące w szczególności:

- czynniki ryzyka miażdżycy w prewencji pierwotnej i wtórnej

- markery biochemiczne w diagnostyce nadciśnienia tętniczego (powikłania narządowe, nadciśnienie wtórne)

- markery martwicy mięśnia serca w diagnostyce OZW


Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych schorzeń układu krążenia: choroby niedokrwiennej serca (OZW i stabilna dusznica bolesna) oraz nadciśnienia tętniczego.


Zna związek podstaw patofizjologicznych z farmakoterapią:

- OZW i stabilnej dusznicy bolesnej

- nadciśnienia tętniczego


Zna zasady prewencji pierwotnej i wtórnej choroby wieńcowej.

Zna zaburzenia w zakresie układu krążenia u chorych z cukrzycą lub nieprawidłową czynnością tarczycy.

Zna zasady kwalifikacji chorych do:

- koronarografii i innych technik wewnątrznaczyniowej oceny t. wieńcowych (IVUS, OCT, FFR)

- przezskórnej i chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej.w zakresie umiejętności:

Potrafi zinterpretować EKG w zakresie podstawowym:

- określa częstości i rodzaju rytmu wiodącego, orientację osi elektrycznej serca

- rozpoznaje cechy przerostu poszczególnych jam serca

- rozpoznaje najczęstsze zaburzenia rytmu i przewodzenia

- interpretuje EKG wysiłkowe

- rozpoznaje zmiany EKG towarzyszące częstym stanom internistycznym (np. zaburzenia elektrolitowe, zatorowość płucna)


Potrafi rozpoznać towarzyszące chorzeniom kardiologicznym odchylenie od normy w RTG klatki piersiowej w zakresie podstawowym.


Potrafi zinterpretować wynik nieinwazyjnych badań obrazowych oraz zastosować je w diagnostyce różnicowej.


Potrafi zinterpretować wyniki badań badań laboratoryjnych użytecznych w prewencji pierwotnej i wtórnej, oraz diagnostyce nadciśnienia tętniczego i OZW.


Potrafi na podstawie obrazu klinicznego postawić rozpoznanie wstępne, zaplanować badania diagnostyczne, przeprowadzić diagnostykę różnicową oraz zaproponować postępowanie terapeutyczne u chorych z:

- chorobą niedokrwienną serca

- nadciśnieniem tętniczymw zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.

Przestrzega w swych działaniach zasad etycznych.

Przestrzega praw pacjenta.

Wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów.

Potrafi pracować w grupie.


Moduł kształcenia: "Choroby wewnętrzne - gastroenterologia" (VI sem.):

Po zakończeniu zajęć student posiada umiejętność badania chorego - podmiotowego i przedmiotowego oraz właściwej interpretacji objawów chorób przewodu pokarmowego i wątroby. Posiada umiejętność rozpoznawania i leczenia chorób przewodu pokarmowego, tj. przełyku, żołądka, dwunastnicy i jelita cienkiego, jelita grubego, wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, trzustki. Umiejętność planowania badań laboratoryjnych, obrazowych, endoskopowych i oceny nieprawidłowości w ich wynikach, podstawy profilaktyki chorób przewodu pokarmowego, a także zasady żywienia w tych chorobach i podstawy leczenia. Student przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych, praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych i intymności. Potrafi pracować w grupie. Student potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego).


Moduł kształcenia: "Choroby wewnętrzne - reumatologia" (VI sem.):

Po zakończeniu zajęć student w zakresie:

wiedzy:

-wymienia najczęstsze schorzenia reumatyczne (RZS, ZZSK, choroba zwyrodnieniowa stawów , dna stawowa)

- opisuje objawy zapalenia stawów

- porównuje zmiany zapalne stawów ze zmianami zwyrodnieniowymi

- rozpoznaje charakterystyczne zmiany w stawach w reumatoidalnym zapaleniu stawów, ZZSK

-planuje podstawowe badania diagnostyczne w schorzeniach reumatycznych

- zna podstawowe zasady terapii RZS, dny stawowej, choroby zwyrodnieniowej stawów

W zakresie umiejętności:

- przeprowadza podstawowe badanie narządu ruchu

- rozpoznaje obecność wysięku w stawie

- rozpoznaje deformacje zwyrodnieniowe stawów

- zaleca i interpretuje podstawowe badania diagnostyczne pozwalające zróżnicować choroby reumatyczne

-udziela porady dotyczącej postępowania w chorobie zwyrodnieniowej stawów, dny stawowej, RZS

W zakresie kompetencji społecznej;

- okazuje szacunek dla pacjenta

-przestrzega zasad etyki

-przestrzega praw pacjenta do ochrony danych osobowych i intymności
Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć oraz zaliczenia roku studiów określono w dokumencie "Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018: dostępnym na stronie http://www.wl.uj.edu.pl/studenci


Moduł kształcenia: "Propedeutyka chorób wewnętrznych" (V sem.):

Wiedza w zakresie anatomii, fizjologii, patofizjologii

Umiejętność opanowania materiału i samodzielnego uczenia się

Umiejętność komunikowania się z pacjentem

Znajomość zasad etyki lekarskiej


Wymagania przed dopuszczeniem do zaliczenia zajęć w VI semestrze:

- pozytywny wynik egzaminu z przedmiotu: Patologia

- pozytywny wynik zaliczenia z przedmiotu Wstęp do nauk klinicznych - pozytywny wynik zaliczenia po V semestrze z Propedeutyki chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii i ginekologii oraz Laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych (test wielokrotnego wyboru i standaryzowany egzamin praktyczny OSCE).


Moduł kształcenia: "Choroby wewnętrzne - gastroenterologia" (VI sem.):

Student powinien posiadać wiadomości i umiejętności z zakresu propedeutyki chorób wewnętrznych.

Student powinien posiadać wiedzę: w zakresie z przedmiotów wprowadzających do gastroenterologii: anatomia, histologia, fizjologia, patofizjologia i posiadać wiadomości/kompetencje z: znajomości podstaw budowy anatomicznej i histologicznej przewodu pokarmowego i jego czynności, znajomości podstaw fizjologii i patofizjologii przewodu pokarmowego i wątroby, podstaw metod diagnostycznych laboratoryjnych i radiologicznych oraz farmakologii.

Student powinien posiadać znajomość podstawowych metod badania lekarskiego oraz roli badań dodatkowych w rozpoznawaniu chorób przewodu pokarmowego i wątroby.

Student powinien posiadać umiejętność: przeprowadzenia diagnostyki różnicowej najczęstszych chorób przewodu pokarmowego u osób dorosłych. Umiejętność oceny i opisu stanu somatycznego i psychicznego pacjenta. Umiejętność planowania postępowania diagnostycznego i leczniczego w przypadku najczęstszych chorób przewodu pokarmowego u osób dorosłych. Umiejętność interpretacji wyników najważniejszych badań laboratoryjnych. Umiejętność wykonania podstawowych procedur i zabiegów lekarskich, w tym pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, pobieranie obwodowej krwi żylnej.

Student powinien znać zasady: (a) realizacji potrzeb edukacyjnych, planowania aktywności edukacyjnej (w tym korzystania z wiedzy podręcznikowej, właściwych stron edukacyjnych internetowych),

(b) pracy w zespole i wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia, (c) przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta.Forma i warunki zaliczenia:

Moduł kształcenia: "Propedeutyka chorób wewnętrznych" (V sem.):


Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

- obecność na zajęciach (przy czym dopuszczalne jest maksymalnie 2 usprawiedliwione nieobecności)

- w przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest odrobienie zajęć w trakcie trwania danego 3-tygodniowego bloku ćwiczeniowego lub w terminie późniejszym (ale do końca trwania zajęć w semestrze 5.) u asystenta prowadzącego zajęcia

- 5 lub więcej nieodrobionych nieobecności, co stanowi 1/3 czasu trwania bloku zajęciowego, skutkuje utratą pierwszego terminu zaliczenia oraz utratą zaliczenia przedmiotu, gdyż zaliczenie przedmiotu jest warunkiem dopuszczenia do zajęć klinicznych w semestrze 6.

Zaliczenie prowadzone jest w formie:

1. zintegrowanego testu wielokrotnego wyboru przeprowadzonego na koniec semestru dla całego roku, składającego się ze 120 pytań, z czego 30 pytań z chorób wewnętrznych, a ponadto po 30 pytań z propedeutyki pediatrii, chirurgii i ginekologii

oraz

2. zintegrowanego standaryzowanego egzaminu praktycznego OSCE składającego się z 13 stacji (3 stacje z wywiadem, 2 z badaniem fizykalnym dorosłych, 1 z EKG, 2 z osłuchiwania serca i płuc, 1 pediatryczna, 2 chirurgiczne, 2 ginekologiczne)

Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z testu oraz pozytywne zaliczenie 60% z wszystkich stacji OSCE, przy czym bezwzględnie muszą być zaliczone 2 stacje z wywiadem.

Drugi termin – zaliczenie w formie ustnej - zostanie przeprowadzony w przerwie semestralnej przez egzaminatorów wyznaczonych przez koordynatora przedmiotu.


Moduł kształcenia: "Choroby wewnętrzne-kardiologia" (VI sem.):


Zaliczenie przez osobę prowadząca daną podgrupę na podstawie:

- obecności podczas ćwiczeń klinicznych i seminariów

- aktywności podczas ćwiczeń klinicznych i seminariów w formie oceniania ciągłego

- ustnego sprawdzenia wiadomości po każdym cyklu ćwiczeń klinicznych


Moduł kształcenia: "Choroby wewnętrzne-gastroenterologia" (VI sem.):


Zaliczenie modułu w oparciu o obecność i aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność w jednym dniu ćwiczeniowym. W przypadku większej liczby nieobecności, także usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zaległych zajęć po uprzednim uzgodnieniu z asystentem.

Sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń- ustne (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć).

Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w Klinice prowadzącej ćwiczenia – praktyczne i ustne zaliczenie z zakresu etiopatogenezy, symptomatologii, planowania diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego.

Zaliczenie efektów kształcenia z modułu „gastroenterologia” podczas egzaminu końcowego z chorób wewnętrznych (egzamin ustny i pisemny


Moduł kształcenia: "Choroby wewnętrzne - reumatologia" (VI sem.):

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywnym uczestnictwie w zajęciach

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Moduł kształcenia: "Propedeutyka chorób wewnętrznych" (V sem.):

Sprawdziany kształtujące:

Bieżąca ocena na zajęciach podczas demonstrowania umiejętności przez studentów

Sprawdziany końcowe:

W zakresie wiedzy:

W formie ustnej – sprawdzian podsumowujący przeprowadzony w grupach przez asystentów prowadzących zajęcia na koniec bloku zajęciowego

Test wielokrotnego wyboru dla całego roku na koniec semestru

W zakresie umiejętności:

Standaryzowany egzamin praktyczny (OSCE) podzielony na 13 stacji z określonymi zadaniami do wykonania, oparty o demonstrację nabytych umiejętności z zakresu interny, pediatrii, chirurgii i ginekologii.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie co najmniej 60% punktów z testu oraz pozytywne zaliczenie 60% z wszystkich stacji OSCE, przy czym bezwzględnie muszą być zaliczone 2 stacje z wywiadem.

Drugi termin – w formie ustnej - zostanie przeprowadzony w przerwie semestralnej przez egzaminatorów wyznaczonych przez koordynatora przedmiotu

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

Obserwacja zachowania się studenta podczas ćwiczeń


Moduł kształcenia: "Choroby wewnętrzne - gastroenterologia" (VI sem.):

Zaliczenie modułu w oparciu o obecność i aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność w jednym dniu ćwiczeniowym. W przypadku większej liczby nieobecności, także usprawiedliwionej – obowiązek odrobienia zaległych zajęć po uprzednim uzgodnieniu z asystentem.

Sposób zaliczania poszczególnych ćwiczeń- ustne (dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć).

Sposób i forma zaliczenia całości zajęć dydaktycznych w Klinice prowadzącej ćwiczenia – praktyczne i ustne zaliczenie z zakresu etiopatogenezy, symptomatologii, planowania diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego.

Zaliczenie efektów kształcenia z modułu „gastroenterologia” podczas egzaminu końcowego z chorób wewnętrznych (egzamin ustny i pisemny - testowy).
Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

1. Wykłady w formie e-learningu – wprowadzenie do badania lekarskiego, przedstawienie zasad badania podmiotowego i przedmiotowego, prezentacja charakterystycznych objawów, badania lekarskiego, zasad prostej diagnostyki różnicowej.


2. Ćwiczenia kliniczne – praktyczne zajęcia w małych grupach na oddziałach klinicznych chorób wewnętrznych, z udziałem pacjentów, obejmujące naukę badania podmiotowego i przedmiotowego, przeprowadzania prostej diagnostyki różnicowej.


3. Samodzielna praca studenta polegająca na zapoznaniu się z treściami objętymi programem nauczania.

Bilans punktów ECTS:

Wykłady – 10 godz.


Udział w seminarium – 10 godz., w tym:

– 4 godz. (kardiologia) (VI sem.)

– 4 godz. (gastroenterologia) (VI sem.)

– 2 godz. (reumatologia) (VI sem.)


Udział w ćwiczeniach – 115 godz., w tym:

– 60 godz. (propedeutyka chorób wewnętrznych) (V sem.)

– 21 godz. (kardiologia) (VI sem.)

– 21 godz. (gastroenterologia) (VI sem.)

– 13 godz. (reumatologia) (VI sem.)


Przygotowanie do ćwiczeń – 30 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godz.


Łącznie 135 godz. zajęć i 180 godz. pracy studenta.


Punkty ECTS: 7, w tym:

– 3 (propedeutyka chorób wewnętrznych) (V sem.)

– 1,5 (kardiologia) (VI sem.)

– 1,5 (gastroenterologia) (VI sem.)

- 1 (reumatologia) (VI sem.)

Skrócony opis:

Skrócony opis tematyki zajęć dla modułu kształcenia: "Choroby wewnętrzne - kardiologia" (VI sem.)

Interpretacja elektrokardiogramu.

Interpretacja badania RTG klatki piersiowej.

Nieinwazyjne badania obrazowe: wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników badań.

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu krążenia i monitorowaniu leczenia (I).

Podstawy patofizjologiczne, obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w wybranych stanach chorobowych.

Zasady prewencji pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca.

Zaburzenia w zakresie układu krążenia u chorych z cukrzycą lub nieprawidłową czynnością tarczycy.

Zasady kwalifikacji chorych do diagnostyki inwazyjnej i rewaskularyzacji wieńcowej.

Pełny opis:

Szczegółowa tematyka zajęć dla modułu kształcenia "Propedeutyki chorób wewnętrznych" (V sem.):

W trakcie prowadzonych zajęć omawiane będą zagadnienia symptomatologii, badania podmiotowego i przedmiotowego oraz prostej diagnostyki różnicowej.

Etapy procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

Zasady przeprowadzania badania podmiotowego

Wywiad w chorobach układu krążenia

Wywiad w chorobach układu oddechowego

Wywiad w chorobach układu trawienia

Wywiad w chorobach układu moczowego

Wywiad w chorobach układu dokrewnego

Wywiad w chorobach układu ruchu i nerwowego

Zasady przeprowadzania badania przedmiotowego

Metody badania przedmiotowego

Badanie przedmiotowe ogólne

Badanie przedmiotowe głowy i szyi

Badanie przedmiotowe klatki piersiowej: oglądanie, obmacywanie, opukiwanie i osłuchiwanie

Badanie przedmiotowe układu krążenia:

- badanie serca metodą opukiwania i osłuchiwania: tony serca, szmery

- najczęstsze wady serca

Objawy podmiotowe i przedmiotowe w ostrej i przewlekłej niewydolności krążenia

Badanie przedmiotowe obwodowego układu krążenia

Metody pomiaru ciśnienia tętniczego i interpretacja wyników

Badanie przedmiotowe jamy brzusznej;

- badanie wątroby i śledziony

Badanie przedmiotowe układu moczowego

Badanie układu krwiotwórczego

Badanie przedmiotowe ruchu

Badanie przedmiotowe układu nerwowego

Podstawowe składowe zapisu EKG oraz najbardziej typowe zapisy patologiczne

Ćwiczenia na salach chorych z wykorzystaniem nabytych umiejętności w zakresie badania podmiotowego i przedmiotowego

Szczegółowa tematyka zajęć dla modułu kształcenia: "Choroby wewnętrzne - kardiologia" (VI sem.):

Interpretacja elektrokardiogramu:

- prawidłowy zapis EKG i rozpoznawanie jego zasadniczych elementów morfologicznych

- określanie częstości i rodzaju rytmu wiodącego, osi elektrycznej serca

- cechy przerostu poszczególnych jam serca w EKG

- najczęstsze zaburzenia rytmu i przewodzenia i ich diagnostyka różnicowa

- EKG w chorobie niedokrwiennej serca (spoczynkowe i wysiłkowe)

- zmiany EKG w częstych stanach internistycznych: zatorowość płucna, zaburzenia elektrolitowe, wpływ często stosowanej farmakoterapii, zachowanie czujności na rzadkie anomalie EKG

Interpretacja badania RTG klatki piersiowej.

Nieinwazyjne badania obrazowe: wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników badań:

- użyteczność poszczególnych rodzajów badań nieinwazyjnych w chorobie wieńcowej:

- EKG wysiłkowe a testy obciążeniowe obrazujące niedokrwienie

- ocena żywotności mięśnia serca

- użyteczność echokardiografii w rozpoznawaniu: dysfunkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, wad zastawkowych, - diagnostyce różnicowej stanów nagłych (OZW, zatorowość płucna, tamponada serca), zapalenia wsierdzia, guzów serca

- rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa w kardiologii

- miejsce badań izotopowych w kardiologii

- zastosowanie badań nieinwazyjnych w wykrywaniu i diagnostyce przerostu lewej komory

- użyteczność 24-h monitorowania ciśnienia tętniczego krwi

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu krążenia i monitorowaniu leczenia (I):

- czynniki ryzyka miażdżycy w prewencji pierwotnej i wtórnej

- markery biochemiczne w diagnostyce nadciśnienia tętniczego (powikłania narządowe, nadciśnienie wtórne)

- markery martwicy mięśnia serca w diagnostyce OZW

Obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w:

- OZW i stabilnej dusznicy bolesnej: algorytmy postępowania w diagnostyce i terapii

- nadciśnieniu tętniczym

Podstawy patofizjologiczne a farmakoterapia:

- OZW i stabilnej dusznicy bolesnej

- nadciśnienia tętniczego

Zasady prewencji pierwotnej i wtórnej choroby niedokrwiennej serca:

- dieta, aktywność fizyczna, otyłość, zespół uzależnienia od tytoniu, nadciśnienie, hiperlipidemia

Zaburzenia w zakresie układu krążenia u chorych z cukrzycą lub nieprawidłową czynnością tarczycy.

Zasady kwalifikacji chorych do:

- koronarografii i innych technik wewnątrznaczyniowej oceny t. wieńcowych (IVUS, OCT, FFR)

- przezskórnej i chirurgicznej rewaskularyzacji wieńcowej

Szczegółowa tematyka zajęć dla modułu kształcenia: "Choroby wewnętrzne - gastroenterologia" (VI sem.):

Wywiad, badanie przedmiotowe i główne objawy chorób przewodu pokarmowego, w tym trzustki, wątroby i dróg żółciowych.

Etiologia, patogeneza, zmiany morfologiczne i czynnościowe w chorobach przewodu pokarmowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób czynnościowych, zapalnych, infekcyjnych, przednowotworowych i nowotworowych.

Rozpoznawanie chorób przewodu pokarmowego.

Zastosowanie w postępowaniu diagnostycznym: badań laboratoryjnych, mikrobiologicznych, endoskopowych, radiologicznych (badania przeglądowe, kontrastowe rtg przewodu pokarmowego, ECPW - kontrastowe dróg żółciowych i trzustkowych, USG, KT, NMR), inne nowsze techniki obrazowania (np. EUS – endoskopowa ultrasonografia, kapsuła endoskopowa), histopatologicznych, badań czynnościowych (np. pH-metria, manometria itp.).

Postępowanie lecznicze w chorobach przewodu pokarmowego u osób dorosłych.

Szczegółowe poznanie chorób czynnościowych, zapalnych, infekcyjnych, przednowotworowych i nowotworowych:

• przełyku (zaburzenia połykania, choroby czynnościowe i zapalne przełyku, choroba refluksowa, rak przełyku, inne)

• żołądka (ostre i przewlekłe zapalenie żołądka, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, nowotwory żołądka, inne),

• jelita cienkiego (w tym celiakia i inne zaburzenia wchłaniania, niedrożność, nowotwory),

• jelita grubego (zaburzenia rytmu wypróżnień, zespół jelita nadwrażliwego, przewlekłe zapalenia, w tym nieswoiste choroby zapalne jelit - wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna, polipy i rak jelita grubego, uchyłkowatość, choroby infekcyjne przewodu pokarmowego),

• pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych (kamica pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych, ostre i przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego i przewodów żółciowych, nowotwory),

• wątroby (ostre i przewlekłe choroby wątroby, w tym o etiologii metabolicznej, alkoholowej, wirusowej, polekowej, z marskością wątroby i jej powikłaniami, rak wątrobowokomórkowy, przerzuty nowotworów do wątroby, ostra i przewlekła niewydolność wątroby, zmiany ogniskowe w wątrobie),

• trzustki (ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, nowotwory trzustki, zmiany ogniskowe trzustki i inne),

• krwawienia do przewodu pokarmowego zwłaszcza z górnego i dolnego odcinka i inne stany nagłe w gastroenterologii.

Moduł kształcenia: "Choroby wewnętrzne - reumatologia" (VI sem.):

1. Badanie narządu ruchu, podstawowe objawy zapalenia stawów, zmian zwyrodnieniowych

2. Reumatoidalne zapalenie stawów

3. Spondyloartropatie (ZZSK, łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywnie zapalenie stawów

4. „Reumatyzm tkanek miękkich”

5.Dna stawowa, polimialgia reumatyczna, zapalenie wielomięsniowe, pierwotny zespół Sjögrena

Literatura:

Literatura podstawowa dla modułu "Propedeutyka chorób wewnętrznych"

1. Badanie kliniczne Macleoda. red. Douglas G, Nicol F, Robertson C., wyd. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2010

2. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych. wyd. Medycyna Praktyczna, Kraków 2014

3. Przewodnik Batesa po badaniu przedmiotowym i podmiotowym. Bickley LS, red. polski Gaciong Z., Jędrusik P., wyd. Termedia, Poznań 2010

Literatura uzupełniająca dla modułu "Propedeutyka chorób wewnętrznych"

1. Badanie kliniczne. Dacre J., Kopelman P. Wyd. Lekarskie PZWL 2004

2. Wywiad i badanie przedmiotowe. Allan M., Spencer J. Wyd. Urban&Partenr 2005

3. Propedeutyka chorób wewnętrznych. Dubiel J.P., Król W., cz. I i II

4. Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej. Bolechowski F.

5. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. pod red. Kokota F.

6. Badania kliniczne. pod red. Munro J. i Edwardsa Ch.

7. Rozpoznanie przy łóżku chorego. Mattingly D, Steward Ch.

8. Ogólna diagnostyka internistyczna. Tatoń J., Czech A. Wyd. Lekarskie 1998

9. Choroby wewnętrzne – Atlas. Forbes Ch. D., Jackson W. F. Medycyna Praktyczna 1998

Literatura podstawowa dla modułu "Choroby wewnętrzne-kardiologia"

1. Kokot F.: Choroby wewnętrzne - podręcznik akademicki. PZWL, Warszawa, 2006.

2. Interna Szczeklika - mały podręcznik 2015/2016, red.: Gajewski P. i wsp. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2015.

3. Herold G.: Medycyna wewnętrzna tom 1-2 - repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa, 2008.

4. Tomasik T., Windak A. Skalska A., Kulczycka-Życzkowska J., Kocemba J.: Elektrokardiografia dla lekarze praktyka. Vesalius, Kraków, 1998.

Literatura uzupełniająca dla modułu "Choroby wewnętrzne-kardiologia"

1. Choroby wewnętrzne Davidsona - tom 1, red.: Kokot F, Hyla-Klekot L. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

2. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, red.: Kokot F. PZWL, Warszawa, 2015.

3. Kozłowski D.: Analiza EKG w przypadkach klinicznych. Via Medica, Gdańsk, 2013.

4. Hampton JR.: 150 problemów EKG. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014.

5. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – wytyczne postępowania w chorobach układu krążenia na podstawie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). http://www.ptkardio.pl/Wytyczne-278.

Literatura dla modułu kształcenia: "Choroby wewnętrzne -gastroenterologia":

1. Interna Szczeklika 2015. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków, 2015.

2. Interna Szczeklik 2015/16 – Mały Podręcznik. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2015.

3. Gastroenterologia Praktyczna, tom I, II, red. Layer P., Rosien U.. Elsevier Urban&Partnenr, Wrocław 2013.

4. Najnowsze rekomendacje towarzystw naukowych zalecane do stosowania w praktyce klinicznej, publikowane m.in. w Gastroenterologia Praktyczna, Przegląd Gastroenterologiczny i inne.

Literatura podstawowa dla modułu "Choroby wewnętrzne-reumatologia"

Choroby Wewnętrzne na podstawie Interny Szczeklika pod redakcją Piotra Gajewskiego 2014

Uwagi:

Propedeutyka interny

Wykładowca: Prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek

Tematy wykładów (10 godzin)

1.Badanie podmiotowe i przedmiotowe jako dwie składowe badania lekarskiego

2.Objawy i badanie lekarskie w chorobach układu krążenia

3.Objawy i badanie lekarskie w chorobach układu oddechowego

4.Objawy i badanie lekarskie w chorobach układu pokarmowego i moczowego

5.Objawy i badanie lekarskie w chorobach układu dokrewnego, krwiotwórczego i narządu ruchu

Informacje o prowadzeniu zajęć:

II Katedra Chorób Wewnętrznych

Koordynator: Prof. dr hab. med. Grażyna Bochenek

Adres strony internetowej jednostki: www.medicine.krakow.pl

Miejsce prowadzenia zajęć: oddziały Klinik Pulmonologii, Alergologii i Immunologii, Angiologii

Godzina rozpoczęcia ćwiczeń: 9.00

Szatnia: 1) parter przy portierni i 2) szatnia studencka półpiętro między parterem a I piętrem (stary budynek)

Liczebność grup ćwiczeniowych: 5 studentów w grupię

Katedra Chorób Metabolicznych

Koordynator zajęć w jednostce: Dr med. Elżbieta Kozek

Adres strony internetowej jednostki www.metabol.wl.uj.edu.pl

Miejsce prowadzenia zajęć: Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych, ul Kopernika 15, Kraków

Godzina rozpoczęcia zajęć: wg harmonogramu godz. 9.00

Miejsce przebierania studentów: Szatnia dla studentów, poziom „0”- klucz u portiera

Liczebność grup ćwiczeniowych: 5 studentów w grupie

Katedra Gastroenterologii i Hepatologii

Koordynator zajęć w jednostce: Dr hab. Irena Ciećko-Michalska

Adres strony internetowej jednostki: gastroenterologia.wl.cm.uj.edu.pl

Miejsce prowadzenia zajęć: Sala seminaryjna, kąciki dydaktyczne, przy łóżku chorego

Godzina rozpoczęcia zajęć: 9.00

Miejsce przebierania studentów: Szatnia studencka na parterze budynku ul. Śniadeckich 5, klucz na portierni

Liczebność grup ćwiczeniowych: 4-5 osób

Katedra Endokrynologii

Koordynator zajęć w jednostce: Dr hab. med. Elwira Przybylik-Mazurek

Adres strony internetowej jednostki: www.endodim.cm-uj.krakow.pl

Miejsce prowadzenia zajęć: Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii, ul. Kopernika 17

Godzina rozpoczęcia zajęć: 8:30

Miejsce przebierania studentów: Szatnia - parter budynku; szafki dla studentów - I piętro O.K. Endokrynologii – klucze do szafek w sekretariacie

Liczebność grup ćwiczeniowych: 4-5 osób

I Klinika Kardiologii

Koordynator zajęć w jednostce: Prof. dr hab. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek

Adres strony internetowej jednostki: www.kardiologia1.cm-uj.krakow.pl

Miejsce prowadzenia zajęć: I Klinika Kardiologii, Kraków, Kopernika 17

Godzina rozpoczęcia zajęć: 9.00

Miejsce przebierania studentów: Szatnia, Kraków, Kopernika 17

Liczebność grup ćwiczeniowych: 5 studentów w grupie

Katedra Nefrologii

Koordynator zajęć w jednostce: Dr hab. med. Andrzej Kraśniak

Adres strony internetowej jednostki: www.wl.uj.edu.pl

Miejsce prowadzenia zajęć: Katedra i Klinika Nefrologii Kraków ul. Kopernika 15 i 15C

Godzina rozpoczęcia zajęć: 8.30

Miejsce przebierania studentów: Szatnia dla studentów ul. Kopernika 15 i 15C

Liczebność grup ćwiczeniowych: 5 osób w grupie

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii

Koordynator zajęć w jednostce: dr n. med. Małgorzata Fedyk-Łukasik

Adres strony internetowej jednostki: klwewiger@su.krakow.pl

Miejsce prowadzenia zajęć: Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CMUJ ul. Śniadeckich 10

Godzina rozpoczęcia zajęć: 9.00

Miejsce przebierania studentów: Szatnia na parterze

Liczebność grup ćwiczeniowych: 5-6 osób

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.