Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnostyka laboratoryjna 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N3.Diagn.II Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka laboratoryjna 2/2
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Solnica
Prowadzący grup: Joanna Góralska, Małgorzata Malczewska-Malec, Urszula Raźny, Bogdan Solnica, Iwona Wybrańska, Barbara Zapała
Strona przedmiotu: http://www.kbk.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Cele kształcenia:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami doboru i interpretacji wyników badań laboratoryjnych, zarówno tych zlecanych „na cito” przy łóżku

chorego jak i badań diagnostycznych w podstawowej opiece zdrowotnej; Nabycie przez studentów umiejętności doboru i interpretacji

badań z zakresu markerów zaburzeń gospodarki węglowodanowej, lipidowej, badań w endokrynologii, w diagnostyce chorób układu

sercowo-naczyniowego i układu nerwowego, chorób wątroby, niedoborów witamin i mikroelementów, badań stosowanych w ciąży i

połogu, jak też w chorobach nowotworowych.

Efekty kształcenia:

Efekty w zakresie wiedzy -student:

E.W37. zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań

E.W38. zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej

E.W39. zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych

E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej

Efekty w zakresie umiejętności - student:

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń

Efekty w zakresie kompetencji społecznych -student:

-Ma świadomość odpowiedzialności za wykonywaną pracę

-Ma świadomość i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się poprzez studia podyplomowe i kursy specjalistyczne

Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć oraz zaliczenia roku studiów określono w dokumencie "Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018" dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenci.

Do zajęć z Diagnostyki Laboratoryjnej 2/2 mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli pierwszą część przedmiotu Diagnostyka Laboratoryjna 1/2 oraz studenci, którzy nie zaliczyli pierwszej części pod warunkiem, że będą jednocześnie powtarzać niezaliczoną część przedmiotu. Powtarzanie przedmiotu oznacza konieczność ponownego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i zaliczeniach. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak zwolnienie z udziału w części lub całości zajęć przez Koordynatora przedmiotu.

Warunkiem przystąpienia do zaliczenia końcowego z Diagnostyki Laboratoryjnej (2/2) jest uzyskanie zaliczenia z pierwszej części Diagnostyki Laboratoryjnej (1/2). Jeśli z tej przyczyny przepada pierwszy termin zaliczenia końcowego przedmiotu, nie jest on przywracany.


Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach -udział we wszystkich ćwiczeniach z pozytywną oceną (ocenianie ciągłe)-oraz zaliczenie testu

końcowego (testu jednokrotnego wyboru/40pytań/40min.) jest wymagane do zaliczenia przedmiotu ( tzw. „ zaliczenie z oceną”)

Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest zaliczenie ćwiczeń z uzyskaniem min. 60% punktów ze sprawdzianów na ćwiczeniach.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej z modułu jest zaliczenie testu końcowego tj. uzyskanie min.60% punktów z testu.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty z zakresu wiedzy - test zaliczeniowy oraz pisemne sprawdziany na ćwiczeniach.

Efekty z zakresu umiejętności - studenci będą oceniani na podstawie aktywności na ćwiczeniach, prezentowanych umiejętności analizy

prezentowanych przypadków klinicznych – interpretacji wyników i formułowania poprawnych wniosków -tzw. ocenianie ciągłe. Z każdych

ćwiczeń student uzyskuje punkty - do dopuszczenia do testu końcowego wymagane jest zaliczenie ćwiczeń z min. 60% punktów

możliwych do uzyskania. W przypadku mniejszej ilości zdobytych punktów student przystępuje do kolokwium, którego zaliczenie

warunkuje możliwość przystąpienia do końcowego testu zaliczeniowego.

Efekty z zakresu kompetencji społecznych - studenci będą oceniani na podstawie prezentowanych na ćwiczeniach postaw. Będzie to

przedmiotem ustnej oceny przez asystenta prowadzącego ćwiczenia i warunkiem ich zaliczenia.

Obliczanie oceny:

Ocena końcowa będzie obejmować następujące składowe:

- punkty uzyskane z pierwszej części Diagnostyka Laboratoryjna (1/2) (max.57 punktów)

- punkty uzyskane z drugiej części Diagnostyka Laboratoryjna (2/2) (max.46 punktów), w tym:

• punkty otrzymane z końcowego testu zaliczeniowego 2/2 (maks. 40)

• punkty za wyniki sprawdzianów na ćwiczeniach 2/2 (maks. 5)

• punkt za obecność na wszystkich wykładach 2/2 (maks. 1)

o Obliczanie oceny końcowej:

Bardzo dobra (5.0) 95-103 pkt.

Ponad dobra (4.5) 86-94 pkt.

Dobra (4.0) 78-85 pkt.

Dość dobra (3.5) 70-77 pkt.

Dostateczna (3.0) 61 -69 pkt.

Niedostateczna (2.0) ≤ 61 pkt.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Wykłady -metody podające: objaśnienie, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny

ćwiczenia - metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące: metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna, metoda sytuacyjna

Bilans punktów ECTS:

Nakład pracy studenta obejmuje:

Udział w wykładzie 6 godz.

Udział w ćwiczeniach 24 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu 15 godz.


Łącznie 60 godz. 2 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

brak

Skrócony opis:

Na zajęciach studenci uczą się doboru i interpretacji wyników badań laboratoryjnych zlecanych „na cito” przy łóżku chorego oraz w

podstawowej opiece zdrowotnej. Wykłady poruszają tematykę badań laboratoryjnych w medycynie prewencyjnej i spersonalizowanej.

Ćwiczenia obejmują zagadnienia badań laboratoryjnych w diagnostyce narządowej.

Pełny opis:

1. Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki węglowodanowej

2. Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna zaburzeń gospodarki lipidowej

3. Diagnostyka kliniczna chorób sercowo-naczyniowych

4. Diagnostyka niedoborów pierwiastków śladowych i witamin

5. Diagnostyka laboratoryjna układu endokrynnego

6. Diagnostyka laboratoryjna chorób nowotworowych; markery nowotworowe

7. Diagnostyka laboratoryjna chorób układu nerwowego

8. Diagnostyka laboratoryjna chorób wątroby

9. Badania laboratoryjne w ginekologii i położnictwie

10. Biochemia kliniczna i diagnostyka laboratoryjna nadciśnienia tętniczego

11. Diagnostyka laboratoryjna chorób cywilizacyjnych

12. Medycyna spersonalizowana - wykorzystanie badań genetycznych

13. Badania w medycynie prewencyjnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Dembińska-Kieć A., Naskalski J., Solnica B (red.). Diagnostyka Laboratoryjna z elementami Biochemii Klinicznej. Wyd. IV, Urban&Partner Wrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1. Solnica B (red.) Diagnostyka Laboratoryjna. Wydawnictwo PZWL 2014.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.