Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epidemiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N3.Epidem. Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epidemiologia
Jednostka: Katedra Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bała, Elżbieta Sochacka-Tatara
Prowadzący grup: Aleksander Gałaś, Agnieszka Magiera, Dorota Mrożek-Budzyn, Elżbieta Sochacka-Tatara, Katarzyna Zawisza
Strona przedmiotu: http://www.epi.wl.cm.uj.edu.pl/dydaktyka/epidemiologia/epidemiologia_lek3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

- zapoznanie studentów z metodami oceny stanu zdrowia populacji oraz przekazanie wiedzy na temat modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynników determinujących stan zdrowia

- przekazanie wiedzy na temat sposobów badań mających na celu zidentyfikowanie i/lub potwierdzenie roli czynników ryzyka w występowaniu chorób

- przekazanie wiedzy na temat epidemiologii chorób zakaźnych, z uwzględnieniem metod postępowania mających na celu identyfikację ogniska choroby zakaźnej, zasad opracowania ogniska choroby zakaźnej, oraz metod mających na celu zapobieganie wystąpieniu lub szerzeniu się epidemii

- uświadomienie studentom problematyki epidemii chorób zakaźnych i niezakaźnych

- przekazanie studentom aktualnych kierunków rozwoju epidemiologii, w tym roli i znaczenia epidemiologii molekularnej

- pokazanie roli epidemologii w kształtowaniu wytycznych

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie

W1 sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady i zalety różnego typu badań; epidemiologicznych oraz miary świadczące o obecności zależności przyczynowo- skutkowej G.W2;

W2 epidemiologię chorób zakaźnych i przewlekłych, sposoby zapobiegania ich występowaniu na różnych etapach naturalnej historii choroby oraz rolę nadzoru epidemiologicznego G.W3;

W3 etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych i przyjętych normach O.W4

W4 metody prowadzenia badań naukowych O.W5

W5 regulacje prawne i podstawowe metody dotyczące eksperymentu medycznego oraz prowadzenia innych badań medycznych, z uwzględnieniem podstawowych metod analizy danych G.W8

W6 metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji, różne systemy klasyfikacji chorób i procedur medycznych G.W1


Student potrafi:

U1 planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy O.U5

U2 inspirować proces uczenia się innych osób O.U6

U3 komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą O.U8

U4 krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko O.U9

U5 opisywać strukturę demograficzną ludności i na tej podstawie oceniać problemy zdrowotne populacji G.U1

U6 zbierać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych i przewlekłych oraz planować działania profilaktyczne na różnym poziomie zapobiegania G.U2

U7 interpretować miary częstości występowania chorób i niepełnosprawności G.U3

U8 oceniać sytuację epidemiologiczną chorób powszechnie występujących w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie G.U4


Student jest gotów do:

K1 propagowania zachowań prozdrowotnych O.K6

K2 korzystania z obiektywnych źródeł informacji O.K7

K3 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji O.K8

Wymagania wstępne:

Ukończenie wymaganych tokiem studiów przedmiotów z 4 pierwszych semestrów nauczania na kierunku lekarskim.

Forma i warunki zaliczenia:

Ocena wiedzy: W oparciu o egzamin końcowy. Kryterium zaliczenia

>=60% poprawnych odpowiedzi. W przypadku niezaliczenia testu

student otrzymuje ocenę niedostateczną z przedmiotu. Ocena

umiejętności –w oparciu o: I. przedstawioną prezentację i prowadzoną

dyskusję –kryteria oceny zostaną podane szczegółowo w czasie kursu i

dotyczą tematyki 9 seminarium. II. na podstawie indywidualnego

opracowania dochodzenia epidemiologicznego –kryteria oceny:

spełnienie wymagań opracowania ogniska epidemicznego, prawidłowe

określenie źródła, zaplanowanie właściwych działań zapobiegawczych.

Ocena w wartościach %, w zależności od wymagań tematu w skali

0-100%). Umiejętności uznaje się za zaliczone jeśli student uzyskał

>50% z każdej z nich. Egzamin końcowy w pierwszym terminie ma

formę pisemną w postaci testu wielokrotnego wyboru. Liczba pytań

testu: 40. Test końcowy w drugim terminie odbywa się w sesji

poprawkowej, ma formę pisemną w postaci 5 pytań otwartych.

Odpowiedzi na każde z pytań są punktowane w skali od 0 do 5

punktów (co 0,5 punktu). Zaliczenie końcowe bierze pod uwagę wyniki

uzyskane w toku oceny umiejętności oraz oceny wiedzy. Ocena

końcowa obliczana jest na podstawie średniej ważonej (w proporcjach

1:2), na którą składają się: a) Średnia wyników z oceny umiejętności

(punkt I i II powyżej; w %) b) Wynik testu końcowego (w %). Kryteria

oceny końcowej: 50,0% do 59,9% = dostateczny; 60,0% - 69,9% =

dostateczny plus; 70,0% do 79,9% = dobry; 80,0% do 89,9% = dobry

plus 90,0% do 100% = bardzo dobry

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Warunkiem dopuszczenia do testu końcowego jest zaliczenie wszystkich przewidzianych harmonogramem seminariów (poprzez czynne uczestnictwo w zajęciach lub zaliczenie ich w wyznaczonych dodatkowych terminach) oraz uzyskanie >50% w dziedzinie umiejętności. W przypadku niespełnienia powyższego warunku student traci możliwość przystąpienia do testu końcowego (co jest równoznaczne z utratą pierwszego lub drugiego terminu zaliczenia).

Student zobowiązany jest przychodzić punktualnie na zajęcia. Dopuszcza się maksymalnie 2 spóźnienia bez ponoszenia konsekwencji. W przypadku każdych 3 spóźnień student zobowiązany jest do zaliczenia jednego (wylosowanego) tematu spośród tematów, na których odnotowano spóźnienie.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - opis
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - pokaz
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

seminarium 25 godz

przygotowanie do zajęć 15 godz

przygotowanie do egzaminu 7 godz

przygotowanie prezentacji multimedialnej 5 godz

zbieranie informacji do zadanej pracy 3 godz

konsultacje z prowadzącym zajęcia 2 godz

kształcenie samodzielne 3 godz

Pełny opis:

Treści programowe:

* Podstawy demografii. Wskaźniki demograficzne. Rola demografii w epidemiologii. Cechy demograficzne a występowanie chorób.

* Cele i zadania epidemiologii. Rola epidemiologii w ocenie czynników ryzyka wpływających na stan zdrowia populacji i jednostki. Określenie rozpowszechnienia i rozmiarów zjawisk zdrowotnych w populacjach ludzkich. Metody diagnozowania stanu zdrowia populacji. Źródła informacji. Epidemiologia opisowa chorób przewlekłych w Polsce i na świecie. Epidemie chorób zakaźnych i niezakaźnych.

* Epidemiologia chorób zakaźnych. Proces epidemiczny. Triada epidemiczna. Rodzaje epidemii. Zasady opracowywania ogniska epidemicznego.

* Zasady i znaczenie nadzoru epidemologicznego. Rola badań epidemiologicznych w profilaktyce chorób zakaźnych. Epidemiologia zakażeń szpitalnych.

* Dochodzenie epidemiczne. Opracowanie ogniska epidemicznego choroby w praktyce.

* Strategia badań epidemiologicznych. Rola badań epidemiologicznych opisowych w generowaniu hipotez na temat etiologii chorób i w określaniu związku przyczynowo-skutkowego. Planowanie, realizacja i interpretacja wyników badań kliniczno-kontrolnych.

* Planowanie, realizacja i interpretacja wyników badań kohortowych. Randomizowane badania kontrolowane w epidemiologii i medycynie klinicznej. Badania epidemiologiczne nad chorobami o niejasnej etiologii

* Podstawy epidemiologii molekularnej. Rola epidemiologii molekularnej w ocenie czynników ryzyka występowania chorób. Znaczenie biomarkerów.

* Rola badań epidemiologicznych w ustalaniu wytycznych dla profilaktyki i leczenia.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Jędrychowski W. Podstawy epidemiologii. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Wydawnictwo UJ. Kraków 2002

2. Jędrychowski W. Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. UJ. ISBN: 978-83-233-2862-9; rok: 2010

3. Charles H. Hennekens , Julie E. Buring. Epidemiology in Medicine. Publisher Lippincott Williams and Wilkins. ISBN10 0316356360, ISBN13 9780316356367

Dodatkowa

1. Bzdęga J., Gębska-Kuczerowska A Epidemiologia w zdrowiu publicznym. PZWL. Warszawa 2010, ISBN 978-83-200-3906-1

2. Bzdęga J., Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. Leksykon epidemiologiczny. Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 2008, wyd.1, ISBN: 978-83-7522-020-9

3. Kenneth J. Rothman, Sander Greenland and Timothy L. Lash. Modern Epidemiology. Published by Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia, 3rd edition, 2012. ISBN-13:978-1-4511-9005-2, ISBN-10:1-4511-9005-0.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.