Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odporność i profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych i w okresie rozrodu - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N3.FC7 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Odporność i profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych i w okresie rozrodu - fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne III rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bryniarski
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.katedraimmunologiiujcm.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

nie dotyczy

Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest rozszerzenie wiedzy w zakresie immunologii rozrodu, profilaktyce i odporności w zespole metabolicznym, zaburzeniach odporności w zakażeniach tropikalnych.

Efekty kształcenia:

ODNOŚNIE:

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1 - podstawy rozwoju i mechanizmy działania układu odpornościowego, w tym swoiste i nieswoiste mechanizmy odporności humoralnej i komórkowej - C.W21

W2 - typy reakcji nadwrażliwości, rodzaje niedoborów odporności i podstawy immunomodulacji - C.W23

W3 - zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów- C.W24

W4 - inwazyjne dla człowieka formy lub stadia rozwojowe wybranych pasożytniczych grzybów, pierwotniaków, helmintów i stawonogów, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania - C.W16

W5 - mechanizm działania hormonów - C.W51

W6 - morfologiczne zmiany najważniejszych chorób nienowotworowych dotyczących całego organizmu (np. takich jak: miażdżyca, choroba nadciśnieniowa, cukrzyca, niewydolność krążeniowo-oddechowa,

ogólnoustrojowe schorzenia infekcyjne i immunologiczne, najczęstsze zaburzenia hormonalne, najczęstsze schorzenia genetyczne) i potrafi powiązać je z już nabytą wiedzą z zakresu anatomii, biochemii, fizjologii patologicznych w celu wydedukowania objawów klinicznych - C.W52

W7 - konsekwencje niewłaściwego odżywiania, w tym długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych posiłków i stosowania niezbilansowanej diety oraz zaburzenia trawienia i wchłaniania

produktów trawienia - C.W50

W8 - wpływ stresu oksydacyjnego na komórki i jego znaczenie w patogenezie chorób oraz w procesach starzenia - C.W47

W9 - definicję i patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu oraz niewydolności wielonarządowej C.W29

W10 - przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz procesy regeneracji tkanek i narządów - C.W28

W11 - główny układ zgodności tkankowej - C.W22

W12 - konsekwencje narażenia organizmu człowieka na różne czynniki chemiczne i biologiczne oraz zasady profilaktyki - C.W15

W13 - epidemiologię zarażeń wirusami i bakteriami oraz zakażeń grzybami i pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania - C.W13

Umiejętności – Student potrafi:

U1 - rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej - O.U2

U2 - wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki - O.U4

U3 - zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki- O.U3

U4 - posługiwać się reakcją antygen – przeciwciało w aktualnych modyfikacjach i technikach dla diagnostyki chorób zakaźnych, alergicznych, autoimmunizacyjnych i nowotworowych oraz chorób krwi - C.U8

U5 - analizować zjawiska odczynowe, obronne i przystosowawcze oraz zaburzenia regulacji wywoływane przez czynnik etiologiczny - C.U12

U6 - powiązać obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych - C.U11

U7 - rozpoznawać najczęściej spotykane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli życiowych i objawów chorobowych - C.U7

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 - kierowania się dobrem pacjenta - O.K2

K2 - nawiązania i utrzymania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych - O.K1

K3 - propagowania zachowań prozdrowotnych - O.K6

K4 - korzystania z obiektywnych źródeł informacji - O.K7

K5 - przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym w kategoriach bezpieczeństwa własnego i innych osób - O.K11


Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Forma i warunki zaliczenia:

•Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru.

•Warunki dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

•Zaliczenie w formie testu wielokrotnego wyboru - konieczność udzielenia 55% odpowiedzi poprawnych.

•Warunki dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody podające - opowiadanie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Analiza przypadków, Analiza tekstów, Burza mózgów, Dyskusja, Film dydaktyczny, Praca w grupie, Seminarium, Wykład z prezentacją multimedialną

Bilans punktów ECTS:

seminarium 30h

przygotowanie do kolokwium 6h

przygotowanie do zajęć 5h

uczestnictwo w egzaminie 1h

konsultacje z prowadzącym zajęcia 4h

przygotowanie prezentacji multimedialnej 6h

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin 52

Liczba godzin kontaktowych Liczba godzin 30


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Wpływ diety na odporność w zdrowiu i w chorobie;

2. Mechanizmy zapalenia w zespole metabolicznym (otyłości, miażdżycy, nadciśnieniu, cukrzycy II typu i zakrzepicy);

3. Mechanizmy odporności w narządach uprzywilejowanych immunologicznie;

4. Zarys fizjologii i patologii układu immunologicznego w ciąży;

5. Podstawy bezpłodności o podłożu immunologicznym;

6. Odporność a koncepcja i antykoncepcja w systemie rozrodczości żeńskiej i męskiej;

7. Immunologia zakażeń tropikalnych;

8. Mechanizmy odporności w zakażeniach HIV;

9. Kontrowersje na temat szczepień ochronnych.

Pełny opis:

1. Wpływ diety na odporność w zdrowiu i w chorobie;

2. Mechanizmy zapalenia w zespole metabolicznym (otyłości, miażdżycy, nadciśnieniu, cukrzycy II typu i zakrzepicy);

3. Mechanizmy odporności w narządach uprzywilejowanych immunologicznie;

4. Zarys fizjologii i patologii układu immunologicznego w ciąży;

5. Podstawy bezpłodności o podłożu immunologicznym;

6. Odporność a koncepcja i antykoncepcja w systemie rozrodczości żeńskiej i męskiej;

7. Immunologia zakażeń tropikalnych;

8. Mechanizmy odporności w zakażeniach HIV;

9. Kontrowersje na temat szczepień ochronnych.

Literatura:

Obowiązkowa

1. Immunologia pod red. K. Bryniarskiego wyd. Edra Urban & Partners Wrocław 2018

2. K. Murphy, P. Travers, M. Walport: Janeway’s Immunobiology. Garland Science. New York 2008

Dodatkowa

1. Artykuły tematyczne z najnowszej immunologicznej literatury zagranicznej (Science, Nature, Frontiers in Immunology 2010-2019)

Uwagi:

Konsultacje - środa w godz. 13:00-14:00

Zajęcia fakultatywne "Odporność i profilaktyka w chorobach cywilizacyjnych i w okresie rozrodu" odbędą się w piętnastym tygodniu dydaktycznym w poniedziałek 25.01.21 r. od 10:00-15:00 i we wtorek 26.01.21 od 14:00-16:15 platforma MS Teams. Zaliczenie - quiz na platformie Pegaz.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.