Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kulturowa a zagadnienia zdrowia i choroby - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N3.FD8 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Psychologia kulturowa a zagadnienia zdrowia i choroby - fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne III rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 12 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Seminarium, 18 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wójcik
Prowadzący grup: Grzegorz Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

1. Pokazanie, w jaki sposób osiągnięcia teoretyczne i empiryczne współczesnej psychologii kulturowej są wykorzystywane do analizy zagadnień zdrowia i choroby.

2. Nabycie przez przyszłych profesjonalistów medycznych kompetencji międzykulturowych.

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy:

1. Identyfikuje podstawowe założenia psychologii kulturowej w odniesieniu do kwestii zdrowia i choroby.

2. Definiuje podstawowe sposoby ujmowania wybranych zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych w badaniach międzykulturowych.

3. Wyjaśnia relację między kulturą a diagnozą wybranych zaburzeń psychicznych i chorób somatycznych.

4. Identyfikuje podstawowe zależności między kulturą a psychoterapią.

5. Wymienia sposoby leczenia zaburzeń psychicznych w wybranych grupach kulturowych.

6. Rozpoznaje związki między wybranymi chorobami somatycznymi a czynnikami kulturowymi.


W zakresie umiejętności:

1. Dobiera odpowiedni sposób komunikacji w kontakcie z pacjentem będącym przedstawicielem mniejszości etnicznej lub migrantem.

2. Proponuje adekwatną strategię radzenia sobie ze stresem w zależności od przynależności jednostki do określonej grupy kulturowej.

3. Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii kulturowej. Sprawnie posługuje się terminologią z tego zakresu.

4. Szanuje prawa mniejszości etnicznych i narodowych. Unika stereotypów i uprzedzeń wobec przedstawicieli różnych kultur.

5. Uwzględnia czynniki kulturowe w wyjaśnianiu zachowań ludzi związanych ze zdrowiem i chorobą.

Wymagania wstępne:

Bierna znajomość języka angielskiego.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie z oceną.

Warunki zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach.

2. Aktywność na zajęciach.

3. Rozmowa zaliczeniowa po zakończeniu zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Dla wszystkich efektów kształcenia rozmowa zaliczeniowa sprawdzająca umiejętność krytycznego ustosunkowania się do przedstawionych teorii i zjawisk.

Metody dydaktyczne:

Metody podające – wykład informacyjny

Metody aktywizujące – dyskusja, metoda przypadków

Metody eksponujące - film


Bilans punktów ECTS:

Seminarium: 30 h


Praca własna studenta:


• Przygotowanie do zajęć: 10 h


• Przygotowanie do rozmowy zaliczeniowej: 10 h


W sumie: 50 h = 2 pkt ECTS


Pełny opis:

1. Psychologia zdrowia z perspektywy kulturowej – podstawowe założenia, cz. I.

2. Psychologia zdrowia z perspektywy kulturowej – podstawowe założenia, cz. II. Międzykulturowe różnice w modelach chorób.

3. Opieka zdrowotna w kontekście multikulturalizmu i w społeczeństwach wielokulturowych. Postawy personelu medycznego wobec migrantów.

4. Postawy wobec opieki zdrowotnej i leczenia z perspektywy różnych grup etnicznych.

5. Stres i jego ujmowanie w różnych kulturach.

6. Strategie radzenia sobie ze stresem i koncepcje wsparcia społecznego w zależności od kontekstu kulturowego.

7. Zaburzenia psychiczne w badaniach międzykulturowych.

8. Zdrowie psychiczne przedstawicieli mniejszości etnicznych i migrantów.

9. Kultura a leczenie zaburzeń psychicznych.

10. Ból w perspektywie kulturowej psychologii zdrowia. Sposoby definiowania bólu.

11. Doświadczenie choroby przewlekłej i śmierci w zależności od kontekstu kulturowego.

12. AIDS – czynniki ryzyka i zachorowalność w poszczególnych grupach etnicznych.

13. Nowotwór a kultura. Różnice etniczne w kontekście wiedzy, przekonań i postaw względem choroby nowotworowej.

14. Choroba sercowo–naczyniowa i sposoby jej doświadczania w zależności od kontekstu kulturowego.

15. Kultura a samobójstwo.

Literatura:

Literatura podstawowa:

P. Boski, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN: Warszawa 2009.

D. Matsumoto, L. Juang, Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca:

Cultural Consultation. Encountering the Other in Mental Health Care, L. J. Kirmayer, J. Guzder, C. Rousseau, Springer Science+Business Media: New York 2014.

Forced Migration and Mental Health. Rethinking the Care Refugees and Displaced Persons, D. Ingleby (ed.), Springer Science + Business Media: Dordrecht 2005.

Handbook of Multicultural Mental Health: Assessment and Treatment of Culturally Diverse Populations, F. A. Paniagua, A-M Yamada (eds.), Elsevier: San Diego-London-Waltham 2013. Second Edition.

Heine, S.J. Cultural Psychology, 3rd edition. Norton & Company: New York 2016.

Voices of Trauma. Treating Survivors Across Cultures, B. Drozdek, J. P. Wilson (eds.), Springer + Business Media: New York 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.