Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakologia 2/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N3.Farmak.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakologia 2/2
Jednostka: Katedra Farmakologii
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 9.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 90 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Lorkowska-Zawicka, Rafał Olszanecki
Prowadzący grup: Beata Bujak-Giżycka, Leszek Drabik, Andrzej Jakubowski, Jacek Jawień, Renata Korbut, Barbara Lorkowska-Zawicka, Rafał Olszanecki, Marcin Pasternak, Paweł Wołkow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

Oczekiwane efekty kształcenia: opanowanie molekularnych mechanizmów działania leków, nazw leków i ich właściwości, wskazań, przeciwwskazań oraz objawów niepożądanych grup leków i poszczególnych leków. Znajomość podstaw farmakologii klinicznej: umiejętność indywidualizacji farmakoterapii, farmakoterapia geriatryczna, pediatryczna w ciąży i w okresie laktacji, umiejętność planowania i prowadzenia prób klinicznych leków, znajomość podstaw farmakoekonomiki. Opanowanie umiejętności zapisywania recept.

Wymagania wstępne:

Warunki przystąpienia do zajęć określono w dokumencie "Szczegółowe zasady zaliczenia studiów, roku studiów oraz sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów na kierunku lekarskim WL UJ CM w roku 2017/2018 dostępnym na stronie: http://www.wl.uj.edu.pl/studenci

Forma i warunki zaliczenia:

TEST KOŃCOWY

1. Do dopuszczenia do testu końcowego konieczny jest sumaryczny wynik co najmniej 60% prawidłowych odpowiedzi ze wszystkich czterech kolokwiów na III roku (wyniki z poszczególnych kolokwiów kumulują się). Osoby niedopuszczone do testu końcowego otrzymują w I terminie końcową ocenę niedostateczną i przystępują do testu końcowego w II terminie.

2. Test końcowy ma formę 90 pytań (70 minut), z zakresu całości materiału przerabianego na roku II i III. Test w II terminie ma również formę 90 pytań testowych.

3. Nieusprawiedliwiona nieobecność na teście końcowym jest równoznaczna z utratą możliwości jego zdawania. Przywrócenie terminu w wypadku usprawiedliwionej nieobecności na teście końcowym wymaga pisemnej akceptacji Dziekana.

OCENA KOŃCOWA

1. Na ocenę końcową z przedmiotu (zarówno w I, jak i w II terminie) składają się: punktacja z II roku (patrz regulamin roku II), punktacja z 4 kolokwiów na III roku, punktacja z testu końcowego (I albo II termin) i punktacja z umiejętności zapisywania recept. Ocena końcowa wystawiana jest w oparciu o uzyskaną przez studenta sumę wag.

Formy oceny pracy studenta:

- test końcowy

- kolokwium z umiejętności zapisywania recept

- kolokwia testowe (4 na III roku)

- ocenianie ciągłe (kartkówki, pytanie ustne)


Farmakologia jest przedmiotem flagowym.

Warunkowo student, który nie zaliczył pierwszej części Farmakologii (Farmakologia 1/2 na roku II) może uczestniczyć w zajęciach z drugiej części (Farmakologia 2/2 na roku III) i jednocześnie powtarzać niezaliczoną część przedmiotu (zaliczenie można uzyskać na podstawie dodatkowego zaliczenia ustnego po zakończeniu kursu 1/2 na roku II).

Powtarzanie przedmiotu oznacza konieczność ponownego uczestniczenia we wszystkich zajęciach i zaliczeniach z przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest jednak zwolnienie z udziału w części lub całości zajęć przez Koordynatora przedmiotu.

Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do zaliczenia drugiej części przedmiotu ( Farmakologia 2/2) lub do testu końcowego jest uzyskanie zaliczenia z pierwszej części przedmiotu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Seminaryjny charakter prowadzenia zajęć. Testowe egzaminy częściowe i końcowe. Ocenianie ciągłe.

Metody dydaktyczne:

Seminaria w technice audiowizualnej z użyciem symulacyjnych programów badania skuteczności leków. Podsumowywanie, repetytoria i weryfikacja wiedzy

Bilans punktów ECTS:

Seminaria 90 godzin, nakład pracy studenta 80 h.

Łącznie ECTS - 4 (rok II) i 6 (rok III)


Pełny opis:

Chemioterapia zakażeń, leki przeciwnowotworowe, leki immunosupresyjne, leki hormonalne, farmakologia narządowa: leki układu pokarmowego, leki układu moczowego, leki układu sercowo-naczyniowego, leki krwiotwórcze, krwiopochodne i krwiozastępcze, interakcje lekowe, najczęstsze zatrucia lekowe, alergie polekowe, niepożądane działania leków.

Literatura:

Lista rekomendowanych podręczników do nauki farmakologii na III roku WL

1. Farmakologia. Pod red. Prof. R. Korbuta. PZWL 2017.

2. Farmakologia. Repetytorium. – redakcja naukowa Korbut R. PZWL 2015.

3. Farmakologia ogólna i kliniczna. Katzung BG, Masters SB, Trevor AJ., Wydawnictwo Czelej 2012.

4. Farmakologia i toksykologia. Mutschler E. Wydawnictwo MedPharm 2016, wyd. 4.

5. Farmakologia Rang i Dale. Red. wyd. pol. D. Mirowska-Guzel, A. Członkowski, B. Okopień; Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014

6. Interna Szczeklika. Podręcznik chorób wewnętrznych, Med. Prakt. 2016 (lub bardziej aktualne)- wybrane zagadnienia z zakresu farmakoterapii:

• Choroby układu krążenia:

a. leczenie ostrych zespołów wieńcowych,

b. leczenie nadciśnienia tętniczego ze wskazań naglących,

c. leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

• Choroby układu oddechowego:

a. leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc,

b. farmakoterapia astmy

• Choroby układu pokarmowego:

a. leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy,

b. leczenie zapalnej choroby jelita grubego

• Choroby układu moczowego:

a. leczenie zakażeń układu moczowego

• Choroby układu wewnątrzwydzielniczego:

a. farmakoterapia cukrzycy

• Choroby alergiczne:

a. leczenie wstrząsu anafilaktycznego

• Choroby infekcyjne:

a. zasady leczenia sepsy i wstrząsu septycznego

• Opieka paliatywna:

a. leczenie bólu u chorego na nowotwór

• Zatrucia

a. ogólne zasady postępowania w ostrych zatruciach,

b. zatrucia lekami i substancjami psychoaktywnymi

Podręczniki do receptury:

1. Farmakologia recepty. Pod red. Prof. R. Korbuta. Wyd. UJ 2009.

2. Receptura lekarska oraz spis najczęściej stosowanych leków (postacie, dawki, stężenia). J. Robak. E Kostka-Trąbka, K. Bieroń, Lilia Grodzińska. Wyd. Collegium Medicum UJ 1997 i nowsze.

3. Materiały dydaktyczne od KOORDYNATORA roku II oraz od asystentów prowadzących zajęcia na roku II.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.