Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ginekologia i położnictwo 1/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N3.Ginek.Poł.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ginekologia i położnictwo 1/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty III rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Huras
Prowadzący grup: Marta Bałajewicz-Nowak, Magdalena Duda-Wiewiórka, Joanna Figuła, Violetta Hosiawa, Karolina Jakubiec-Wiśniewska, Andrzej Jaworowski, Monika Kabzińska-Turek, Irena Kaim, Artur Ludwin, Inga Ludwin, Tomasz Milewicz, Miłosz Pietrus, Tomasz Piskorz, Krzysztof Skotniczny, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Małgorzata Swornik, Anna Wójtowicz, Andrzej Zmaczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Dodatkowe strony WWW:

http://www.ginekologia.cm-uj.krakow.pl/

Cele kształcenia:

- przekazanie studentom podstawowego zasobu informacji z ginekologii i położnictwa

− zapoznanie z podstawowymi technikami badania ginekologicznego i położniczego

− zapoznanie z przebiegiem porodu fizjologicznego

− zwrócenie uwagi na ocenę stanu położniczego

− umiejętność wczesnego rozpoznania zagrożenia nowotworowego i schorzeń nowotworowych narządu rodnego oraz zasad ich profilaktyki

− kształtowanie u studentów etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza oraz zasad promocji zdrowia opartych na dowodach naukowych i przyjętych standardach postępowania.

− kształtowanie u studentów umiejętności rozmowy z pacjentką i jej rodziną odnośnie stwierdzonej lub podejrzewanej patologii oraz wytyczenie dalszej drogi postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

− uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w omawianym w trakcie modułu zakresie

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, podstawowych zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, dotyczących w szczególności:

1. cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń

2. ciąży,

3. porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu

4. zapaleń w obrębie narządów płciowych

5. nowotworów w obrębie narządów płciowych

6. regulacji urodzeń

7. menopauzy

8. podstawowych metod diagnostyki


w zakresie umiejętności:

− zna prawidłowy i nieprawidłowy mechanizm porodowy

− zna wczesne objawy zagrożenia nowotworowego, schorzeń przednowotworowych i nowotworowych narządu rodnego oraz ramowych zasad postępowania

− efektywnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących zagadnień medycznych i weryfikować ich wiarygodność, czyli posiada zdolność samokształcenia


w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

− przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

− przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy i potrafi krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

− potrafi pracować w grupie

− skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

− potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji

Wymagania wstępne:

− wiedza w zakresie anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu rodnego kobiety

− umiejętność zbierania ogólnego wywiadu lekarskiego

− znajomość zasad asteptyki

Forma i warunki zaliczenia:

− możliwa 1 usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach w czasie modułu

− w czasie trwania w każdym module zajęć klinicznych jest dokonywana ocena postawy i zachowań studenta. Każdy moduł (roczny) zawiera taką ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5). Suma ocen w czasie wszystkich 4 modułów (lat) stanowi 10% końcowej oceny modułu kształcenia Ginekologia i Położnictwo.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

− obecność na zajęciach,

− ocena postawy i zachowań studenta w czasie zajęć. Każdy moduł zawiera taką ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5) i jest wpisywany w arkuszu wewnętrznym arkuszu ocen

Egzamin testowy po VI roku. 80 pytań - czas odpowiedzi 80 minut

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

− praca z małą grupą studencką w ramach ćwiczeń w salach chorych lub salach operacyjnych

− ćwiczenia fantomowe

Bilans punktów ECTS:

− udział w ćwiczeniach - 70 godz. - 3 pt ECTS

w tym ćwiczenia fantomowe

− przygotowanie do zajęć - 30 godz. - 1 pt ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

praktyka wakacyjna po 5 roku - obejmująca doskonalenie umiejętności zawodowych - 2 tygodnie

Pełny opis:

− Anatomia narządu rodnego

− Fizjologia cyklu płciowego kobiety i fizjologia rozrodu. Planowanie rodziny. Antykoncepcja.

− Zmiany fizjologiczne w ciąży. Standardy prowadzenia ciąży fizjologicznej.

− Profilaktyka w ciąży. Zasady prawidłowego żywienia w ciąży.

− Badania prenatalne w ciąży

− Narzędzia diagnostyczne oceny dobrostanu płodu.

− Opieka nad rodzącą.

− Prawidłowy mechanizm porodowy.

− Połóg prawidłowy.

− Zadania lekarza poradni ginekologicznej.

− Zasady profilaktyki schorzeń ginekologicznych.

− Ciąża ektopowa. Ciążowa choroba trofoblastyczna.

− Wstęp do onkologii ginekologicznej.

− Profilaktyka onkologiczna w ginekologii.

− Profilaktyka, metody diagnostyczne i leczenie zmian łagodnych sutka.

− Aspekty prawne i bioetyczne w ginekologii i położnictwie

Literatura:

Podręczniki Podstawowe

1.Joachim W. Dudenhausen: Położnictwo Praktycznei operacje położnicze. Warszawa 2010, wydanie VI. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

2. Grzegorz H. Bręborowicz (red): "Położnictwo i ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015, tomy I i II;

Podręczniki uzupełniające

1. Michał Troszyński, "Położnictwo: ćwiczenia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, wydanie II

2. Zbigniew Słomko, "Ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, tomy I i II.

3. Janina Markowska, Radosław Mądry, "Ginekologia onkologiczna (tom 1,2)”, Elsevier, Urban & Partner - Wrocław 2006.

4. Leon Speroff, Marc Fritz, "Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność", Warszawa, Medipage, 2007.

5. Ian A. Grer i wsp. “Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży”. Redakcja wyd. I polskiego Marzena Dębska i Romuald Dembski. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

Uwagi:

− zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego:

− ćwiczenia w sali chorych lub w salach operacyjnych

Informacje bieżące o organizacji zajęć dostępne są w gablocie naprzeciwko szatni studenckiej w podziemiach (klucz u portiera).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.