Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anestezjologia i intensywna terapia 1/2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Anest.I.Ter.I Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Anestezjologia i intensywna terapia 1/2
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 13 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Andres, Jerzy Wordliczek
Prowadzący grup: Rafał Drwiła, Tomasz Drygalski, Magdalena Kocot-Kępska, Henryk Podziorny, Wojciech Serednicki, Jerzy Tyrak, Jerzy Wordliczek, Jarosław Woroń, Anna Wrzosek, Teresa Wysocka, Krzysztof Zając, Małgorzata Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

Celem modułu jest: Zapoznanie z podstawami przedmiotu Anestezjologia i Intensywna Terapia w szczególności:

- zasadami bezpieczeństwa okołooperacyjnego,

- przygotowania pacjenta do operacji,

- wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji, Zapoznanie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji krążeniowo-oddechowej i postępowaniem w stanach zagrożenia życia dorosłych. Uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w tym zakresie. Zapoznanie z zasadami współpracy w grupie z braniem odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- opisuje zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (VI. W3.)

- opisuje najczęstsze powikłania związane ze znieczuleniem, sedacją i okresem okołooperacyjnym

W zakresie umiejętności:

-wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udziela pierwszej pomocy (VI. U.10.)

- działa zgodnie z aktualnym algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych (VI. U.11.)

- potrafi udrożnić drogi oddechowe przy pomocy technik bezprzyrządowych i przyrządowych (VI. U.11.)

- potrafi prowadzić wentylację pacjenta workiem samorozprężalnym z maską twarzową (VI. U.11.)

- potrafi bezpiecznie obsługiwać defibrylator manualny

(VI. U.11.)

- potrafi zinterpretować i monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe (VI. U.12.)

w zakresie kompetencji społecznych:

- potrafi uzyskać świadomą zgodę pacjenta na zabieg

- potrafi

− współpracuje w grupie biorąc odpowiedzialność za terminowe i rzetelne wykonanie powierzonych zadań

-przestrzega praw pacjenta, okazuje dla niego szacunek i troskę o jego dobro

-potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa


Wymagania wstępne:

-

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie modułu wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Obecności na ćwiczeniach klinicznych i praktycznych –, istnieje możliwość odrobienia opuszczonych zajęć z innymi grupami.

2. Aktywny udział w zajęciach seminaryjnych -Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja studenta demonstrującego daną umiejętność na zajęciach praktycznych i obserwacja aktywności podczas ćwiczeń klinicznych i prac w małej grupie. Egzamin po zakończeniu modułu na roku V

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja, burza mózgów, pokaz, symulacja, zajęcia praktyczne, praca z małą grupą, uczenie się oparte o problem, praca z książką

Bilans punktów ECTS:

Udział w seminariach – 15 godzin

Przygotowanie do zajęć seminaryjnych – 5 godzin

Udział w ćwiczeniach klinicznych – 10 godzin

Przygotowanie się do ćwiczeń klinicznych – 5 godzin

Udział w ćwiczeniach praktycznych – 15 godzin

Zapoznanie się z literaturą przedmiotu 10 godzin

Łącznie 60 godzin nakładu pracy studenta = 2 pkt


Literatura:

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej, obowiązującej do zaliczenia danego modułu

1.Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo – Oddechowej.

2.Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna. Podręcznik BLS/AED Wydanie 2011 Polskiej Rady Resuscytacji

3.Specjalistyczne Zabiegi Resuscytacyjne. Podręcznik do kursu "Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych" Wydanie - 2010 Polskiej Rady Resuscytacji

www.prc.krakow.pl

Literatura uzupełniająca:

"SYTUACJE KRYTYCZNE W CZASIE ZNIECZULENIA PODRĘCZNIK ANESTEZJOLOGA" David C. Borshoff Leeuwin Press Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2014

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.