Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia 2/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Chir.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chirurgia 2/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Symulacje, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dembiński, Michał Nowakowski, Michał Pędziwiatr, Mateusz Rubinkiewicz
Prowadzący grup: Jakub Bargiel, Krzysztof Bartuś, Rafał Chrzan, Agata Czerwińska, Marcin Dembiński, Barbara Dobrowolska-Glazar, Mirosław Dolecki, Michał Gontarz, Grzegorz Grudzień, Ireneusz Honkisz, Bogusław Kapelak, Jacek Kołcz, Katarzyna Kołodziejska, Janusz Konstanty-Kalandyk, Jan Kulawik, Anna Lasek, Radosław Litwinowicz, Maciej Matyja, Marcin Migaczewski, Olga Milczarek, Tomasz Mroczek, Michał Natkaniec, Michał Pędziwiatr, Michał Romaniszyn, Mateusz Rubinkiewicz, Wojciech Serednicki, Janusz Skalski, Magdalena Stachura, Marcin Strzałka, Janusz Sulisławski, Paweł Szczurowski, Mateusz Wierdak, Karol Wierzbicki, Marek Winiarski, Michał Wolnicki, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Piotr Zarzycki, Anna Zub-Pokrowiecka
Strona przedmiotu: http://www.czerwonachirurgia.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności:


a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej


b) chorób kończyn i głowy


c) chorób serca i naczyń krwionośnych serca


F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych


F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji


F.W18. zna i potrafi wyjaśnić drugiej osobie jakie są zasady kwalifikacji, na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe powikłania i konsekwencje zabiegów operacyjnych:


a) usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego


b) wycięcia tarczycy, przytarczycy, nadnercza


c) wycięcia części i całości żołądka, jelita grubego


d) przepuklin brzusznych z wykorzystaniem siatek syntetycznych


e) chirurgicznego leczenia otyłości


F.W19. zna zasady kwalifikacji, wie na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe konsekwencje i powikłania następujących procedur:


a) przezskórnej i wewnątrzprzewodowej ultrasonografii narządów jamy brzusznej


b) endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych przewodu pokarmowego

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania

oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do

najczęstszych chorób wymagających interwencji

chirurgicznej:

nowotworowych chorób jelita grubego,

chorób trzustki,

chorób dróg żółciowych,

chorób klatki piersiowej,

chorób naczyń tętnicznych i żylnych,

chorób serca i naczyń krwionośnych serca,

chorób twarzoczaszki,

chorób wieku dziecięcego

Zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych

zabiegów operacyjnych (z dostępu klasycznego i

laparoskopowego) oraz inwazyjnych procedur

diagnostyczno-leczniczych

Zna możliwe powikłania zabiegów z dostępu klasycznego

i laparoskopowego

Zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego,

przygotowania pacjenta do operacji, wykonania

znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej

sedacji

Zna zasady kwalifikacji, wie na czym polegają, jak

przebiegają i jakie są możliwe konsekwencje i powikłania

następujących procedur:

- przezskórnej i wewnątrzprzewodowej ultrasonografii

narządów jamy brzusznej


- endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych

przewodu pokarmowego,

- endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych

dróg oddechowych (bronchoskopii, bronchoskopii z

endoskopową USG),

- badań przesiewowych stosowanych dla wczesnego

wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego

w zakresie umiejętności:

Zna i potrafi wyjaśnić drugiej osobie jakie są zasady

kwalifikacji, na czym polegają, jak przebiegają i jakie są

możliwe powikłania i konsekwencje zabiegów

operacyjnych: pęcherzyka żółciowego, trzustki i dróg

żółciowych, nadnercza, jelita grubego, chirurgicznego

leczenia otyłości, chirurgicznego leczenia chorób naczyń

Zna i umie stosować zasady opieki okołooperacyjnej;

Asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym (w tym

laparoskopowym), potrafi przygotować pole operacyjne i

znieczulić miejscowo okolicę operowaną

Stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

Potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy

opatrunek chirurgiczny

Zakłada wkłucie obwodowe

Potrafi zbadać klatkę piersiową oraz brzuch w aspekcie

chorób wymagających leczenia chirurgicznego,

Potrafi zbadać obwodowe naczynia tętnicze i żylne

Potrafi odebrać świadomą i skuteczną prawnie zgodę na:

- procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (np.

gastroskopia, kolonoskopia, endoskopowa wsteczna

cholangiopankreatografia)

- procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka

(biopsja przezskórna pod kontrolą USG)

- zabieg operacyjny usunięcia pęcherzyka żółciowego


w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro


Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

Przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych

osobowych

Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z

piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

Potrafi pracować w grupie

Skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych

zawodów medycznych

Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice

własnych kompetencji

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs z Propedeutyki Chirurgii na roku III.

Forma i warunki zaliczenia:

Test wielokrotnego wyboru, aktywność studenta na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie testowe składające się z 50 pytań (test wielokrotnego wyboru). Wynik zaliczenia będzie uwzględniony przy ustalaniu listy osób zwolnionych z egzaminu końcowego na roku VI.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

Wykłady, ćwiczenia, seminaria

Bilans punktów ECTS:

6 punktów

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Blok obejmuje:


10 dni zajęciowych w II Katedrze Chirurgii Ogólnej


3 dni zajęciowe w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii


1 dzień zajęć w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej


3 dni zajęć w Klinice Chirurgii Dziecięcej


2 dni zajęć w Zakładzie Dydaktyki MedycznejZajęcia obejmują ćwiczenia praktyczne oraz seminaria.Tematyka seminariów z chirurgii ogólnej obejmuje:


1. Chirurgia metaboliczna i bariatryczna


2. ERAS


3. Rak jelita grubego


4. Trzustka


5. Pęcherzyk i drogi żółćiowe


6. LaparoskopiaZagadnienia do seminariów znajdują się na stronie internetowej II Katedry Chirurgii.

Pełny opis:

Regulamin zajęć z chirurgii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2017/18

1. Zajęcia z chirurgii dla poszczególnych grup odbywają się w II Katedrze Chirurgii UJ CM wg podziału ogłoszonego w Planie studiów, a opracowanego przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W ramach zajęć chirurgicznych odbywają się także zajęcia w Katedrze Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, zajęcia w Katedrze Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii, zajęcia w Katedrze Chirurgii Dziecięcej, zajęcia praktyczne w Zakładzie Dydaktyki Medycznej.

Zajęcia te odbywają się w stosownych jednostkach Wydziału Lekarskiego UJ CM, nadzór nad ich realizacją, sposobem organizacji sprawują kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów.

2. Zajęcia z chirurgii obejmują ćwiczenia, seminaria, wykłady. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń oraz seminariów oraz aktywny w nich udział.

3. Wymiar godzin seminariów, ćwiczeń i wykładów, godziny w których odbywają się zajęcia określa harmonogram studiów.

4. Ćwiczenia, seminaria i wykłady odbywają się w grupach, których liczebność określa Regulamin Studiów UJ.

5. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Dopuszczalna jest nieobecność w jednym dniu ćwiczeniowym. Nie jest dopuszczalna nieobecność na seminarium. W uzasadnionej sytuacji losowej zaliczenie seminarium możliwe jest u asystenta prowadzącego dane seminarium.

6. Podczas ćwiczeń oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny w kolorze innym niż zielony oraz obuwie zamienne.

7. Zaliczenia ćwiczeń dokonuje poprzez stosowny wpis w karcie dokumentującej zajęcia koordynator zajęć w poszczególnej jednostce na podstawie udziału w zajęciach, przygotowania się studenta do ćwiczeń oraz jego pracy w czasie ćwiczeń.

8. Zaliczenia seminariów dokonuje asystent prowadzący seminarium poprzez stosowny wpis w książeczce zajęć chirurgicznych.

9. Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia konieczne jest spełnienie warunków określonych w dokumencie „Wymagania, zasady, forma oraz warunki dopuszczenia do zaliczenia z chirurgii w roku akademickim 2016/17 dla studentów III roku studiów Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie”

10. Po zakończeniu zajęć wszyscy studenci zdają zaliczenie testowe z całości materiału z chirurgii na roku IV

11. Decyzję o progu określającym zdanie testu podejmuje każdorazowo koordynator nauczania chirurgii po uwzględnieniu wyników uzyskanych przez wszystkich studentów.

12. Decyzję o formie oraz dacie II terminu zaliczenia podejmuje koordynator przedmiotu uwzględniając liczbę osób, które nie uzyskały zaliczenia w pisemnym teście zaliczeniowym.

13. Wpisu zaliczenia do USOS dokonuje kierownik II Katedry Chirurgii UJ CM po spełnieniu wszystkich określonych tym regulaminem wymogów oraz spełnieniu warunków uzyskania zaliczenia oraz złożeniu w sekretariacie II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21 kompletnie wypełnionej „Indywidualnej karty zajęć z chirurgii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM

w roku akademickim 2017/18”

14. Zaliczenie zajęć z chirurgii dla studentów odbywających stypendia w zagranicznych uczelniach w ramach programu Sokrates/Erasmus dokonuje Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

15. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć z chirurgii proszę zgłaszać koordynatorom dydaktycznym w poszczególnych jednostkach: II Katedra Chirurgii UJ CM – Pan dr hab. Michał Pędziwiatr, Katedra Chirurgii Dziecięcej – Pan dr Andrzej Zając, Katedra Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii – Pan Prof. dr hab. Roman Pfitzner, Katedra Chirurgii Szczękowo – Twarzowej –Pani dr hab. Grażyna Wyszyńska – Pawelec, Zakład Dydaktyki Medycznej – Pan dr Tomasz Cegielny, w następnej kolejności Kierownikom Katedr.

W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu prosimy o kontakt z Koordynatorem Zajęć Chirurgicznych – Panem prof. dr. hab. med. Andrzejem Budzyńskim lub Panem dr hab. Michałem Pędziwiatrem (sekretariat II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21, tel. 12 424 82 00)

16. W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator zajęć z chirurgii – Pan prof. dr hab. med. Andrzej Budzyński lub Pan dr hab. Michał Pędziwiatr (sekretariat II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21, tel. 12 424 82 00)

Literatura:

O. James Garden, Andrew W. Bradbury , John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks, red. wyd. pol. Tadeusz Popiela - Davidson Chirugia

Wojciech Noszczyk - Chirurgia Repetyterium

Uwagi:

Podczas ćwiczeń oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny w kolorze innym niż zielony oraz obuwie zamienne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 8 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Symulacje, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Dembiński, Michał Nowakowski, Michał Pędziwiatr, Mateusz Rubinkiewicz
Prowadzący grup: Jakub Bargiel, Krzysztof Bartuś, Rafał Chrzan, Agata Czerwińska, Marcin Dembiński, Barbara Dobrowolska-Glazar, Mirosław Dolecki, Michał Gontarz, Grzegorz Grudzień, Ireneusz Honkisz, Bogusław Kapelak, Jacek Kołcz, Katarzyna Kołodziejska, Janusz Konstanty-Kalandyk, Jan Kulawik, Anna Lasek, Radosław Litwinowicz, Maciej Matyja, Marcin Migaczewski, Olga Milczarek, Tomasz Mroczek, Michał Natkaniec, Michał Pędziwiatr, Michał Romaniszyn, Mateusz Rubinkiewicz, Wojciech Serednicki, Janusz Skalski, Magdalena Stachura, Marcin Strzałka, Janusz Sulisławski, Paweł Szczurowski, Mateusz Wierdak, Karol Wierzbicki, Marek Winiarski, Michał Wolnicki, Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Piotr Zarzycki, Anna Zub-Pokrowiecka
Strona przedmiotu: http://www.czerwonachirurgia.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności:


a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej


b) chorób kończyn i głowy


c) chorób serca i naczyń krwionośnych serca


F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych


F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej sedacji


F.W18. zna i potrafi wyjaśnić drugiej osobie jakie są zasady kwalifikacji, na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe powikłania i konsekwencje zabiegów operacyjnych:


a) usunięcia wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego


b) wycięcia tarczycy, przytarczycy, nadnercza


c) wycięcia części i całości żołądka, jelita grubego


d) przepuklin brzusznych z wykorzystaniem siatek syntetycznych


e) chirurgicznego leczenia otyłości


F.W19. zna zasady kwalifikacji, wie na czym polegają, jak przebiegają i jakie są możliwe konsekwencje i powikłania następujących procedur:


a) przezskórnej i wewnątrzprzewodowej ultrasonografii narządów jamy brzusznej


b) endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych przewodu pokarmowego

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania

oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do

najczęstszych chorób wymagających interwencji

chirurgicznej:

nowotworowych chorób jelita grubego,

chorób trzustki,

chorób dróg żółciowych,

chorób klatki piersiowej,

chorób naczyń tętnicznych i żylnych,

chorób serca i naczyń krwionośnych serca,

chorób twarzoczaszki,

chorób wieku dziecięcego

Zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych

zabiegów operacyjnych (z dostępu klasycznego i

laparoskopowego) oraz inwazyjnych procedur

diagnostyczno-leczniczych

Zna możliwe powikłania zabiegów z dostępu klasycznego

i laparoskopowego

Zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego,

przygotowania pacjenta do operacji, wykonania

znieczulenia ogólnego, miejscowego oraz kontrolowanej

sedacji

Zna zasady kwalifikacji, wie na czym polegają, jak

przebiegają i jakie są możliwe konsekwencje i powikłania

następujących procedur:

- przezskórnej i wewnątrzprzewodowej ultrasonografii

narządów jamy brzusznej


- endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych

przewodu pokarmowego,

- endoskopowych procedur diagnostycznych i leczniczych

dróg oddechowych (bronchoskopii, bronchoskopii z

endoskopową USG),

- badań przesiewowych stosowanych dla wczesnego

wykrywania nowotworów przewodu pokarmowego

w zakresie umiejętności:

Zna i potrafi wyjaśnić drugiej osobie jakie są zasady

kwalifikacji, na czym polegają, jak przebiegają i jakie są

możliwe powikłania i konsekwencje zabiegów

operacyjnych: pęcherzyka żółciowego, trzustki i dróg

żółciowych, nadnercza, jelita grubego, chirurgicznego

leczenia otyłości, chirurgicznego leczenia chorób naczyń

Zna i umie stosować zasady opieki okołooperacyjnej;

Asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym (w tym

laparoskopowym), potrafi przygotować pole operacyjne i

znieczulić miejscowo okolicę operowaną

Stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

Potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy

opatrunek chirurgiczny

Zakłada wkłucie obwodowe

Potrafi zbadać klatkę piersiową oraz brzuch w aspekcie

chorób wymagających leczenia chirurgicznego,

Potrafi zbadać obwodowe naczynia tętnicze i żylne

Potrafi odebrać świadomą i skuteczną prawnie zgodę na:

- procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka (np.

gastroskopia, kolonoskopia, endoskopowa wsteczna

cholangiopankreatografia)

- procedury diagnostyczne podwyższonego ryzyka

(biopsja przezskórna pod kontrolą USG)

- zabieg operacyjny usunięcia pęcherzyka żółciowego


w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro


Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

Przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych

osobowych

Potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z

piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)

Potrafi pracować w grupie

Skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych

zawodów medycznych

Potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice

własnych kompetencji

Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs z Propedeutyki Chirurgii na roku III.

Forma i warunki zaliczenia:

Test wielokrotnego wyboru, aktywność studenta na zajęciach.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie testowe składające się z 50 pytań (test wielokrotnego wyboru). Wynik zaliczenia będzie uwzględniony przy ustalaniu listy osób zwolnionych z egzaminu końcowego na roku VI.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - ekspozycja
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne:

Wykłady, ćwiczenia, seminaria

Bilans punktów ECTS:

6 punktów

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Blok obejmuje:


10 dni zajęciowych w II Katedrze Chirurgii Ogólnej


3 dni zajęciowe w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii


1 dzień zajęć w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej


3 dni zajęć w Klinice Chirurgii Dziecięcej


2 dni zajęć w Zakładzie Dydaktyki MedycznejZajęcia obejmują ćwiczenia praktyczne oraz seminaria.Tematyka seminariów z chirurgii ogólnej obejmuje:


1. Chirurgia metaboliczna i bariatryczna


2. ERAS


3. Rak jelita grubego


4. Trzustka


5. Pęcherzyk i drogi żółćiowe


6. LaparoskopiaZagadnienia do seminariów znajdują się na stronie internetowej II Katedry Chirurgii.

Pełny opis:

Regulamin zajęć z chirurgii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2017/18

1. Zajęcia z chirurgii dla poszczególnych grup odbywają się w II Katedrze Chirurgii UJ CM wg podziału ogłoszonego w Planie studiów, a opracowanego przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W ramach zajęć chirurgicznych odbywają się także zajęcia w Katedrze Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, zajęcia w Katedrze Chirurgii Serca Naczyń i Transplantologii, zajęcia w Katedrze Chirurgii Dziecięcej, zajęcia praktyczne w Zakładzie Dydaktyki Medycznej.

Zajęcia te odbywają się w stosownych jednostkach Wydziału Lekarskiego UJ CM, nadzór nad ich realizacją, sposobem organizacji sprawują kierownicy poszczególnych Katedr i Zakładów.

2. Zajęcia z chirurgii obejmują ćwiczenia, seminaria, wykłady. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń oraz seminariów oraz aktywny w nich udział.

3. Wymiar godzin seminariów, ćwiczeń i wykładów, godziny w których odbywają się zajęcia określa harmonogram studiów.

4. Ćwiczenia, seminaria i wykłady odbywają się w grupach, których liczebność określa Regulamin Studiów UJ.

5. Udział w ćwiczeniach i seminariach jest obowiązkowy. Dopuszczalna jest nieobecność w jednym dniu ćwiczeniowym. Nie jest dopuszczalna nieobecność na seminarium. W uzasadnionej sytuacji losowej zaliczenie seminarium możliwe jest u asystenta prowadzącego dane seminarium.

6. Podczas ćwiczeń oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny w kolorze innym niż zielony oraz obuwie zamienne.

7. Zaliczenia ćwiczeń dokonuje poprzez stosowny wpis w karcie dokumentującej zajęcia koordynator zajęć w poszczególnej jednostce na podstawie udziału w zajęciach, przygotowania się studenta do ćwiczeń oraz jego pracy w czasie ćwiczeń.

8. Zaliczenia seminariów dokonuje asystent prowadzący seminarium poprzez stosowny wpis w książeczce zajęć chirurgicznych.

9. Dla zaliczenia przedmiotu chirurgia konieczne jest spełnienie warunków określonych w dokumencie „Wymagania, zasady, forma oraz warunki dopuszczenia do zaliczenia z chirurgii w roku akademickim 2016/17 dla studentów III roku studiów Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie”

10. Po zakończeniu zajęć wszyscy studenci zdają zaliczenie testowe z całości materiału z chirurgii na roku IV

11. Decyzję o progu określającym zdanie testu podejmuje każdorazowo koordynator nauczania chirurgii po uwzględnieniu wyników uzyskanych przez wszystkich studentów.

12. Decyzję o formie oraz dacie II terminu zaliczenia podejmuje koordynator przedmiotu uwzględniając liczbę osób, które nie uzyskały zaliczenia w pisemnym teście zaliczeniowym.

13. Wpisu zaliczenia do USOS dokonuje kierownik II Katedry Chirurgii UJ CM po spełnieniu wszystkich określonych tym regulaminem wymogów oraz spełnieniu warunków uzyskania zaliczenia oraz złożeniu w sekretariacie II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21 kompletnie wypełnionej „Indywidualnej karty zajęć z chirurgii dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM

w roku akademickim 2017/18”

14. Zaliczenie zajęć z chirurgii dla studentów odbywających stypendia w zagranicznych uczelniach w ramach programu Sokrates/Erasmus dokonuje Dziekanat Wydziału Lekarskiego UJ CM.

15. Wszelkie uwagi i problemy związane z przebiegiem zajęć z chirurgii proszę zgłaszać koordynatorom dydaktycznym w poszczególnych jednostkach: II Katedra Chirurgii UJ CM – Pan dr hab. Michał Pędziwiatr, Katedra Chirurgii Dziecięcej – Pan dr Andrzej Zając, Katedra Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii – Pan Prof. dr hab. Roman Pfitzner, Katedra Chirurgii Szczękowo – Twarzowej –Pani dr hab. Grażyna Wyszyńska – Pawelec, Zakład Dydaktyki Medycznej – Pan dr Tomasz Cegielny, w następnej kolejności Kierownikom Katedr.

W przypadku braku możliwości rozwiązania problemu prosimy o kontakt z Koordynatorem Zajęć Chirurgicznych – Panem prof. dr. hab. med. Andrzejem Budzyńskim lub Panem dr hab. Michałem Pędziwiatrem (sekretariat II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21, tel. 12 424 82 00)

16. W kwestiach spornych oraz nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje koordynator zajęć z chirurgii – Pan prof. dr hab. med. Andrzej Budzyński lub Pan dr hab. Michał Pędziwiatr (sekretariat II Katedry Chirurgii UJ CM, ul. Kopernika 21, tel. 12 424 82 00)

Literatura:

O. James Garden, Andrew W. Bradbury , John L.R. Forsythe, Rowan W. Parks, red. wyd. pol. Tadeusz Popiela - Davidson Chirugia

Wojciech Noszczyk - Chirurgia Repetyterium

Uwagi:

Podczas ćwiczeń oraz seminariów studentów obowiązuje czysty dwuczęściowy strój chirurgiczny w kolorze innym niż zielony oraz obuwie zamienne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.