Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Choroby wewnętrzne 2/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Chor.Wew.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne 2/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 72 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grodzicki, Marek Kuźniewski
Prowadzący grup: Wojciech Adamek, Alina Bętkowska-Prokop, Małgorzata Biernat-Sudolska, Monika Brzychczy-Włoch, Małgorzata Bulanda, Magdalena Celińska-Löwenhoff, Piotr Ceranowicz, Danuta Czarnecka, Tomasz Drożdż, Artur Drzewiecki, Agnieszka Gawlewicz-Mroczka, Tomasz Gosiewski, Iwona Gross-Sondej, Ewa Ignacak, Piotr Jankowski, Łukasz Kasper, Grzegorz Kiełbasa, Piotr Kochan, Grzegorz Kopeć, Magdalena Kostkiewicz, Andrzej Kraśniak, Jacek Krawczyk, Marek Kuźniewski, Sławomir Kwiecień, Jacek Lelakowski, Paweł Moskal, Piotr Musiałek, Piotr Odrowąż-Pieniążek, Agnieszka Olszanecka, Maria Olszowska, Anna Orłowska, Agnieszka Padjas, Jan Pęksa, Agata Pietrzyk, Wojciech Płazak, Piotr Podolec, Tadeusz Przewłocki, Anna Przybyła, Marek Rajzer, Dominika Salamon, Agnieszka Skrzek, Krzysztof Sładek, Jerzy Soja, Agnieszka Sroka-Oleksiak, Jakub Stec, Andrzej Surdacki, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Anna Tomusiak-Plebanek, Zygmunt Warzecha, Ewa Wieczorek-Surdacka, Wiktoria Wojciechowska, Krzysztof Wójcik, Barbara Zawilińska, Bożena Żurowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia":W zakresie wiedzy Student:


- zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób nerek i układu moczowego,


- zna i rozumie przyczyny, objawy i zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerkiW zakresie umiejętności Student:


- przeprowadza wywiad z pacjentem dorosłym


- przeprowadza pełne ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego


- ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta


- przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób nerek i dróg moczowych u osób dorosłych


- planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne dotyczące chorób nerek i układu moczowego


- interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń


- potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie w tym: pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn


- asystuje przy prowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich: biopsja cienko igłową nerek, USG jamy brzusznej i nerki przeszczepionej


- potrafi planować konsultacje specjalistyczne


- potrafi planować konsultacje specjalistyczne


- potrafi planować dokumentację medyczną pacjentaW zakresie kompetencji społecznych Student:


- okazuje szacunek dla pacjenta


- Przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych


- przestrzega praw pacjenta 9 do ochrony danych osobowych i intymności)


- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane piśmiennictwa ( w tym anglojęzycznego)


- wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów


- potrafi pracować w grupie


- skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - kardiologia":


Po zakończeniu zajęć Student:

w zakresie wiedzy:

Zna zasady postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Zna zasady prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej.

Zna wskazania i zasady wykonania kardiowersji elektrycznej / farmakologicznej.

Zna wskazania do sztucznej stymulacji serca i wszczepienia ICD.

Zna wskazania i podstawowe zasady interpretacji badania elektrofizjologicznego (EPS).

Zna podstawy interpretacji EKG u chorego ze sztucznym stymulatorem serca.

Zna użyteczność monitorowania EKG metodą Holtera w praktyce kardiologicznej.


Zna użyteczność i zasady interpretacji badań laboratoryjnych w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorych z niewydolnością serca.

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i postępowania terapeutycznego w następujących jednostkach chorobowych: niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), cor pulmonale, zatorowości płucnej, w migotaniu i trzepotaniu przedsionków oraz częstoskurczach z szerokimi i wąskimi zespołami QRS.


Zna związek między podstawami patofizjologicznymi a farmakoterapią w niewydolności serca, migotaniu i trzepotaniu przedsionków oraz częstoskurczach z szerokimi i wąskimi zespołami QRS.


Zna zasady leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego.


Zna zasady kwalifikacji chorych do:

- terapii resynchronizacyjnej ± ICD

- wspomagania czynności lewej komory

- transplantacji serca


Zna zasady kwalifikacji chorych do ablacji przezskórnej.w zakresie umiejętności:

Potrafi ocenić stan ogólny chorego.

Potrafi rozpoznać stany bezpośredniego zagrożenia życia.

Potrafi zinterpretować EKG chorego ze stymulatorem serca (w zakresie podstawowym).

Potrafi zinterpretować wynik monitorowania EKG metodą Holtera.

Potrafi zinterpretować wyniki badań badań laboratoryjnych użytecznych w diagnostyce i monitorowaniu leczenia niewydolności serca.


Potrafi na podstawie obrazu klinicznego postawić rozpoznanie wstępne, zaplanować badania diagnostyczne, przeprowadzić diagnostykę różnicową oraz zaproponować postępowanie terapeutyczne u chorych z:

- niewydolnością serca

- cor pulmonale

- zatorowością płucną

- migotaniem i trzepotaniem przedsionków

- częstoskurczami z szerokimi i wąskimi zespołami QRS


Potrafi zaplanować konsultacje specjalistyczne.


w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu):

Okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro.

Przestrzega w swych działaniach zasad etycznych.

Przestrzega praw pacjenta.

Wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów.

Potrafi pracować w grupie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł kształcenia „Choroby wewnętrzne – Pulmonologia”


Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

- wykazuje się znajomością epidemiologii, etiologii oraz przebiegu naturalnego, a także rozumie patofizjologiczne podłoże ujętych w programie podstawowych schorzeń układu oddechowego

- prawidłowo wyjaśnia i interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe towarzyszące schorzeniom układu oddechowego

- rozumie rolę i potrafi wykorzystać badania dodatkowe w diagnostyce chorób płuc, ze szczególnym uwzględnieniem badań obrazowych, czynnościowych układu oddechowego, a także gazometrii krwi tętniczej

- wykazuje się znajomością procedur inwazyjnych z zakresu endoskopii układu oddechowego, punkcji jamy opłucnowej i biopsji opłucnej oraz biopsji igłowej zmian obwodowych przez ścianę klatki piersiowej

- wykazuje się biegłością w prowadzeniu diagnostyki różnicowej, leczenia niefarmakologicznego i farmakologicznego oraz monitorowania przebiegu schorzeń układu oddechowego

w zakresie umiejętności:

- potrafi prawidłowo i wyczerpująco przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe ze specjalnym

uwzględnieniem chorób płuc

- zaplanować postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne dla omawianych schorzeń

- potrafi zinterpretować i wykorzystać badania dodatkowe, zwłaszcza: obrazowe, czynnościowe, inwazyjne układu oddechowego oraz gazometrię krwi tętniczej w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym.

w zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

- okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

- przestrzega stosownych zasad etycznych

- przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności

- potrafi wyszukiwać i krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

- wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów

- wykazuje się umiejętnością samodzielnego zdobywania informacji, krytycznej ich analizy

- potrafi dyskutować, udzielać konstruktywnej krytyki i korzystać z krytyki

- potrafi pracować w grupie

- potrafi uczyć innych


Wymagania wstępne:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia":Student posiada umiejętność podstawowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjentów zdobytą w trakcie nauczania propedeutyki chorób wewnętrznych na wcześniejszych latach studiów.


Podstawowa wiedza na temat etiologii, objawów klinicznych, diagnozowania i postępowania leczniczego w podstawowych chorobach nerek i układu moczowego


-----------------------------------------------------------------------------------------------

Przedmioty wprowadzające: Anatomia, Histologia z cytofizjologią, Biochemia z elementami chemii, Fizjologia, Patologia, Farmakologia, Radiologia, Propedeutyka chorób wewnętrznych. Diagnostyka laboratoryjna.Wymagania przed dopuszczeniem do zaliczenia zajęć:


- pozytywny wynik egzaminu z przedmiotu: Farmakologia


- pozytywny wynik zaliczenia z przedmiotu: Radiologia


- pozytywny wynik zaliczenia z przedmiotu: Diagnostyka Laboratoryjna.


Przedmioty wprowadzające: Anatomia, Histologia z cytofizjologią, Biochemia z elementami chemii, Fizjologia, Patologia, Farmakologia, Radiologia, Propedeutyka chorób wewnętrznych. Diagnostyka laboratoryjna.


Wymagania przed dopuszczeniem do zaliczenia zajęć:

- pozytywny wynik egzaminu z przedmiotu: Farmakologia

- pozytywny wynik zaliczenia z przedmiotu: Radiologia

- pozytywny wynik zaliczenia z przedmiotu: Diagnostyka Laboratoryjna.


----------------------------------------------------------------------------------------------


Moduł kształcenia „Choroby wewnętrzne – Pulmonologia”

Znajomość: anatomii, fizjologii i patofizjologii układu oddechowego i patomorfologii chorób płuc, podstaw psychologii i etyki medycznej.

Student posiada umiejętność podstawowego badania podmiotowego i przedmiotowego pacjentów zdobytą w trakcie nauczania propedeutyki chorób wewnętrznych na wcześniejszych latach studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"- Obecność na zajęciach (ćwiczenia kliniczne i seminaria).


- Ustne zaliczenie zajęć u prowadzącego asystenta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - kardiologia":


Zaliczenie przez osobę prowadząca daną podgrupę na podstawie:

- obecności podczas ćwiczeń klinicznych i seminariów

- aktywności podczas ćwiczeń klinicznych i seminariów w formie oceniania ciągłego

- ustnego sprawdzenia wiadomości po każdym cyklu ćwiczeń klinicznych.

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Moduł kształcenia „Choroby wewnętrzne – Pulmonologia”

Zaliczenie na podstawie obecności oraz wiedzy prezentowanej na seminariach i ćwiczeniach - ustna zaliczenie zajęć u prowadzącego asystenta.

Po ukończeniu wszystkich kursów z Chorób Wewnętrznych egzamin: testowy, praktyczny i ustny.

Udział w zajęciach:

Jakość merytoryczna i techniczna przygotowanych materiałów, poprawność prezentacji

Umiejętność odniesienia opracowanego tematu do omawianego przypadku

Jakość udziału w dyskusji w grupie

Umiejętność krytycznej analizy informacji


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"- ocenianie przez asystenta na zakończenie kursu. Ustne zaliczenie teoretyczne oraz ocena umiejętności praktycznych w trakcie całego kursu - dyskusja w czasie zajęć, obserwacja pracy studenta, ocena aktywności w czasie zajęć.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł kształcenia „Choroby wewnętrzne – Pulmonologia”

Sprawdziany kształtujące:

Ciągła strukturyzowana ocena przez prowadzących zajęcia, na bieżąco po każdych zajęciach z udzielaniem informacji zwrotnej studentom

Sprawdziany (egzaminy) końcowe (podsumowujące)

W zakresie wiedzy:

Po ukończeniu wszystkich kursów z Chorób Wewnętrznych egzamin: testowy, praktyczny i ustny.

W zakresie umiejętności:

-obserwacja studenta przez prowadzącego zajęcia i ocena strukturyzowana

W zakresie kompetencji społecznych (profesjonalizmu)

-obserwacja studenta przez prowadzącego zajęcia i ocena strukturyzowana


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"- prowadzenie ćwiczeń w małej grupie studentów


- wykorzystanie przypadków klinicznych (Case Study) oraz zagadnień PBL Problem Based Learning)

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach – 6 godz.


Udział w seminarium – 9 godz., w tym:

– 3 godz. (kardiologia)

– 3 godz. (pulmonologia)

– 3 godz. (nefrologia)


Udział w ćwiczeniach – 75 godz., w tym:

– 25 godz. (kardiologia)

– 25 godz. (pulmonologia)

– 25 godz. (nefrologia)


Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia – 15 godz.


Łącznie 90 godz. zajęć i 120 godz. pracy studenta.


Punkty ECTS: 6, w tym:

– 2 (kardiologia)

– 2 (pulmonologia)

– 2 (nefrologia)

Skrócony opis:

Skrócony opis tematyki zajęć dla modułu kształcenia "Choroby wewnętrzne-kardiologia":

Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Zasady prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej.

Wskazania do i szczegółowe postępowanie w kardiowersji.

Wskazania do sztucznej stymulacji serca i wszczepienia ICD

Wskazania i podstawowe zasady interpretacji badania elektrofizjologicznego.

Podstawy interpretacji EKG u chorego ze sztucznym stymulatorem serca.

Użyteczność monitorowania EKG metodą Holtera w praktyce kardiologicznej.

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu krążenia i monitorowaniu leczenia (II).

Podstawy patofizjologiczne, obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w wybranych jednostkach chorobowych.

Zasady leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego.

Zasady kwalifikacji chorych do ablacji przezskórnej, implantacji urządzeń wszczepialnych oraz transplantacji serca.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł kształcenia „Choroby wewnętrzne – Pulmonologia”

Seminaria (3 godziny) – prezentacja najistotniejszych zagadnień klinicznych i aktualnych problemów społecznych i cywilizacyjnych oraz kierunków rozwoju w pulmonologii

Ćwiczenia (25 godzin) – praktyczne zajęcia w oddziale chorób płuc obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe, ocenę wyników badań obrazowych i laboratoryjnych, prowadzenie diagnostyki różnicowej i poznanie metod leczenia schorzeń układu oddechowego objętych programem nauczania. Zajęcia praktyczne z interpretacji wyników gazometrii, badań czynnościowych płuc i badań obrazowych

Poznanie procedur inwazyjnych z zakresu endoskopii układu oddechowego, punkcji jamy opłucnowej i biopsji opłucnej oraz biopsji igłowej zmian obwodowych przez ścianę klatki piersiowej

Samodzielna praca polegająca na zapoznaniu się z treściami objętymi programem nauczania.

Pełny opis:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

- Epidemiologia chorób nerek

- Objawy chorób nerek

- Diagnostyka chorób nerek

- Zaburzenia laboratoryjne w chorobach nerek i układu moczowego

- Zespół nerczycowy i nerytyczny

- Białkomocz, krwinkomocz, krwiomocz - diagnostyka i leczenie

- Pierwotne i wtórne kłębuszkowe zapalenia nerek - postacie histopatologiczne, rozpoznawanie i leczenie.

- Śródmiąższowe zapalenie nerek - polekowe i infekcyjne.

- Zakażenia układu moczowego - diagnostyka, podział zasady leczenia

- Ostre uszkodzenie nerek - przed nerkowe, nerkowe i za nerkowe.

- Nefropatia zaporowa

-Neurotoksyczność aminoglikozydów

- Przewlekła choroba nerek-definiacja, stadia leczenie

- Leczenie nefroprotekcyjne

- Torbielowatość nerek

- Kamica nerkowa

- Nowotwory nerek

- Nefropatia pokontraktowa

- Nefropatia cukrzycowa

- Nadciśnienie w chorobach nerek - nadciśnienie nerko-pochodne i naczyniowo nerkowe. Nefropatia nadciśnieniowa.

- Nowotwory nerek i układu moczowego.

- Leczenie nerkozastępcze - hemodializoterapia, dializa otrzewnowa, przeszczepienie nerki.

- Wprowadzenie do transplantologii klinicznej. Leczenie immunosupresyjne

- Leczenie podstawowych zaburzeń elektrolitowych i zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.

- Choroby nerek w ciąży.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Szczegółowa tematyka zajęć dla modułu kształcenia "Choroby wewnętrzne-kardiologia":

Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia.

Zasady prewencji pierwotnej i wtórnej nagłej śmierci sercowej.

Wskazania i szczegółowe postępowanie w kardiowersji elektrycznej / farmakologicznej.

Wskazania do sztucznej stymulacji serca i wszczepienia ICD

Wskazania i podstawowe zasady interpretacji badania elektrofizjologicznego (EPS).

Podstawy interpretacji EKG u chorego ze sztucznym stymulatorem serca.

Użyteczność monitorowania EKG metodą Holtera w praktyce kardiologicznej.

Badania laboratoryjne w diagnostyce chorób układu krążenia i monitorowaniu leczenia (II):

- ostra i przewlekła niewydolność serca

Obraz kliniczny, zasady rozpoznawania, diagnostyki różnicowej i leczenia w następujących jednostkach chorobowych:

- niewydolność serca (ostra i przewlekła)

- cor pulmonale

- zatorowość płucna

- migotanie i trzepotanie przedsionków

- częstoskurcze z szerokimi i wąskimi zespołami QRS

Podstawy patofizjologiczne a farmakoterapia:

- niewydolności serca

- migotania i trzepotania przedsionków

- częstoskurczów z szerokimi i wąskimi zespołami QRS

Zasady leczenia przeciwzakrzepowego i przeciwpłytkowego:

- heparyny

- antagoniści witaminy K

- nowe leki przeciwzakrzepowe

- aspiryna i antagoniści receptora P2Y12

- kojarzenie wzajemne leków przeciwpłytkowych oraz z lekami przeciwkrzepliwymi

Zasady kwalifikacji chorych do:

- terapii resynchronizacyjnej ± ICD

- wspomagania czynności lewej komory

- transplantacji serca

Zasady kwalifikacji chorych do ablacji przezskórnej:

- w częstoskurczach nadkomorowych - drogi dodatkowej (AVRT) i drogi wolnej (AVNRT)

- w trzepotaniu przedsionków - cieśni trójdzielno-żylnej

- w migotaniu przedsionków- okrążającej ujścia żył płucnych i łącza AV

- komorowego ogniska arytmii

----------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł kształcenia „Choroby wewnętrzne – Pulmonologia”

W trakcie prowadzonych zajęć z pulmonologii omawiane będą zagadnienia symptomatologii, diagnostyki i leczenia następujących jednostek chorobowych:

- Przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc (POCHP).

- Przewlekłe serce płucne.

- Zapalenia płuc. Zakażenia oportunistyczne układu oddechowego.

- Nowotwory płuc.

- Gruźlica płuc – patomechanizm, postacie kliniczne i leczenie. Gruźlica a AIDS.

- Mukowiscydoza.

- Mykobakteriozy. Grzybice układu oddechowego.

- Zatorowość płucna.

- Nadciśnienie płucne samoistne.

- Zaburzenia oddychania w czasie snu.

- Stany nagłe w pulmonologii (odma samoistna, krwotok płucny, zator tętnicy płucnej, ostry napad astmy).

- ARDS. Ostra niewydolność oddechowa. Tlenoterapia.

- Choroby opłucnej.

- Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych.

- Sarkoidoza.

- Zmiany w płucach w przebiegu chorób tkanki łącznej.

- Ziarniniakowatość Wegenera.

- Zapalenia naczyń płucnych.

- Choroby zawodowe układu oddechowego.

Literatura:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

Literatura podstawowa:

Interna Szczeklika. Podręcznik Chorób Wewnętrznych 2017, Medycyna praktyczna

Literatura uzupełniająca:

M. Myśliwiec - Wielka Interna. Nefrologia. Medical Tribune Polska 2017

W. Januszewicz, F. Kokot - Interna, PZWL 2006, wyd. 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Literatura podstawowa dla modułu "Choroby wewnętrzne-kardiologia"

1. Kokot F.: Choroby wewnętrzne - podręcznik akademicki. PZWL, Warszawa, 2006.

2. Interna Szczeklika - mały podręcznik 2015/2016, red.: Gajewski P. i wsp. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2015.

3. Herold G.: Medycyna wewnętrzna tom 1-2 - repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa, 2008.

4. Tomasik T., Windak A. Skalska A., Kulczycka-Życzkowska J., Kocemba J.: Elektrokardiografia dla lekarze praktyka. Vesalius, Kraków, 1998.

Literatura uzupełniająca dla modułu "Choroby wewnętrzne-kardiologia"

1. Choroby wewnętrzne Davidsona - tom 1, red.: Kokot F, Hyla-Klekot L. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

2. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, red.: Kokot F. PZWL, Warszawa, 2015.

3. Kozłowski D.: Analiza EKG w przypadkach klinicznych. Via Medica, Gdańsk, 2013.

4. Hampton JR.: 150 problemów EKG. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014.

5. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – wytyczne postępowania w chorobach układu krążenia na podstawie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). http://www.ptkardio.pl/Wytyczne-278.

Literatura podstawowa dla modułu "Choroby wewnętrzne-kardiologia"

1. Kokot F.: Choroby wewnętrzne - podręcznik akademicki. PZWL, Warszawa, 2006.

2. Interna Szczeklika - mały podręcznik 2015/2016, red.: Gajewski P. i wsp. Medycyna Praktyczna, Kraków, 2015.

3. Herold G.: Medycyna wewnętrzna tom 1-2 - repetytorium dla studentów medycyny i lekarzy. PZWL, Warszawa, 2008.

4. Tomasik T., Windak A. Skalska A., Kulczycka-Życzkowska J., Kocemba J.: Elektrokardiografia dla lekarze praktyka. Vesalius, Kraków, 1998.

Literatura uzupełniająca dla modułu "Choroby wewnętrzne-kardiologia"

1. Choroby wewnętrzne Davidsona - tom 1, red.: Kokot F, Hyla-Klekot L. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

2. Ostre stany zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych, red.: Kokot F. PZWL, Warszawa, 2015.

3. Kozłowski D.: Analiza EKG w przypadkach klinicznych. Via Medica, Gdańsk, 2013.

4. Hampton JR.: 150 problemów EKG. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2014.

5. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – wytyczne postępowania w chorobach układu krążenia na podstawie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC). http://www.ptkardio.pl/Wytyczne-278.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł kształcenia „Choroby wewnętrzne – Pulmonologia”

1). „Choroby układu oddechowego” w Interna Szczeklika pod red. A. Szczeklik; Medycyna Praktyczna 2018 2). „Pulmonologia cz. I i II” w Wielka Interna Antczak, Myśliwiec, Pruszczyk; Medical Tribune Polska 2010

Uwagi:

Moduł kształcenia "Choroby wewnętrzne - Nefrologia"

- Zajęcia odbywają się od godz. 8.30 - pełny harmonogram na tablicy ogłoszeń dla Studentów oraz u Starosty IV roku WL.

- Zajęcia kliniczne na Oddziałach Kliniki Nefrologii w budynkach ul. Kopernika 15 i 15c.

- Seminaria - w sali seminaryjnej Kopernika 15 c

- Szatnia dla Studentów znajduje się w budynku ul. Kopernika 15c, parter - klucz na portierni

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Moduł kształcenia „Choroby wewnętrzne – Pulmonologia”

- Zajęcia odbywają się od godz. 8.15 - pełny harmonogram na tablicy ogłoszeń dla Studentów

- Zajęcia kliniczne na Oddziałach Kliniki Pulmonologii w budynku ul. Skawińska 8

- Seminaria - w sali seminaryjnej/wykładowej ul. Skawińska 8 - rozkład u portiera

- Szatnia dla studentów na parterze przy portierni oraz w budynku Kliniki Pulmonologii na poziomie pomiędzy parterem a 1-szym piętrem (za pobraniem klucza u portiera)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.