Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Śmierć i żałoba. Osoby bliskie i lekarze wobec śmierci pacjenta - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.F21a Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Śmierć i żałoba. Osoby bliskie i lekarze wobec śmierci pacjenta - fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Seminarium, 20 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Janusz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia będzie poznanie podstawowych psychologicznych jak i behawioralnych reakcji na nadchodzącą śmierć pacjenta, jego rodziny i personelu medycznego. Będzie nim również, poznanie podstawowych emocjonalnych reakcji na śmierć osób bliskich jak i personelu medycznego. Przedstawione zostaną również sposoby przeżywania żałoby przez wyżej wymienione osoby.


Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy student pozna specyfikę takich zjawisk jak:

-antycypowana utrata;

-niejednoznaczna utrata;

-nagłe, nietypowe reakcje związane ze śmiercią pacjenta i śmiercią osoby bliskiej;

-żałoba z perspektywy teorii popędów;

-żałoba z perspektywy teorii więzi;

-psychopatologia żałoby;


W zakresie umiejętności student potrafi rozpoznać nietypowe i nieadaptacyjne reakcje związane ze zjawiskiem antycypowanej żałoby. Potrafi również opisać zjawisko patologicznej żałoby i związane z nim ryzyko psychopatologii, odróżniając go od adaptacyjnego przebiegu żałoby.


W zakresie kompetencji społecznych student potrafi rozpoznać nietypowe i ryzykowne reakcje na nadchodząca śmierć pacjenta, zarówno u personelu medycznego, jak i u członków rodziny pacjenta i będzie przygotowany do rozmowy na wyżej wymienione tematy.


Wymagania wstępne:

Co najmniej trzeci rok studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

• dyskusja lektur przygotowanych przez studenta;

• dyskusja i ocena przygotowanej pracy pisemnej (esej: jedna strona);

• udział w 90% zajęć;


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Student będzie komentował materiał video, który będzie miał na celu pogłębienie wiedzy teoretycznej.


W trakcie trwania zajęć student będzie brał u dział w wywiadzie z osobą, która nie dalej niż pięć lat wcześniej straciła osobę bliską, jak również w wywiadzie z lekarzem, pielęgniarką, czy innym przedstawicielem, personelu medycznego.

Ostatecznie dokona analizy przeprowadzonego wywiadu w oparciu o poznany materiał teoretyczny.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

Seminarium i ćwiczenia – 30 h


Praca własna studenta:

• przygotowanie do zajęć - 5 h

• przygotowanie pracy pisemnej – 10 h

• lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10h

• grupowa analiza wywiadów – 15 h

Pełny opis:

wykład problemowy:

-żałoba z perspektywy teorii popędów;

-żałoba z perspektywy teorii więzi;

-zjawisko patologicznej żałoby;

wykład konwersatoryjny:

-zjawisko antycypowanej utraty,

-zjawisko niejednoznacznej utraty;

-

metody eksponujące (film, ekspozycja, pokaz),

- oglądanie rozmowy z rodziną w stanie kryzysu po nagłej śmierci osoby bliskiej;

-oglądanie rozmowy z rodziną przejawiającą symptomy patologicznej żałoby

metody praktyczne (wywiad)

-krótko i długoterminowe reakcje personelu medycznego na śmierć pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa

Bowlby J. Attachment and loss: Vol. 1. Attachment. New York: Basic Books; 1969.

Shear MK, Simon N, Wall M, Zisook S, Neimeyer R, Duan N, Keshaviah A. Complicated grief and related bereavement issues for DSM-5. Depression and Anxiety, 2011; 28(2): 103–117

Stroebe M, Schut H, Stroebe W. Health outcomes of bereavement. Lancet 2007; 370:1960–1973.

Herbert M. Żałoba w rodzinie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne; 2005.

Literatura uzupełniająca

WalshF,McGoldrickM.LossandtheFamily.ASystemicPerspective.W:WalshF,McGoldrick F. red. Living Beyond Loss. New York, London: W.W. Norton & Company; 2004. p. 3-26.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się wyłącznie w semestrze ZIMOWYM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.