Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak przygotować przegląd systematyczny - praktyczne wprowadzenie krok po kroku - Fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.F35a Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak przygotować przegląd systematyczny - praktyczne wprowadzenie krok po kroku - Fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Seminarium, 10 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bała
Prowadzący grup: Małgorzata Bała, Dawid Storman, Mateusz Świerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu wprowadzającego do metodologii przeglądów systematycznych jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowywania przeglądów systematycznych i metaanaliz, poszczególnymi etapami ich realizacji w sposób pozwalający uniknąć lub zminimalizować błędy, które mogą wpłynąć na ich wiarygodność.

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie

W1 metody prowadzenia badań naukowych

Student potrafi

U1 krytycznie oceniać wyniki badań naukowych i odpowiednio uzasadniać stanowisko

U2 planować własną aktywność edukacyjną i stale dokształcać się w celu aktualizacji wiedzy

U3 komunikować się ze współpracownikami w zespole i dzielić się wiedzą

Student jest gotów do:

K1 korzystania z obiektywnych źródeł informacji

K2 formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji

Wymagania wstępne:

Zaliczone zajęcia z zakresu Evidence-based medicine i Epidemiologii

Forma i warunki zaliczenia:

aktywny udział w zajęciach, przygotowanie prezentacji (mini-projektu)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

obserwacja pracy studenta, ocena grupy, projekt, sprawozdanie z wykonania zadania

Metody dydaktyczne:

Analiza tekstów, Burza mózgów, Ćwiczenia komputerowe, Demonstracja, Dyskusja, Gra dydaktyczna, Metoda projektów, Praca w grupie, Seminarium, Warsztat, Zajęcia praktyczne

Bilans punktów ECTS:

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin

60

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin

30

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze praktycznym

Liczba godzin

20

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

https://sylabus.cm-uj.krakow.pl/pl/2/1/7/1/1

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują 10 spotkań po 3 godziny dydaktyczne, w każdych zajęciach 1h seminarium i 2h ćwiczeń obejmujące poszczególne etapy przygotowania przeglądu systematycznego.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie i definicje, tworzenie przeglądów Cochrane i ich ograniczenia z punktu widzenia praktyki, praktyczne formułowanie pytania klinicznego do przeglądu systematycznego, którego elementy będą opracowywane w trakcie zajęć (ćwiczenia, seminarium)

2. Ocena ryzyka błędu systematycznego z użyciem narzędzia Cochrane (ćwiczenia, seminarium)

3. Tworzenie strategii wyszukiwania i praktyczne wyszukiwanie badań (ćwiczenia, seminarium)

4. Ocena ryzyka błędu systematycznego w badaniach za pomocą innych narzędzi dobranych do pytania badawczego, w tym pytań obejmujących badania obserwacyjne lub badania obserwacyjne i badania z randomizacją (ćwiczenia, seminarium)

5. Przygotowywanie protokołu przeglądu, gromadzenie danych z badań; analiza i interpretacja danych z badań (ćwiczenia, seminarium)

6. Przygotowywanie protokołu przeglądu, gromadzenie danych z badań; analiza i interpretacja danych z badań c.d. (ćwiczenia, seminarium)

7. Przygotowanie i intepretacja wyników metaanalizy (ćwiczenia, seminarium)

8. Ocena jakości przeglądu systematycznego za pomocą narzędzia AMSTAR 2/ROBIS (ćwiczenia, seminarium)

9. Łączna ocena danych naukowych w przygotowanym przeglądzie – praktyczne tworzenie tabeli Summary of findings table wg GRADE (ćwiczenia, seminarium)

10. Podsumowanie, prezentacje studentów. (seminarium)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Centre for Reviews and Dissemination. Systematic Reviews: CRD’s guidance for undertaking reviews in health care. (bezpłatny pdf http://www.york.ac.uk/crd/guidance/)

Khan K, Kunz R, Kleijnen J, Antes G. Systematic reviews to support evidence-based medicine. 2nd edition. London: Royal Society of Medicine, 2011.

Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions

http://handbook.cochrane.org/

Cochrane Handbook for Diagnostic Tests accuracy Reviews

http://methods.cochrane.org/sdt/handbook-dta-reviews

GRADE http://gdt.guidelinedevelopment.org/app/handbook/handbook.html

http://www.gradeworkinggroup.org

Literatura w języku polskim:

Leśniak W, Bała MM, Jaeschke R, Brożek JL. Od danych naukowych do praktycznych zaleceń - tworzenie wytycznych według metodologii GRADE. Pol Arch Med Wewn. 2015 Dec 22;125 Spec No.:26-41.

http://pamw.pl/en/issue/2015-vol-125-special-issue

Bała MM, Leśniak W, Jaeschke R. Proces przygotowywania przeglądów systematycznych, z uwzględnieniem przeglądów Cochrane. Pol Arch Med Wewn. 2015 Dec 22;125 Spec No.:16-25.

http://pamw.pl/en/issue/2015-vol-125-special-issue

Wytyczne HTA. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa 2016

http://www.aotm.gov.pl/www/hta/wytyczne-hta-2/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.