Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kompetencja lekarza wobec pacjentów z różnych kręgów kulturowych. Medycyna międzykulturowa - fakultet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.F5 Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Kompetencja lekarza wobec pacjentów z różnych kręgów kulturowych. Medycyna międzykulturowa - fakultet
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty fakultatywne IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 2 miejsc więcej informacji
Seminarium, 20 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bernadetta Janusz
Prowadzący grup: Bernadetta Janusz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem modułu jest przygotowanie studentów, do pracy z pacjentami pochodzącymi z różnych kręgów kulturowych. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej stosunku do zdrowia choroby w różnych kulturach i grupach etnicznych. Celem modułu będzie także zbudowanie kompetencji lekarza do poznania kultury i światopoglądu pacjenta w trakcie rozmowy z pacjentami, pochodzącymi z innych kultur niż jego własna.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy

Student pozna stosunek do zdrowia, choroby, badania lekarskiego w kulturach kolektywistycznych (Azji), latynoamerykanskich, muzułmańskich, innych.

Student pozna charakterystyczne dla różnych grup kulturowych sposoby radzenia sobie z chorobą somatyczną.


Student poznania w jaki sposób kultury różnią się w zakresie uznawania określonych zachowań jako jako odbiegających od normy w zakresie zdrowia psychicznego.


Student pozna zjawisko in zespół symptomów określanych jako szok kulturowy


W zakresie umiejętności


Student będzie w stanie rozpoznać w jaki sposób etniczne pochodzenie pacjenta i związanych z tym system przekonań i wierzeń może wpływać na współpracę z lekarzem w procesie diagnozy i leczenia.


Student potrafi tak prowadzić rozmowę aby respektować system wierzeń i kulturowych przekonań pacjenta


Student będzie w stanie rozpoznać silną emocjonalną reakcję, która jest związana z przeżywanym szokiem kulturowym.


W procesie diagnozy i leczenia student potrafii uzwględnić stosunek pacjenta do ciała, ktory wynika z przynależności do różnych grup kulturowych i religii.W zakresie kompetencji społecznych


Student będzie w stanie ocenić czynniki ryzyka rozwoju określonych chorób, co jest związane z przynależnością do danej grupy kulturowe.;


Student będzie w stanie wwzględnić rolę rodziny, religii, grupy kulturowej w procesie diagnozy i leczenia;


Student będzie przygotowany na współpracę, z uzdrowicielami z danej społeczności, czy grupy etnicznej w taki sposób aby zdrowie pacjenta pozostało niezagrożone.


Student będzie w stanie ocenić określone warunki związanych z geograficzną relokacją, które sprzyjają rozwinięciu szoku kulturowego oraz takich, które mogą temu zapobiegać.


Wymagania wstępne:

Co najmniej trzeci rok studiów.

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia:


1.przygotowanie dyskusji seminaryjnej dotyczącej wybranego kręgu kulturowego;


2. przygotowanie pracy pisemnej w małych grupach dotyczącej praktycznych implikacji uwzględniania i nieuwzględniania kultury pacjenta (1-2 strony).


Kryteriami oceny efektów będzie uwzględnienie w pracy wiedzy z zakresu kulturowej kompetencji lekarza, oraz adekwatne używanie terminologii z omawianego obszaru teoretycznego.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Forma zaliczenia -przygotowanie seminarium i analiza przypadku w formie pisemnej.

Warunki dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach (obecność na 90% zajęć)

Warunki zaliczenia - wykazanie się umiejętnościami z zakresu omawianej tematyki.


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe - wykład konwersatoryjny.

Metody aktywizujące - metoda przypadków, seminarium, dyskusja dydaktyczna.

Metody eksponujące – film, przeprowadzanie wywiadów

Metody praktyczne - symulacja.


Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach:

seminarium – 20 h


Praca własna studenta:

· przygotowanie do zajęć - 10 h

· przygotowanie do egzaminu – 10 h

· lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji – 10 h

· przygotowanie pracy pisemnej – 10 h

· wywiad i jego przygotowanie: 20 h


w sumie: 90 h = 2,2 punkty ECTS


Pełny opis:

Seminarium:

1. Czy jest kompetencja kulturowa lekarza.

2. Rozumienie zdrowia i choroby, stosunku do ciała w kulturach kolektywistycznych na przykładzie kultur Azji.

3. Rozumienie zdrowia i choroby, stosunku do ciała na p w kulturach latynoamerykańskich.

4. Rozumienie zdrowia i choroby, stosunek do ciała w religiach: katolickiej, muzułmańskiej, judaizmie.

5. Normy kulturowe, dotyczące tego co jest uznawane za dopuszczalne, a co jest uznawane za psychopatologię w poszczególnych grupach kulturowych.

6. Zjawisko i zespół symptomów określane jako szok kulturowy.

7. Sposoby odczuwania i ekspresji objawów choroby w zależności od kultury.

8. Radzenie sobie lekarza z korzystaniem przez pacjentów z medycyny alternatywnej.

Ćwiczenia:

1.Rozpoznawanie w jaki sposób etniczne pochodzenie pacjenta i związanych z tym system przekonań i wierzeń może wpływać na współpracę z lekarzem w procesie diagnozy i leczenia.

2.Cwiczenie prowadzenia rozmowy respektującej system wierzeń i kulturowych przekonań pacjenta

3.Rozpoznawanie silnej emocjonalnej reakcji, która jest związana z przeżywanym szokiem kulturowym.

4.Uwzględnanie stosunku pacjenta do jego własnego ciała, co wynika z przynależności do grupy kulturowej lub bycia wyznawcą danej religii.

5.Rozróżnaine które zachowania pacjenta wynikają z jego osobowości, a które z przynależności do określonej grupy kulturowej.

6-7: Wywiad dotyczący zdrowia i choroby z przedstawicielami poszczególnych kultur.

Student będzie w stanie uwzględnić rolę rodziny, religii, grupy kulturowej w procesie diagnozy i leczenia;

Literatura:

Literatura podstawowa

Halina Grzymała- Moszczyńska: Religia a kultura: Wybrane zagadnienia z kulturowej psychologii religii, Kraków 2004.

Watt, Kelly; Abbott, Penny; Reath, Jenny. Developing cultural competence in general practitioners: an integrative review of the literature. BMC Family Practice. 11/15/2016, Vol. 17, p1-11. 11p.

Literatura uzupełniająca

Halina Grzymała Moszczyńska: Uchodźcy: podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków 2000

Ezenkwele, Ugo A.; Roodsari, Gholamreza S. Cultural Competencies in Emergency Medicine: Caring for Muslim-American Patients from the Middle East. Journal of Emergency Medicine (0736-4679). Aug2013, Vol. 45 Issue 2, p168-174. 7p.

Uwagi:

Zajęcia odbywają się wyłącznie w semestrze LETNIM.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.