Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ginekologia i położnictwo 2/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Ginek.Poł.II Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ginekologia i położnictwo 2/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 20 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Huras
Prowadzący grup: Tomasz Banaś, Paweł Basta, Hubert Huras, Robert Jach, Andrzej Jaworowski, Monika Kabzińska-Turek, Michał Kołodziejski, Daniel Lipka, Artur Ludwin, Kazimierz Pityński, Krzysztof Rytlewski, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Małgorzata Swornik, Marta Zarzycka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Dodatkowe strony WWW:

www.ginekologia.cm-uj.edu.pl

Cele kształcenia:

− przekazanie studentom podstawowego zasobu informacji z ginekologii i położnictwa, podstawowych umiejętności diagnostycznych umożliwiających samodzielne badanie i podejmowanie prostych decyzji diagnostyczno leczniczych

− zwrócenie szczególnej uwagi na ocenę stanu położniczego i rozpoznanie patologii ciąży, umiejętność wczesnego rozpoznania zagrożenia nowotworowego i schorzeń nowotworowych narządu rodnego oraz ramowych zasad ich leczenia

− kształtowanie u studentów etycznych, społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza oraz zasad promocji zdrowia opartych na dowodach naukowych i przyjętych standardach postępowania.

− kształtowanie u studentów umiejętności rozmowy z pacjentką i jej rodziną odnośnie stwierdzonej lub podejrzewanej patologii oraz wytyczenie dalszej drogi postępowania diagnostyczno-terapeutycznego

− uświadomienie studentom konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy w omawianym w trakcie modułu zakresie

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu zajęć student:

w zakresie wiedzy:

− zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji ginekologicznej

− posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety, zaburzeń z nimi związanych oraz postępowania diagnostycznego i terapeutycznego, dotyczących w szczególności:

1. cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń

2. ciąży

3. porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu

4. zapaleń w obrębie narządów płciowych

5. nowotworów w obrębie narządów płciowych

6. regulacji urodzeń

7. menopauzy

8. podstawowych metod diagnostyki

9. wykonywania podstawowych zabiegów ginekologicznych i położniczych


w zakresie umiejętności:

− rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, czynność skurczowa mięśnia macicy)

− interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze krwi, czynność serca u ciężarnej) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach w ciąży

− interpretuje zapis kardiotokograficzny

− zna prawidłowy mechanizm porodowy, rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego trwania

− potrafi określić z pomocą ultrasonografii nieprawidłowe ułożenia płodu

− interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu

− ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji.

− potrafi naszkicować plan postępowania po rozpoznaniu patologii, jak również przekazać ewentualne niepomyślne informacje dotyczące rozpoznanego schorzenia

− potrafi uzyskać świadomą zgodę na leczenie (w tym zabieg operacyjny)

− efektywnie korzysta ze źródeł informacji dotyczących zagadnień medycznych i weryfikować ich wiarygodność, czyli posiada zdolność samokształcenia


w zakresie kompetencji społecznych:

− okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro

− przestrzega w swoich działaniach zasad etycznych

− przestrzega praw pacjenta w tym do ochrony danych osobowych, intymności

− jest świadomy konieczności systematycznego uzupełniania i uaktualniania wiedzy i potrafi krytycznie analizować dane z piśmiennictwa (w tym anglojęzycznego)

− wykazuje umiejętności rozwiązywania problemów

− potrafi pracować w grupie

− skutecznie współpracuje z przedstawicielami innych zawodów medycznych

- potrafi dokonać samooceny i rozpoznać granice własnych kompetencji

Wymagania wstępne:

− wiedza w zakresie anatomii, fizjologii i patofizjologii narządu rodnego kobiety

− znajomość mechanizmu porodowego fizjologicznego i patologicznego

− znajomość podstaw profilaktyki onkologicznej

− znajomość zasad aseptyki

− zaliczenie poprzedniego modułu z ginekologii i położnictwa


Forma i warunki zaliczenia:

− możliwa 1 usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach w czasie modułu

− wszystkie nieobecności na zajęciach konwersatoryjnych (seminaryjnych) wymagają ustnego zaliczenia u prowadzącego zajęcia asystenta

− w czasie trwania w każdym module zajęć klinicznych jest dokonywana ocena postawy i zachowań studenta. Każdy moduł (roczny) zawiera taką ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5). Suma ocen w czasie wszystkich 4 modułów (lat) stanowi 10% końcowej oceny modułu kształcenia Ginekologia i Położnictwo.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

− obecność na zajęciach, ustne kolokwium sprawdzające na ostatnich zajęciach modułu, zdawane u asystenta (jedynie zaliczenie-bez oceny)

− ocena postawy i zachowań studenta w czasie zajęć. Każdy moduł zawiera taką ocenę w skali 5 punktowej (od 1 do 5) i jest wpisywany w arkuszu wewnętrznym arkuszu ocen


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

− wykłady

− praca z małą grupą studencką w ramach ćwiczeń w salach chorych lub salach operacyjnych

− konwersatoria: dyskusje z większymi grupami w ramach zajęć seminaryjnych - rozwiązywanie problemów klinicznych (case study)

− ćwiczenia fantomowe


Bilans punktów ECTS:

− udział w wykładach - 20 godz. - 1 pt ECTS

− udział w konwersatoriach - 10 godz.

o przygotowanie do sprawdzianu ustnego 25 godz. - 1 pt ECTS

− udział w ćwiczeniach - 20 godz. - 1 pt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

− praktyka wakacyjna po 5 roku studiów - obejmująca doskonalenie umiejętności zawodowych - 2 tygodnie

Pełny opis:

− Profilaktyka onkologiczna w ginekologii.

− Onkologia molekularna w ginekologii. Immunologia nowotworów.

− Ogólne zasady postępowania w stanach nowotworowych narządu rodnego.

− Schorzenia przed i nowotworowe piersi: zasady rozpoznawania i leczenia.

− Diagnostyka i leczenie chorób pochwy i sromu.

− Fizjopatologia szyjki macicy, kolposkopia.

− Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy.

− Nowotwory szyjki macicy.

− Nowotwory trzonu macicy.

− Nowotwory jajnika.

− Pobieranie wycinków ze zmian na sromie, w pochwie, na tarczy części pochwowej. Wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy.

− Chemioterapia w ginekologii.

− Ogólne zasady kwalifikacji i leczenia promieniami.

− Cytologia i badania HP: Możliwość i ograniczenia w rozpoznaniu na podstawie pobranego materiału. Standardy pobierania badań cytologicznych i histopatologicznych. Informacje kliniczne wymagane do przekazania patomorfologowi.

− Świadoma zgoda pacjenta, profilaktyka infekcji. Nowotwory a ciąża

− Zaburzenia cyklu płciowego. Krwawienia czynnościowe i organiczne w ginekologii. Możliwości współczesnej diagnostyki ginekologiczno –położniczej.

− Diagnostyka i leczenie niepłodności.

− Endometrioza, adenomyoza.

− Zabiegi endoskopowe w ginekologii i położnictwie. Endoskopowe pobieranie materiału do badań. Endoskopowe leczenie operacyjne w ginekologii

− Psychosomatyka w ginekologii.

− Badania ultrasonograficzne w ginekologii i położnictwie.

− Płeć i jej determinacja

− Rozwój narządów płciowych i jego zaburzenia.

− Immunologia ciąży - tolerancja immunologiczna: fizjologia i jej zaburzenia.

− Patologiczny mechanizm porodowy, zagrożenie płodu w czasie porodu, urazy okołoporodowe.

− Nieprawidłowy czas trwania ciąży.

− Ocena dojrzałości płodu

− Biofizyczne i biochemiczne metody nadzoru ciąży, monitorowanie ciąży zagrożonej.

− Zmiany fizjologiczne w organizmie ciężarnej, odżywianie i zachowanie w ciąży. Wpływ środowiska na ciężarną.

− Choroby wątroby, przewodu pokarmowego Ciąża powikłana cukrzycą. Schorzenia neurologiczne w ciąży. Schorzenia hematologiczne w ciąży

− Patologia wczesnej ciąży, spontaniczne i nawracające poronienia, ciąża ektopowa (pozamaciczna).

− Ciążowa choroba trofoblastyczna.

− Łożysko przodujące, przedwczesne oddzielenie łożyska i inne przyczyny krwawień w II i III trymestrze ciąży.

− Fizjologia łożyska i płodu. Endokrynologia ciąży. Ciąża a schorzenia endokrynologiczne: tarczycy, nadnerczy, przysadki, przytarczyc.

− Leczenie hormonalne w ginekologii. Menopauza - czy i kiedy leczyć?.

− Endokrynologiczna diagnostyka hormonalna w ginekologii. Hiperprolaktynemia guzy przysadki mózgowej, zespoły hiperandrogenne. Zespół policystycznych jajników (PCO).

− Schorzenia układu moczowego a ciąża.

− Poród operacyjny i zabiegowy.

− Układ hemostatyczny w ciąży, zaburzenia hemostazy, trombofilie, profilaktyka i leczenie. Zespół antyfosfolipidowy, toczeń trzewny jako schorzenia wikłające ciążę.

− Konflikt serologiczny: profilaktyka, rozpoznanie, postępowanie.

− Zasady farmakoterapii w czasie ciąży i laktacji.

− Patofizjologia laktacji.

− Chirurgiczne schorzenia w ginekologii i położnictwie. Prowadzenie przed i pooperacyjne. Wstrząs w położnictwie i ginekologii.

− Specyfika postępowania anestezjologicznego w położnictwie, znieczulenie porodu.

− Specyfika postępowania anestezjologicznego w ginekologii.

− Wybrane zagadnienia prawne w ginekologii i położnictwie.

Literatura:

Podręczniki Podstawowe

1.Joachim W. Dudenhausen: Położnictwo Praktycznei operacje położnicze. Warszawa 2010, wydanie VI. Wydawnictwo Lekarskie PZWL

2. Grzegorz H. Bręborowicz (red): "Położnictwo i ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015, tomy I i II;

Podręczniki uzupełniające

1. Michał Troszyński, "Położnictwo: ćwiczenia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, wydanie II

2. Zbigniew Słomko, "Ginekologia", Warszawa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, tomy I i II.

3. Janina Markowska, Radosław Mądry, "Ginekologia onkologiczna (tom 1,2)”, Elsevier, Urban & Partner - Wrocław 2006.

4. Leon Speroff, Marc Fritz, "Kliniczna endokrynologia ginekologiczna i niepłodność", Warszawa, Medipage, 2007.

5. Ian A. Grer i wsp. “Choroby internistyczne i inne zaburzenia zdrowotne w ciąży”. Redakcja wyd. I polskiego Marzena Dębska i Romuald Dembski. Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2009.

Uwagi:

Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego:

− wykłady

− seminaria (konwersatoria)

− ćwiczenia w sali chorych lub w salach operacyjnych

− ćwiczenia fantomowe

Informacje bieżące o organizacji zajęć dostępne są w gablocie naprzeciwko szatni studenckiej w podziemiach (klucz u portiera).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.