Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WL-N4.Lab.N.U.K.III Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratoryjne nauczanie umiejętności klinicznych 3/4
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty IV rok, kierunek lekarski, studia niestacjonarne
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Symulacje, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Natalia Bajorek, Anna Kocurek
Prowadzący grup: Zuzanna Kędzierska, Anna Kocurek, Łukasz Małecki, Magdalena Mostowik, Anna Żądło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Pogłębienie umiejętności komunikacyjnych w relacji Lekarz-Pacjent

Efekty kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Po zakończeniu zajęć student:

W zakresie wiedzy

zna podstawy prawne dotyczące konsultacji, w tym przekazywania informacji i tzw świadomej zgody

zna podstawowe zasady przekazywania pacjentowi informacji niepomyślnych

zna podstawowe zasady postępowania w sytuacji agresji ze strony pacjenta lub jego rodziny

zna podstawowe zasady negocjacji i radzenia sobie z oczekiwaniami pacjenta

zna podstawowe zasady dotyczące poruszania kwestii związanych z życiem intymnym

W zakresie umiejętności:

szanuje perspektywę pacjenta w procesie uzyskiwanie świadomej zgody

potrafi z szacunkiem radzić sobie z emocjami pacjenta, w tym z niepokojem, a także złością i zachowaniami agresywnymi

potrafi przeprowadzać konsultację dotyczącą kwestii zwiazanych z życiem płciowym i umiejętnie komunikuje się w tematach związanych z życiem seksualnym

Przekazuje niepomyślne informacje medyczne w sposób efektywny z poszanowaniem uczuć i perspektywy pacjenta

potrafi w sposób efektywny posługiwać się informacją zwrotną w procesie nauki i doskonalenia umiejętności

W zakresie postaw:

Stara się zrozumieć przekonania, obawy, oczekiwania i emocje pacjenta

Szanuje prawo do własnej decyzji, autonomię pacjenta i prawo do intymności

Zachowuje zasady etyki zawodowej


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie anatomii prawidłowej i fizjologii człowieka oraz podstaw patologii

- Ukończył zajęcia z Laboratoryjnego Nauczania Umiejętności Klinicznych na roku 2 i 3, zaliczył egzaminy OSCE


Forma i warunki zaliczenia:

- aktywnego uczestnictwa w zajęciach (możliwa jedna nieobecność pod warunkiem przygotowania stosownego tematycznie scenariusza dla symulowanego pacjenta)

- nagranie co najmniej jednego filmu z konsultacji z Symulowanym Pacjentem z przygotowaniem opisu konsultacji zgodnie z dostarczonym wzorem z możliwością omówienia filmu i konsultacji z grupą.

- przekazanie co najmniej jednokrotne informacji zwrotnej dotyczącej konsultacji innego studenta

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- ocena nagranej przez studenta konsultacji ze szczególnym uwzględnieniem opisu konsultacjiMetody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne


Strukturyzowane zajęcia laboratoryjne, gry dydaktyczne, filmy dydaktyczne, odgrywanie ról przy wykorzystaniu symulowanych pacjentów


100 % (20h) zajęć wymaga obecności nauczyciela akademickiego oraz studentówBilans punktów ECTS:

BILANS PUNKTÓW ECTS

Udział w ćwiczeniach – 20 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin

Łącznie 30 godzin pracy studenta


Punkty ECTS: 1


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

SKRÓCONY OPIS

Studenci będą ćwiczyć umiejętności przeprowadzania konsultacji lekarskiej dotyczącej zbierania świadomej zgody, radzenia sobie z oczekiwaniami pacjentów, radzenie sobie z agresją, umiejętność przekazywania niepomyślnych informacji

Literatura:

Literatura wymagana

Komunikacja medyczna dla studentów i lekarzy

Pod redakcją: Marii Nowiny Konopki, Wojciecha Feleszki, Łukasza Małeckiego

Dodatkowa literatura

Skills for Communicating With Patients, J. Silverman

Making the Patient Your Partner: Communication Skills for Doctors and Other Caregivers. T. Gordon, W. S. Edwards

Bates' Guide to Physical Examination and History Taking. Lynn S. Bickley .

Badanie Kliniczne Mac Leod, T. Douglas, F. Nicol, C. Robertson

Porozumiewanie się lekarza z pacjentem i jego rodziną Jarosław Barański

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.